Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György a MAB elnöke Országos Doktori.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György a MAB elnöke Országos Doktori."— Előadás másolata:

1 Doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György a MAB elnöke Országos Doktori Tanács ülése Budapest, 2008. április 15.

2 1993: első felsőoktatási törvény (+ 1994 akadémiai törvény) -Megszűnik a kandidátusi és a „… tudományok doktora” tudományos fokozat, vele együtt a hibrid jogállású (kormány/MTA) TMB -Egyetlen tudományos fokozat lesz/van, a doktori (PhD) fokozat. (Művészetben DLA). Ez nagy felelősség a magyar tudomány iránt! Az „MTA doktora” 1994-től cím és nem fokozat, de változatlan presztízzsel (és pénzzel). Ma aktuális jogi háttér az Ftv. alapján: 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet vonatkozó MAB határozatok

3 Ftv.: a (szervezett) doktori képzés és a doktori fokozatszerzés egységet alkot,de ez két külön jogi aktus [középiskola vs. érettségi]  képzés: doktorandusz (3 év) a képzés a fokozathoz vezető egyik út, de van egyéni felkészüléses út is.  fokozatszerzés: doktorjelölt (2 év) [ez lényegében angolszász rendszer (még Bologna előtt); a német rendszerben nincs képzés, a Doktorvater irányít] 2003-ban Berlinben a doktori képzést a Bologna-rendszer 3. ciklusává minősítik.

4 A PhD, a DI funkciói a tudomány fejlődésében: a)szervezett, autonóm, minőséget biztosító/garantáló keretekben (2000 óta itthon a doktori iskolákban) b)tudományos utánpótlás képzése (~30 éves kor alatt), c)alkalmasságuk igazolása (tudományos fokozattal), d)új tudományos eredmények létrehozása a fiatal kutató eredetisége munkabírása + a tapasztalt tudós irányítása, áttekintése szintéziséből. a felsőoktatásban az oktatói karrier alapja, MTA köztestületi tagság, MTA doktora cím feltétele társadalmi (anyagi?) rang / megbecsülés alapja, út a nemzetközi tudományos élet fórumaihoz (ERA) – [nyelvismeret].

5 a) Tudományos autonómia és minőség A képzés keretét adó szervezetben A doktori iskola önálló szervezet(i egység): autonóm keletkezési jog – minőséget biztosító előírt peremfeltételekkel (Ftv., korm.rend., MAB) személyi: vezető, tanács, kvalifikált törzstagok (ebben átfedés van az egyetemmel) működési: SZMSZ, minőségbiztosítási terv belső szervezet lehet (pl. doktori programok) doktoranduszok felvétele (osztott) képzési program (teljes önállóság) infrastrukturális és pénzügyi (részleges)

6 A doktori iskolai felvételekben szakmai rész: doktori iskoláké keretelosztási jog: egyetem/kar DT-é A fokozatszerzés rendszerében a doktori tanácsokban tudományosan kvalifikált személyi összetétel; ugyan ez a szigorlati és védési bizottságokban; az eljárásban, odaítélésben minden döntés joga a tanácsé. A „társadalom” képviselőinek bevonását (DT-okban, szigorlati, védési bizottságokban) a törvény előírja.

7 A doktori iskolák akkreditációjában A MAB (eredendően) az egyetemek autonómiája egy részét közösen gyakorló szervezet (15/29) az Ftv. DI ügyekben döntő jogkört ad a MAB-nak (a FOI bírósághoz fellebbezhet) A tudományági rendszer kialakításában a DI tudományág(ak)ban szervezhető a PhD fokozat tudományágban ítélhető oda a rendszert a MAB határozata rögzíti (vö. Ab) Az állami ösztöndíjas keretek elosztásában az Országos Doktori Tanácsnak törvényben biztosított – teljesítmény és minőségelvű – erős javaslattevő joga van

8 b) Doktori képzés (a tudományos utánpótlás képzése) a doktorandusz oldaláról:  doktoranduszi státusz  36 hónap (nem 6 félév)  kreditrendszer (ECTS)  a képzés: előadások, szemináriumok és  kutatómunka - részértékelésekkel  publikáció, poszter, konferencia-előadás  részvétel az A/M oktatásban – de mértékkel!  nyelvtanulás  abszolutórium zárja: belső lezáró funkciója van, „kifelé” nincs értéke (pár év után leértékel?).

9 a rendszer oldaláról:  ez a 3. ciklus a Bologna-képzésirendszerben  szervezeti kerete a doktori iskola  tartalmi kerete a DI képzési terve: ez koncepció kell legyen, nem hosszú előadás lista  működési rendje: a DSZ, a TVSZ, a DI SZMSZ és a minőségbiztosítási terv  sajátsága: a doktorandusz és a témavezető személyes kapcsolata („majdnem” Doktorvater)  a képzésben a DI gyakorolja az autonóm jogokat és viszi a felelősséget (fokozatszerzésben ezek a doktori tanácsoknál vannak!)

10 A fiatal diplomás által választható párhuzamos képzési rendszerek – vizsgával, oklevéllel a doktori képzés az „academic” (tudományos) vonal: alkotó (produktív) teljesítmény a szakvizsga (jogászok, orvosok, mérnökök stb.) a „professional” vonal: alkalmazó (reproduktív) teljesítmény (szakirányú továbbképzések) –pl. a tanároknál, az orvosoknál pontgyűjtéssel Ezek a PhD-t „veszélyeztető” alternatívák, mert a nem- akadémiai szférában többet ér(het)nek.

11 c) Doktori fokozatszerzés  a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;  két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges - ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;  az önálló tudományos munkásság bemutatása cikk ek kel, tanulmány ok kal vagy más módon; DLA fokozat megszerzésének feltételeként …;  a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

12  a fokozatszerzés szervezeti gazdái: az (intézményi, tudományterületi/kari) doktori tanácsok  a fokozatszerzési eljárás és a szakma szerinti pontos követelmények a Doktori Szabályzatban kell megjelenjenek

13 Eddigi fokozatszerzési adatok elemzése, pl.: (a korábbi, átadott www.mab.hu adatbázisból, csak a PhD értekezés alapján szerzett fokozatokat számolva, azaz átminősítések, honosítás nélkül) A fokozatot szerzők száma (1993-tól 2007. május 2-ig) koreloszlása (a jelölt kora a fokozatszerzés idején) – valódi tudás- utánpótlás (30 alatt) vagy PhD főleg a karrier érdekében? Ezek fontos számok, tanulságos ábrák, de a háttér, a tartalom, az okok elemzése a doktori iskolák (karok) feladata. Pl. hány államilag finanszírozott doktori ösztöndíjas szerzett PhD fokozatot - hányból? Milyen az egyénileg felkészülők aránya? Stb.

14 >10 év alatt 4 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 43-ból.

15 >10 év alatt 97 fő szerzett fokozatot 30 éves kora előtt a 152-ből.

16 d) Új tudományos eredmények Eötvös Loránd: „Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határainkon túl is meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet.” Amit (folyóiratot) olvasunk, amire hivatkozunk – abban kell közöljünk! De a közlés (publikáció, alkotás) nem a végső cél: tudománnyá, annak részévé akkor válik, ha azt el- és befogadja a tudományos közösség: „megadják neki az illő tiszteletet”.

17

18 A most záruló értékelési eljárásban - részt vett: 140 szakértő 25 bizottság, testület 134 testületi tag 10 MAB titkársági referens - készült: 5.518 szakértői vélemény 7.235 testületi vélemény 50.861 különböző szempont szerinti döntés 32.124 indoklás 7.235 határozat.

19 Értékeltünk: 2 216 törzstag-jelöltet IGEN 1 358 fő61 % feltételesen 436 fő20 % NEM 422 fő19 % 160 működő DI-t és 8 új DI-t IGEN 44 DI28 % feltételesen 94 DI60 % NEM 19 DI12 % (Ezen belül 11 működő DI-ről és TT-jairól ápr. 25-én határozunk.) Figyelem! 2325 törzstag + ~3.000 témavezető vs. 1000 PhD ösztöndíj/év: 5:3 arány.

20 A mostani eljárás tanulságai Úttörő (elektronikus), sokszereplős, nagy munka (volt). nyilvánosság – adatokban és értékelésben adatfeltöltés: teljes körű, határidőre kész volt! – hibákkal, pontatlanságokkal, kis hiányokkal pl. témahirdetés, munkahely, beosztás stb.) együtt a fokozatszerzés adatai és követelményei az értékelés rendszere:  törzstagok megfelelősége (majd erre alapozva a)  DI-k megfelelősége Ezek most tájékoztató vélemények (bár „határozatok”), de jogkövetkezményeik nincsenek. 2009-ben egy újabb értékelés után lesznek jogkövetkezmények.

21  A törzstag-jelöltek (TT) megfelelősége * az életkori feltétel (állami vs. magán FOI): a MAB fenntartó-független egységes mércét alkalmaz * foglalkoztatási előírások (korm. rend. és MAB) témavezetés-vállalás, témakiírás (kötelező) * témavezetői eredményesség (triviális) folyamatos tudományos tevékenység (legyen több, mint a fokozatszerzési követelmény) a MAB professzori követelményei tudományos szempontjai („professzori ígéret”) releváns tudományos tevékenység a DI-ben (ez a DI oldaláról a koherencia) A törzstagok megfelelőségére alapozódik a doktori iskola megfelelősége →

22  A DI megfelelés szempontjai M törzstagok minimális száma: 7 * M egyetemi tanárok minimális száma: 4 * minden tudományághoz: 1 mesterszak + 3 TT * új DI: minimum 3 sikeres témavezető törzstag (átlag: 11!) kutatási terület koherenciája (dokumentálandó!) működési szabályzat (publikációs követelményekkel, célszerűen gazdálkodási szabályzattal) honlap (21. század!) képzési terv (ez a PhD képzés KKK-ja) minőségbiztosítási terv megállapodások kutatóhelyekkel (ha!) ami most elmaradt: a DI vezető jóváhagyása

23 AMIKRŐL BESZÉLNÜNK KELL (mindenről): A személyi részről: az adatbázis tartalma (adatai) az oktató, a témavezető és a törzstag szerepe („hierarchiája”) a DI-ben a személyi adatok (kor, munkahely, tudományág, munkahely témavezetői adatok, eredményesség kutatási tevékenység leírása 5 + 5 közlemény (mi legyen az?) tudománymetriai adatok (impakt faktor és független hivatkozás) Az értékelés szempontjai, kritériumai

24 A doktori iskolai részről: az adatbázis tartalma intézmény (FOI, kar?) + DI azonosító tudományterület (választék az Ftv-ben) tudományág (választék a MAB határozatban) kutatási terület (DI döntés, több tudományág) névadó (DI döntés) mesterszak (MAB táblázat: tud.ág vs. képzési ág) a személyi állomány statisztikája – o.k. összesítő statisztika a témavezetésekről (?) témakiírások dokumentumok (kormányrendelet) – listája és funkciója, tartalma. – Honlap! Az értékelés szempontjai, kritériumai

25 A publikációkról: Abban nincs vita: navigare necesse est! Mit és hol? A szakmáknak saját közlési szokásai vannak: cikkek lektorált és referált hazai és külföldi folyóiratokban, ezekben irodalomjegyzék, azaz független hivatkozás van! lektorált könyvek; emlékkötetek, poszterek, konferencia-kiadványok; ? kutatási jelentések, értekezések, szakértések; ?? interjúk, újságcikkek stb. A közleményeket az ismert bibliográfiai szabályok szerint kell megadni (kiegészíteni).

26 A hivatkozásokról: Abban még van vita, de meg kell egyeznünk: a hivatkozás a tudomány rendszerének integráns része – és ezt követni kell. [Genius loci (BCE): Ma már a felsőoktatásban, a tudományban is a „terméket” nem csak előállítani, de eladni is (tudni) kell!] A szakmáknak saját hivatkozási szokásai vannak: korábban volt a nyomtatott SCI, ezt az információtechnológia egyszerűvé és teljessé tette: a referált folyóirat lett „a” folyóirat az EISZ kulcsfontosságú a magyar tudományban – közel minden tudományágban: Web of Science, Web of Klowledge stb.

27 Wikipédia (cikkekről, szerzőkről, hivatkozásokról) A különböző tudományterületeken az elérhető eredmé- nyek számszerű értéke igen különböző, a teljesítmé- nyek ezért nem hasonlíthatók össze. Például az orvostudományban, és általában a természet- tudományban letisztultabbak a szabályok, egy jelentős eredményt könnyebben lehet citációkkal jellemezni. Míg a társadalomtudományokban – például tipikusan ilyen a jogtudomány – egy-egy eredmény csak abban az adott országban vált ki érdeklődést, ahol született. (Az orvostudományban tipikus az öt-hat társszerzős néhány oldalas cikk, a jogtudományban szinte mindig egyszerzős, általában 15 folyóiratoldalt kitevő tanul- mány a jellemző, amelyet elmélyült, hosszas kutatás és bibliografizálás előz meg).

28 A szerepek „hierarchiájáról” a DI-ben: oktató – a képzés kulcsszereplője; témavezető – a kutatás kulcsszereplője; törzstag – ezeken felül a DI szervezetének kulcsszereplője: - oktatói és témavezetői tapasztalat szükséges, - de a DI jövőjét is kell biztosítsa (3+2 év), - többször 7 TT „felesleges”, de érthető lehet, - „státusz-szimbólum” lett. A felsőoktatás és (nem csak akadémiai) kutatóintézetek együttműködéséről doktori ügyekben: kívánatos és támogatandó, megállapodással, képzés a FOI-ban, kutatás lehet az intézetben is, fokozat odaítélése kizárólag a FOI joga.

29 A nyilvánosságról: A MAB kiemelten közhasznú társaság, határozatai (személyi összetétele, működési rendje, értékelési szempontjai, beszámolója, gazdálkodása stb.) kötelezően nyilvánosak. Ezt a www.mab.hu honlapon biztosítjuk. (Kivételt eddig az egyetemi tanári pályázatok értékelése jelentett, erről csak statisztikát közöltünk.) A MAB határozatok (bár most csak „tájékoztató vélemények”) a www.doktori.hu adatbázisban nyilvánosak. (Ezt többen sérelmezik: a DI admi- nisztrátor döntés után levehette a honlapról.)

30 A következő feladatokról: Elemzések készítése, következtetések levonása, alapján- közösen: doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai, (kari, egyetemi, országos) doktori tanácsok, a szenátusok feladata (kötelessége). Ezt a MAB is megteszi a közeljövőben – ehhez az intézmények véleményét, javaslatait is kéri. Itt is érvényes a MAB filozófiája: a doktori képzés és PhD fokozatszerzés eredményessége és minősége az intézményekben, a doktori iskolákban dől el. A MAB ezt feltételek és teljesítmény-követelmények állításával, azok értékelésével segíti.

31 Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!


Letölteni ppt "Doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok és feladatok Bazsa György a MAB elnöke Országos Doktori."

Hasonló előadás


Google Hirdetések