Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V AGYON -, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSA AZ S ZJA - BAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V AGYON -, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSA AZ S ZJA - BAN."— Előadás másolata:

1 V AGYON -, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSA AZ S ZJA - BAN

2 I NGÓ VAGYON ÁTRUHÁZÁSA Bevétel - Ráfordítások tételesen / bevétel 75 %-a = Számított jövedelem Tulajdonosok száma (tulajdoni arány) figyelembe vétele 25% adó - Max. 50 ezer ft adókedvezmény = fizetendő adó Üzletszerűség esetén nem ez a szabály! Szokásos piaci értéket meghaladó részre nem ez a szabály!

3 I NGATLAN / VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSA (2008- TÓL JELENTŐSEN MÓDOSULT ) 2007. dec. 31. utáni ráépítések esetén szerzési időpont megállapítás Nincs lakásszerzési kedvezmény 5 éves és 15 éves csökkentési szabály Méltányosság Átmeneti rendelkezések

4 I NGATLAN / VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSA (2008- TÓL JELENTŐSEN MÓDOSULT ) Jövedelem megállapítása Bevétel minden, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő, a szokásos piaci értéket meghaladó összeg. Nem számít bevételnek az 1982. január 1-je előtt szerzett vagyoni értékű jog átruházásából származó vagyoni ellenérték. A bevételből le kell vonni az átruházót terhelő következő igazolt költségeket: - megszerzésre fordított összeg (tényleges vételár) és az ezzel összefüggő más kiadások - értéknövelő beruházások - átruházással kapcsolatos kiadások - Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevételt annak 75 %-ával csökkenteni kell.

5 I NGATLAN / VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSA Fogalmak : Ingatlan Lakás Vagyoni értékű jog Termőföld átruházása : - Mentességek

6 T ERMŐFÖLD ÁTRUHÁZÁS MENTESSÉGE SZJA TV. 1 SZ. MELL. 9.5. Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem összegéből az évi 200 000 forintot meg nem haladó rész, ha a magánszemély éves összes jövedelme a 3 400 000 forintot nem haladja meg, és a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja Feltétel: közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozat a

7 T ERMŐFÖLD ÁTRUHÁZÁS MENTESSÉGE ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön jogszabály szerint számított mértéket (a mérték eléréséig), feltéve, hogy a vevő magánszemély a termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja, vagy azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja; ha az átruházás magánszemély részére birtok-összevonási céllal, vagy települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából, vagy a Nemzeti Földalap javára

8 M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági termelő magánszemélyt, valamint a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. Szja tv. 3.§ 18. pont Mezőgazdasági kistermelő az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Bevallás mikor nem kötelező : 23. § A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia

9 M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI Nemleges nyilatkozat –tétel szja tv. 78! A- § (4) bek A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő – az adómentesség értékhatárát (23. §) meghaladó, de 4 millió forintnál nem több éves bevétel esetén az adóévben elért bevételének feltüntetése mellett – nyilatkozhat, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme (nemleges nyilatkozat), feltéve, hogy rendelkezik legalább a bevétel 20 százalékát kitevő összegben a tevékenységével összefüggésben felmerült, a 3. számú mellékletben költségként elismert kiadás igazolására a nevére kiállított számlával (számlákkal), és ezt a tényt a nyilatkozatban is megerősíti. A gépjárműhasználattal kapcsolatos számla csak akkor vehető figyelembe, ha a költségelszámolást a törvény rendelkezései szerint vezetett útnyilvántartás támasztja alá. Azokban az években, amikor a mezőgazdasági őstermelő e bekezdés rendelkezését alkalmazza, a tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenését, valamint az elhatárolt veszteség 20 százalékát évente elszámoltnak kell tekinteni.

10 M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI Tételes költségelszámolás Diktált költségátalány Átalányadózás (szja tv. 50-57 §) - Kistermelő - 85 % (állattenyésztés 94 %) költséghányad - Összes költség elszámolt ezzel a móddal - Adótábla szerinti adó (2010-ben összevont adóalap része) Őstermelői adókedvezmény Lsd korábban az adókedvezményeknél Kieg_: jövedelemkorlát felett csökkentett mértékben érvényesíthető

11 Köszönöm a figylemet!


Letölteni ppt "V AGYON -, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM M EZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ADÓZÁSA AZ S ZJA - BAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések