Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAB új testülete működésének előkészítése Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK Állami felsőoktatási intézmények bizottságának ülése Budapest, 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAB új testülete működésének előkészítése Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK Állami felsőoktatási intézmények bizottságának ülése Budapest, 20."— Előadás másolata:

1 A MAB új testülete működésének előkészítése Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK Állami felsőoktatási intézmények bizottságának ülése Budapest, 20 10. január 14. A MAB 2010. évi 1. ülésének V/b. sz. melléklete

2 A módosított Ftv. bővített elemei a felső- oktatási intézmények számára: 21. § (6) … Az intézményi minőségfejlesztési programban kell meghatározni a képzési program, a tudományos kutatás, művészeti alkotótevékeny- ség, a hallgatók értékelésének, az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belső információs rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célokat. A felsőoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait - az erről szóló jelentés elfogadásától számított legfeljebb harminc napon belül - az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

3 21. § (6) … Minőségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény műkö- désének folyamatait, ennek keretei között a veze- tési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési el- járásokat, a működés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen a képzések in- dításának, követésének, rendszeres belső értékelé- sének mechanizmusát, a képzés során megszerez- hető végzettségi szint és szakképzettség minőségé- nek belső értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve fogyasztóvédelmi szempontokat. A minőség- biztosítási szabályzatban kell meghatározni a dok- tori iskola létesítéséhez meghatározott követelmé- nyeknek a doktori iskola működése során történő folyamatos biztosításának eljárásrendjét. A minőségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói véleményezését.

4 A módosított Ftv. új elemei a MAB számára.  19 (nem 29) tag: a névsor (adatokkal) a www.mab.hu honlapon olvasható.www.mab.hu  Előírás: 8 tudományterületi képzési bizottság (TKB) + tanárképzési + minőségbiztosítási.  Volt és lehet: egyetemi tanári, doktori, stratégiai, etikai, [távoktatási] + MTT, NTT.  5 éves ciklusban teljes intézményi és párhuzamos program-akkreditáció legyen.  5 éves munkaterv készüljön március 1-ig (?).  Egyetemi tanári pályázatok véleményezése 60 nap alatt (közel abszurd). A MAB-hoz eddig > 50 napos időtartományban érkezett a < fele.

5 Az OKM törvényértelmezése alapján  a Felülvizsgálati bizottság (2 MRK + 1 MAB delegált) és a  Felügyelő bizottság (1 MRK + 1 MTA + 1 OKM delegált) is újjá alakul február 1-ével. (Jelentős személyi változások nem várhatók.) FvB: a testület (plénum) szakértői véleményét intézményi (OH) kérésre felülvizsgáló szerv. FB: a MAB gazdálkodását felügyelő szerv. - - - - - - A MAB önkéntes új szakértői adatbázisába – fel- kérésünkre – >750 szakértő töltötte fel adatait.

6 A módosított törvény a MAB működés, az SZMSZ átgondolását és módosítását igényli, amihez plénum döntés, majd miniszteri jóvá- hagyás kell, de az új testületre az új törvény és az abból adódó változások már érvényesek: ez egy kicsit ördögi kör. Ugyanakkor sürgős aktuális feladatok is vannak. Ezek egy lehetséges ütemezése következik – aminek kezdete nem a MAB-tól, hanem a megbízólevelek átadásának államigazgatási eljárásától függ. Ez így most csak terv!

7 Terv: január 29. péntek plénumülés (1) Az Ftv módosítása szerint a MAB-ot 2010. január 31-ig újjá kell alakítani! Mi ehhez igazodunk: a hónap utolsó munkanapja január 29. Napirend: Megbízólevelek átadása (miniszter?) A MAB elnök megválasztása (titkos jelölés – vállalás/program – titkos választás). Erre a MAB SZMSZ-ében érvényes forgató- könyv van.

8 Február 5. péntek: Plénumülés (2) MAB elnöki javaslatra: 8 bizottsági (TKB) elnök és társelnök meg- választása. Mind a 8 tudományterületnek van szakembere az új testületben. A MAB elnökség megválasztása. Pl. 1-1 al- elnök az egyetemi, főiskolai és MTA delegáltak közül + 1 állandó meghívott munkaadói körből. 6 bizottsági/kollégiumi elnök megválasztása. 8 TKB miatt (14 volt) a 3 jelenlegi kollégium fenntartása megfontolandó. (Esetleg 1 humán és 1 reál koll. a 4-4 TKB összehangolására?)

9 Február 19. péntek: Plénumülés (3) 8 TKB elnök+társelnök előterjesztésében a 8 TKB max. 13-13 tagjának megválasztása. Ehhez kértünk január 31-ig MRK, MTA, HÖOK, kamarai javaslatokat. Nem lesz minden jelölt bizottsági tag! A javasolt személyektől a MAB már nem kér vállalási beleegyezést! A homogén szakmai és intézményi eloszláshoz a MAB-on belül széles körű egyeztetés kell. 1 fő maximum két ciklusban lehet tag. Minden tagunk intézmény-független szakértő! SZMSZ módosítás (első olvasat)

10 Március 1-9. – TKB ülések A tudományterületi képzési bizottságok (TKB) alakuló és egyben munkaülései. Napirend: A MAB eljárásrend és a bizottsági munkarend megbeszélése. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése. Szaklétesítési, szakindítási beadványok véleményezése.

11 Március 12. péntek – elnökségi ülés SZMSZ módosítás (végleges változatban). A MAB 5 éves munkaterve. Akkreditációs kritériumok – útmutatók beadványokhoz – bírálati útmutatók. Szaklétesítési, szakindítási beadványok véleményezése. (Ha nem lesz reál és humán egyeztető kollégium.) - - - - - - - - - - - Március 16-18. – Egyetemi tanári kollégium ülése: Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

12 Március 26. péntek – plénumülés (4) SZMSZ módosítás (végleges változatban). A MAB 5 éves munkaterve. Akkreditációs kritériumok – útmutatók be- adványokhoz – bírálati útmutatók elfogadása. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése. Szaklétesítési, szakindítási beadványok véleményezése.

13 A 2007-2009 MAB ciklus főbb adatai az új bizottsági rendszerre vetítve Az új tudományági képzési bizottságok Ö sszes Ü l é s- (a hozzájuk tartozó régi KÁB-ok száma) ügyszám sz á m Term é szettudom á nyi k é pz é si bizotts á g (5) 166414 Műszaki tudom á nyi k é pz é si bizotts á g (3) 92214 Orvostudom á nyi k é pz é si bizotts á g (1) 86020 Agr á rtudom á nyi k é pz é si bizotts á g (1) 63220 T á rsadalomtudományi k é pz é si bizotts á g (4) 172820 B ö lcs é szettudom á nyi k é pz é si bizotts á g (4) 200822 Műv é szeti k é pz é si bizotts á g (1) 41731 Hittudom á nyi k é pz é si bizotts á g (1) 16617 Tan á rk é pz é si bizotts á g (1) 57020 Ö sszes ü gysz á m 917927

14 2010 szeptemberében induló meghirdetett képzések száma (OKM ppt) Nap.Lev.EstiTáv.Össz. Alapképzés2.06595547333.100 Osztatlan képzés71150086 Mesterképzés1.8381.1783803.054 F. fokú szakképzés770423331.199 Mindösszesen:4.7442.57188367.439 A magyar felsőoktatásban van 16.123 teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató.

15 A 2007-2009 MAB ciklus főbb munkaadatai a doktori iskolák és az egyetemi tanári pályázatok értékelésében Egy. tan. DITT Összes ügyszám Ülés- szám Doktori Bizottság 3724645501716 Egyetemi tanári kollégium 470 16

16 A MAB tagság, a bizottsági tagság komoly elfoglaltságot jelent. Ezt tudva kell azt vállalni! A most záruló ciklus statisztikája 2009. 12. 31-ig Részvételi %Fő 03 1 – 2511 26 – 5043 51 – 75177 76 – 97172 10032

17 Egy kis német-magyar összehasonlítás Német- ország # / millió lakos Magyar- ország # / millió lakos Lakosság80 millió10 millió Felsőokt. intézmény35569 Állami felsőokt. int.2332,9292,9 Összes hallgató2.010.00025.125400.00040.000 I. éves hallgató385.0004.80080.0008.000 Végzett (hallgató)262.0003.275121.00012.100 Promotion ~ PhD23.8433001.141114 Habilitation ~ Prof.1.8812412012

18 Köszönöm a figyelmet! A prezentáció csak az MRK (ÁFIB) belső tájékoztatására szolgál, kérem azt szűk körű munkaanyagként kezelni.


Letölteni ppt "A MAB új testülete működésének előkészítése Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu MRK Állami felsőoktatási intézmények bizottságának ülése Budapest, 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések