Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Római jog II. Kötelmi jog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Római jog II. Kötelmi jog."— Előadás másolata:

1 Római jog II. Kötelmi jog

2 KÖTELEM OLYAN JOGVISZONY, AMELYNÉL AZ EGYIK FÉL (CREDITOR) A MÁSIK FÉLTŐL (DEBITOR) BIZONYOS MAGATARTÁST KÖVETELHET, S AMENNYIBEN AZ ADÓS ENNEK A KÖTELEZETTSÉGNEK NEM TENNE ELEGET, A HITELEZŐ JOGOSULT ŐT IN PERSONAM ACTIO-VAL ERRE A MAGATARTÁSRA RÁSZORÍTANI.

3 KÖTELEM FAJAI CIVILIS-HONORARIA OBLIGATIO
STRICTI IURIS-BONAE FIDEI OBL. NATURALIS OBLIGATIO PRINCIPALIS-ACCESSORIA

4 NATURALIS OBLIGATIO MINDEN OLYAN KÖTELEM, AMELYET NEM LEHET PERESÍTENI, NINCS ACTIO-JA. HATALOMALATTIAK KÖTELMEI CAPITIS DEMINUTIOT SZENVEDETT SZEMÉLY C. D. ELŐTT KELETKEZETT KÖTELMEI PACTUMBAN KIKÖTÖTT KAMATKÖVETELÉS PUPILLUS GYÁMI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA SC MACEDONIANUM ELLENÉRE FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖN BŰNTETÉSBŐL ELVESZTETT KÖVETELÉS

5 CONTRACTUS DELIKTUM QUASI CONTRACTUS QUASI DELICTUM
KÖTELMEK KELETKEZÉSE CONTRACTUS DELIKTUM QUASI CONTRACTUS QUASI DELICTUM

6 JOGÜGYLET NEGOTIUM: JOGI TÉNY, JOGHATÁS KIVÁLTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKARATKIJELENTÉS. SZEMÉLYJOGI ÉS CSALÁDJOGI ÜGYLETEK – MANUMISSIO, CONFARREATIO DOLOGI JOGI ÜGYLETEK – MANCIPATIO, OCCUPATIO KÖTELMI JOGI ÜGYLETEK – STIPULATIO ÖRÖKLÉSI JOGI ÜGYLETEK – TESTAMENTUM

7 JOGÜGYLETEK OSZTÁLYOZÁSA
CIVILJOGI J.Ü. – NEGOTIUM SOLLEMNE EGYÉB ÜNNEPÉLYES FORMASÁGOKTÓL MENTES – NEGOTIUM MINUS SOLLEMNE B. EGYOLDALÚ J.Ü – NEGOTIUM UNILATERALE KÉTOLDALÚ J.Ü - NEGOTIUM BILATERALE C. ÉLŐK KÖZÖTTI – NEGOTIUM INTER VIVOS HALÁL ESETÉRE – NEGOTIA MORTIS CAUSA D. KAUZÁLIS – NEGOTIUM CAUSALE ABSZTRAKT – NEGOTIUM ABSTRACTUM E. VISSZTERHES JOGÜGYLET – NEGOTIUM ONEROSUM INGYENES – NEGOTIUM GRATUITUM

8 NEM LÉTEZŐ JOGÜGYLET NEGOTIUM NON EXISTENS: JOGÜGYLETNEK MÉG A PUSZTA LÁTSZATA SEM VALÓSUL MEG, AKKOR A JOGÜGYLET EGYÁLTALÁN NEM JÖN LÉTRE, TELJESSÉGGEL ALKALMATLAN JOGHATÁSOK KIVÁLTÁSÁRA.

9 JOGÜGYLET ÉRVÉNYESSÉGE
LÉTREJÖTT JOGÜGYLET RENDSZERINT CSAK AKKOR ÉRVÉNYES, ALKALMAS ARRA, HOGY A CÉLZOTT JOGHATÁSOKAT KIVÁLTSA, HA A JOGÜGYLETET LÉTREHOZÓ SZEMÉLY AKARATA ÉS NYILATKOZATA ÖNMAGÁBAN IS ÉP, EMELLETT ÖSSZHANGBAN VAN EGYMÁSSAL (KÉTOLDALÚ JOGÜGYLETEK ESETÉN EZENKÍVÜL MÉG A KÉT FÉL AKARATA IS TALÁLKOZIK), TOVÁBBÁ HA A J.Ü. CÉLJA, NEVEZETESEN A J.Ü-TEL ELÉRNI KÍVÁNT JOGHATÁS NEM ÜTKÖZIK A JOGREND VALAMELY TILALMÁBA.

10 ÉRVÉNYTELEN JOGÜGYLET
HIBÁS JOGÜGYLET A TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA FOLYTÁN NEM ALKALMAS A FÉL (FELEK) ÁLTAL KÍVÁNT JOGHATÁS KIVÁLTÁSÁRA, EZ A LÉTEZŐ, DE ÉRVÉNYTELEN J.Ü. =NEGOTIUM INVALIDUM HIBÁK: AKARAT NYILATKOZAT JOGHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÁS HIBÁJA

11 ÉRVÉNYTELENSÉGI OK SÚLYOSSÁGA
SEMMISSÉG – NULLITAS TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA (IPSO IURE), AZONNAL ÉS FELTÉTLENÜL VÁLTJA KI A J.Ü. ÉRVÉNYTELENSÉGÉT MEGTÁMADHATÓSÁG – RESCISSIBILITAS FELTÉTELES MÓDON, VALAMELY KÜLÖNÖS TÖRVÉNYI FELTÉTEL BEKÖVETKEZTÉVEL IDÉZI ELŐ. (MEGTÁMADÁS)

12 ÉRVÉNYTELENSÉG TOVÁBBI FELOSZTÁSAI
EREDETI ÉS UTÓLAGOS TELJES ÉS RÉSZLEGES ABSZOLÚT ÉS RELATÍV ORVOSOLHATÓ ÉS ORVOSOLHATATLAN

13 SEMMIS JOGÜGYLET NEGOTIUM NULLUM NEM ALKALMAS A CÉLZOTT JOGHATÁSOK KIVÁLTÁSÁRA, MIVEL JOGILAG ÚGY KELL TEKINTENI, MINTHA LÉTRE SEM JÖTT VOLNA.

14 MEGTÁMADHATÓ JOGÜGYLET
NEGOTIUM RESCISSIBILE UGYAN A MEGSZÜLETÉSEKOR NEM ELEVE ÉRVÉNYTELEN, TEHÁT ALKALMAS LEHET A CÉLZOTT JOGHATÁSOK KIVÁLTÁSÁRA, A TÖRVÉNY AZONBAN LEHETŐVÉ TESZI AZOK BEÁLLTÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁT.

15 MEGTÁMADÁS RESCISSIO=A JOGÜGYLETET A MEGTÁMADÁSRA JOGOSULT FÉL A TÖRVÉNY SZABTA HATÁRIDŐN BELÜL A MÁSIK FÉLHEZ INTÉZETT NYILATKOZATÁVAL VAGY PER ÚTJÁN TESZI ÉRVÉNYTELENNÉ.

16 J.Ü. HATÁLYOSSÁGA AZ ÉRVÉNYES JOGÜGYLET AKTÍV, MŰKÖDŐ ÁLLAPOTÁT, GYAKRAN TÖBB FÁZISBÓL ÁLLÓ LÉTSZAKÁT JELENTI, AMIKOR A JOGÜGYLET ALAPJÁN MÁR (ILL. MÉG) ÉRVÉNYESÍTENI LEHET AZ ADOTT J.Ü.-BŐL FAKADÓ JELLEGZETES (JELLEGADÓ) JOGOKAT, ILL. KÖTELEZETTSÉGEKET.

17 J. Ü. HATÁLYTALANSÁGA ÉRVÉNYES JOGÜGYLET HATÁLYOSSÁGÁNAK VALAMELY (POZITÍV) KRITÉRIUMA HIÁNYZIK, VAGYIS AZ ÉRVÉNYESSÉG ELLENÉRE NEM ÁLL FENN A HATÁLYOSSÁGOT BIZTOSÍTÓ VALAMELY TÉNYEZŐ, SE EZÉRT A HATÁLYTALAN J.Ü. NEM VÁLT KI JOGHATÁSOKAT.

18 JOGÜGYLET ALKATRÉSZEI
ESSZENCIÁLIS A.RÉSZEK – ESSENTIALIA NEGOTII (EZEK HIÁNYÁBAN A J.Ü. LÉTRE SEM JÖN) NATURÁLIS A. RÉSZEK – NATURALIA NEGOTII (NEM KELL FELTÉTLENÜL BELEFOGLALNI A SZERZŐDÉSBE, U. AKKOR MEGÁLLAPODÁSUKKAL MELLŐZHETIK AZT) AKCIDENTÁLIS A. RÉSZEK – ACCIENTALIA NEGOTII (AKKOR KÉPEZIK A J.Ü. TARTALMÁT, HA A FELEK AZ ŐKET MEGILLETŐ PRIVÁTAUTONÓMIA ALAPJÁN, A TV. KERETEI KÖZÖTT A J.Ü.-BE FELVESZIK.)

19 JOGÜGYLETEK LEGFONTOSABB ÁLTALÁNOS KIKÖTÉSEI
FELTÉTEL - CONDICIO IDŐHATÁROZÁS - DIES MEGHAGYÁS - MODUS

20 FELTÉTEL – CONDICTIO A FELTÉTEL OLYAN JÖVŐBELI BIZONYTALAN ESEMÉNY, AMELYTŐL A J.Ü. HATÁLYA FÜGG. SZERZŐDÉS HATÁLYA MIKÉNT VÁLTOZIK FELFÜGGESZTŐ (CONDITIO SUSPENSIVA) BONTÓ FELTÉTEL (CONDITIO RESOLUTIVA) ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK MEGSZABOTT ESEMÉNYNEK JÖVŐBELINEK KELL LENNIE BIZONYTALANSÁG EX NUNC ÉS EX TUNC HATÁLY

21 IDŐHATÁROZÁS VAGY IDŐTŰZÉS (DIES)
A FELEKNEK AZ A RENDELKEZÉSE, AMELLYEL A JOGÜGYLET HATÁLYÁT BIZONYOS IDŐPONTHOZ KÖTIK. J.Ü. MIKOR LÉPJEN HATÁLYBA (DIES A QUO) J.Ü. HATÁLYA MIKOR SZŰNJÖN MEG (DIES AD QUEM)

22 KÖTELEM ALANYAI FŐSZEMÉLYEK MELLÉKSZEMÉLYEK SEGÉDSZEMÉLYEK HITELEZŐ
ADÓS MELLÉKSZEMÉLYEK KÉPVISELŐ OLYAN SZEMÉLYEK, AKIK JOGNYILATKOZATOKAT (ACCEPTILATIO) TESZNEK, FONTOS CSELEKMÉNYEKET VÉGEZNEK. (KEZES, TELJESÍTÉSI SEGÉD) SEGÉDSZEMÉLYEK BIZONYÍTÁS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE SEGÉDKEZÉSRE A SZERZŐDÉS TECHNIKAI LÉTREHOZÁSÁBAN (ÍRNOK, KÜLDÖNC, TOLMÁCS)

23 KÖTELMEK TÍPUSAI ALANYOK SZEMPONTJÁBÓL
EGYOLDALÚ KÖTELEM – OBLIGATIO UNILATERALIS KÉTOLDALÚ KÖTELEM – OBLIGATIO BILATERALIS EGYENLŐEN KÉTOLDALÚ – OBLIGATIONES BILATERALES AEQUALES SZINALLAGMATIKUS KÖTELEM – OBLIGATIONES SYNALLAGMATICAE EGYENLŐTLENÜL KÉTOLDALÚ KÖTELEM – OBLIGATIONES BILATERALES INAEQUALES

24 ÜGYLETI KÉPVISELET KÉPVISELETRŐL AKKOR BESZÉLÜNK, AMIKOR EGY JOGGYILATKOZATOT KÖZVETLENÜL ÉRDEKELT FÉL HELYETT VKI MÁS ESZKÖZÖL. LEHET KÖZVETLEN KÖZVETETT JOGALAP SZERINT TÖRVÉNYES JOGÜGYLETEN ALAPULÓ TÁRGY SZERINT ÜGYLETI, PEREN KÍVÜLI PERBELI KÉPVISELET

25 JÁRULÉKOS KERESETEK ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS
ACTIO QUOD IUSSU ACTIO DE PECULIO ACTIO DE IN REM VERSO ACTIO TRIBUTORIA ACTIO EXERCITORIA ÉS INSTITORIA

26 TÖBB ADÓS ÉS TÖBB HITELEZŐ
EGYETEMLEGESSÉG (SOLIDARITAS V. CORREALITAS) HITELEZŐI EGYETEMLEGESSÉG ADÓSI EGYETEMLEGESSÉG KELETKEZIK ÜGYLETI RENDELKEZÉS TÖRVÉNY RENDELKEZÉSE FOLYTÁN HALMOZÁS – CUMULATIO SZEMÉLYEK HALMAZATA (CUMULATIO PERSONARUM) KERESETEK HALMOZÁSA (CUMULATIO ACTIONUM)

27 EGYETEMLEGESSÉG KÖVETELÉS ILL. A TARTOZÁS KIVÉTELESEN NEM OSZLIK MEG A KÖTELEMBEN SZEREPLŐ TÖBB SZEMÉLY KÖZÖTT.

28 HALMOZÁS EGY BIZONYOS CSELEKMÉNY ALAPJÁN AZ ABBÓL FAKADÓ EGYETLEN KERESETET EGYSZERRE TÖBB SZEMÉLY ÁLTAL VAGY ELLEN IS MEG LEHET INDÍTANI, ILLETVE EGY ADOTT TÉNYÁLLÁS ALAPJÁN EGYSZERRE TÖBB KERESET IS INDÍTHATÓ.

29 KÖTELEM TÁRGYA SPECIFIKUS (EGYEDI) SZOLGÁLTATÁS (PRAESTATIO SPECIFICA)
GENERIKUS SZOLGÁLTATÁS (PRAESTATIO GENERICA) HATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁS (PRAESTATIO CERTA) HATÁROZATLAN SZOLG. (PRAESTATIO INCERTA) FŐSZOLGÁLTATÁS (PRAESTATIO PRINCIPALIS) MELLÉKSZOLG. (PRAESTATIO ADIECTICIA) ELSŐDLEGES SZOLG. (PRAESTATIO PRIMARIA) SZUBSZIDIÁRIUS SZOLG. (PRAESTATIO SUBSIDIARIA) OSZTHATÓ SZOLG. (PRAESTATIO DIVISIBILIS) OSZTHATATLAN SZOLG. (PRAESTATIO INDIVISIBILIS) VAGYLAGOS SZOLGÁLTATÁS (PRAESTATIO ALTERNATIVE, ALTERNATIO) VAGYLAGOS FELHATALMAZOTTSÁG (FACULTAS ALTERNATIVA) TELJESÍTÉS HELYETTI ADÁS (DATIO IN SOLUTUM)

30 SZOLGÁLTATÁS KÖTELEMBEN KIKÖTÖTT ADÓSI MAGATARTÁS.
DARE – ADÓS KÖTELES A CIVILJOGI TULAJDONT ÁTRUHÁZNI FACERE – NEM KÖTELES CIVILJOGI TULAJDONT ÁTRUHÁZNI PRAESTARE – HELYTÁLLÁS, SZAVATOLÁS

31 HATÁROZOTT V. HATÁROZATLAN SZOLGÁLTATÁS
KÖTELEM KELETKEZÉSEKOR NYILVÁNVALÓ-E A SZOLGÁLTATÁS MIBENLÉTE, MILYENSÉGE, MENNYISÉGE.

32 VAGYLAGOS SZOLGÁLTATÁS
KÖTELEM KELETKEZÉSEKOR AZ ADÓS EGYSZERRE TÖBBFÉLE SZOLGÁLTATÁSSAL TARTOZIK, DE AZ EGYIK SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉVEL A KÖTELEM MEGSZŰNIK.

33 VAGYLAGOS FELHATALMAZOTTSÁG
A TÖRVÉNY ILL. A SZERZŐDÉS FELHATALMAZZA AZ ADÓST, HOGY A HITELEZŐ ÁLTAL KÖVETELT SZOLGÁLTATÁS HELYETT – HA KÍVÁNJA – TÖRVÉNY ILL. A SZERZŐDÉS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÁSIKKAL TELJESÍTSEN.

