Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Körzeti földhivatalok Kunszentmárton 2012. d e cember 05.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Körzeti földhivatalok Kunszentmárton 2012. d e cember 05."— Előadás másolata:

1

2 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Körzeti földhivatalok Kunszentmárton 2012. d e cember 05.

3

4 Az első fokon eljáró körzeti földhivatalok a megyénkben: A k ö rzeti f ö ldhivatalok ö n á ll ó feladat- é s hat á sk ö rrel rendelkeznek. Ebben a minőségében a kormánytisztviselő nem utasítható. J á sz-Nagykun-Szolnok megye ter ü let é n 6 k ö rzeti f ö ldhivatal é s 1 k ö rzeti f ö ldhivatalhoz tartoz ó kirendelts é g műk ö dik. A k ö rzeti f ö ldhivatal é l é n hivatalvezető á ll. A k ö rzeti f ö ldhivatalhoz tartoz ó kirendelts é g élén kirendelts é g-vezető á ll.

5 A földhivatali dolgozók létszáma Jász-Nagykun-Szolnok Megyében

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala 16 fő Jászberényi Körzeti Földhivatal 21 fő Karcagi Körzeti Földhivatal 9 fő Kunszentmártoni Körzeti Földhivatal 12 fő Szolnoki Körzeti Földhivatal 37 fő Tiszafüredi Körzeti Földhivatal 12 fő Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal 21 fő Szolnoki Körzeti Földhivatal Mezőtúri Kirendeltsége 9 fő Összesen:137 fő A földhivatalok létszáma:

7 A földhivatal ügyiratforgalma (göngyölített):

8

9

10 A földhivatali feladatok csoportosítása: Földmérés (a földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya) Ingatlan-nyilvántartás (tulajdoni lap) Földhasználati nyilvántartás (földhasználati lap) Földvédelem, földminősítés (határszemle, parlagfű, aranykorona) A f öldhivatal státusza: A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet Földügy A „Telekalakítási eljárás”-t is ez a rendelet szabályozza!

11 A földmérésre vonatkozó fontosabb jogszabályok: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 16/1997. (III.5.) FM, és 21/1997. (III.12.) FM-HM rendelet Új: 2012. évi XLVI. Törvény 2013. január 1-től. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008 (VII.3.) Korm. rendelet Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV.27.) FVM rendelet A globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről szóló 47/2010. (IV.27.) FVM rendelet A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet

12 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó főbb speciális jogszabályok:

13 Az ingatlan-nyilvántartás elvei: A bejegyzés és annak hatálya (bejegyzés elve) Nyilvánosság Közhitelesség (kötelező használat elve) Kérelemhez kötöttség Rangsor Okirat elve (okirati elv) Az alábbi elvek már nem szerepelnek: Teljesség A valósággal való egyezőség

14 A földügyi eljárásokra vonatkozó fontosabb jogszabályok: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII.23) Kormányrendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II.18.) Kormányrendelet A parlagfű: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló : 2008. évi XLVI. tv. valamint a 221/2008. (VIII.30.) Korm rendelet.

15 A körzeti földhivatalok néhány fontos feladata: Földmérés A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelése és szolgáltatása. Megfelelőnek minősített változási vázrajz záradékolása. Térképezési határkiigazítás tárgyában kivizsgálás, határozathozatal. Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése. Telekalakítási eljárás lefolytatása. A f ö ldm é r é si é s t é rk é p é szeti á llami alapadatok kezel é s é ről, szolg á ltat á s á r ó l é s egyes igazgat á si szolg á ltat á si d í jakr ó l sz ó l ó 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM egy ü ttes rendelet63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM

16 Ingatlan-nyilvántartás: Elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatása. Az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatás (ingatlan-nyilvántartás tartalma megismerésének biztosítása, betekintés, tulajdoni lap és földkönyv szolgáltatás). Az első fokú eljárásban kiszabott pénzfizetési kötelezettségek nem teljesítése esetén a végrehajtási eljárás kezdeményezése. Ügyfél írásbeli kérelmére tájékoztatás adása. Osztatlan közös tulajdon előkészítés és felosztás, továbbá a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése. A közigazgatási határok változásának átvezetése. Közterületek elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos feladatok.

17 Földügy: Termőföld időleges, vagy végleges más célú hasznosításának engedélyezésére. Termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos első fokú szakhatósági eljárás lefolytatása. Hasznosítási kötelezettség elmulasztása tárgyában indult első fokú eljárás lefolytatása. A termőföld művelési ág változás bejelentésének elmulasztása miatti első fokú eljárás lefolytatása. Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése kapcsán a megosztás helyének és irányának meghatározó döntés meghozatala. Változási vázrajz földminősítési vizsgálata. A változással érintett termőföldterületek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása. A földhasználati nyilvántartás vezetése (bejegyzés, törlés, változásvezetés), a földhasználati bejelentés elmulasztása esetén szankcionálás. Földminősítési és földhasználati adatok szolgáltatása. Termőföld használatának hivatalbóli törlése. A parlagfű mentesítési kötelezettség betartásának ellenőrzése.

18 TAKARNET JNSZ Megyei Kormányhivatal Földhivatala Kormányablak Internet Más megyei Kormányhivatalok Földhivatalai Külső felhasználók. (pl.: Közjegyzők, Pénzintézetek) KarcagSzolnokJászberény MezőtúrTiszafüred KunszentmártonTörökszentmiklós Körzeti Földhivatalok A földügyi információs rendszer felépítése

19 Köszönöm szépen a figyelmet !


Letölteni ppt "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala és a Körzeti földhivatalok Kunszentmárton 2012. d e cember 05."

Hasonló előadás


Google Hirdetések