Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai."— Előadás másolata:

1 Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai vezető

2 A módosításban érintett dokumentumok
1. Pedagógiai program- nevelési része, helyi tanterve 2. MIP - ÖMIP elvárásainak figyelembevételével 3.SZMSZ – csak kiegészítés 4. Házirend – felülvizsgálat

3 Pedagógiai program kötelező tartalmi elemei Kt. 48
Pedagógiai program kötelező tartalmi elemei Kt. 48. § /1/ bekezdés a) pont Példák alapelvekre: Tevékenységközpontúság – problémaközpontúság – felfedeztető tanítási-tanulási gyakorlat Módszertani sokszínűség – változatos munkaformák alkalmazása – koordináló, segítő, támogató tanári attitűd Differenciálás – egyéni képességfejlesztés az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében (tehetséggondozás - hátránykompenzálás párhuzama) Életszerű, élet közeli ismeretek közvetítésére épülő fejlesztés Fokozatosság – folyamatosság elve ( a fenntarthatóság érdekében is) A tudáshoz való egyenlő hozzáférés elve A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás elfogadásának, támogatásának elve

4 Lehetséges célok A tanulók kompetenciáinak fejlesztése - az élethosszig tartó tanulás megalapozása Pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása A tanulási motiváció kialakítása, fenntartása A tanulási kudarcok megelőzése Az egyéni képességek optimális fejlesztése A tanulók felelősségvállalásának megalapozása, fejlesztése Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulók kreativitásának fejlesztése

5 Feladat A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba
Változatos oktatásszervezési – és munkaforma alkalmazása ( projekt, témahét, kutató munka) a tanulók aktivitásának biztosítása érdekében Érzékszervi tapasztalásra építő ismeretszerzés, készségfejlesztés – tevékenységközpontú pedagógia gyakorlati alkalmazása Fejlesztő értékelés alkalmazása a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása érdekében Az ön - és csoportértékelés gyakorlati alkalmazása, szerepének növelése a tanulók értékelésében

6 Feladat Az életkori sajátosságoknak megfelelő
tevékenységszervezés, módszerválasztás A gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása Eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása Az IKT technikák alkalmazása, elsajátíttatása

7 Feladat - esélyegyenlőség
Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az intézmény pedagógiai gyakorlatában Szegregációmentes, együttnevelést biztosító környezet kialakítása, Befogadó / inkluzív pedagógia alkalmazása – az ehhez szükséges feltételek biztosítása

8 A célok megvalósítását támogató eszközök
ESZKÖZÖK / ÉVFOLYAm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kompetenciaalapú oktatási programcsomagok X Tantárgytömbösítés Projektoktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt Témahét Moduláris oktatási programok

9 Fenntarthatóság A bevezetés éve Tevékenységek Az alkalmazás éve
Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Szövegértés-szövegalkotás matematika Választott kompetenciaterület Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek ) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Digitális tartalmak, taneszközök használata Jó gyakorlat átvételének alkalmazása

10 Alkalmazott módszerek, eljárások
Kooperatív tanulásszervezés- koop.módszerek, egyéni –páros -csoportmunka szervezése Differenciált rétegmunka- egyénre szóló differenciált képességfejlesztés heterogén csoportban Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása Tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés Életkornak megfelelő drámapedagógiai eszközök alkalmazása Informatikai ismeretek tanítása, alkalmazása; Internet-használat A verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH/HHH tanulók esetén A tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása Az ön-és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése érdekében

11 A nevelési területek felülvizsgálata
A személyiség-és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése. Az érdeklődés, a megismerési vágy fenntartása. Az új oktatásszervezési eljárások alkalmazásával a személyiség komplex fejlesztése. A tanulók ön-és társértékelési kompetenciájának kialakítása, fejlesztése. A szociális készségek fejlesztése, a tanulói együttműködés különböző formáinak alkalmazása – páros és csoportmunka, projektmunka, otthoni egyéni feladatok vállalása A felelősség vállalás megalapozása az együttműködésre épülő kooperatív csoprtmunkában

12 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
Az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása: területi és módszertani szempontból (alapozó modulok) Az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban Kooperatív csoportmunka alkalmazása heterogén csoportban – az egymástól való tanulás biztosítása A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása Az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása. Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása

13 A pedagógiai munka végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök
Az iskola által alkalmazott tanulói és tanári eszközök listája Kiemelve az IKT infrastruktúra szükségletet, fejlesztési igényt Egyéb eszközök listája, amely a kompetencia alapú oktatás helyi megvalósításához szükséges A diagnosztikus és szummatív mérések megvalósításához szükséges eszközök listája Internet, tanári és tanulói lap-top program

14 A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi nevelő együttműködési formái, a továbbfejlesztés lehetőségei
A szülők szerepe az új oktatásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása során – ha bevonjuk őket.

15 Az iskola helyi tanterve meghatározza:
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat Probléma: Magyar nyelv és irodalom? Szövegértés-szövegalkotás ? Nem mindegy: ha szövegértés-szövegalkotás, akkor integrált magyartanítást kell megvalósítanunk. Ha magyar nyelv és irodalom: akkor le kell írni a helyi tantervbe, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretén belül történik.

16 Helyi tanterv Programcsomag Tantárgy
Az összes alkalmazott programcsomag felsorolása – a helyi tantárgyi rendszerbe való illesztése. Programcsomag Tantárgy Szövegértés-szövegalkotás „A” Szövegértés-szövegalkotás „B” Magyar nyelv és irodalom Történelem, természetismeret Matematika-logika „A” Matematika-logika „B” Matematika Történelem, magyar nyelv és irodalom Életpályaépítés Földrajz, technika, stb

17 Helyi tanterv Tantárgyak + oktatásszervezési módok:
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása – tantárgy neve, évfolyam A tantárgy-tömbösítésben érintett tantárgyak- esetleg a tantárgy új neve, évfolyam Moduláris tantárgy neve, tartalma, évfolyam Nem tanórai keretben megszervezett kötelező tananyagátadás formái. Erdei iskola – érintett tantárgy/tantárgyak / évfolyam Projekt – érintett tantárgy /tantárgyak ( ha tudjuk, de nem fontos előre szabályozni) Témahét

18 A kompetencia alapú oktatás implementációja
Tevékenységek Komp.terület/tantárgy Évfolyam Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Szövegértés-szövegalkotás matematika Választott kompetenciaterület Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban ( bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek ) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Moduláris oktatás Jó gyakorlat átvételének alkalmazása

19 Az iskola helyi tanterve meghatározza.
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit Feladat: annak vizsgálata, hogy a kompetencia alapú oktatás követelményei, az új oktatásszervezési eljárások alkalmazása mennyiben befolyásolják az iskola helyi tantervében rögzítetteket.

20 Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai
Arról kell dönteni, hogy a projekt, témahét, tantárgytömbösített oktatás, moduláris oktatás során alkalmazzuk-e az írásbeli beszámoltatás formáját. Ha igen, akkor melyik tantárgyhoz kapcsolódik az értékelés? Az értékelés formája szöveges vagy jeggyel történik? Az értékelésben betöltött szerepe, súlya mekkora? Milyen korlátokat szabunk a beszámoltatásnak?

21 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei korlátai
Projekt, témahét, moduláris és tantárgytömbösített oktatás során – ki kell-e egészíteni?

22 Az alkalmazható tankönyvek, tanulói segédletek kiválasztásának elvei
Az intézmény P.p-je tartalmazza ezeket az elveket. Probléma: A programcsomaghoz illeszkedő tankönyvek drágák. 2. Az ún. kompetencia fejlesztő tankönyvek pedig nem illeszkednek több szempontból sem a programcsomagokhoz. - Nem ugyanazok a fejlesztési célok - Más a tananyag - Más a követelményrendszer

23 A taneszközök kiválasztás elvei
Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak – NFU közlemény Problémaközpontúság, a tanulói felfedezést biztosító feladatok Differenciált fejlesztést biztosít Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel

24 Javaslat a tantárgyi tantervek felülvizsgálatára:
Helyi tanterv Javaslat a tantárgyi tantervek felülvizsgálatára: Az iskola által használt kerettantervi célok kiegészítése az adott programcsomag / kompetencia fejlesztési céljaival A követelmények vizsgálata pl. nyelvtani ismeretek A tananyag összehangolása – kerettanterv+programtanterv-modulok

25 Helyi tanterv A tanulók értékelése: – Szöveges értékelés?
- Önértékelés, csoportértékelés – mikor?, milyen formában? - A tanulók értékelése: moduláris oktatás, témahét, projekt, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása esetén

26 ÖMIP-IMIP ÖMIP elvárásai lehetnek:
A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a a fenntartó közoktatási intézményeiben Szegregációmentes intézményi környezet kialakítása A digitális írástudás elterjesztése A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése A tanulók tanulási eredményességének növelése Intézményszintű / település-szintű mérési rendszer működtetése

27 IMIP Felülvizsgálat: Vezetők, alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjai Szakmai felkészültség Képzés, önképzés Részvétel az intézményi innovációban Vezetői:tervezési,ellenőrzési,mérés,értékelési feladatok végrehajtása

28 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Csizmazia Sándorné szakmai vezető


Letölteni ppt "Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján Csizmazia Sándorné Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések