Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd"— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd
Római jog Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd

2 dologi, öröklési és kötelmi jog
102. Személyek (personae) DOLGOK (res) dologi, öröklési és kötelmi jog KERESETEK (actiones) „polgári eljárásjog” Gaius Iustinianus modern római jogi tankönyvek modern polgári törvény- könyvek pandekta- rendszer ElJÁRÁS SZEMÉLYI DOLOGI KÖTELMI ÖRÖKLÉSI Általános rész CSALÁDI Eljárásjog külön jogág, a közjog (ius publicum) keretében

3

4

5

6 Ius civile, ius gentium, ius naturale
107. Ius civile, ius gentium, ius naturale a (római) polgárok joga Ius civile Ius gentium  Az emberek közös joga Ius naturale  emberek állatokkal közös joga

7 Eredetileg Préklasszikus kor Császárkor Középkor Újkor 107.
Ius Quiritium  iura peregrinorum, ius gentium Préklasszikus kor XII. t.t. joga  ius praetorium ius strictum  ius aequum Császárkor Jogtudósok műveiből megismerhető jog  császári rendeletek (LEX, leges) magánjog  közjog ius civile  ius criminale Középkor Első jelentés kerül előtérbe: római jog  Kánonjog Hűbérjog Helyi szokásjogok Újabb törvények, statútumok Újkor Negyedik jelentés kerül előtérbe: polgári jog magánjog ker.-, családi- és munkajog

8 115. LEX LATA praescriptio rogatio sanctio VAN NINCS érvénytelenségi
formula praescriptiója elévülés ingatlan elbirtoklása rendes elbirtoklás v.ö. interrogatio arrogatio lex imperfecta érvénytelenségi büntető lex minus q. perf. lex perfecta lex plus q. perf.

9 119. ARCH. 450-200 PRÉKL. 200-Kr.e. 27 KLASSZ. Kr.e. 27- 250 POSZTK.
pontifikális jogtud. világi íratlan jogt. Papirianus App. Cl. Caecus PRÉKL. 200-Kr.e. 27 Kialakulás: 200k irodalmi jogt. a görög hatás első hulláma Virágkor: Kr. e. I. sz. Művek már a Digestába is Sextus Aelius a két Cato P. M. Scaevola Brutus, Manilius Q. M. Scaevola Servius, Cicero KLASSZ. Kr.e. 27- 250 Korai: Kr. u. I-II.sz. iskolák, l. később Érett: Kr.u.I.v.-II.sz. Kései: 200- fénykor Papinianus, Paulus, Ulpianus, Modestinus POSZTK. hanyatlás, vulgarizáció Hermogenianus Arcadius Charisius IUST. kodifikáció neoklasszicizmus Tribonianus Theophilos Dorotheus

10 s. Sabiniana s. Proculiana
Neve s. Sabiniana s. Proculiana Alapítója Capito Labeo Névadója Sabinus Proculus Vezetői C. Cassius Longinus, Iavolenus Pegasus, Iuventius Celsus filius, Neratius Híres tagjai Gaius, Iulianus, Pomponius Nerva pater, Celsus Iskolán kívüli Marcellus, Florentinus

11 121. NYUGAT KELET 480k. Lex R. Burgundionum 500k. Edictum Theodorici
506 Lex R. Visigothorum iustinianusi kodifikáció 1080-XIII. sz. bolognai glosszátor iskola XIV. sz. kommentátorok VIII.sz. Eklogé IX.sz. Procheiron IX/X.sz. Basilika 1345 Hexabiblos XV-XVI. sz. humanisták XVI-XVII. sz. természetjog, usus modernus XIX. sz. pandektisztika, kod. 1946 görög Ptk

12 Az antik római jogtól a modern európai magánjogig
Az antik római jogtól a modern európai magánjogig common law 12. sz-tól Code civil 1804 BGB 1900 pandektisztika 19.sz. Modern kánonjog 1917, 1983 Antik római jog (kodifikálva a Corpus Iuris Civilisben, ) Középkori kánonjog (kodifikálva a Corpus Iuris Canoniciben, 1582) kontinentális ius commune sz. Nem római eredetű („longobárd“) szokásjog (5. sz-tól) Ecclesia vivit lege Romana

13 KORAI KÉSŐI TÖRT. DOGM. ÉRDEK- KUT. 126. Hugo, Savigny, Puchta
Rudorff, Huschke, Bruns Windscheid, Dernburg, Brinz Jhering

14 201. ÖNHATALOM TILOS JOGOS bűncselekmény ÖNVÉDELEM ÖNSEGÉLY

15 JOGFORRÁS „SZERZŐ” KORA TÁRGYA 201B AZ ÖNHATALOM VISSZASZORÍTÁSA
XII. táblás törvény decemviri Kr.e. 451/450 éjjel és fegyverrel támadó tolvaj lex Iulia de vi privata Caesar/Augustus Kr.e kazuisztikus decretum divi Marci Marcus Aurelius Kr.u önhatalmú hitelezői foglalás constitutio II. Valentinianus, I. Theodosius, Arcadius Kr.u. 389 vagyontárgy önhatalmú elvétele iustinanusi kodifikáció Iustinianus Kr.u. 533 általános tilalom

16 205.

17 BÍRÓSÁGI SZERVEZET RÓMÁBAN
MAGÁNJOGI PEREK BÜNTETŐPEREK CIVIL PRAETORI CSÁSZÁRI Etruszk – rex Köztársaság – Kr.e. 149 Principátus – l. Iulia Dominátus – hierarchia kettéosztott per, praetor + esküdtbírák (iudex, arbiter, recuperatores), nincs fellebbezés Princep későcs. cognitio, Kr.u. 342 praefectus praetorio és urbi 100 és 10 személyes bíróság pr. urbanus és peregrinus

18 207. A FORMULA ALKATRÉSZEI RENDES RENDKÍVÜLI peremptoria
dilatoria esküdtbíró kinevezése INTENTIO CONDEMNATIO (arbitratus, litis aestimatio) DEMONSTRATIO ADIUDICATIO EXCEPTIO PRAESCRIPTIO FICTIO CERTA INCERTA demonstratio exceptio

19 PERREND JELENTÉSE HATÁSA CIVIL- JOGI PRAETORI CSÁSZÁRI
210. PERREND JELENTÉSE HATÁSA CIVIL- JOGI a per együttes tanúsítása pr. előtti szakasz lezárása PRAETORI perszerződés keresetjog felemésztődik időpontja irányadó pénzköveteléssé lesz átszáll az örökösre CSÁSZÁRI perbe bocsátkozás perelévülés

20 212. NEM PERES ELJÁRÁSOK PEREN KÍVÜLI J. SZÍNLEGES PEREK FORMAI
TARTALMI manumissio in iure cessio IN INTEGRUM RESTITUTIO STIPULATIO PRAETORIA MISSIO IN POSSESSIONEM INTERDICTUM IUSSUM DECRETUM

21 213.

22 302-303. HOMINES LIBERI „FÉLSZAB.” SERVI CIVES LATINI PEREGRINI
lib col. egyéb CIVES LATINI PEREGRINI PUBLICUS PRIVATUS prisci col. Iun. opt.iure sine opt. iure alicuius certae civitatis nullius certae civitatis nők plebejusok libertinusok humiliores colonusok egyéb (foglalkozás, vallás, curialisok) R.Birod. belüliek [212-ig] R. Bir. kívüli per. peregrini dediticii dediticii Aeliani

23 304. STATUSOK ST. LIBERTATIS szabadok Ø ST. LIB. rabszolgák
ST. CIVITATIS polgárok Ø ST. CIV. latinjogúak, idegenek sui iuris alieni iuris ST. FAMILIAE

24 A ST. NEM ÉRINTŐ, DE A JOGKÉP. KORL. TÉNYEZŐK
305. A ST. NEM ÉRINTŐ, DE A JOGKÉP. KORL. TÉNYEZŐK minutio existimationis diszkriminációs szabályok intestabilitas infamia turpitudo nők egyéb consuli censori praetori immediata mediata ŐK MIND CIVIS ROMANUSOK!

25 mérlegelés szerinti életkortól + nem őrült
306. CSELEKVŐKÉPESSÉG ÜGYLETKÉPESSÉG VÉTŐKÉPESSÉG mérlegelés szerinti életkortól + nem őrült impuberes (0-12/14) puberes (12/14- ) imp. inf. maiores (7-12/14) infantes (0-7) minores (14-25) maiores (25- ) CSKTELEN + őrültek KORL. CSK. + tékozlók (~7-12/14) TELJES CSK.

26 307. JOGI SZEMÉLYEK ÁLLAM VÁROSOK EGYESÜLETEK PIA CAUSA
csak ius publicum alanya lehet: ÁLLAM ius privatum alanya is lehet: VÁROSOK EGYESÜLETEK PIA CAUSA SZEMÉLYEGYESÜLÉSEK VAGYONTÖMEG JOGKÉPESSÉGGEL FELRUHÁZOTTAK anélkül: társaság, álalapítvány

27 EMANC. előtt fogant unoka
308. AGNATIO/FAMILIA elhalt P. FAM. (dédapa) TESTVÉRE (dédnagybácsi) elhalt P. FAM. TESTVÉRE (nagybácsi) PATER FAMILIAS UXOR IN MANU MANUSOS FEL. FILIUS FILIA ARROG. ADOPTIVUS ELHALT F. EMANC. F. NEPOS FAMILIA PROPRIO IURE NEPOS EMANC. előtt fogant unoka PRONEPOS


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd"

Hasonló előadás


Google Hirdetések