34 KÁRTÉRÍTÉS RÓMAI JOGBAN: KÁRRAL EGYENÉRTÉKŰ VAGYONI MEGTÉRÍTÉS.
KÁR=A VAGYONBAN BEKÖVETKEZETT CSÖKKENÉS. (DEMINUTIO PATRIMONII) FAJAI: DAMNUM EMERGENS – FELMERÜLŐ KÁR LUCRUM CESSANS – ELMARADT HASZON

35 KÁRTÉRÍTÉS 2. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPJA
JOGELLENESEN OKOZOTT KÁRT MEG KELL TÉRÍTENI SZERZŐDÉSEN ALAPUL TÖRVÉNY KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSÉN BONAE FIDEI CONTRACTUS STRICTI IURIS CONTRACTUS CASUM SENTIT DOMINUS –KÁROSULT MAGA VISELI A KÁRT

36 KÁRTÉRÍTÉS 3. MIBENLÉT MÉRTÉKE PÉNZBELI TERMÉSZETBENI
OBJEKTÍV, FOGALMI ÉRTÉK (VERUM REI PRETIUM) SZUBJEKTÍV EGYÉNI ÉRTÉK POZITÍV INTERESSE NEGATÍV INTERESSE PRETIUM AFFECTIONIST – ELŐSZERETETI ÉRTÉK KÁRMEGOSZTÁS KÁROK ÉS HASZNOK BESZÁMÍTÁSA KÁRENYHÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

37 MENTESÜLÉS A KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL
GONDATLANSÁGÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KÖRÉBEN BIZONYÍTJA CULPÁJÁNAK HIÁNYÁT FELELŐSSÉGÉT SZERZŐDÉSBEN KORLÁTOZTA KIMUTATJA, H A KÁR A KÁROSULT HIBÁJÁBÓL KÖVETKEZETT BE KÁROSULT BELEEGYEZÉSÉVEL KÖVETKEZETT BE.

38 FELELŐSSÉG ADÓS ~-E A STRICTI IURIS SZERZŐDÉSEKNÉL
SZÓ SZERINT ARRA VOLT KÖTELEZVE, AMIRE VÁLLALKOZOTT EREDMÉNYFELELŐSSÉG: VIS MAIOR ESETÉN IS CLAUSULA DOLI: DOLUSRA UTALÓ ZÁRADÉK MEGSZEGÉS ESETÉN ACTIO DE DOLO BONAE FIDEI CONTRACTUSOK ADÓS ~-E A BONAE FIDEI SZERZŐDÉSEKNÉL INGYENADÓS ÉRDEKELT ADÓS MEGHATÁROZÓ KÖRÜLMÉNYEK DOLUS (SZÁNDÉKOS MAGATARTÁS) CULPA (GONDATLAN MAGAGARTÁS) CULPA LATA (NAGYFOKÚ GONDATLANSÁG) CULPA LEVIS (ENYHE, KIS FOKÚ) CULPA IN CONCRETO CUSTODIA (KISEBB BALESETEKÉRT)

39 VIS MAIOR OLYAN ERŐ, ESEMÉNY, MELYNEK EMBERI GYENGESÉG NEM TUD ELLENÁLLNI. ÉRTE ÁLT. SENKI NEM FELEL, KIV: AKI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALTA HA AZ ILLETŐNEK FELRÓHATÓ, H. A DOLGOT VIS MAIOR ÉRTE. KÉSEDELMES ADÓS TOLVAJ GENERIKUS SZOLG.-SAL TARTOZÓ ADÓS ÉRDEKELT ADÓS, AKI A KATASZTRÓFAHELYZETBEN MENTÉSKOR SAJÁT DOLGAIT RÉSZESÍTETTE ELŐNYBEN

40 MODERN JOGIRODALOM FELELŐSSÉG
OBJEKTIVIZÁLT VAGY VALÓDI VÉTKESSÉGEN ALAPUL VESZÉLY VISELÉSÉRE KÜLÖNLEGES SZABÁLYOZÁS VONATKOZIK

41 ADÓSI FELELŐSSÉG A KLASSZIKUS KORBAN
DOLUS MINDENKI FELEL CULPA CULPA LATA-MINDENKI, AKI NEM TANÚSÍTOTTA A MINIMÁLIS, BÁRKITŐL ELVÁRHATÓ GONDOSSÁGOT. CULPA LEVIS-MINDEN ÉRDEKELT ADÓS CULPA IN CONCRETO-BIZONYOS MEGHATÁROZOTT BIZALMI VISZONYOKNÁL ELŐÍRVA. PL GYÁMSÁG, FÉRJ VAGYONKEZELÉSE CUSTODIA AZ AZ ÉRDEKELT ADÓS FELEL, AKINÉL A SZERZŐDÉSBŐL FOLYÓAN A MÁSIK FÉL DOLGA VAN. ADÓSNAK HASZNA LEGYEN A SZERZŐDÉSBŐL SZERZŐDÉSBŐL FOLYÓLAG IDEGEN DOLOGNAK KELL AZ ŐRIZETÉBEN LENNIE.

42 KÉSEDELEM - MORA ADÓS AKKOR ESIK KÉSEDELEMBE, HA:
LEJÁRATKOR NEM TELJESÍT FELHÍVÁSRA NEM TELJESÍT NEKI FELRÓHATÓAN NEM TELJESÍT AZ ADÓS ELVILEG KÖTELES A HITELEZŐT OLYAN HELYZETBE HOZNI, MINTHA A KÉSEDELEMNEM TÖRTÉNT VOLNA. A KÉSEDELEMBE ESÉS PILLANATÁTÓL FELELŐSSÉGE KORLÁTLANNÁ VÁLIK .

43 ADÓS FELELŐSSÉGE KÉSEDELEM HATÁSÁRA
FELEL A VIS MAIOR-ÉRT KÉSEDELEMBŐL KELETKEZETT ESETLEGES KÁRT KÖTELES A HITELEZŐNEK MEGTÉRÍTENI ELSŐSORBAN PÉNZTARTOZÁSOK ESETÉN KÉSEDELMI KAMAT FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT.

44 HITELEZŐI KÉSEDELEM HA A HITELEZŐN MÚLIK, HOGY AZ ADÓS NEM TUD TELJESÍTENI. ILYENKOR AZ ADÓS KÖTELEZETTSÉGE MEGSZŰNIK

45 KÖTELEM BIZTOSÍTÁSA ADÓS FIZETÉSKÉPTELENSÉGE
KEZESSÉG ZÁLOGJOG ADÓS FIZETŐKÉSZSÉG ELŐMOZDÍTÁSÁRA KÖTBÉR - POENA FOGLALÓ- ARRHA

46 KEZESSÉG OLYAN JÁRULÉKOS KÖTELEM, AMELY EGY MÁSIK KÖTELEM – FŐKÖTELEM – TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTJA AZÁLTAL, HOGY A KEZES A FŐADÓS - DEBITOR PRINCIPALIS – NEMTELJESÍTÉSE ESETÉRE KÖTELEZI MAGÁT A FŐADÓSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE. STIPULATIO FORMÁJÁBAN LÉTREHOZOTT KEZESSÉG SPONSIO FIDEPROMISSIO MEGBÍZÁS FORMÁJÁBAN LÉTREHOZOTT TARTOZÁSELISMERÉS FORMÁJÁBAN LÉTREHOZOTT

47 FEJLETT KEZESSÉG FŐBB ELVEI
JÁRULÉKOS KÖTELEM BÁRMILYEN MÁS KÖTELEM BIZTOSÍTÁSÁRA SZOLGÁLHAT NEM SZEMÉLYHEZ TAPADÓ KÖTELEM TÖBB KEZES EGYETEMLEGESEN FELEL (MEGOSZTÁS KEDVEZMÉNYE – BENEFICIUM DIVISIONIS) KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG (FŐADÓST V. A KEZEST PERELED) SORTARTÁS KEDVEZMÉNYE IUSTINIANUS BENEFICIUM ORDINIS FIZETŐ KEZES A HITELEZŐ HELYÉBE LÉP

48 ZÁLOGJOG FIDUCIA (CUM CREDITORE CONTRACTA) PIGNUS (KÉZIZÁLOG)
HYPOTHECA

49 ZÁLOGJOG OLYAN IN REM ACTIO-VAL ELLÁTOTT JOG, AMELYNÉL FOGVA VMILYEN VAGYONTÁRGY EGY KÖVETELÉS BIZTOSÍTÉKÁUL SZOLGÁL AKKÉNT, HOGY HA AZ ADÓS A LEJÁRATKOR NEM TELJESÍTENE, A HITELEZŐ JOGOSULT EZT A VAGYONTÁRGYAT ÉRTÉKESÍTENI ÉS KÖVETELÉSÉT A VÉTELÁRBÓL KIELÉGÍTENI. ZÁLOGJOG KELETKEZÉSE: FELEK RENDELKEZÉSE TÖRVÉNY HATÓSÁGI VAGY BÍRÓI INTÉZKEDÉS

50 ZÁLOGJOG TÁRGYA TARTALMA EREDETILEG CSAK TESTI DOLOG
KÉSŐBB MINDEN AMI ADÁSVÉTEL TÁRGYÁT KÉPEZHETTE TARTALMA ÉRVÉNYESÍTÉSE A HITELEZŐ RÉSZÉRE PIGNERATICIA IN REM ACTIO-T EREDMÉNYEZ ZÁLOGHITELEZŐT MEGILLETŐ BIRTOKVÉDELEM ZÁLOGTÁRGY ELADÁSÁNAK JOGA LEX COMMISSORIA – ZÁLOGHITELEZŐ NEMTELJESÍTÉS ESETÉN KÖVETELÉSE FEJÉBEN MEGTARTHATTA A ZÁLOGTÁRGYAT HA A ZÁLOGTÁRGY ELLENÉRTÉKE A KÖVETELÉS TELJES RÉSZÉT NEM ELÉGÍTETTE KI, A KI NEM ELÉGÍTETT RÉSZ EREJÉIG A KÖVETELÉSI JOG MEGMARADT.

51 KIELÉGÍTÉSI SORREND TÖBB ZÁLOGHITELEZŐ ESETÉN
HA A DOLGOT KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK ZÁLOGOSÍTOTTÁK EL, AKKOR AZ ACTIO PUBLICIANA ELVEI ÉRVÉNYESÜLNEK. (AKI ERŐSEBB JOGELŐDTŐL SZERZETT, ANNAK VAN ELSŐBBSÉGE) HA A TÖBB ZÁLOGJOGOT UGYANAZ A SZEMÉLY LÉTESÍTETTE UGYANAZON A DOLGON, AKKOR: HA A ZÁLOGJOGOK EGY AKTUSSAL KELETKEZTEK, A TÖBB ZÁLOGHITELEZŐ KÖVETELÉSE ARÁNYÁBAN KAP KIELÉGÍTÉST ZÁLOGJOGOK EGY IDŐBEN, DE KÜLÖNBÖZŐ ÜGYLETTEL KELETKEZTEK, AKKOR A BIRTOKLÓ ZÁLOGHITELEZŐ RÉSZESÜL ELŐNYBEN TÖBB ZÁLOGHITELEZŐ KÜLÖNBÖZŐ IDŐBEN, AKKOR A QUI PRIOR EST TEMPORE, POTIOR EST IURE ELV. PRIVILEGIZÁLT ZÁLOGJOG

52 FŐKÖTELEM MEGSZŰNÉSE ZÁLOGTÁRGY ELADÁSA EGYÉB ESETEK
ZÁLOGJOG MEGSZŰNÉSE FŐKÖTELEM MEGSZŰNÉSE ZÁLOGTÁRGY ELADÁSA EGYÉB ESETEK

53 KÖTBÉR LEGEGYSZERŰBB FORMÁJÁBAN A SZERZŐDŐ FELEK ÁLTAL STIPULATIOBAN KIKÖTÖTT PÉNZÖSSZEG, AMELYET AZ ADÓS A SZERZŐDÉS NEMTELJESÍTÉSE VAGY NEM KELLŐ TELJESÍTÉSE ESETÉN KÖTELES A HITELEZŐNEK MEGFIZETNI. FAJTÁI: PERES ELJÁRÁS SORÁN FELEK BIZTOSÍTOTTÁK EGYMÁST H MEGJELENNEK A TÁRGYALÁSON BÍRÓI ÍTÉLETBEN FOGLALTAK TELJESÍTÉSÉRE SZORÍTOTTÁK RÁ EGYMÁST PEREN KÍVÜL NEM PERESÍTHETŐ MEGÁLLAPODÁSOK BETARTÁSA PERESÍTHETŐ SZERZŐDÉS NEMTELJESÍTÉSE ESETÉN BŰNTETÉS ÁTALÁNYKÁRTÉRÍTÉS ALTERNATÍVAKÉNT AZ ALAPKÖTELEM MELLETT

54 KÖTELMEK MÓDOSÍTÁSA ÚJÍTÁS – NOVATIO KÖTELEM ALANYAINAK MEGVÁLTOZÁSA
DELEGATIO MANDATUM AGENDI ENGEDMÉNYEZÉS (CESSIO) TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS (EXPROMISSIO)

55 ÚJÍTÁS AZ ÚJÍTÁS EGY ELŐZŐ KÖTELEMNEK EGY MÁS KÖTELEMBE VALÓ ÁTÖNTÉSE ÉS ÁTVITELE, EGY MÁR MEGLÉVŐ KÖTELEMBŐL ÚGY LÉTESÍTENEK ÚJAT, HOGY AZ ADDIGI MEGSZŰNIK. NOVATIO NECESSARIA:PERES ELJÁRÁS SORÁN SZÜKSÉGKÉPPEN BEKÖVETKEZŐ.

56 DELEGATIO A HITELEZŐ AZ ADÓST EGY ÚJ HITELEZŐHÖZ KÜLDI, VAGY AZ ADÓS EGY ÚJ ADÓST KÜLD A HITELEZŐHÖZ. HITELEZŐI DELEGATIO ADÓSI DELEGATIO TELJESÍTÉSRE IRÁNYULÓ STIPULATIOVAL TÖRTÉNŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA IRÁNYULÓ DELEGATIO ACTIVA DELEGATIO SOLVENDI DELEGATIO OBLIGANDI DELEGATIO PASSIVA DELEGATIO ABLIGANDI

57 MANDATUM AGENDI A KÖVETELÉSEKET AZ ADÓS TUDTA ÉS BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL IS ÁT LEHET RUHÁZNI PERBELI MEGBÍZÁSSAL.

58 ENGEDMÉNYEZÉS - CESSIO
KÖVETELÉSÁTRUHÁZÁS TULAJDONKÉPPENI ÉS VÉGLEGES ALAKZATA, MÁR NEM A PERLÉSI MEGBÍZÁS, HANEM A RÉGI ÉS AZ ÚJ HITELEZŐ KÖTELEMÁTRUHÁZÓ MEGEGYEZÉSE FOLYTÁN KAPJA MEG AZ ÚJ HITELEZŐ A RÉGI HITELEZŐ KERESETÉT. SZAVATOSSÁG KÉRDÉSE: FENNÁLL-E AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖVETELÉS? BEHAJTHATÓ-E A KÖVETELÉS

59 TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS EXPROMISSIO
EGY HARMADIK SZEMÉLY (EXPROMISSOR) –AKÁR AZ EREDETI ADÓS MEGBÍZÁSÁBÓL, AKÁR ANÉLKÜL – A HITELEZŐ IRÁNYÁBAN TETT STIPULATIOVAL ELVÁLLALJA A RÉGI ADÓS KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉT.

60 KÖTELMEK MEGSZŰNÉSE LIBERATIO
TELJESÍTÉS – SOLUTIO EGYÉB ESETEK IPSO IURE HA A TELJESÍTÉS AZ ADÓSNAK FEL NEM RÓHATÓAN LEHETETLENNÉ VÁLT LITIS CONTESTATIOVAL VALÓ MEGSZŰNÉS HALÁL ESETÉN SZEMÉLYES JELLEGŰ V. DELIKTUÁLIS KÖTELMEKNÉL CAPITIS DEMINUTIO ESETÉN IS ÁLT. CONFUSIO HATÁRIDŐHÖZ V. FELBONTÓ FELTÉTELHEZ KÖTÖTT KÖTELEM AZ IDŐPONT V. A BONTÓ FELTÉTEL BEÁLLTÁVAL. BŰNTETÉSBŐL NOVATIO KIEGYEZÉS A SÉRTETTEL POENA MEGFIZETÉSÉVEL KÉT INGYENES JOGCÍM TALÁLKOZÁSA PER EXCEPTIONEM FELEK KÖZÖS MEGEGYEZÉSÉVEL HITELEZŐ EGYOLDALÚ LEMONDÁSA VAGY TARTOZÁS ELENGEDÉSE RÉVÉN ELÉVÜLÉS VEGYES JELLEGŰ COMPENSATIO – BESZÁMÍTÁS DATIO IN SOLUTUM DEPOSITUM SOLUTIONIS CAUSA

61 SZERZŐDÉS KÉT VAGY TÖBB SZEMÉLY EGYBEHANGZÓ, JOGHATÁS KIVÁLTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKARATKIJELENTÉS. ALAKSZERŰ, FORMÁLIS NYILATKOZATOK ALAKSZERŰTLEN, FORMÁTLAN ÜGYLETI NYILATKOZAT KIFEJEZETT RÁUTALÓ MAGATARTÁS (CONCLUDENS FACTUM)

62 SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE
FELEK AKARATA ÉS NYILATKOZATA ÖNMAGÁBAN VÉVE ÉP KÜLÖN-KÜLÖN ÖSSZHANGBAN VAN EGYMÁSSAL EGYMÁS KÖZÖTT IS TALÁLKOZIK JOGHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÁS NEM ÜTKÖZIK JOGREND VMELY TILALMÁBA.

63 SZERZŐDÉSEK HATÁLYOSSÁGA
HATÁLYOSNAK AZ AZ ÉRVÉNYES SZERZŐDÉSE MINŐSÜL, MELYNEK ALAPJÁN MÁR KÖZVETLEN JOGÉRVÉNYESÍTÉSRE NYÍLIK LEHETŐSÉG.

64 HATÁLYTALAN SZERZŐDÉS
HATÁLYTALAN AZ AZ ÉRVÉNYES SZERZŐDÉS, AMELYNEK ALAPJÁN A HITELEZŐNEK MÉG VAGY MÁR NINCS MÓDJA ARRA, HOGY AZ ADÓST KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRE RÁSZORÍTSA.

65 SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA LEHET
EREDETI ÉS UTÓLAGOS TELJES ÉS RÉSZLEGES ABSZOLÚT ÉS RELATÍV IDEIGLENES ÉS VÉGLEGES

66 ÜGYLETI HIBÁK TÉVEDÉS – ERROR
JOGBELI TÉVEDÉS – ERROR IURIS TÉNYBELI TÉVEDÉS – ERROR FACTI ESSENTIAL ERROR TOLERABILIS ERROR EGYOLDALÚ FENNTARTÁS – RESERVATIO MENTALIS SZÍNLELÉS – SIMULATIO MEGTÉVESZTÉS – DOLUS MALUS AKTÍV PASSZÍV KÉNYSZER ÉS MEGFÉLEMLÍTÉS (VIS AC METUS) KÖZVETETT KÉNYSZER – VIS COMPULSIVA KÖZVETLEN FIZIKAI KÉNYSZER – VIS ABSOLUTIVA JOGHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÁS HIBÁI LEHETETLEN TARTALMÚ SZERZŐDÉS TÖRVÉNYBE V. JÓ ERKÖLCSBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉS MEGHATÁROZHATATLAN TARTALMÚ SZERZŐDÉS PÉNZBEN NEM KIFEJEZHETŐ TARTALMÚ SZERZŐDÉS

67 JÓ ERKÖLCSÖKBE ÜTKÖZŐ SZERZŐDÉSEK
NEM MEGENGEDHETŐEK AZON CSELEKMÉNYEK, AMELYEK SÉRTIK EMBERTÁRSAINK IRÁNTI KÖTELESSÉGTUDATUNKAT, BECSÜLETÜNKET, SZEMÉREMÉRZETÜNKET ÉS JÓ ERKÖLCSBE ÜTKÖZNEK.

68 ARCHAIKUS JOG SZERZŐDÉSEI
MANCIPATIO IN IURE CESSIO NEXUM FIDUCIA STIPULATIO O RÉSZLETESEN

69 STIPULATIO FELTÉTELEI CSAK ÉLŐSZÓBAN JÖHET LÉTRE
CSAK A JELENLÉVŐK KÖZÖTT ÉS RÖGTÖNI VÁLASZADÁSSAL A KÉRDÉSNEK ÉS A VÁLASZNAK EGYBEHANGZÓNAK KELL LENNIE MINDEN VONATKOZÁSBAN

70 STIPULATIO FAJAI BÍRÓI STIPULATIO – STIPULATIO IUDICIALIS
PRAETORI – STIPULATIO PRAETORIA MEGEGYEZÉSEN ALAPULÓ – STIPULATIO COMMUNIS AKÁR A BÍRÓ AKÁR A PRAETOR FELSZÓLÍTÁSÁRA – STIPULATIO COMMUNIS

71 STIPULATIO KERESETE: ALKALMAZÁSI KÖRE: CONDICTIO ACTIO EX STIPULATIO
BÁRMILYEN SZERZŐDÉSI CÉL ABSZTRAKT, KAUZÁTLAN ÜGYLET KONKRÉT, KAUZÁLIS ÜGYLET

72 CSÁSZÁRKOR SZERZŐDÉSRENDSZERE
REÁLSZERZŐDÉSEK DOLOGÁTADÁSSAL ALAKSZERŰ SZÓBELI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREJÖVŐ VERBÁLSZERZŐDÉSEK ALAKSZERŰ ÍRÁSBA FOGLALÁSSAL LÉTREJÖVŐ LITTERÁLSZERZŐDÉSEK FORMÁTLAN, PUSZTA MEGEGYEZÉSSEL LÉTREJÖVŐ KONSZENZUÁLIS SZERZŐDÉSEK

73 KLASSZIKUS KOR SZERZŐDÉSEI
REÁLSZERZŐDÉSEK VERBÁLSZERZŐDÉSEK LITTERÁLSZERZŐDÉSEK KONSZENZUÁL SZERZŐDÉSEK

74 REÁLSZERZŐDÉSEK – CONTRACTUS REALES
A KÖTELEM EZEKBEN AZ ESETEKBEN EGY DOLOG MEGÁLLAPODÁSSZERŰ ÁTADÁSÁVAL JÖN LÉTRE. KÖLCSÖN – MUTUUM HASZONKÖLCSÖN – COMMODATUM LETÉT – DEPOSITUM ZÁLOGSZERZŐDÉS - PIGNUS

75 VERBÁLSZERZŐDÉSEK – CONTRACTUS VERBALES
MINDIG ALAKSZERŰEN ELHANGZOTT ÉLŐSZÓRA VAN SZÜKSÉG KÖTELEZŐ EREJÉT AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ, ALAKSZERŰ MONDATOK, FORMULÁK ÉLŐSZÓBAN VALÓ ELMONDÁSA

76 LITTERÁLSZERZŐDÉSEK – CONTRACTUS LITTERALES
KÖTELMEKET BIZONYOS KÖNYVELÉSI FOGÁSOK, FIKTÍV BEJEGYZÉSEK RÉVÉN A PÉNZTÁRKÖNYVEKBE TÖRTÉNŐ KÖLCSÖNÖS BEJEGYZÉSSEL HOZTÁK LÉTRE. ÍRÁS ITT IS ÉRVÉNYESSÉGI KELLÉK.

77 KONSZENZUÁLIS SZERZŐDÉSEK- CONTRACTUS CONSENSUALES
MAGÁVAL A PUSZTA MEGEGYEZÉSSEL JÖNNEK LÉTRE ADÁSVÉTEL – EMPTIO VENDITIO BÉRLET – LOCATIO CONDUCTIO TÁRSASÁG – SOCIETAS MEGBÍZÁS – MANDATUM

78 DOLOGÁTADÁSSAL LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSEK – CONTRACTUS REALES
KÖLCSÖN – MUTUUM HASZONKÖLCSÖN – COMMODATUM LETÉT – DEPOSITUM ZÁLOGSZERZŐDÉS NÉVTELEN SZERZŐDÉSEK – CONTRACTUS INNOMINATI

79 KÖLCSÖN - MUTUUM HELYETTESÍTHETŐ DOLGOK TULAJDONBA ADÁSA AZZAL, HOGY AZ ADÓS LEJÁRATKOR UGYANABBÓL A DOLOGFAJTÁBÓL UGYANANNYIT KÖTELES VISSZAADNI. TÁRGYA CSAK HELYETTESÍTHETŐ DOLOG LEHET AZ ADÓS A DOLGOKON TULAJDONT SZEREZHET STRICTI IURIS, EGYOLDALÚ KÖTELEM KELETKEZIK A HITELEZŐ KÖVETELÉSÉT CONDICTIO-VAL ÉRVÉNYESÍTHETI, PÉNZKÖLCSÖNNÉL (ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE), DOLOG KÖVETELÉSNÉL (CONDICTIO TRITICARIA) A HITELEZŐT IPSO IURE NEM ILLETTE MEG KAMAT, KÉSEDELMI KAMAT SEM.

