Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELLENŐRZÉS ESZA Nonprofit Kft. Haraszti István TÁMOP-5.1.3-09-2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELLENŐRZÉS ESZA Nonprofit Kft. Haraszti István TÁMOP-5.1.3-09-2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért."— Előadás másolata:

1 ELLENŐRZÉS ESZA Nonprofit Kft. Haraszti István TÁMOP-5.1.3-09-2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért

2 Az á llamh á ztart á si kontroll rendszer Á llamh á ztart á si kontroll 1.K ü lső ellenőrz é s ( Á SZ) 2. Belső kontroll Belső ellenőrz é s FEUVE (Folyamatba é p í tett előzetes é s ut ó lagos vezetői kontroll) Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

3 Hiteles í t é s A p á ly á zatokhoz kapcsol ó d ó kifizet é sekhez a folyamatok hiteles í t é s sz ü ks é ges, aminek c é lja: A kedvezm é nyezett a v á llal á sait a hazai é s EU jogszab á lyoknak betart á sa mellett teljes í tette – e? A v á llal á sok a T á mogat á si szerződ é sben, vagy t á mogat ó okiratban Ennek mell é kleteiben A beny ú jtott é s elfogadott p á ly á zati anyagban A p á ly á zati csomagban l é vő ú tmutat ó kban vannak r ö gz í tve A hiteles í t é s folyamat k é t ter ü lete: Dokumentum alap ú ellenőrz é s Helysz í ni ellenőrz é s A kettő egy ü tt adja a hiteles í t é s eredm é ny é t. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

4 Hiteles í t é s c é lja A t á mogat á sok - szab á lyszerű, - szab á lyozott, - gazdas á gos, - hat é kony é s - eredm é nyes felhaszn á l á s á nak biztos í t á sa. A dokumentum alap ú é s a helysz í ni ellenőrz é s egy ü tt adja meg a hiteles í t é si folyamat eredm é ny é t. A helysz í ni ellenőrz é sen a beny ú jtott dokumentumok eredeti p é ld á nyainak ellenőrz é se, a tev é kenys é g dokumentum alapon nem vizsg á lhat ó r é szeinek ellenőrz é se t ö rt é nik meg. (pl. beruh á z á s, eszk ö zbeszerz é s, é p í t é s, stb.) A hiteles í t é si folyamatnak sem az előzetes helysz í ni ellenőrz é s, sem az ut ó lagos, fenntart á si időszakban lefolytatott ellenőrz é s nem r é sze. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

5 Helysz í ni ellenőrz é ssel kapcsolatos feladatok Kedvezm é nyezett feladatai: Dokumentum-megőrz é si k ö telezetts é g Inform á ci ó -szolg á ltat á si k ö telezetts é g Elk ü l ö n í t é si k ö telezetts é g Ellenőrz é s-tűr é si k ö telezetts é g K é pviselet biztos í t á sa Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

6 Helysz í ni ellenőrz é ssel kapcsolatos feladatok T á mogat ó feladatai a t á mogat á si ö sszegtől f ü ggően: Ft 10 mFt alatt Ellenőrz é si k ö telezetts é g (5%) 10-25 mFt k ö z ö tt Kock á zatelemz é s alapj á n (25%) 25 é s 250 mFt k ö z ö tt A projekt v é grehajt á sa sor á n legal á bb egyszer, lehetőleg a z á r á s k ö zel é ben, kiv é ve, ha a kock á zatelemz é s nem indokol kor á bbi ellenőrz é st. 250 mFt f ö l ö tt É vente egyszer é s a projekt z á r á sakor Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

7 A helysz í ni ellenőrz é s t í pusai Lefolytat á s ü temez é se szerint Tervezett helysz í ni ellenőrz é s rendk í v ü li helysz í ni ellenőrz é s É rtes í t é s szerint Előzetes é rtes í t é s alapj á n Előzetes é rtes í t é s n é lk ü l lefolytatott ellenőrz é sek Időpontja szerint Előzetes (T á mogat ó i d ö nt é st megelőzően) Idők ö zi(Megval ó s í t á s sor á n) Z á r ó (Projekt z á r á st k ö vetően) Ut ó lagos (Fenntart á si időszakban) Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

8 Ellenőrz é s ir á nyelvei A helysz í ni ellenőrz é s sor á n az ellenőr ö k minden olyan k é rd é st k ö telesek tiszt á zni, amelyek sz ü ks é gesek ahhoz, hogy az ellenőrz é s meg á llap í t á sai megalapozottak legyenek. Az ellenőrz é s lefolytat á sa alatt minden olyan bizonylatr ó l, dokumentumr ó l, amelyek az ellenőrz é s l é nyegi meg á llap í t á sait megalapozz á k, az ellenőr ö k m á solatot k é sz í tenek, mely a helysz í ni ellenőrz é si jegyzők ö nyv mell é klet é t k é pezi. A m á solatot a kedvezm é nyezett szervezet k é pviselőj é vel hiteles í ttetni kell. Az ellenőr ö k k ö telesek figyelembe venni a kedvezm é nyezett szervezetn é l elő í rt biztons á gi szab á lyokat é s munkarendet. A helysz í ni ellenőrz é s sor á n meg á llap í t á saikat jegyzők ö nyvben r ö gz í tik. Az elj á r á s korrekt, p á ly á z ó bar á t, egys é ges minden kedvezm é nyezett fel é.

9 Gazdas á gi esem é ny é s az ellenőrz é s főbb szakaszai V é grehajt á s ellenőrz é s P á ly á zatban foglalt v á llalt tev é kenys é gek v é grehajt á sa Időbeli előrehalad á s vizsg á lat a p á ly á zat ü temterve szerint Indik á torok megval ó sul á s á nak ellenőrz é se P é nz ü gyi teljes í t é s Jogszab á lyoknak é s a p á ly á zati csomag ú tmutat ó inak megfelelő elj á r á P é nz ü gyi teljes í t é s Sz á mla Eredeti pld. Egyezős é g, Z á rad é k Banksz á mlakivonat Eredeti pld. Egyezős é g Elk ü l ö n í tett nyilv á ntart á s Gazdas á gi esem é ny azonos í that ó Az egyes szakaszok k ö z ö tti ö sszhang vizsg á lata. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

10 Az ellenőrz ö tt gazdas á gi esem é ny szakaszai, az ellenőrz é s főbb szakaszai egyben Beszerz é s KBT al á tartoz ó beszerz é sek K ö zbeszerz é si dokument á ci ó rendelkez é sre á ll á sa Eredeti é s m á solat ö sszevet é se M á solatban meg nem k ü ld ö tt dokumentumok tartalmi ellenőrz é se Megk ü ld ö tt nyilatkozatok al á t á maszt á sa Nem KBT al á tartoz ó beszerz é sek Ú tmutat ó elő í r á sa Á tl á that ó, tisztess é ges ny í lt elj á r á s Piaci á r igazol á sa Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

11 Horizont á lis politik á kkal kapcsolatos v á llal á sok megval ó s í t á sa Es é lyegyenlős é gi v á llal á sok Fenntarthat ó fejlőd é ssel kapcsolatos v á llal á sok Nyilv á noss á g biztos í t á sa A megval ó s í t á st igazol ó dokumentumok gyűjt é se, bemutat á sa A PEJ – ben jelentett esem é nyek vizsg á lata, ö sszhang a jelent é s a val ó s á g k ö z ö tt A vizsg á lat a p á ly á zati csomag ú tmutat ó iban r ö gz í tettek szerint t ö rt é nik. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

12 Ellenőrz é si jegyzők ö nyv tartalma A szeml é t v é gző szervezet é s szem é lyek neve, Az ellenőrz ö tt szervezet, é s az ellenőrz é s á ltal é rintett ter ü let megnevez é se, A szemle időpontja, időtartama, A szemle lefolytat á s á nak k ö r ü lm é nye, A szemle sor á n á tvizsg á lt bizonylatok, dokumentumok k ö re, A szemle sor á n felt á rt hib á k, probl é m á k, A szeml é t v é gzők á ltal m á solatban á tvett iratok, dokumentumok azonos í t á si adata, A szeml é t v é gzők á ltal tett meg á llap í t á sok é s a kedvezm é nyezett á ll á spontja a tett meg á llap í t á sokkal kapcsolatban, Amennyiben a helysz í ni szemle s ú lyos szerződ é sszeg é st á llap í tana meg, melynek szab á lys é rt é si-, b ü ntető-, vagy k á rt é r í t é si k ö vetkezm é nyei is esed é kesek, a jegyzők ö nyvben a konkr é t felelős ö k szem é ly é nek adatait is r ö gz í teni kell. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

13 Vonatkoz ó jogszab á lyok Ú MFT / Ú SZT (2007-13) EU jogszab á lyok Á ltal á nos szab á lyok 1083/2006. tan á csi rendelet V é grehajt á si szab á lyok 1828/2006. bizotts á gi rendelet é s T Á MOP, TIOP, KMOP-ről sz ó l ó EU hat á rozatok Hazai jogszab á lyok Int é zm é nyrendszer 255/2006. Korm. Rendelet P é nz ü gyi lebonyol í t á s é s ellenőrz é s 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 217/1998 Korm. rendelet Elj á r á srend 16/2006. MeHVM-PM rendelet 8/2007. MeHVM rendelet Egys é ges jogszab á ly 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet Műk ö d é si K é zik ö nyv Egys é ges Műk ö d é si K é zik ö nyv – é s ezek alapj á n a KSZ saj á t műk ö d é si k é zik ö nyvei Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

14 Vonatkoz ó jogszab á lyok Ú MFT / Ú SZT (2007-13) A hazai szab á lyoz á st 2010. ősz é n fel ü lvizsg á lt á k, é s ennek eredm é nyek é nt a 255/2006. Korm. rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 16/2006. MeHVM-PM egy ü ttes rendelet hely é be a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szab á lyai l é ptek, a hat á lyba l é ptető rendelkez é seknek megfelelően. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

15 ELLENŐRZ É ST LEFOLYTAT Ó SZEM É LYEK Ellenőrz é si igazgat ó s á g é s oszt á ly vezetői Region á lis koordin á torok Ellenőrz é si munkat á rsak Szak é rtők Programcsoport vezetői é s munkat á rsai (indokolt esetben k ü l ö n megb í z á ssal Ellenőrz é s lefolytat á s á ra szerződ ö tt k ü lső szervezet munkat á rsai Felettes szervek é s az ESZA tev é kenys é g é nek ellenőrz é s é re jogosult szervezetek (pl. NF Ü, Á SZ,M Á K, EUTAF, stb.) munkat á rsai Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

16 Beruh á z á sok Beruh á z á s dokumentumai Engedélyhez nem kötött felújítás lehetséges a programban. Kivitelező kiválasztása, dokumentumai, szerződés, határidő, kötbér, vállalás pontos rögzítése (mennyiség, minőség) De ennek ellenére tervek kellenek, legalább olyan szinten, hogy a beruházás során elvégzendő feladat egyértelműen rögzített legyen, és teljesítése igazolhatóvá váljon. Pl. festés: Alapterület, festendő felület, felületképzés: vakolatjavítás, glettelés, festék anyaga, minősége, tanúsítványa. Egyéb szerelési munkák. Villamos hálózat javítása után az érintett rész, vagy az egész épület érintésvédelmi vizsgálata, hulladékkezelés, veszélyes hulladék kezelése, átadás – átvétel dokumentumai, minőségre vonatkozó kivitelezői nyilatkozatok, teljesítés igazolás. Műszakilag megfelelőnek minősítő személy bevonása javasolható. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

17 Egy é b ellenőrz é sre ker ü lő specifikus szempontok Menedzsment megfelelős é ge, munkav é gz é se, szerződ é sei C é lcsoportba tartoz á s Munkav á llal ó i szerződ é sek K é pz é sek dokumentumai Programokon jelenl é tet dokument á l ó anyagok Fot ó dokument á ci ó Speci á lis enged é lyek, műk ö d é si enged é lyek Minden program specifikus k ü l ö nleges dokumentum, amit a projekt jellege indokol. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

18 Szab á lytalans á g fogalma Jogs é rt é s t ö rt é nt § k ö z ö ss é gi jog nemzeti jog T á mogat á si Szerződ é s É S (ok okozati ö sszef ü gg é s) ez a P é nz ü gyi é rdekek s é relm é t vagy vesz é lyeztet é s é t eredm é nyezi EU p é nz ü gyi é rdekei MK p é nz ü gyi é rdekei K ö vetkezm é ny : Ar á nyos é s sz ü ks é ges int é zked é s Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

19 Szab á lytalans á gi elj á r á s Szab á lytalans á gi elj á r á s lefolytat á sa Bizotts á gi vizsg á lat é s d ö nt é s Sz á mla elutas í t á sa T á mogat á s cs ö kkent é se El á ll á s a projekttől Ü gy é szs é gi elj á r á s kezdem é nyez é se Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

20 Szem é lyes felelőss é g Btk. 314. § (Eur ó pai K ö z ö ss é gek p é nz ü gyi é rdekeinek megs é rt é se) (1) Aki az Eur ó pai K ö z ö ss é gek k ö lts é gvet é s é t k á ros í tja azzal, hogy a) az Eur ó pai K ö z ö ss é gek á ltal vagy nev é ben kezelt p é nzalapokb ó l sz á rmaz ó t á mogat á sokkal, b) az Eur ó pai K ö z ö ss é gek á ltal vagy nev é ben kezelt k ö lts é gvet é sbe t ö rt é nő befizet é sekkel kapcsolatban val ó tlan tartalm ú nyilatkozatot tesz, val ó tlan tartalm ú, hamis vagy hamis í tott okiratot haszn á l fel, avagy az elő í rt t á j é koztat á si k ö telezetts é g é nek nem vagy megt é veszt é sre alkalmas m ó don hi á nyosan tesz eleget, bűntettet k ö vet el, é s ö t é vig terjedő szabads á gveszt é ssel b ü ntetendő. (2) Az (1) bekezd é s szerint b ü ntetendő az is, aki a) az (1) bekezd é s a) pontj á ban í rt t á mogat á st, vagy b) az (1) bekezd é s b) pontj á ban í rt befizet é ssel kapcsolatos kedvezm é nyt a j ó v á hagyott c é lt ó l elt é rően haszn á lja fel. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

21 Szem é lyes felelőss é g Btk. 314. § (Eur ó pai K ö z ö ss é gek p é nz ü gyi é rdekeinek megs é rt é se) (3) Az (1) bekezd é s szerint b ü ntetendő a gazd á lkod ó szervezet vezetője, ellenőrz é sre vagy fel ü gyeletre feljogos í tott tagja vagy dolgoz ó ja, ha az (1)-(2) bekezd é sben í rt bűncselekm é nyt a gazd á lkod ó szervezet tagja vagy dolgoz ó ja a gazd á lkod ó szervezet é rdek é ben k ö veti el, é s a fel ü gyeleti vagy az ellenőrz é si k ö telezetts é g é nek teljes í t é se a bűncselekm é ny elk ö vet é s é t megakad á lyozhatta volna. (4) V é ts é g miatt k é t é vig terjedő szabads á gveszt é ssel, p é nzb ü ntet é ssel vagy k ö z é rdekű munk á val b ü ntetendő a gazd á lkod ó szervezet vezetője, ellenőrz é sre vagy fel ü gyeletre feljogos í tott tagja vagy dolgoz ó ja, ha a (3) bekezd é sben meghat á rozott bűncselekm é nyt gondatlans á gb ó l k ö veti el. Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n

22 22 Jellemzően előfordul ó hib á k Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n 1. Eljárásrendi rész Dokumentum-megőrzési kötelezettség Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések dokumentáltsága (átláthatóság) Megfelelő közbeszerzési eljárás megválasztása Pótmunkák A közbeszerzési eljárás hibáiból adódóan a szakmai megvalósítás ellehetetlenülése 2. Szakmai rész Indikátorok Eltérés a pályázattól Szerződésmódosítás elmulasztása Ellentmondások pl. jelenléti ívekben Képzést igazoló dokumentumok hiánya hibái (pl. nem azonosítható jelenléti ívek) Képzések nem felelnek meg a Fktv követelményeinek Beruházási dokumentáció és eljárás hibái (Átadás-átvételi dokumentáció hiánya, alacsony színvonala Hibajegyzék hiánya Megvalósítási terv hiánya Építési napló hiánya) Komplex akadálymentesítés hibái

23 Jellemzően előfordul ó hib á k Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n 3. Pénzügyi rész Záradékolás hiánya Teljesítésigazolás hiánya Elkülönített könyvelés hiánya Számla és szerződés, egyéb szakmai dokumentumok összhangjának hiánya 4. Egyéb területek Pályázatban foglalt kommunikációs tervtől, arculati kézikönyvtől való eltérés, arculati elemek nem megfelelő alkalmazása Környezetvédelmi területen a veszély hulladék elhelyezésével kapcsolatos dokumentumok hiánya Egyéb horizontális vállalások nem teljesítése, teljesítés dokumentálásának hiánya

24 Ki í r á s specifikus k é rd é sek, szempontok T Á MOP-5.1.3-09-2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért

25 CÉLCSOPORT A támogatás közvetlen célcsoportjai: 1. A halmozott szociális hátránnyal jellemezhető településeken mélyszegénységben élők köre. Azokat soroljuk a mélyszegénységben élők közé, akik az alábbiak közül legalább kettő kritériumnak megfelelnek: − legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek részt, − legfeljebb az iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek, − aktív korú inaktívak, − kettőnél több gyermeket nevelnek.

26 2. az akcióterületen működő önkormányzatok, intézmények, humán közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői, alkalmazottai, az egyházak és civil szervezetek munkatársai, aktivistái 3. A kistérségi fejlesztés intézményrendszerének szereplői: a többcélú kistérségi társulások tagjai és munkaszervezetei alkalmazottai, a kistérségi fejlesztési bizottságok tagjai Ellenőrzésre kerül a célcsoportba tartozás feltételeinek megfelelősége. Dokumentumok, változó, a megadott csoportok valamelyikébe tartozást igazolják CÉLCSOPORT

27 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya 1. Projekt előkészítés (KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉG) − Megvalósíthatósági tanulmány ELL: Tanulmány megtekintése − Közbeszerzés: ELL: Dokumentumok megtekintése 2. A projekt menedzsmentje (KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉG) − adminisztratív feladatok ellátása, előrehaladási és a projektet záró jelentések írása, kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal, az akcióterület szereplőivel és a 2. komponens más nyertes pályázóival; − az 1. komponens nyertes pályázójával való kötelező kapcsolattartás keretében végzendő tevékenységek A tevékenységeket hitelesen igazoló dokumentumok bemutatása, azokhoz kapcsolódó költségek igazolása.

28 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya 3. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 3.A.) A legszegényebb családok és kisközösségek helyzetének javítását célzó olyan szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz /ellátásokhoz tartozó tevékenységek 3.B.) A humán szolgáltatások, illetve a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések közösségi megalapozása, kapcsolatépítés és érdekképviselet 3.C.) Képességfejlesztés 3.D.) Szakmai és módszertani anyagok elkészítése 3.E.) ERFA típusú támogatható tevékenységek (eszközök, berendezések beszerzése, helyiség kialakítása, felújítása) 15%!!! A programok megfelelő szakmai tartalommal történő végrehajtását igazoló dokumentumok, elkészült tervek, szakmai programok, megfelelő részletességgel. Eredmények mérésének dokumentumai, menedzsment szakmai vezetés, munka és egyéb szerződései.

29 Kötelező tevékenységek C1.1.3. ) A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek Útmutatóban részletesen felsorolva. C1.1.3.A.) - C1.1.3.F.) pontokban. Ellenőrzés: Minden programelem végrehajtása a pályázatban vállaltak szerint kell, hogy megvalósuljon. Az ellenőrzéshez a megvalósulást hitelesen igazoló dokumentumok kellenek (pl. azonosító adatokat tartalmazó, aláírt eredeti jelenléti ívek, szakmai programok, emlékeztetők, elkészült szakmai anyagok, együttműködési megállapodások, honlap működése, stb.)

30 Célterület A pályázó konzorciumok által összeállított akcióterületekre vonatkozó szabályok − Az akcióterületet csak az I. és II. települési listán található települési körből lehet összeállítani. Ell: Csak azok a tevékenységek fogadhatók el megvalósítottnak és számíthatók be az indikátorokba, amelyek az ebben a pontban részletezett elvárásoknak megfelelnek.

31 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya 4) Tájékoztatás, nyilvánosság: Az USZT elvárásainak megfelelően kell végezni, és annak minden dokumentumát meg kell őrizni és be kell mutatni. (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza. III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani, valamint a fentiekben hivatkozott „Arculati Kézikönyvben” szereplő „C” típusú tájékoztatási táblát jól látható helyen köteles elhelyezni Tájékoztatás dokumentumai, táblák kihelyezése, sajtó megjelenések, TV rádió anyagok bemutatása szükséges. Alapelv: mindaz amivel egyértelműen igazolni lehet, hogy a kedvezményezett a vállalásnak eleget tett.

32 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya Speciális elvárások: Előnyt jelentő vállalások A pályázatban leírtaknak megfelelő teljesítésük ellenőrzésre kerül a Projektmenedzsmenttel szembeni előírások Pénzügyi és Szakmai vezetőre Szakmai megvalósítóra vonatkozó elvárások A menedzser és pénzügyi vezető szakképzettségére és gyakorlatára vonatkozó előírások igazolása: iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz, alkalmazást igazoló munkaszerződés, vagy kinevezés ill. a pénzügyi vezető esetén munkavégzésre vonatkozó szerződés

33 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya BESZERZÉSEK: Közbeszerzés, jogszabály szerint. Helyszínen ellenőrizve lesz a teljes dokumentáció megléte és a jóváhagyott eljárásnak megfelelősége. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések esetében A 150.000 Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása A 150.000 Ft és 1.500.000 Ft közötti értékű beszerzések esetén elegendő, ha a projektgazda (konzorciumi tag) egy ajánlatot kér be; 1.500.000 Ft feletti értékű beszerzések esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni. Ellenőrzésre kerül: Ajánlatokra vonatkozó előírások betartása, ajánlatok, kiválasztás, szerződés, stb.

34 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya E1. Monitoring mutatók 1.Szakmai műhelyekbe és tréningekbe bevont humán szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársainak számaminimum 20 fő mindenképp teljesítendő, de ha a vállalás több akkor azt kell teljesíteni. 2.Szakmai műhelyekbe és tréningekbe bevont mélyszegénységben élő személyek száma minimum 60 fő mindenképp teljesítendő, de ha a vállalás több akkor azt kell teljesíteni. 3.Önsegítő hálózatok és közösségek fejlesztését szolgáló tevékenységek száma minimum 15 db mindenképp teljesítendő, de ha a vállalás több akkor azt kell teljesíteni. 4.A projektbe bevont mélyszegénységben élő személyek közül pozitív eredményt elértek aránya minimum 30 % mindenképp teljesítendő, de ha a vállalás több akkor azt kell teljesíteni. A vállalások, minimumfeltételek teljesítése ellenőrzésre kerül, igazoló dokumentumokkal alátámasztandó. A mutatók értelmezése Útmutató 35. oldal. Az itt leírtak pontos alkalmazása kell. Pl.: dokumentumok, létszám, mérési módszer.

35 Tevékenységek, amelyek megvalósítása az ellenőrzés tárgya Fontos: Felsorolt jogszabályok betartása (természetesen minden érvényben lévő többi jogszabály betartása is szükséges) A megadott értelmezések szerinti tevékenység, fogalom értelmezések Pályázatban adott nyilatkozatok alátámasztó bizonylatok megléte Horizontális vállalásokat alátámasztó bizonylatok bemutatása Indikátorteljesítések igazolása, mérés szabályai szerint Ütemterv betartása Beszerzések szabályainak betartása, dokumentálása Pénzügyi teljesítés szabályaiknak betartása Az ellenőrzés az előzőekben részletezetten minden esetben az eredeti dokumentumok megtekintése alapján rögzíti a tapasztalt helyzetet. Döntést nem hoz!

36 Köszönöm a figyelmet! Ellenőrz é s ESZA Nonprofit Kft. Haraszti Istv á n


Letölteni ppt "ELLENŐRZÉS ESZA Nonprofit Kft. Haraszti István TÁMOP-5.1.3-09-2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések