Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9.B Jellemezze a magyar iskolai könyvtárak helyzetét a nemzetközi elvárások (IFLA- UNESCO) és a jogszabályi követelmények tükrében. Ismertesse saját.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9.B Jellemezze a magyar iskolai könyvtárak helyzetét a nemzetközi elvárások (IFLA- UNESCO) és a jogszabályi követelmények tükrében. Ismertesse saját."— Előadás másolata:

1 9.B Jellemezze a magyar iskolai könyvtárak helyzetét a nemzetközi elvárások (IFLA- UNESCO) és a jogszabályi követelmények tükrében. Ismertesse saját tapasztalatait B/9. tétel A magyar iskolai könyvtárak helyzete a nemzetközi elvárások (IFLA-UNESCO) és a jogszabályi követelmények tükrében

2 Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata
Elfogadás éve: november Alapfeladat Segít a feladatok sikeres elvégzésében Biztosítja az alapvető információkat és elképzeléseket, gondolatokat Fejleszti a tanulási készségeket Fejleszti a képzelőerőt Ennek következménye: felelős állampolgárrá válás

3 Az iskolai könyvtár missziója
Tanulás segítése Szolgáltatások, könyvek, egyéb források biztosítása Kritikus gondolkodás Információk és információhordozók hatékony alkalmazása Hozzáférés szélesebb könyvtári és információs hálózatokhoz

4 A törvényhozás és a hálózatok finanszírozása
Állami fenntartású Hosszú távú stratégiák része A helyi, a regionális, vagy az országos hatóságok felelőssége: speciális törvényi és politikai támogatás biztosítása Hosszú távú költségvetés kidolgozása Megfelelően képzett dolgozók, anyagok, technológiák és feltételek Ingyenes Együttműködés a helyi, a regionális, és az országos könyvtári és információs hálózattal Ha az iskolai könyvtár más típusú könyvtárral működik együtt, akkor is biztosítani kell a speciális iskolai könyvtári igényeket

5 A könyvtári dolgozó Szakmailag jól képzett
Lehetőleg több szakember segíti a munkáját Segíti a könyvek és egyéb könyvtári információhordozók használatát Helyi és távoli információforrások elérése Anyagai kiegészítik és gazdagítják a tankönyveket, taneszközöket és módszereket Együttműködik az iskola tanáraival Továbbképzéseken vesz részt

6 A szolgáltatások alapja
Egyesült Nemzetek az Emberi Jogokról és Szabadságról szóló nemzetközi dekrétumán alapszik Az iskolai közösség minden tagja egyenlő Nincs megkülönböztetés nem, kor, faj, nemzetiség, vallás, nyelv, szakmai vagy társadalmi státusz szerint Külön speciális szolgáltatások a fogyatékkal élők számára

7 Az iskolai könyvtár célkitűzései
Az oktatási folyamat integráns része támogatja és erősíti az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazott célok megvalósítását; fejleszti és fenntartja a gyermekekben az olvasás és a tanulás szokását és örömét, valamint az egész életen keresztüli könyvtárhasználati szokásokat; felkínálja a lehetőséget az információ létrehozására és alkalmazására a gyermekek tudásának, értelmi képességeinek, képzelőerejének fejlesztése és szórakozásuk érdekében;

8 Az iskolai könyvtár célkitűzései
segíti minden tanulót a tanulásban, az információhasználat és - értékelés készségeinek gyakorlásában - függetlenül az információhordozó típusától, formájától vagy hordozójától, beleértve a társas érintkezés módjaira vonatkozó érzékenységfejlesztését is; hozzáférést biztosít a helyi, a regionális, az országos és a világ információ forrásaihoz és azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a tanulókat különféle gondolatokkal, tapasztalatokkal és véleményekkel szembesíti; szervezi a kulturális és társadalmi tudatosságot és érzékenységet fejlesztő tevékenységeket;

9 Az iskolai könyvtár célkitűzései
együttműködik a tanulókkal, a tanárokkal, az iskolavezetéssel és a szülőkkel, hogy az iskola pedagógiai programját segítse; kinyilvánítja azt az alapelvet, hogy az intellektuális szabadság és az információhoz való szabad hozzáférés nélkülözhetetlen a hatékony és felelős polgári lét és a demokratikus államban való részvétel szempontjából; biztosítja az olvasás lehetőségét, az információforrásokat, és az iskolai könyvtári szolgáltatásokat az egész iskolai közösség számára és azon túl is.

10 Működés és működtetés Cél: hatékony és felelős működés biztosítása
Eszköz: Az iskolai szolgáltatások alapelveinek kialakítása Szakmai irányelvek és szabványok figyelembe vétele és használata Az iskola tanulóin kívül akár a helyi közösség tagjai felé is nyitni kell Együttműködés a tanárokkal, az iskolavezetéssel, szülőkkel, más könyvtárosokkal és információs szakemberekkel, valamint a helyi közösség különböző csoportjaival.

11 Jogszabályi követelmények

12 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Az iskolában működő iskolai könyvtárnak lehetővé kell tennie, hogy szolgáltatásait a tanulók és a pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni. A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen igénybe vehetőek a szolgáltatások Átmeneti rendelkezés Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) alkalmazható az is, aki tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsőfokú vagy középfokú könyvtárosi szakképzettséggel rendelkezik.

13 A létszám meghatározásának alapelvei
a könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik-tizenharmadik évfolyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is ajánlott figyelembe venni alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt ajánlott alkalmazni egyéb foglalkoztatás: könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens

14 A kötelező óraszám alapelvei
Kötelező óraszámok: könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben: 22 könyvtárostanár (tanító) a gyakorló nevelési-oktatási intézményben: 14 könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési- oktatási intézményében: 21 Ha az iskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben, kollégiumban nem kötelező a könyvtárostanár (tanító) alkalmazása : kettőszáz tanulóig legalább heti öt órát (napi egy órát) kettőszáz tanuló felett heti tíz órát (napi kettő órát) a kötelező óra terhére biztosítani kell az iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok ellátásához.

15 Az iskolai könyvtáros feladata
Biztosítani a könyvtár nyitva tartását Biztosítani a könyvtári órák megtartását Munkaköri feladata 70%-a: munkahelyen végzett könyvtári munka (áll.gyarapítás, áll.gondozás, könyvtári kutatómunka) iskolai kapcsolattartás Munkaköri feladata 30%-a: munkahelyen kívül végzett felkészülésre könyvtári kapcsolatépítés állománygyarapítás egyéb pedagógus-munkakörrel összefüggő tevékenység

16 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
Az iskolai könyvtár működési rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az SZMSZ melléklete, a gyűjtőköri szabályzat tartalmazza Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató munkájához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát a könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.

17 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthat, ha azt a könyvtárat működtető iskola, kollégium alapító okirata lehetővé teszi, továbbá az iskola, kollégium vezetőjének kezdeményezésére bejegyezték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. A nyilvános könyvtár iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre az alapító okirata feljogosítja, továbbá iskolai (kollégiumi) könyvtáros tanárt, tanítót alkalmaz, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a könyvtár működési rendjének kialakításához

18 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
Dokumentumnak minősül: a könyvtár által állományba vett, az alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges szak- és szépirodalmi, tudományos, oktatási, művészeti, közművelődési könyv, tartós könyv, tankönyv, kotta, segédkönyv, időszaki és egyéb kiadvány, jogszabálygyűjtemény, közlönyök, az iskola, kollégium szabályzatai, pedagógiai programja, szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés, információhordozók, beleértve a képi és az elektronikus ismerethordozókat is Kötelező az ingyenes tankönyvellátás biztosítása

19 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár alapkövetelményei: - legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére, és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására, - könyvtárostanár (-tanító) alkalmazása, - legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, - szabadpolcos állományrész biztosítása, - tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása.

20 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A működtetés szakmai követelményei: A gyűjteménynek tartalmaznia kell azokat az információkat, információhordozókat, amelyek az iskola nevelő és oktató tevékenységéhez szükséges A könyvtárnak rendelkeznie kell olyan eszközökkel, amelyekkel használhatók a könyvtári dokumentumok, vagy újak előállíthatók A könyvtárnak kapcsolatot kell tartania más iskolai könyvtárakkal, közművelődési könyvtárakkal

21 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A könyvtár alapfeladatai: - gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, - tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, - tanórai foglalkozások tartása, - az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása, - könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

22 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A könyvtár kiegészítő feladatai: - tanórán kívüli foglalkozások tartása, - dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása, - számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, - tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, - más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, - részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, - muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása, - közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

23 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A könyvtár működése: a gyűjteményt a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni a közoktatási intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely- nyilvántartást kell vezetni az SZMSZ-ben kell meghatározni: a) könyvtárhasználóinak körét, b) a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját, c) a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, d) a könyvtárhasználat szabályait, e) a nyitva tartás, kölcsönzés idejét az SZMSZ a fontos rendelkezéseket nyilvánosságra kell hozni

24 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről : HELYISÉGEK Iskolánként 1 könyvtár Ha nem előírás a könyvtár, akkor 1 könyvtárszoba, ha nincs az adott intézményben legalább négy évfolyam, akkor tanteremben is kialakítható

25 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI - KÖNYVTÁR - tanulói asztal, szék – egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben - életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és gyengén látók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval - egyedi világítás - olvasóhelyenként 1- könyvtárosi asztal, szék 1-1 asztal egyedi világítással - szekrény (tároló) - háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére tárolók, polcok, szabadpolcok létra (polcokhoz) telefon -1- közös vonallal is működtethető - fénymásoló számítógép, nyomtató video (lejátszó, felvevő) televízióval CD vagy lemezjátszó írásvetítő -1-

26 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI – KÖNYVTÁRSZOBA - asztal -3- legalább hat tanuló egyidejű foglalkoztatásának feltételeiről, illetve az iskolai könyvek, tankönyvek, segédkönyvek elhelyezéséről gondoskodni kell - szék könyvtári dokumentum (tanári, tanulói felkészüléshez) - ötszáz- - könyvespolc vagy szekrény - ötszáz könyvtári dokumentum elhelyezésére - egyedi világítás - olvasóhelyenként 1-

27 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK -CD vagy lemezjátszó - iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1- könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol szükség szerint elhelyezhető - video (lejátszó) televízióval - iskolánként (székhelyen és telephelyen) 1- könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol szükség szerint elhelyezhető

28 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
A szakfelügyelet feladatai az iskolai könyvtárak esetében: a) ellenőrzi a könyvtári szakmai tevékenységről szóló jogszabályok érvényesülését, b) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben, c) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését, d) ellenőrzi a kulturális célú központi költségvetési támogatások felhasználását, e) ellenőrzi az iskolai könyvtári szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását. Iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára csak az a szakértő kaphat megbízást, aki szerepel a közoktatásról szóló törvény szerint elkészített országos szakértői névjegyzékben is.

29 A pedagógiai szakkönyvtárak működése
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről A pedagógiai szakkönyvtárak működése A pedagógiai szakkönyvtár kapcsolatot tart az iskolai, kollégiumi könyvtárakkal, a pedagógusképzésben, -továbbképzésben részt vevő egyetemek, főiskolák könyvtáraival, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival és a nyilvános könyvtárakkal.

30 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről Az iskolai, kollégiumi könyvtárak részére nyújtott szolgáltatások: - részvétel könyvtárostanárok (tanítók) és más könyvtári szakemberek továbbképzésében, - könyvtári információs szolgáltatás fenntartása az iskolai, kollégiumi könyvtári szakterületen, - a könyvtári állománygyarapítást segítő tájékoztatás nyújtása, - közreműködés az iskolai (kollégiumi) könyvtári szaktanácsadásban. Az iskolai, kollégiumi könyvtári hálózat részére nyújtott szolgáltatásokért kérhető ellenszolgáltatás megállapítása e rendelet 11.§-ában foglaltak szerint történhet.

31 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
Az igazgatónak felmérést kell készítenie arról, hogy hány tanulónak lehet tankönyvet biztosítani az iskolai könyvtárból. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó teljes összegnek legalább huszonöt százalékát tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok, elektronikus adathordozón rögzített tananyag, kis példányszámú tankönyv vásárlására kell fordítani. A kis példányszámú nemzetiségi, szakmai, speciális tankönyvforgalmazás keretében az iskolák részére eljuttatott tankönyveket az iskolai könyvtárban, könyvtárszobában kell elhelyezni, és könyvtári kölcsönzés útján kell a tanulókhoz eljuttatni. A tankönyv az iskolai könyvtártól megvásárolható az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feltételekkel és használati idő eltelte után.

32 138/1992. (X. 8. ) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök könyvtárostanár (tanító) F G H I J könyvtáros technikus D E F könyvtáros asszisztens D E F

33 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és a költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a közoktatási intézmény tulajdonába kerülnek.


Letölteni ppt "9.B Jellemezze a magyar iskolai könyvtárak helyzetét a nemzetközi elvárások (IFLA- UNESCO) és a jogszabályi követelmények tükrében. Ismertesse saját."

Hasonló előadás


Google Hirdetések