80 HASZONKÖLCSÖN - COMMODATUM
EGY DOLOG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA AZZAL A KÖTELEZETTSÉGGEL, HOG LEJÁRATKOR UGYANAZT A DOLGOT KELL VISSZAADNI. ALAPVELŐ KÖVETELMÉNY INGYENESSÉG A DOLOG CSAK BÍRLALATBA KERÜL HASZNÁLATBA ADÁS MINDIG MEGHATÁROZOTT IDŐRE TÖRTÉNIK, LEJÁRATTAL. VISSZAADÁSI KÖTELEZETTSÉG SPECIFIKUS SZOLGÁLTATÁS (PRAESTATIO SPECIFICA) ÉRDEKELT ADÓS, CUSTODIA FELELŐS BONAE FIDEI EGYENLŐTLENÜL KÉTOLDALÚ KÖTELEM ACTIO COMMODATI DIRECTA, CONTRARIA ELŐSZÖR CSAK INGÓ, MAJD INGATLAN DOLGOK IS

81 LETÉT - DEPOSITUM INGÓ DOLOG INGYENES ŐRIZETBE ADÁSA BÁRMIKORI VISSZAADÁS KÖTELEZETTSÉGÉVEL. EGYENLŐTLENÜL KÉTOLDALÚ BONAE FIDEI KÖTELEM DEPOSITI DIRECTA/CONTRARIA ACTIO NINCS HELYE COMPENSATIO-NAK, RETENTIO-NAK, SEM EXCEPTIO DOLINAK.

82 LETÉT NEMEI VITÁS DOLOG LETÉT – SEQUESTRUM
SZÜKSÉG- V KÉNYSZER LETÉT – DEPOSITUM MISERABILE RENDHAGYÓ LETÉT – DEPOSITUM IRREGULARE BÍRÓI LETÉT – DEPOSITUM SOLUTIONIS CAUSA O. RÉSZLETESEN

83 ZÁLOGSZERZŐDÉS - CONTRACTUS PIGNERATICIUS
AZ ADÓS ÁTAD EGY DOLGOT A HITELEZŐNEK KÖVETELÉSE BIZTOSÍTÉKÁUL AZZAL A KIKÖTÉSSEL, HOGY AMENNYIBEN AZ ADÓS LEJÁRATKOR NEM TELJESÍTENE, A HITELEZŐ JOGOSULT A DOLGOT ELADNI, ÉS A VÉTELÁRBÓL KÖVETELÉSÉT KIELÉGÍTENI, ILL. HA A KÖVETELÉS MEGSZŰNNÉK, A HITELEZŐ KÖTELES A DOLGOT VISSZAADNI. BONAE FIDEI EGYENLŐTLENÜL KÉTOLDALÚ KÖTELEM JÁRULÉKOS KÖTELEM KÖZÖMBÖS, HOGY SOR KERÜL-E A DOLOG ÁTADÁSÁRA

84 NÉVTELEN SZERZŐDÉSEK – CONTRACTUS INNOMINATI
CSERE – PERMUTATIO A DOLGOK TULAJDONÁNAK KÖLCSÖNÖS ÁTRUHÁZÁSA SZÍVESSÉGI HASZNÁLAT – PRECARIUM EGY DOLOG INGYENES HASZNÁLATRA VALÓ ÁTENGEDÉSE BÁRMIKORI VISSZAVONÁS KIKÖTÉSÉVEL ELADÁSI BIZOMÁNY – PRECARIUM EGY DOLOG ELADÁS VÉGETT VALÓ ÁTADÁSA AZZAL A KIKÖTÉSSEL, HOGY AZ ÁTVEVŐ (BIZOMÁNYOS) VAGY A DOLGOT ADJA VISSZA, VAGY A KIKÖTÖTT ELADÁSI ÁRAT FIZESSE MEG. EGYEZSÉG – TRANSACTIO VITÁS IGÉNYEKNEK KÖLCSÖNÖS ENGEDÉSSEL VALÓ RENDEZÉSE

85 PUSZTA MEGEGYEZÉSSEL LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSEK CONTRACTUS CONSENSUALES
ADÁSVÉTEL – EMPTIO VENDITIO BÉRLET- LOCATIO CONDUCTIO MEGBÍZÁS – MANDATUM TÁRSASÁG – SOCIETAS

86 ADÁSVÉTEL LÉNYEGI ELEMEI ÁRU (MERX) ÁR (PRETIUM)
RES CORPORALIS, INCORPORALIS RES ALIENA REMÉLT DOLGOK (REI SPERATAE) JÖVŐBELI DOLOG (REI FUTURAE) REMÉNYVÉTEL (EMPTIO SPEI) ZÁRTFAJÚ SZOLGÁLTATÁS ÁR (PRETIUM)

87 ELADÓI SZAVATOSSÁG A HIBÁS TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT FELTÉTLEN HELYTÁLLÁST JELENT. ELADÓ JOGSZAVATOSSÁGA ELADÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGA

88 ADÁSVÉTELNÉL ELŐFORDULÓ MELLÉKEGYEZMÉNYEK
MINDKÉT FÉL JAVÁRA: ELADÓ SZÁMÁRA VISSZAVÁSÁRLÁSI JOGOT, A VEVŐ SZÁMÁRA VISSZAELADÁSI JOGOT BIZTOSÍT. CSAK AZ ELADÓ JAVÁRA SZÓLÓ ELÁLLÁS VEVŐ NEMFIZETÉSE ESETÉN LEX COMMISSORIA ELADÓ ELÁLLHAT, HA BIZONYOS IDŐN BELÜL TÖBBET FIZETŐ VEVŐT TALÁL – IN DIEM ADDICTIO ELŐVÁSÁRLÁSI JOG FENNTARTÁSA ESETÉN CSAK A VEVŐ JAVÁRA SZÓLÓ EGYEZMÉNYEK PRÓBÁRA, MEGTEKINTÉSRE SZÓLÓ VÉTEL (PACTUM DISPLICENTIAE) VEVŐ BIZONYOS IDŐN BELÜL BÁNATPÉNZZEL ELÁLLHAT MEGBÁNÁS ESETÉN

89 BÉRLET ÁLTALÁBAN EGYIK FÉL SZOLGÁLTATÁSA MAJDNEM MINDIG PÉNZ
SZINALLAGMATIKUS BONAE FIDEI KÖTELEM SZERZŐDÉSKÖTÉS PUSZTA MEGEGYEZÉSSEL EGYIK FÉL (LOCATOR) ÁTAD, MÁSIK FÉL (CONDUCTOR) ÁTVESZ.

90 BÉRLET FAJTÁI LOCATOR MIT AD ÁT A CONDUCTORNAK:
DOLGOT AD ÁT HASZNÁLATRA, GYÜMÖLCSÖZTETÉSRE = DOLOGBÉRLET ÖNMAGÁT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE = MUNKASZERZŐDÉS LEHETŐSÉGET NYÚJT ARRA, HOGY VALAKI MUNKÁVAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYT HOZZON LÉTRE = VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

91 BÉRLET – LOCATIO CONDUCTIO
DOLOGBÉRLET (LOCATIO CONDUCTIO REI) MUNKASZERZŐDÉS (LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (LOCATIO CONDUCTIO OPERIS)

92 DOLOGBÉRLET EGY DOLOG HASZNÁLATA PÉNZFIZETÉS ELLENÉBEN. MEGSZŰNÉSE:
HATÁROZOTT IDŐRE KÖTÖTT BÉRLET HATÁRNAP BEKÖVETKEZTÉVEL HATÁROZATLAN IDEJŰ BÉRLETNÉL NEM LETT SZABÁLYOZVA A MEGSZŰNÉS BÉRBEADÓ ÖNKÉNYESEN, EGYOLDALÚAN IS MEGSZÜNTETHETTE BÉRBEADÓ EGYOLDALÚAN, A SZERZŐDÉST NEM MEGSÉRTVE BÉRLŐ AZONNALI HATÁLLYAL ÉS TELJESEN JOGSZERŰEN, HA A DOLOG HASZNÁLATA LEHETETLENNÉ VAGY VESZÉLYESSÉ VÁLIK.

93 DOLOGBÉRLET KÜLÖNLEGES FAJTÁI
RÉSZES BÉRLET LOCATIO PERPETUA SUPERFICIES JOGOK BÉRBEADÁSA PRÓBÁRA BÉRLET

94 MUNKASZERZŐDÉS SZABAD EMBER MUNKÁJÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉT ÉRTJÜK A MUNKÁBAN TÖLTÖTT IDŐ SZERINT FIZETETT PÉNZÉRT, MUNKABÉRÉRT. TÁRGYA ELSŐSORBAN A FIZIKAI MUNKA (OPERAE) SZILLAGMATIKUS BONAE FIDEI OBLIGATIO VESZÉLYVISELÉS MEGOSZLIK A KÉT FÉL KÖZÖTT GONDOSSÁGI KÖTELEM SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK MÓDJAI ÉS SZABÁLYAI A DOLOGBÉRLETÉHEZ HASONLÓAK.

95 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VALAKI EGY MEGHATÁROZOTT MŰVET ÁLLÍT ELŐ, MUNKÁVAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYT PRODUKÁL PÉNZÉRT, VÁLLALKOZÓI DÍJÉRT. TÁRGYA A MŰ (OPUS) EREDMÉNYKÖTELEM VESZÉLYVISELÉS NINCS SZABÁLYOZVA, ÉRDEKSZFÉRA ELV

96 MEGBÍZÁS - MANDATUM MEGBÍZÁS MÁS ÜGYÉNEK FELKÉRÉSRE TÖRTÉNŐ, INGYENES ELLÁTÁST JELENT. LÉNYEGI ELEME AZ INGYENESSÉG TÁRGYA BÁRMELY MEGENGEDETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSA A MEGBÍZOTT A MEGBÍZÓ KIZÁRÓLAGOS ÉRDEKÉBEN JÁR EL. A MANDATUM BIZALMI JELLEGÉBŐL KÖVETKEZŐEN A MEGBÍZÁS MINDKÉT OLDALON SZOROSAN SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT. EGYENLŐTLENÜL KÉTOLDALÚ, BONAE FIDEI KÖTELEM ACTIO MANDATI DIRECTA/CONTRARIA

97 TÁRSASÁG - SOCIETAS SZEMÉLYEK SZÖVETKEZÉSE MEGENGEDETT VAGYONI CÉLRA.
FELEK MAGATARTÁSA ÉS ÉRDEKEI EGYMÁSSAL AZONOSAK FELEK TARTÓS EGYETÉRTÉSÉRE ÉPÜL COMMUNIO, A KÖZÖSSÉG EGYIK TÍPUSA

98 FEJLETT TÁRSASÁG SZABÁLYAI
VAGYONI CÉL SZERINT: SOCIETAS OMNIUM BONORUM SOCIETAS NEGOTIATIONIS SOCIETAS UNIUS REI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSSAL SZINALLAGMATIKUS BONAE FIDEI KÖTELEM RÓMAI JOGBAN NEM JOGALANY, NEM JOGI SZEMÉLY FELELŐSSÉG DOLUSÉRT, KÉSŐBB CULPA IN CONCRETO-ÉRT. EGYETEMLEGESSÉG NEM KELETKEZIK. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE: SZEMÉLYI OK MIATT VAGYONI OKOKBÓL A TAGOK AKARATÁBÓL JOGI CSELEKMÉNY ALAPJÁN ACTIO PRO SOCIO, ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO

99 PERESÍTHETŐ PACTUMOK PACTA VESTITA
PACTA NUDA – PERESÍTHETETLENEK PACTA VESTITA – PERESÍTHETŐ PACTA PRAETORIA RECEPTUM RECEPTUM ARGENTARII RECEPTUM ARBITRII RECEPTUM NAUTARUM CAUPONUM STABULARIORUM CONSTITUTUM PACTA LEGITIMA COMPROMISSUM HOZOMÁNYÍGÉRET (DOTIS POLLICITATIO) AJÁNDÉKOZÁS (DONATIO) PACTA ADIECTA

100 CONTRACTUS – PACTUM ÖSSZEHASONLÍTÁSA
JOGHATÁSSAL BÍRÓ SZERZŐDÉS PERESÍTHETŐ PACTUM FORMÁTLAN MEGÁLLAPODÁS PERESÍTHETETLEN, KÉSŐBB PERESÍTHETŐ

101 AJÁNDÉKOZÁS AZ AJÁNDÉKOZÓ VAGYONÁT CSÖKKENTŐ, A MEGAJÁNDÉKOZOTT VAGYONÁT NÖVELŐ, BŐKEZŰSÉGBŐL TETT OLYAN INGYENES JUTTATÁS, AMELYET A MEGAJÁNDÉKOZOTT ELFOGADOTT.

102 KÖTELMEK SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI TÉNYÁLLÁSOKBÓL

103 KÖTELMEK SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI TÉNYÁLLÁSOKBÓL
KÖTELMEK SZERZŐDÉSSZERŰ TÉNYEKBŐL KÖTELMEK DELIKTUMOKBÓL KÖTELMEK DELIKTUMSZERŰ TÉNYÁLLÁSOKBÓL VEGYES KÖTELMEK

104 1. KÖTELMEK SZERZŐDÉSSZERŰ TÉNYEKBŐL
JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL – NEGOTIUM GESTUM GYÁMSÁG – TUTELA KÖTELMI HAGYOMÁNY – LEGATUM PER DAMNATIONEM VÉLETLEN KÖZÖSSÉG – COMMUNIO INCIDENS

105 JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS
Egyik fél részéről dationak kell fennforognia. (tulajdonátruházás) Vagyoni előny megszerzése sine causa retinendi történjen, aa gazdagodónak ne legyen érvényes jogcíme a megszerzett vagyoni érték megtartására. Tényállások, keresetek: Condictio indebiti: Ha vki másnak tévedésből anélkül szolgáltat, hogy az illetőnek tartoznék, tartozatlan szolgáltatás elnevezésű keresettel követelheti vissza. Ezt mindkét félnek tévedésben kell tennie. Condictio causa data causa non secuta: Ha vki bizonyos ellenteljesítés reményében szolgáltatott, de az ellenszolg. nem következett be. Elmarad ellenteljesítés reményében történt szolgáltatás kereset. Condictio ob turpem vel iniustam causam: Erkölcstelen vagy jogellenes ok alapján történt teljesítés is visszakövetelhető ezzel a keresettel. Jogellenes, ha: a gazdagodó konkrét jogszabályi tilalomba ütköző módon szerzi meg a vagyoni értéket, vagy tolvaj gazdagodása. Erkölcstelenség címén. Condictio sine causa: nevesíthetetlen jogalap nélküli teljesítések visszakövetelésére.

106 MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL
HA VALAKI A MÁS ÜGYÉBE ÖNKÉNT BEAVATKOZIK- ÁLTALÁBAN AZÉRT, HOGY AZ ILLETŐT VALAMILYEN HÁTRÁNYTÓL MEGÓVJA- ABBŐL A TEVÉKENYSÉGBŐL KÖLCSÖNÖSEN JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK SZÁRMAZHATNAK. A PRAETOR AZ ILYEN TÉNYÁLLÁSOKAT – BIZONYOS FELTÉTELEK MELLETT- KÖTELEMKELETKEZTETŐNEK ISMERTE EL ÉS KERESETTEL LÁTTA EL. Esetei. A megbízás nélküli ügyvivő (negotiorum gestor) azt hiszi, hogy megbízták vmivel, holott nincs megbízása. A megbízott a mandatumban kapott jogkörének határait túllépte. Vki tudva azt, hogy nincs megbízása, mégis beleavatkozik az ügy ura (dominus negotii) dolgába, az illető érdekében. Szabályai: Az ügy ura az ügyvivőhöz került értékekről, behajtott összegekről elszámolást, esetleg kártérítést is követelhet. Az ügyvivő követelheti az ügyvitel folytán keletkezett költségeinek, kárának megtérítését, de csak ha hasznosan járt el.

107 GYÁMSÁG A gyámolt a gyámság megszűntekor követelheti az elszámolást, a gyámnál lévő értékek, dolgok átadását. (actio tutelae gestae directa9 A gyám kérheti kiadásai, költségei megtérítését, melyeket a gyámság során gyámoltja vagyonára fordított. (actio tutelae gestae contraria) Igényt tarthat az őhelyette vállalt kötelezettségek átvételére is. A gyámság és gondnokság mindig ingyenesen és gyakran kötelezően ellátandó tisztség.

108 KÖTELMI HAGYOMÁNY Akkor következik be, amikor vki végrendeletében az örökösét arra kötelezi, hogy teljesítsen valamilyen juttatást egy harmadik személynek. Az örökhagyó halálakor egyoldalú kötelmi jogviszony jön létre az örökös és a hagyományos között, mely alapján actio ex testamento indítható.

109 VÉLETLEN KÖZÖSSÉG Többen véletlenül kerültek egy közösségbe.
A véletlen közösség nem más, mint tulajdonközösség, mely nem társasági szerződéssel keletkezik, és ált. csak rövid ideig áll fent. (actio communi dividundo)

110 2. KÖTELMEK DELIKTUMOKBÓL
DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG: A POLGÁRI JOG AZON SZABÁLYAIT ÉRTJÜK, AMELYEK A SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, JOGELLENESEN ÉS VÉTKESEN (SZÁNDÉKOSAN VAGY GONDATLANUL) OKOZOTT KÁROKNAK A KÁROKOZÓ ÁLTAL VALÓ MEGTÉRÍTÉSÉT RENDEZIK. Bűncselekményeknek nevezhető magatartások kategóriái: magánjogi szankcióval járó bűncselekmények (delicta) közüldözés alá eső bűncselekmények (crimina) DELICTUM: AZ A MAGATARTÁS, AMLYET A JOGSZABÁLYOK (ELSŐSORBAN A TÖRVÉNYEK ÉS PRAETORI EDICTUMOK) ANNAK NYILVÁNÍTANAK. TARTALMI ELEMEI: A MAGATARTÁS JOGELLENESSÉGE ÉS VÉTKESSÉGE.

111 KÖTELMEK DELIKTUMOKBÓL
Jogellenesség (iniuria) az elkövetett magatartás beleütközik a delictumot büntetni rendelt jogszabály tilalmába, megvalósítja azt a tényállást, amleyet a bűntető jogszabály meghatároz. (tényállásszerűség) Feltételezi, hogy nem forog fel olyan körülmény, amely miatt adott esetben a törvényi tényállás formális megvalósulása ellenére sem lehet delictum elkövetését megállapítani. (pl. jogos védelem) Vétkesség. Szándékosság (dolus) Gondatlanság (culpa, neglegentia)

112 KÖTELMEK DELIKTUMOKBÓL
Bűntetőkeresetek: Tiszta bűntetőkeresetek (actiones poenales purae) Vegyes bűntetőkeresetek (actiones poenales mixtae) Poena összegének meghatározása: Vagyoni sérelem többszöröse Tarifális poena Becslés (aestimatio) Vagyoni sérelemnek megfelelő poena Bűntetőkeresetek jellegzetességei: Passzív legitimatiója szorosan az elkövető személyéhez tapad, a tettes ellen indítható kereset, halálával megszűnt a lehetőség. Elsősorban a sértett indíthatta meg. (kiv. Actiones populares) A tettes és a sértett kiegyezhettek a váltságul fizetendő összegben, akár a per közben is, akár előtte már. Több tettes esetén halmozva volt indítható. (cumulatio) A marasztalás általában infamiával járt. Ha a delictumot hatalomalatti követte el, a poena iránti igényt csak actio noxalis lehetett érvényesíteni.

113 CIVILJOG SZERINTI DELIKTUMOK
Személysértés (iniuria): A sértett becsülete ellen irányuló célzatos bűncselekmény. szintjei membrum ruptum-tagcsonkítás, os fractum-csonttörés, iniuria. Keresetei: actio iniuriarum, actio vindictam spirans. Rongálás (damnum iniuria datum): keresete: actio legis Aquiliae Lopás (furtum)

114 LOPÁS Dologlopás (furtum rei) Használatlopás (furtum usus)
Birtoklopás (furtum possessionis) Tetten ért lopás (furtum manifestum) Tetten nem ért lopás (furtum nec manifestum)

115 PRAETORI JOG SZERINTI DELIKTUMOK
Megtévesztéssel okozott károsítás (dolus malus), keresete: actio de dolo. Megfélemlítés (metus): actio quod metus causa. Sírhely megrondálása 8sepulchrum violatum): actio de sepulchro violato Rablás (rapina): actio vi bonorum raptorum. RABLÁS: INGÓ DOLOG ELVÉTELE SZEMÉLY ELLENI ERŐSZAK VAGY FENYEGETÉS ÚTJÁN.

116 CRIMENEK XII. táblás törvény
Az államot és a közrendet veszélyeztető crimenek Hazaárulás (perduellio)-halálbűntetés Hazaáruláshoz hasonló b.cselekmény (prodatio) Titkos éjszakai összejövetelek (coetus nocturnus) Szándékos emberölés (parricidium) Magistratus sacrosanctus megsértése Megvesztegetett bíró Hamis eskü, hamis tanúzás Tanúskodás megtagadása Gyengébbek sérelmére elkövetett crimenek Vagyon elleni- részben szakrális – crimenek Idegen termés éjszakai levágása Szándékos tűzvészokozás Határkő kimozdítás Kifejezetten szakrális bűncselekmények Res sacra ellopása Gonosz varázsének ráolvasás Más termésére ártó varázsének ráolvasása Vesta-száz szüzességi fogadalmát megszegte

117 CRIMENEK Preklasszikus bŰntetőjog Közéleti viszonyokat sértő crimenek
Államellenes bűncselekmények (crimina maiestatis) Provincia lakosságának helytartó általi kizsákmányolása (crimen repetundarum) Állami pénzek hűtlen kezelése (peculatus) Választási megvesztegetések (ambitus) Hamisítások (crimina falsi) Magánéleti viszonyokat sértő crimenek Közönséges emberölés (homicidium) Orgyilkosság és egyéb veszélyes b. cselekmények (crimen inter sicarios) Méregkeverés (veneficium) Személysértés (crimen iniuriae) Megverés (verberatio) Ütlegelés (pulsatio) Erőszakos magánlaksértés (domum vi introire)

118 CRIMENEK Klasszikus kor Bűntetései. Újabb crimenek: Halálbűntetés
Lefejezés Keresztre feszítés Vadállatok elé vettetés Élve elégettetés Száműzetés Kitiltás Egyszerű száműzetés Capitis deminutióval járó száműzetés Bányamunka Közmunka végzése Újabb crimenek: Házasságtörés Vérfertőzés Stellionatus, csalárd bűncselekmény Hagyatéki javak önkéntes elvétele Lopás veszélyesnek tartott esetei

119 CRIMENEK Posztklasszikus: Eretnekség (haeresis)
Keresztény hitről való áttérés (apostasia) Nőrablás (raptus) Prostitúció elősegítése

120 KÖTELMEK DELIKTUMSZERŰ TÉNYÁLLÁSOKBÓL
Lakás gazdájának delictumszerű felelőssége: actio de effusis et deiectis Felelősség a nyilvános helyen elhelyezett és leeséssel fenyegető tárgyakért: actio de posito et suspenso Hajósok és fogadósok delictumszerű felelőssége. Actio in factum adversus nautas caupones stabularios Kötelezettségszegő bíró felelőssége

121 VEGYES KÖTELMEK Állatkárokból eredő kötelmek Tartási kötelmek
Felmutatási kötelmek

122 RÓMAI KÖTELMI JOG TOVÁBBÉLÉSE
Kötelmi jog (ius ad rem) és a dologi jog (ius in re) elhatárolódása. Általános és különös rész kialakulása. Kötelmi jog egyes területeinek önállósodása: Lex mercatoria-kereskedőkre vonatkozó különleges szabályok Tengeri jog Értékpapírjog Társasági jog Munkajog Szerződési típus- és formaszabadság kialakulása Modern deliktuális felelősség és az önáló bűntetőjog kialakulása Jogügyleti tan kialakítása AZOK A TÉNYEK, TÖRTÉNÉSEK, MELYEK JOGHATÁSOKAT VÁLTANAK KI, JOGI TÉNYEK. JOGÜGYLETEK: JOGHATÁS KIVÁLTÁSÁRA IRÁNYULÓ AKARATKIJELENTÉSEK. Emberi cselekmények: megengedett és tiltott magatartások.

123 Sok sikert a vizsgához! Created by CSV


Letölteni ppt "Római jog II. Kötelmi jog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések