Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai vezető

2 A módosításban érintett dokumentumok 1. Pedagógiai program- nevelési része, helyi tanterve 2. MIP - ÖMIP elvárásainak figyelembevételével 3.SZMSZ – csak kiegészítés 4. Házirend – felülvizsgálat

3 Pedagógiai program kötelező tartalmi elemei Kt. 48. § /1/ bekezdés a) pont 1.Példák alapelvekre: Tevékenységközpontúság – problémaközpontúság – felfedeztető tanítási-tanulási gyakorlat Módszertani sokszínűség – változatos munkaformák alkalmazása – koordináló, segítő, támogató tanári attitűd Differenciálás – egyéni képességfejlesztés az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében (tehetséggondozás - hátránykompenzálás párhuzama) Életszerű, élet közeli ismeretek közvetítésére épülő fejlesztés Fokozatosság – folyamatosság elve ( a fenntarthatóság érdekében is) A tudáshoz való egyenlő hozzáférés elve A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás elfogadásának, támogatásának elve

4 Lehetséges célok A tanulók kompetenciáinak fejlesztése - az élethosszig tartó tanulás megalapozása Pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása A tanulási motiváció kialakítása, fenntartása A tanulási kudarcok megelőzése Az egyéni képességek optimális fejlesztése A tanulók felelősségvállalásának megalapozása, fejlesztése Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulók kreativitásának fejlesztése

5 Feladat A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba Változatos oktatásszervezési – és munkaforma alkalmazása ( projekt, témahét, kutató munka) a tanulók aktivitásának biztosítása érdekében Érzékszervi tapasztalásra építő ismeretszerzés, készségfejlesztés – tevékenységközpontú pedagógia gyakorlati alkalmazása Fejlesztő értékelés alkalmazása a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása érdekében Az ön - és csoportértékelés gyakorlati alkalmazása, szerepének növelése a tanulók értékelésében

6 Feladat Az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységszervezés, módszerválasztás A gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása Eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása Az IKT technikák alkalmazása, elsajátíttatása

7 Feladat - esélyegyenlőség Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az intézmény pedagógiai gyakorlatában Szegregációmentes, együttnevelést biztosító környezet kialakítása, Befogadó / inkluzív pedagógia alkalmazása – az ehhez szükséges feltételek biztosítása

8 A célok megvalósítását támogató eszközök ESZKÖZÖK / ÉVFOLYAm 1.2.3.4.5.6.7.8. kompetenciaalapú oktatási programcsomagok X Tantárgytömbösítés X Projektoktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása XX Három hetet meghaladó projekt Témahét Moduláris oktatási programok

9 Fenntarthatóság Tevékenységek A bevezetés éve Az alkalmazás éve Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Szövegértés-szövegalkotás matematika Választott kompetenciaterület Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek ) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása ( bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek ) Digitális tartalmak, taneszközök használata Jó gyakorlat átvételének alkalmazása

10 Alkalmazott módszerek, eljárások Kooperatív tanulásszervezés- koop.módszerek, egyéni –páros -csoportmunka szervezése Differenciált rétegmunka- egyénre szóló differenciált képességfejlesztés heterogén csoportban Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása Tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés Életkornak megfelelő drámapedagógiai eszközök alkalmazása Informatikai ismeretek tanítása, alkalmazása; Internet- használat A verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH/HHH tanulók esetén A tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása Az ön-és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése érdekében

11 A nevelési területek felülvizsgálata 1.A személyiség-és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése. Az érdeklődés, a megismerési vágy fenntartása. Az új oktatásszervezési eljárások alkalmazásával a személyiség komplex fejlesztése. A tanulók ön-és társértékelési kompetenciájának kialakítása, fejlesztése. A szociális készségek fejlesztése, a tanulói együttműködés különböző formáinak alkalmazása – páros és csoportmunka, projektmunka, otthoni egyéni feladatok vállalása A felelősség vállalás megalapozása az együttműködésre épülő kooperatív csoprtmunkában

12 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok Az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása: területi és módszertani szempontból (alapozó modulok) Az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban Kooperatív csoportmunka alkalmazása heterogén csoportban – az egymástól való tanulás biztosítása A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása Az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása. Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása

13 A pedagógiai munka végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök Az iskola által alkalmazott tanulói és tanári eszközök listája Kiemelve az IKT infrastruktúra szükségletet, fejlesztési igényt Egyéb eszközök listája, amely a kompetencia alapú oktatás helyi megvalósításához szükséges A diagnosztikus és szummatív mérések megvalósításához szükséges eszközök listája Internet, tanári és tanulói lap-top program

14 A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi nevelő együttműködési formái, a továbbfejlesztés lehetőségei A szülők szerepe az új oktatásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása során – ha bevonjuk őket.

15 Helyi tanterv Az iskola helyi tanterve meghatározza: –Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat Probléma: –Magyar nyelv és irodalom? –Szövegértés-szövegalkotás ? –Nem mindegy: ha szövegértés-szövegalkotás, akkor integrált magyartanítást kell megvalósítanunk. –Ha magyar nyelv és irodalom: akkor le kell írni a helyi tantervbe, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretén belül történik.

16 Helyi tanterv Az összes alkalmazott programcsomag felsorolása – a helyi tantárgyi rendszerbe való illesztése. ProgramcsomagTantárgy Szövegértés-szövegalkotás „A” Szövegértés-szövegalkotás „B” Magyar nyelv és irodalom Történelem, természetismeret Matematika-logika „A” Matematika-logika „B” Matematika Történelem, magyar nyelv és irodalom ÉletpályaépítésFöldrajz, technika, stb

17 Helyi tanterv Tantárgyak + oktatásszervezési módok : –Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása – tantárgy neve, évfolyam – A tantárgy-tömbösítésben érintett tantárgyak- esetleg a tantárgy új neve, évfolyam –Moduláris tantárgy neve, tartalma, évfolyam –Nem tanórai keretben megszervezett kötelező tananyagátadás formái. Erdei iskola – érintett tantárgy/tantárgyak / évfolyam Projekt – érintett tantárgy /tantárgyak ( ha tudjuk, de nem fontos előre szabályozni) Témahét

18 A kompetencia alapú oktatás implementációja Tevékenységek Komp.terület/tantárgy Évfolyam Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Szövegértés-szövegalkotás matematika Választott kompetenciaterület Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek ) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása ( bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek ) Moduláris oktatás Jó gyakorlat átvételének alkalmazása

19 Helyi tanterv Az iskola helyi tanterve meghatározza. –Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit Feladat: annak vizsgálata, hogy a kompetencia alapú oktatás követelményei, az új oktatásszervezési eljárások alkalmazása mennyiben befolyásolják az iskola helyi tantervében rögzítetteket.

20 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai Arról kell dönteni, hogy a projekt, témahét, tantárgytömbösített oktatás, moduláris oktatás során alkalmazzuk-e az írásbeli beszámoltatás formáját. –Ha igen, akkor melyik tantárgyhoz kapcsolódik az értékelés? –Az értékelés formája szöveges vagy jeggyel történik? –Az értékelésben betöltött szerepe, súlya mekkora? –Milyen korlátokat szabunk a beszámoltatásnak?

21 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei korlátai Projekt, témahét, moduláris és tantárgytömbösített oktatás során – ki kell-e egészíteni?

22 Az alkalmazható tankönyvek, tanulói segédletek kiválasztásának elvei Az intézmény P.p-je tartalmazza ezeket az elveket. Probléma: 1.A programcsomaghoz illeszkedő tankönyvek drágák. 2. Az ún. kompetencia fejlesztő tankönyvek pedig nem illeszkednek több szempontból sem a programcsomagokhoz. - Nem ugyanazok a fejlesztési célok - Más a tananyag - Más a követelményrendszer

23 A taneszközök kiválasztás elvei Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak – NFU közlemény Problémaközpontúság, a tanulói felfedezést biztosító feladatok Differenciált fejlesztést biztosít Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel

24 Helyi tanterv Javaslat a tantárgyi tantervek felülvizsgálatára: –Az iskola által használt kerettantervi célok kiegészítése az adott programcsomag / kompetencia fejlesztési céljaival –A követelmények vizsgálata pl. nyelvtani ismeretek –A tananyag összehangolása – kerettanterv+programtanterv-modulok

25 Helyi tanterv A tanulók értékelése: – Szöveges értékelés? - Önértékelés, csoportértékelés – mikor?, milyen formában? - A tanulók értékelése: moduláris oktatás, témahét, projekt, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása esetén

26 ÖMIP-IMIP ÖMIP elvárásai lehetnek: –A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a a fenntartó közoktatási intézményeiben –Szegregációmentes intézményi környezet kialakítása –A digitális írástudás elterjesztése –A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése –A tanulók tanulási eredményességének növelése –Intézményszintű / település-szintű mérési rendszer működtetése

27 IMIP Felülvizsgálat: Vezetők, alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjai –Szakmai felkészültség –Képzés, önképzés –Részvétel az intézményi innovációban Vezetői:tervezési,ellenőrzési,mérés,értéke lési feladatok végrehajtása

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Csizmazia Sándorné szakmai vezető www.kontaktus.eu


Letölteni ppt "Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések