Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkavédelem helyzete, a fejlődés iránya 2006. február 22. Papp István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkavédelem helyzete, a fejlődés iránya 2006. február 22. Papp István."— Előadás másolata:

1 A munkavédelem helyzete, a fejlődés iránya 2006. február 22. Papp István

2 Felvetődő társadalmi igény A foglalkoztatás biztonságának, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülmények feltételeinek megteremtése.

3 Az elvégzendő feladatok középpontjában legfőbb értékként az embernek kell állnia. A munkavédelem sokrétű, szerteágazó feladatrendszere a hatóság részéről is egységes, szakmailag felkészült és segítő, hatékony és eredményes munkát kíván.

4 A munkahelyi balesetek, egészségkárosodások, foglalkozási eredetű megbetegedések gazdasági hatásainak vizsgálatával megalapozható a munkavédelem fő célja: a megelőzés

5 Az OMMF 2006. évi feladatait az előzőek jegyében határozta meg.

6 Visszatekintés Az OMMF korábban sok kritikát kapott a társadalom, a szociális partnerek, az állami irányítás részéről. -Túlzott mennyiségi szemlélet -Papíros alapú ellenőrzések -Indokolatlan különbségek az eljárásban, a jogsértések megítélésében, a szankciók alkalmazásában.

7 Visszatekintés 2. -súlyos jogsértések feltárása nem kellően hangsúlyos -a megtett intézkedések számonkérése elmarad -a bírságbehajtásra kevés figyelem jut -baleset-megelőzési tevékenység nem kellően hangsúlyos

8 Új célok, új követelmények fogalmazódtak meg: Az ellenőrzés módszerei, céljai szolgálják jobban a garanciális jogok védelmét. A balesetveszélyes ágazatok, tevékenységek eltérő jellegét, specialitását is figyelembe véve kell meghatározni az ellenőrzési módszereket, formákat, időpontokat. A helyszíni vizsgálatok során a vizsgálat tárgyává kell tenni a munkáltató munkavédelmi tevékenységét, a szakember foglalkoztatási kötelezettség megtartását, a kockázatértékelések meglétét és megfelelőségét.

9 Új célok, új követelmények fogalmazódtak meg: A munkabiztonsági kérdésekben folyamatossá kell tenni a szociális partnerekkel és civil szervezetekkel való munkakapcsolatot. Adjunk nagyobb nyilvánosságot a munkavédelemnek. Társhatóságokkal történő együttműködési tevékenység átgondolása, a közös munka összehangolása. Egységesség, fokozatosság, arányosság elvének érvényre juttatása.

10 Szervezeti átalakítás 100 fős létszámbővítés a munkaügyi ellenőrzés területén Területi szervek regionális átalakítása Központi szervezet átalakítása A munkabiztonsági- és munkaügyi szakterületek megerősítése, önállóságának megteremtése

11 Helyzetértékelés 2006. Január 1-től az egész ország területén létrejöttek a regionális felügyelőségek, külön a munkabiztonság és a munkaügy területén. Megfogalmaztuk a szervezet 2006. évi célkitűzéseit. Kijelölésre kerültek az ellenőrzési súlypontok, meghatároztuk a súlyos jogsértések körét. Új, hatékonyabb ellenőrzési módszereket vezettünk be.

12 Súlyos jogsértések munkabiztonság Súlyos veszélyeztetés Kollektív műszaki védelem hiánya v. nem megfelelő kialakítása Egyéni védelem hiánya Kockázatértékelés nem megfelelő elkészítése Veszélyes berendezések munkavédelmi üzembe helyezésének elmulasztása Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása Beszállással végzett munkákkal kapcsolatos jogsértések

13 A munkabiztonsági ellenőrzés új útjai A fokozatosság, a differenciálás, az arányosság elvének következetes érvényre juttatása. Nagyobb hangsúly helyezése a munkabalesetek megelőzésére. A munkahelyek ismételt ellenőrzései. A Ket.-tel kapcsolatos előírások beépítése az eljárásba. Társhatósági együttműködés megerősítése. A prevenció megvalósításának kiemelt kezelése.

14 Eredményes az ellenőrzés, ha: A tényfeltárás kellő mélységű és a valós foglalkoztatási körülményeket tárja fel, A feltárt jogsértések bizonyítottak, A megtett intézkedés és az eljárás törvényes, A munkáltató a határozatban foglalt kötelezést végrehajtotta, A kiszabott bírság befizetésre került, A munkáltató jogkövetővé vált.

15 Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése és fenntartása közös érdek.

16 Munkavédelmi szakember foglalkoztatás munkáltatói kötelezettsége A munkavédelmi törvény és végrehajtási rendelete alapján a munkáltató meghatározott feltételek figyelembevételével köteles az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés teljesítése érdekében meghatározott képzettségű szakembereket a munkavédelmi feladatai végrehajtásába bevonni, a feladatok teljesítését rábízni.

17 Munkavédelmi szakember foglalkoztatás munkáltatói kötelezettsége 2. Szakemberek lehetnek: -saját munkavállalók, -megbízásos jogviszonyban tevékenykedő vállalkozók Foglalkoztatás feltételei: -Veszélyességi osztály -Időtartam -Megfelelő szakképesítés -Munkavállalói létszám

18 A szakember foglalkoztatás 4 kategóriája Munkabiztonsági szakember folyamatos foglalkoztatása Munkabiztonsági szakember bevonása meghatározott munkabiztonsági szaktevékenységi feladatok elvégzésébe Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása Munkaegészségügyi-szaktevékenység elvégeztetése meghatározott szakképesítésű egészségügyi szakemberrel

19 Korábbi szabályozás szerint: 50 fő foglalkoztatott munkavállalói létszám felett terheli a munkáltatót munkavédelmi szakember foglalkoztatási kötelezettség. A jelenlegi előírás biztosítja: hogy minden munkáltatónál legyen kijelölt vagy szerződött munkavédelemért felelős személy, meghatározott feltételek esetén azonban (kevésbé veszélyes tevékenységet folytató, alacsonyabb létszámú munkáltatók) a munkáltató magára vállalhatja a kijelölt személyek funkcióját.

20 A munkavédelmi szakember alapvető feladatai Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat Időszakos biztonsági felülvizsgálat Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzésében Közreműködés mentési terv készítésében A megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása Közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, a munkavédelmi oktatásban EVE juttatás belső rendjének meghatározása Munkabalesetek kivizsgálása Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való közreműködés

21 A mai gyakorlat A munkavédelmi tevékenységet ellátó megbízott cég vagy vállalkozó elkészíti a szabályzatot, a kockázatértékelést stb. Jó esetben ezek a dokumentumok nem a vállalkozó irodájában készülnek előre legyártva és sokszorosítva…. A vállalkozó akkor jön, ha hívom, illetve ha baj van. A hatóságnak be tudom mutatni: van a cégnek munkavédelmi szakembere.

22 A helyes gyakorlat ”lenne” Látszat-tevékenység helyett korrekt és hatékony együttműködés! A munkahelyek alapos áttekintése. A valós kockázatok felmérése és értékelése. A megelőzés érdekében folyamatos kapcsolat a munkáltatóval, konzultáció, a munkáltatói intézkedések előzetes megvitatása. Tényleges részvétel a munkáltató munkavédelmi tevékenységében, a baleset-megelőzésben.

23 Társhatósági együttműködés OMMF-ÁNTSZ A munkavállalók biztonságának kérdése a munkába lépés pillanatától alapvető jelentőségű.

24 A mai gyakorlat Számos esetben előfordul, hogy előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül állítják munkába a munkavállalókat. Nem biztos e mellett az sem, hogy megkapja a dolgozó a megfelelő felkészítést a munkáltatótól az adott munkakör biztonságos ellátásához.

25 A felkészítésben szerepe van a különböző érdekképviseleteknek, szakmai kamaráknak, de szerepe van az ellenőrzéseken keresztül a hatóságoknak is. Nagyon fontos, hogy ne csak az ellenőrzések alkalmával derüljön ki, hogy baj van, illetve ne csak akkor kerüljön sor ellenőrzésre, ha bekövetkezett a baleset.

26 Együttműködés a gyakorlatban A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény írja elő a két szervezet együttműködési kötelezettségét. Tájékoztatási kötelezettség a másik hatóság hatáskörébe tartozó jogsértés feltárásakor. Egységes és közös álláspont kialakítása a kockázatértékelés útmutatójának elkészítéséhez és közzétételéhez. Együtt gondolkodás a MOP, a SLIC kampányok (azbeszt mentesítés) végrehajtása során.

27 Közös hatáskör veszélyes technológiák, munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezése, ahol az előzetes vizsgálat végrehajtása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A létesítés feltételeinek meghatározásában az ÁNTSZ engedélyezési hatóság is. A munkahely, technológia soron kívüli felülvizsgálata esetén, a munkahely, egyéni védőeszköz, technológia biztonsági és a munkaegészségügyi feltételeinek megvalósítását is ellenőrizni kell. A munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségének és biztonságának megóvása érdekében teljesített feladatok vizsgálata,

28 az elsősegélynyújtás tárgyi feltételeinek megvalósítása, a munkaköri alkalmasság orvosi elbírálásának ellenőrzése terén, a fiatal munkavállalók és nők valamint a sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések szabályozása és ellenőrzése, a kockázatértékelés vizsgálata, az egyéni védőeszköz juttatás szabályainak kialakítása és használatának ellenőrzése.

29 Közös érdek annak elérése, hogy a szabálytalanságokat kockázatos legyen elkövetni! Munkavállaló » Munkáltató » Hatóságok

30 Arányos, egységes, következetes megítélés és számonkérés! Megközelítés: ÁNTSZ→ egészségügyi oldalról OMMF→biztonságtechnikai, műszaki oldalról

31 A foglalkozási megbetegedések kialakulásának megelőzésében meghatározó szerepe van a munkakörnyezetnek. A munkavédelem –azaz a munkabiztonság és a munkaegészségügy- az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkafeltételek kialakítását és megóvását hivatott szolgálni.

32 Munkabaleseti kitekintés Baleset Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást illetőleg halált okoz.

33 Munkabaleset Az a baleset, a mely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül.

34 Súlyos munkabaleset a)A sérült halálát (1 éven belül is), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását, b)valamely érzékszerv (érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta, c)orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, d)súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, e)beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő torzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

35 Munkabalesetek alakulása Év Munkabalesetek száma ÖsszesHalálos ÖsszesKözúti 2002.2528416358 2003.2574513341 2004.2387216055 2005.I.-XI.2093411723

36 Munkabaleseti összegzés Jelentős csökkenés tapasztalható az összes súlyos, illetve halálos munkabaleset számának alakulásában. A nemzetgazdasági ágazatok adatait vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a legjelentősebb mértékben az építőipar területén csökkent a halálos munkabalesetek száma. A munkabalesetek értékelésénél figyelemmel kell lenni az eltitkolt balesetek magas számára (kb. 30%)

37 Eredményeink 2005. Összes ellenőrzött munkáltató: 19 597 Ellenőrzött munkavállalók száma: 632 425 Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 175 424 A munkavállalók biztonságát veszélyeztető munkáltatók aránya: 78%

38 Intézkedéseink 2005. Összes közigazgatási intézkedés: 37 372 db 725 843 000,- Ft Összes szabálysértési intézkedés: 5 621 db 56 444 000,- Ft Munkavédelmi bírság határozat: 3 369 db 722 560 000,- Ft Munkavégzéstől történő eltiltás: 3 597 db Működés, használat felfüggesztés: 8 638 db Kockázatértékeléssel kapcsolatos int.: 6 955 db

39 Jó egészséget, biztonságos foglalkoztatást!


Letölteni ppt "A munkavédelem helyzete, a fejlődés iránya 2006. február 22. Papp István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések