Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vagyon-, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem Mezőgazdasági tevékenység adózása az Szja-ban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vagyon-, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem Mezőgazdasági tevékenység adózása az Szja-ban."— Előadás másolata:

1 Vagyon-, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem Mezőgazdasági tevékenység adózása az Szja-ban

2 Ingó vagyon átruházása
Bevétel Ráfordítások tételesen / bevétel 75 %-a = Számított jövedelem Tulajdonosok száma (tulajdoni arány) figyelembe vétele 25% adó Max. 50 ezer ft adókedvezmény = fizetendő adó Üzletszerűség esetén nem ez a szabály! Szokásos piaci értéket meghaladó részre nem ez a szabály!

3 Ingatlan / vagyoni értékű jog átruházása (2008-tól jelentősen módosult)
2007. dec. 31. utáni ráépítések esetén szerzési időpont megállapítás Nincs lakásszerzési kedvezmény 5 éves és 15 éves csökkentési szabály Méltányosság Átmeneti rendelkezések

4 Ingatlan / vagyoni értékű jog átruházása (2008-tól jelentősen módosult)
Jövedelem megállapítása Bevétel minden, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. A bevételnek nem része a kapott ellenértékből az egyéb jövedelemnek minősülő, a szokásos piaci értéket meghaladó összeg. Nem számít bevételnek az január 1-je előtt szerzett vagyoni értékű jog átruházásából származó vagyoni ellenérték. A bevételből le kell vonni az átruházót terhelő következő igazolt költségeket: megszerzésre fordított összeg (tényleges vételár) és az ezzel összefüggő más kiadások értéknövelő beruházások átruházással kapcsolatos kiadások Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevételt annak 75 %-ával csökkenteni kell.

5 Ingatlan / vagyoni értékű jog átruházása
Fogalmak : Ingatlan Lakás Vagyoni értékű jog Termőföld átruházása : - Mentességek

6 Termőföld átruházás mentessége szja tv. 1 sz. mell. 9.5.
Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem összegéből az évi forintot meg nem haladó rész, ha a magánszemély éves összes jövedelme a forintot nem haladja meg, és a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja Feltétel: közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozat a

7 Termőföld átruházás mentessége
ha a magánszemély a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el, akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön jogszabály szerint számított mértéket (a mérték eléréséig), feltéve, hogy a vevő magánszemély a termőföldet egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából használja, vagy azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja; ha az átruházás magánszemély részére birtok-összevonási céllal, vagy települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális földprogram céljából, vagy a Nemzeti Földalap javára

8 Mezőgazdasági tevékenység adózásának sajátosságai
Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági termelő magánszemélyt, valamint a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. Szja tv. 3.§ 18. pont Mezőgazdasági kistermelő az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg. Bevallás mikor nem kötelező : 23. § A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia

9 Mezőgazdasági tevékenység adózásának sajátosságai
Nemleges nyilatkozat –tétel szja tv. 78! A- § (4) bek A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő – az adómentesség értékhatárát (23. §) meghaladó, de 4 millió forintnál nem több éves bevétel esetén az adóévben elért bevételének feltüntetése mellett – nyilatkozhat, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme (nemleges nyilatkozat), feltéve, hogy rendelkezik legalább a bevétel 20 százalékát kitevő összegben a tevékenységével összefüggésben felmerült, a 3. számú mellékletben költségként elismert kiadás igazolására a nevére kiállított számlával (számlákkal), és ezt a tényt a nyilatkozatban is megerősíti. A gépjárműhasználattal kapcsolatos számla csak akkor vehető figyelembe, ha a költségelszámolást a törvény rendelkezései szerint vezetett útnyilvántartás támasztja alá. Azokban az években, amikor a mezőgazdasági őstermelő e bekezdés rendelkezését alkalmazza, a tárgyi eszköz és nem anyagi javak értékcsökkenését, valamint az elhatárolt veszteség 20 százalékát évente elszámoltnak kell tekinteni.

10 Mezőgazdasági tevékenység adózásának sajátosságai
Tételes költségelszámolás Diktált költségátalány Átalányadózás (szja tv §) Kistermelő 85 % (állattenyésztés 94 %) költséghányad Összes költség elszámolt ezzel a móddal Adótábla szerinti adó (2010-ben összevont adóalap része) Őstermelői adókedvezmény Lsd korábban az adókedvezményeknél Kieg_: jövedelemkorlát felett csökkentett mértékben érvényesíthető

11 Köszönöm a figylemet!


Letölteni ppt "Vagyon-, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem Mezőgazdasági tevékenység adózása az Szja-ban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések