Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Római jog Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Római jog Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd."— Előadás másolata:

1 Római jog Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd

2 102. Személyek (personae) DOLGOK (res) dologi, öröklési és kötelmi jog KERESETEK (actiones) „polgári eljárásjog” Gaius Iustinianus modern római jogi tankönyvek modern polgári törvény- könyvek pandekta- rendszer ElJÁR ÁS SZEM ÉLYI DOLO GI KÖTEL MI ÖRÖK LÉSI SZEM ÉLYI DOLO GI KÖTEL MI ÖRÖK LÉSI Általános rész DOLO GI KÖTE LMI CSA LÁDI ÖRÖK LÉSI Eljárásjog külön jogág, a közjog (ius publicum) keretében

3

4

5

6 Ius civile, ius gentium, ius naturale a (római) polgárok joga Ius gentium  Az emberek közös joga Ius naturale  emberek állatokkal közös joga Ius civile 107.

7 Eredetileg Ius Quiritium  iura peregrinorum, ius gentium Préklasszikus kor XII. t.t. joga  ius praetorium ius strictum  ius aequum Császárkor Jogtudósok műveiből megismerhető jog  császári rendeletek (LEX, leges) magánjog  közjog ius civile  ius criminale Középkor Első jelentés kerül előtérbe: római jog  Kánonjog Hűbérjog Helyi szokásjogok Újabb törvények, statútumok Újkor Negyedik jelentés kerül előtérbe: polgári jog magánjog ker.-, családi- és munkajog 107.

8 115. LEX LATA praescriptiorogatiosanctio  formula praescriptiója  elévülés  ingatlan elbirtoklása  rendes elbirtoklás v.ö. -interrogatio -arrogatio VANNINCS lex imperfecta érvénytelenségibüntető lex perfecta lex minus q. perf. lex plus q. perf.

9 ARCH. 450-200 450-300 pontifikális jogtud. 300-200 világi íratlan jogt. Papirianus App. Cl. Caecus PRÉKL. 200-Kr.e. 27 Kialakulás: 200k irodalmi jogt. a görög hatás első hulláma Virágkor: Kr. e. I. sz. Művek már a Digestába is Sextus Aelius a két Cato P. M. Scaevola Brutus, Manilius Q. M. Scaevola Servius, Cicero KLASSZ. Kr.e. 27- 250 Korai: Kr. u. I-II.sz. iskolák, l. később Érett: Kr.u.I.v.-II.sz. Kései: 200- fénykor Papinianus, Paulus, Ulpianus, Modestinus POSZTK. 250-527 hanyatlás, vulgarizáció Hermogenianus Arcadius Charisius IUST. 527-565 528-534 kodifikáció neoklasszicizmus Tribonianus Theophilos Dorotheus 119.

10 Neve s. Sabiniana s. Proculiana Alapítója CapitoLabeo Névadója SabinusProculus Vezetői C. Cassius Longinus, Iavolenus Pegasus, Iuventius Celsus filius, Neratius Híres tagjai Gaius, Iulianus, Pomponius Nerva pater, Celsus Iskolán kívüli Marcellus, Florentinus 119B

11 NYUGATKELET 480k. Lex R. Burgundionum 500k. Edictum Theodorici 506 Lex R. Visigothorum 528-534 iustinianusi kodifikáció 1080-XIII. sz. bolognai glosszátor iskola XIV. sz. kommentátorok VIII.sz. Eklogé IX.sz. Procheiron IX/X.sz. Basilika 1345 Hexabiblos XV-XVI. sz. humanisták XVI-XVII. sz. természetjog, usus modernus XIX. sz. pandektisztika, kod. 1946 görög Ptk 121.

12 Az antik római jogtól a modern európai magánjogig Antik római jog (kodifikálva a Corpus Iuris Civilisben, 528-534) Középkori kánonjog (kodifikálva a Corpus Iuris Canoniciben, 1582) kontinentális ius commune 12-18. sz. Nem római eredetű („longobárd“) szokásjog (5. sz-tól) Code civil 1804 BGB 1900 pandektisztika 19.sz. Modern kánonjog 1917, 1983 common law 12. sz-tól Ecclesia vivit lege Romana 122- 124.

13 126. KORAI Hugo, Savigny, Puchta KÉSŐI TÖRT.DOGM. ÉRDEK- KUT. Rudorff, Huschke, Bruns Windscheid, Dernburg, Brinz Jhering

14 201. ÖNHATALOM TILOSJOGOS ÖNVÉDELEMÖNSEGÉLY bűncselekmény

15 201B JOGFORRÁS„SZERZŐ”KORATÁRGYA XII. táblás törvény decemviriKr.e. 451/450 éjjel és fegyverrel támadó tolvaj lex Iulia de vi privata Caesar/AugustusKr.e. 16- 24 kazuisztikus decretum divi Marci Marcus AureliusKr.u. 161- 180 önhatalmú hitelezői foglalás constitutio II. Valentinianus, I. Theodosius, Arcadius Kr.u. 389vagyontárgy önhatalmú elvétele iustinanusi kodifikáció IustinianusKr.u. 533általános tilalom AZ ÖNHATALOM VISSZASZORÍTÁSA

16 205.

17 205B BÍRÓSÁGI SZERVEZET RÓMÁBAN MAGÁNJOGI PEREK BÜNTETŐPEREK CIVIL PRAETORI CSÁSZÁRI kettéosztott per, praetor + esküdtbírák (iudex, arbiter, recuperatores), nincs fellebbezés 100 és 10 személyes bíróság pr. urbanus és peregrinus Princep. későcs. praefectus praetorio és urbi cognitio, Kr.u. 342 Etruszk – rex Köztársaság – Kr.e. 149 Principátus – l. Iulia Dominátus – hierarchia

18 207. A FORMULA ALKATRÉSZEI RENDESRENDKÍVÜLI esküdtbíró kinevezése INTENTIO CONDEMNATIO (arbitratus, litis aestimatio) DEMONSTRATIO ADIUDICATIO EXCEPTIO PRAESCRIPTIO FICTIO CERTA INCERTA peremptoria dilatoria demonstratio exceptio

19 210. PERRENDJELENTÉSEHATÁSA CIVIL- JOGI a per együttes tanúsítása pr. előtti szakasz lezárása PRAETORI perszerződés -keresetjog felemésztődik - időpontja irányadó - pénzköveteléssé lesz -átszáll az örökösre CSÁSZÁRI perbe bocsátkozás perelévülés

20 212. NEM PERES ELJÁRÁSOK PEREN KÍVÜLI J.SZÍNLEGES PEREK - manumissio - in iure cessio FORMAITARTALMI INTERDICTUM IUSSUM DECRETUM IN INTEGRUM RESTITUTIO STIPULATIO PRAETORIA MISSIO IN POSSESSIONEM

21 213.

22 HOMINES LIBERISERVI„FÉLSZAB.” CIVESLATINIPEREGRINIPUBLICUS PRIVATUS lib. col. egyéb nullius certae civitatis alicuius certae civitatis peregrini dediticii Aeliani R.Birod. belüliek [212-ig] R. Bir. kívüli per. prisci col. Iun. opt.iuresine opt. iure nők plebejusok libertinusok humiliores colonusok egyéb (foglalkozás, vallás, curialisok) 302-303.

23 304. STATUSOK ST. LIBERTATIS szabadok ST. CIVITATIS polgárok Ø ST. CIV. latinjogúak, idegenek Ø ST. LIB. rabszolgák sui iurisalieni iuris ST. FAMILIAE

24 305. A ST. NEM ÉRINTŐ, DE A JOGKÉP. KORL. TÉNYEZŐK minutio existimationisdiszkriminációs szabályok intestabilitasinfamiaturpitudo consuli censori praetori mediata immediata ŐK MIND CIVIS ROMANUSOK! nőkegyéb

25 306. CSELEKVŐKÉPESSÉG VÉTŐKÉPESSÉG mérlegelés szerinti életkortól + nem őrült ÜGYLETKÉPESSÉG impuberes (0-12/14) puberes (12/14- ) infantes (0-7) imp. inf. maiores (7-12/14) minores (14-25) maiores (25- ) CSKTELEN + őrültek KORL. CSK. + tékozlók (~7-12/14) TELJES CSK.

26 307. JOGI SZEMÉLYEK csak ius publicum alanya lehet: ÁLLAM ius privatum alanya is lehet: VÁROSOKEGYESÜLETEKPIA CAUSA SZEMÉLYEGYESÜLÉSEKVAGYONTÖMEG JOGKÉPESSÉGGEL FELRUHÁZOTTAK anélkül: társaság, álalapítvány

27 308. AGNATIO/FAMILIA elhalt P. FAM. (dédapa) TESTVÉRE (dédnagybácsi) elhalt P. FAM. TESTVÉRE (nagybácsi) PATER FAMILIAS UXOR IN MANU FILIUS FILIA ARROG. ADOPTIVUS ELHALT F. EMANC. F. MANUS OS FEL. NEPOS PRONEPOS NEPOS EMANC. előtt fogant unoka FAMILIA PROPRIO IURE


Letölteni ppt "Római jog Előadó: Dr. Deli Gergely egyetemi tanársegéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések