Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYÉNI VÉDELEM -KÖZÖS FELADATOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYÉNI VÉDELEM -KÖZÖS FELADATOK"— Előadás másolata:

1 EGYÉNI VÉDELEM -KÖZÖS FELADATOK

2 a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség elnöke,
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyek megteremtése közös érdek Dr. Koch Mária, az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség elnöke, Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. ügyvezető igazgatója, a Népszava Könyv Kft. ügyvezetője

3 A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979
A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979. MT rendelet A gazdálkodó szervezet vezetőjének gondoskodnia kellett különösen: Az üzemegészségügyi szolgálat hiánytalan működéséhez szükséges, az egészségügyi miniszter által jogszabályban előírt feltételek biztosításáról. Az üzemi balesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról, a balesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálásáról és a hasonló esetek megelőzéséhez szükséges - műszaki, egészségügyi, szervezési, jogi és egyéb - intézkedések megtételéről.

4 A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979. MT rendelet
A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő mentőfelszerelést, jelző, riasztó berendezést és minden műszakban a szükséges létszámú kiképzett elősegélynyújtót biztosítani kellett. Azokat az eseteket, amikor a dolgozó foglalkoztatása tilos volt, továbbá amikor előzetes vagy időszakos orvosi vizsgálat vált szükségessé, valamint a vizsgálatok rendjét az egészségügyi miniszter állapította meg.

5 A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979. MT rendelet
Azokat a munkaköröket, amelyek betöltéséhez előzetes vagy időszakos pályaalkalmassági (pszichológiai) vizsgálat volt szükséges, valamint a vizsgálatok rendjét az ágazati miniszter a munkaügyi miniszterrel és az egészségügyi miniszterrel egyetértésben állapította meg. A vizsgálatokon részt vett dolgozó további foglalkoztatásáról a vizsgálat eredményétől függően kellett intézkedni.

6 A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979. MT rendelet
A vizsgálatok díjtalanok voltak. Az időszakos vizsgálatokon való részvétel miatt kiesett munkaidőre átlagkereset járt, a felmerült költségeket a dolgozó részére meg kellett téríteni. Az egészségügyi miniszter által meghatározott gazdálkodó szervezeteknél a dolgozók üzemi gyógyító-megelőző ellátására, valamint az üzemekben a munkafolyamatokkal és a munkakörülményekkel kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésének előmozdítására üzemegészségügyi szolgálat működött, melynek szervezéséről és felügyeletéről az egészségügyi miniszter gondoskodott.

7 A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979. MT rendelet
A gazdálkodó szervezet vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről, az annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról, valamint a munkavédelmi előírások és a vezetők hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról meghatározott időközönként megtartott szemle keretében személyesen is köteles volt meggyőződni.

8 A MÚLT Egyszer már működött – 47/1979. MT rendelet
A munkahelyen, ahol a dolgozó egészségét károsító anyagokkal - szabályos üzemmenet vagy üzemzavar esetén - érintkezésbe kerülhetett, tevékenység csak olyan munkakörülmények között és időtartamban volt folytatható, amely a dolgozó egészségét nem veszélyeztette.

9 „RENDSZERVÁLTÁS” A MUNKAVÉDELEMBEN:
1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL 89/1995. (VII. 14.) KORM. REND. 27/1995. (VII. 25.) NM REND.

10 Munkavédelem Munkavédelem Munkaegészségügy

11

12 ÚJABB „RENDSZERVÁLTÁS” 2007.
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az egységes munkavédelmi hatóságról

13 Feladatok ma: A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat a munkavédelmi üzembe helyezéshez: Mvt. 21. § (3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti az Mvt. 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az Mvt. 58. § (1) bek. alapján a munkaeszközök munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatához nem kötelező munka-egészségügyi szakember részvétele.

14 Mi veszélyes? Mvt. 87. § 11. Az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelyeknél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak van kitéve.

15 Feladatok ma: Munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése: Mvt § (2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

16 Feladatok ma: Tanácsadás munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag megválasztásához: Mvt. 40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.

17 Feladatok ma: Közreműködés veszélyek megelőzésében:
Mvt. 42. § A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a) a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell ismertetni, ideértve az Mvt. 40. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

18 Feladatok ma: Közreműködés veszélyek megelőzésében:
b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.

19 Feladatok ma: Veszélyes munkafolyamatoknál közreműködés az egyéni védelem kialakításában: Mvt. 44. § (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.

20 Feladatok ma: Közreműködés az elsősegélynyújtás feltételeinek biztosításában: Mvt. 46. § A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

21 Feladatok ma: Munkaköri alkalmassági vizsgálatok:
Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult. Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és – külön jogszabályban meghatározott munkakörökben – időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

22 Feladatok ma: Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása: Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására.

23 Feladatok ma: Kockázatfelmérés és –értékelés:
Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

24 Feladatok ma: Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

25 Feladatok ma: A kockázatértékelés és éves felülvizsgálata megegyezhet
a munkakörülmények és a munkavégzés hatásainak írásban dokumentált vizsgálatával (a szerződésben kell rendezni!)

26 KOCKÁZATFELMÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
Veszélyek azonosítása Veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma A kockázatot súlyosbító tényezők A kockázatok minőségi, illetve mennyiségi értékelése Szabályoknak megfelelés A kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása

27 KOCKÁZATFELMÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
A szükséges megelőző intézkedések Határidő és felelősök A felülvizsgálat időpontja Az előző kockázatértékelés időpontja

28 Feladatok ma: Mvt. 54. § (7) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, a munka-egészségügyi szaktevékenység, illetőleg az §-okban előírtak ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani, valamint rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

29 Feladatok ma: Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása: Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

30 Feladatok ma: A megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kidolgozása: Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására; A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munka-egészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

31 KÉMIAI BIZTONSÁG: A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos tájékoztatást ad a munkakörülményekkel kapcsolatos valamennyi munkaegészségügyi kérdésről.

32 KÉMIAI BIZTONSÁG: A veszélyes anyag expozíciójának kitett munkavállaló orvosi alkalmasságának ellenőrzésére a külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

33 KÉMIAI BIZTONSÁG: Az egészségügyi ellenőrzés eredményeként a munkavállalónál veszélyes anyaggal végzett munkából eredő expozíció következményeként a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa megbetegedést vagy egészségre káros hatást, illetve biológiai határérték-túllépést észlel, a munkáltató köteles a) az 5. §-ban szereplő kockázatbecslést újra elvégezni, b) a 6-7. §-okban előírt, a kockázat megszüntetésére, illetve csökkentésére hozott intézkedéseket felülvizsgálni,

34 KÉMIAI BIZTONSÁG: A munkáltató köteles továbbá:
c) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos, illetve az illetékes hatóság előírásait a kockázatok megszüntetésének vagy csökkentésének bevezetésére, d) figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét a munkavállalók további foglalkoztathatóságát illetően, e) kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli vizsgálatát.

35 KÉMIAI BIZTONSÁG: A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében a) javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekről, b) tanácsot ad, felkérésre segítséget nyújt a kockázatbecsléshez,

36 KÉMIAI BIZTONSÁG: A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében c) felhívja a munkavállaló figyelmét a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során a dohányzás, alkoholfogyasztás és az üzemben alkalmazott veszélyes anyagok közötti kölcsönhatásokra, amelyek a munkavállaló egészségét fokozottan károsítják, d) kiképzi a munkavállalókat a szaksegélyt megelőző elsősegély nyújtására. A képzésben való részvételt és az elsősegélynyújtás feltételeit a munkáltató biztosítja.

37 RÁKKELTŐKKEL KAPCSOLATBAN:
Citogenetikai vizsgálat kezdeményezése Soron kívüli vizsgálat Munkáltatói nyilvántartás ellenjegyzése Feljegyzés az egyes munkavállalókra előírt védő vagy megelőző intézkedésekről az orvosi vizsgálatot követően

38 RÁKKELTŐKKEL KAPCSOLATBAN:
A rákkeltő expozíció, megterhelés és kockázat napi bontású meghatározásához naprakész orvosi dokumentáció Részvétel a kockázatbecslésben és a védőintézkedések kidolgozásában A munkavállalók tájékoztatása az egészségkárosodásokról és a vizsgálatokról Iratok őrzése 50 évig

39 MUNKABIZTONSÁG FESZ Nem teljes körű az alkalmazási köt. Irányár sincs
Hiányzik az ellenőrzés A tevékenység folytatói számára kizárólag szakképesítési előírás Nincs kötelező továbbképzés Nincs szakmai segítség, módszertan KISZOLGÁLTATOTTSÁG FESZ Teljes lefedettség (?) Irányár Ellenőrzés (?) Szigorú (szigorodó) előírások a tevékenységet végző számára Kötelező továbbképzés Módszertani útmutatások KISZOLGÁLTATOTTSÁG

40 MUNKAVÉDELMI MÉRNÖKKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

41 FELSŐFOKÚ MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
Képesítési követelmények (8/1999. OM rendelet): Oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése: Egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon. Felsőfokú munkavédelmi szakember. Képzési idő: legalább 3 szemeszter, 2700 össz óra, 90 kredit Részvételi feltétel: egyetemi vagy főiskolai végzettség A képzés főbb tanulmányi területei: Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40-50%): Megbízhatóságelmélet és kockázatelemzés, minőségbiztosítás, munkaélettan, munkavédelmi jog és igazgatás. Speciális szakismeretek (50-60%): Zaj- és rezgésvédelem, villamosság biztonságtechnikája, vegyi folyamatok biztonságtechnikája, anyagmozgatás, világítástechnika.

42 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE
Sorsz. Tantárgy F é l é v I. kr 1. A munkavédelem szervezési, vezetési alapjai 20+4v 6 2. A munkabiztonság műszaki alapjai (konzultáció, kritérium tárgy) 0+4 a 3. Munkaélettan 4. A munkabiztonság pszichológiája 12+4v 4 5. Villamosság biztonságtechnikája 20+8v

43 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE
Sorsz. Tantárgy F é l é v II. kr 1. Foglalkozási ártalmak 28+4v 6 2. Megbízhatóság és kockázatelemzés, minőségbiztosítás 16+4v 5 3. Villamosság biztonságtechnikája 4. Vegyi folyamatok biztonságtechnikája 5. Hegesztés biztonságtechnikája 12+4v 4

44 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE
Sorsz. Tantárgy F é l é v III. kr 1. Fűtés és szellőzés 20+4v 5 2. Zaj- és rezgésvédelem 16+4v 3. Világítástechnika és színdinamika 4. Anyagmozgatás biztonságtechnikája 6 5. Nyomástartó berendezések biztonságtechnikája 24+4v

45 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE
Sorsz. Tantárgy F é l é v IV. kr 1. Munkavédelmi jog és igazgatás 20+4v 6 2. Ergonómia 12+4v 4 3. Anyagmozgatás biztonságtechnikája 16+4v 4. Gépek és technológiák biztonságtechnikája 24+4v 5. Létesítés és létesítmények munkabiztonsági követelményei

46 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE
Sorsz. Tantárgy F é l é v V. kr 1. Tűzvédelem 6+2 f 2 2. Vállalati környezetmenedzsment 12+4v 3 3. Választható tárgy 20+4v 6 4. 5. Diplomatervezés 0+16

47 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE
Tantárgy F é l é v I. kr II. III. IV. V. Összesen: 96 4v+1a 22 108 5v 25 116 27 26 88 3v+1f Mindösszesen: 524 óra; 120 kreditpont 22 vizsga + 1 félévközi jegy + 1 aláírás

48 A MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÓVIZSGÁJA
Záróvizsga részei: Munkavédelmi jog és igazgatás Anyagmozgatás biztonságtechnikája Foglalkozási ártalmak Választható tantárgy: gépek és technológiák biztonságtechnikája, létesítés és létesítmények munkabiztonsági követelményei, villamosság biztonságtechnikája

49 A munkavédelmi felügyelő eljárása
Jogosult: A munkáltatót kötelezni írásbeli tájékoztatás nyújtására Valamennyi munkahelyen ellenőrzést tartani Munkabaleseteket kivizsgálni

50 A munkavédelmi felügyelő eljárása Jogosult:
Felhívni a biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére A hiányosságok megszüntetésére kötelezni Munkavégzéstől eltiltani (súlyos szabályszegés esetén) Munkaeszköz használatát felfüggeszteni (közvetlen veszélyeztetés esetén)

51 A munkavédelmi felügyelő eljárása Jogosult:
Soron kívüli ellenőrzést elrendelni Balesetet munkabalesetté minősíteni Munkaeszköz és eve használatát felfüggeszteni Éjszakai munkavégzés létszámadatainak bejelentését elrendelni

52 SZANKCIÓK 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes szabálysértésekről
98. § (1) Aki a) A munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri;

53 SZANKCIÓK b) munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetőleg a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását megakadályozza;

54 SZANKCIÓK c) A foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg a kivizsgálást – ideértve az ehhez szükséges adatszolgáltatás megtagadását – akadályozza forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

55 SZANKCIÓK 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
A helyszíni bírság 134. § (1) A szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a (2) bekezdésben felsoroltak a szabálysértés tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják.

56 SZANKCIÓK A helyszíni bírság kiszabására jogosult:
A munkavédelmi felügyelő A helyszíni bírság összege: 3000 Ft – Ft-ig terjedhet.

57 SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS
Munkavédelmi bírság Mvt. 82. § (1) A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.

58 SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS
Súlyos veszélyeztetés különösen: Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása Soron kívüli ellenőrzés elmulasztása (munkabaleset, súlyos veszélyeztetés)

59 SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS
Súlyos veszélyeztetés különösen: Kockázatértékelés elmulasztása I. vesz. osztályba sorolt munkáltató esetén Expozícióbecslés/mérés hiánya A szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya

60 SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS
Súlyos veszélyeztetés különösen: - Összehangolás elmulasztása Mvt. 40. § (2)

61 SÚLYOS VESZÉLYEZTETÉS
Veszélyes … munkahelyen az alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása Foglalkoztatási tilalom megszegése Rákkeltő expozíció esetén az előírt mérések elmulasztása …

62 SZANKCIÓK Munkavédelmi bírság Összege: 50 000 Ft – 10 000 000 Ft-ig
Telephelyenként is kiszabható, ha a munkáltató több telephelyen is megvalósítja a veszélyeztetést. A veszélyeztetés mértéke, a mulasztás személyi és tárgyi körülményei figyelembe vételével

63 BTK 171. § FOGLALKOZÁS KÖRÉBEN ELKÖVETETT VESZÉLYEZTETÉS
Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A büntetés a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

64 ANYAGI KÖVETKEZMÉNYEK
MUNKABALESET ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS ESETÉN A munkavállalókkal szemben fennálló kártérítési kötelezettség a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv § alapján objektív felelősség a társadalombiztosítás felé fennálló megtérítési kötelezettség a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló évi LXXXIII. törvény §, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. tv § – a megtérítési kötelezettség a felelősség arányában áll fenn.

65 A MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség
Tagjai Tevékenysége Elérhetősége Rendezvények a közeljövőben

66 Tevékenységünk: A munkát végzők egészséges és biztonságos tevékenységét elősegítő szakmai rendezvények szervezése Aktív részvétel az egészség-megőrzést elősegítő szabályozásokban A szakterületen működők összefogása, a szakemberek segítése, oktatása, továbbképzése

67 Elérhetőségünk: Iroda: 1138 Budapest, Népfürdő u. 19/f.
Postacím: 1443 Budapest, PF. 110. Tel./fax: , WEB:

68 Következő konferencia:
SZAKEMBEREK A MUNKABIZTONSÁGÉRT III/4. BIZTONSÁGOS MUNKAHELY - KIHÍVÁSOK A MUNKAVÉDELEMBEN 2008. ÁPRILIS 28. MISKOLC - TISZAÚJVÁROS

69 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "EGYÉNI VÉDELEM -KÖZÖS FELADATOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések