Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium"— Előadás másolata:

1 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
X. Országos Önfejlesztő Konferencia „Európából Európába – Szolnok és Brüsszel között, félúton Szeged, április 1-3. „(Nem) égből pottyant milliók…” Pályázatírásról dióhéjban Porkoláb Mihály PR ig. helyettes Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola, Mórahalom Qualitas Kft.

2 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” Miről nem fog szólni a szeminárium: Strukturális és Kohéziós Alapok bemutatása Nemzeti Fejlesztési Terv általános bemutatása Miről fog szólni a szeminárium: Projekttervezési alapismeretek Pályázati lehetőségek a közoktatás számára Pályázatírási útmutató, gyakorlati segítségnyújtás Qualitas Kft.

3 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” Alapfogalmak: projekt és pályázat E két fogalmat a köznyelv sokszor szinonimaként használja, pedig a kettő nem ugyanaz. Projekt: meghatározott célok elérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek „életciklusa” van. Pályázat: egy dokumentum, egy kérelem, amit azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. A projekt és a pályázat fogalma nem keverhető össze, a projekttervezés és a pályázatírás sorrendje nem cserélhető fel! Qualitas Kft.

4 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” Projektciklus, a projekt életútja A projekt kezdetétől a végéig három fő lépcsőn kell végighaladni, melyekre gyakran a projektháromszög kifejezéssel utalunk. A projektháromszög 3 fő összetevőből áll: I. A projekt létrehozása II. A projekt megvalósítása III. A projekt értékelése (és az eredmények terjesztése) Qualitas Kft.

5 „(Nem) égből pottyant milliók…”
A projekt létrehozása: a lehetőségtől a pályázatig A projekt meghatározása – a projekttel megvalósítható elképzelések meghatározása és feltérképezése. Pályázati kiírás és útmutató tanulmányozása, projektötlet megszületése, kiegészítő információk begyűjtése A projekt megtervezése – projekttervezési technikák alkalmazása (SWOT, logikai keretmátrix) A projekt kidolgozása Mit és mikor? – megvalósítási ütemterv Kikkel? – humánerőforrás terv Milyen forrásból? – pénzügyi terv A pályázati űrlap kitöltése, dokumentáció összeállítása

6 „(Nem) égből pottyant milliók…”
Nemzeti Fejlesztési Terv: a nagy lehetőség Az NFT közoktatást érintő operatív programjai: HEFOP: Humánerőforrás-fejlesztési operatív program – a humánerőforrásokba történő beruházásokkal elősegíti a foglalkoztatás fejlesztését. Ez jelentheti: az oktatási és képzési rendszerek fejlesztését, a munkaerő-piaci intézményrendszer és szolgáltatások javítását a vállalkozói készségek fejlesztését a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítését. ROP: Regionális operatív program – elősegíti a régiók fejlettségi szintje és életszínvonala közötti különbségek, valamint a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók hátrányainak csökkentését.

7 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben 2.1.1 A hátrányos helyzetű diákok oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése – KÖZPONTI PROGRAM! 2.1.2 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén 2.1.4 Modellértékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében

8 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén

9 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Célkitűzés: Jelen pályázat célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek olyan iskolában tanulhassanak, amelyik a működésénél fogva alkalmas a befogadásra, ahol újra átgondolják az együttnevelés megvalósításának szervezeti és tartalmi kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják. Tevékenységek: A program támogatja azokat az intézményi együttműködéseket, amelyeknek célja az eredményes inkluzív (befogadó) nevelés elterjesztése. Olyan kapcsolatrendszer kialakítását teszi lehetővé, ahol az intézmények a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését széleskörű szolgáltatásokkal segíti. A program olyan pedagógiai környezet létrehozását támogatja, amelyek befogadják az eredményes inkluzív nevelést segítő innovációs törekvéseket, teret adnak a jó gyakorlatok elterjesztésének, inklúziót támogató programcsomagok adaptációjának

10 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Tevékenységtípusok: Inklúziót segítő szakmai műhelyek megszervezése, szakmai és információs tematikus hálózatok létrehozása az intézmények közötti tanulás módozatainak fejlesztésére; Az intézmények együttműködésének támogatása révén az inkluzív nevelés eredményességét segítő innovációs törekvések elterjesztése, beépülésük segítése a mindennapi gyakorlatba; Önfejlesztő mechanizmusok működtetése, amelyek segítik az intézmények közötti tapasztalatok kicserélését, a horizontális tanulást; Iskola/óvoda és szülők, iskola/óvoda és szakmai szolgáltatások kapcsolatának kialakítása, támogatása; Utazó szolgáltatások, szakkompetenciák elérhetővé tétele; A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését támogató intézmény-fejlesztési programok adaptációja;

11 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Tevékenységtípusok: Az oktatási intézményekkel együttműködő társadalmi kapcsolatrendszer kiépítése, az intézmények pedagógiai munkáját támogató szakmai-társadalmi környezetnek (egészségügyi, szociális, helyi döntéshozók, fenntartók képviselői, civil szervezetek, szülők) szóló programok szervezése. Pedagógusok és pedagógus hallgatók hospitálási lehetőségeinek, gyakorlati tapasztalatszerzési módjainak bővítése. Oktatási tevékenységet támogató szoftverek és hardverek beszerzése, amelyek elősegítik a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív részvételét az oktatásban. Számítógéppel támogatott tanulási módszerek alkalmazása

12 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Ágazatok vagy témakörök A pályázat olyan programok megvalósítását támogatja, amelyek: Az intézményi együttműködések segítségével, az intézményi fejlesztések megvalósulásával befolyást gyakorolnak az inklúzió elterjesztésére. Megjelenítik a szakmaközi együttműködést. Az intézmény valamennyi folyamatát és az inklúzió minél több szereplőjét érintő rendszert hoznak létre. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítő programok sokféle lehetőségét adják, figyelve a helyi közösségek bevonására. Az adaptív tanulásszervezési modellek megtanulását teszik lehetővé. Képesek terjeszteni a jó tapasztalatokat. Építenek a partnerek együttműködésére és támogatására. Olyan modelleket valósítanak meg, ahol az osztálytermi folyamatokban érvényesítik a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes fejlesztését lehetővé tevő létszámarányokat. Megjelenítik a vezetői és a nevelőtestületi elkötelezettséget.

13 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Időtartam: A projektek minimális időtartama: 12 hónap; maximális időtartama: 24 hónap. A megpályázható támogatás nagysága: minimum 12 millió Ft, maximum 40 millió Ft (önerő: 0 Ft) Elszámolható költségek: Személyi jellegű költségek (bérek, járulékok, napidíj, útiköltség, szállásdíj, képzési költségek) Beszerzések - maximum a projekt teljes költségvetésének 30%-a, tételenként Ft bruttó összeghatárig - épület-felújítás, átalakítás projektekként összesen Ft-ig Lízing és bérlet Szolgáltatások igénybevételének költsége Adminisztratív költségek Rezsiköltségek (legfeljebb 7%) Tartalék tervezhető (legfeljebb 5%) A beszállítókat, illetve a kivitelezőt Közbeszerzési törvény szabályai szerint! A beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. Részletes információ: a Pályázati útmutató B/7. számú melléklete

14 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 A támogatható pályázatok várható száma: 25 Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei? Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában nyújthatnak be. A pályázó (konzorcium vezetője) lehet: költségvetési szerv és intézménye non-profit szervezet és intézménye Konzorciumi partnerek lehetnek: kisebbségi önkormányzat kisebbségi önkormányzat intézménye Profitorientált szervezet nem nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának határideje: május 24.

15 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Speciális feltételek: A konzorcium minimális összetétele: Konzorciumi együttműködés legalább négy közoktatási intézményben valósuljon meg, amelyek egyike vagy egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, vagy gyógypedagógiai intézmény, melynek szerepe az inkluzív nevelés megvalósításának segítése, a szükséges speciális szakmai tudás átadása. Beadható pályázatok száma: Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, de konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat!  A pályázóknak vállalniuk kell a szakmai együttműködést a HEF OP 2.1. intézkedés központi programjaiban a fejlesztéseket bonyolító Végső Kedvezményezettel, a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht-val.

16 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Speciális feltételek: A pályázóknak vállalniuk kell, hogy egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsert alkalmaznak, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsment kapacitásának biztosítása érdekében a pályázóknak vállalniuk kell egy-egy szakmai vezető alkalmazását is, munkaviszony, megbízásos vagy alvállalkozói jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az oktatás terén A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttműködnek az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezetekkel és a külső értékelőkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során, valamint részt vesznek a számukra szervezett képzéseken.

17 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Elvárások a támogatott projektekkel szemben: Jelenjen meg a szándék a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására alkalmas rendszer kiépítésére. Tartalmazza azokat a szervezeti és tartalmi elemeket, amelyek az inkluzív intézményi átalakulás felé mutatnak. Összhangban van a HEF OP 2.1. intézkedés központi program keretében megvalósuló fejlesztésekkel (Lásd Tájékoztató a 2.1. intézkedés központi programtervéről! ). Valósuljon meg a részt vevő intézmények munkatársainak széleskörű bevonása a programba. A program konzorciális együttműködésben valósuljon meg. Fenntartható fejlődést indukál.

18 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Elvárások a pályázóval, illetve a konz. partnerekkel szemben: Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás az évi LXV. számú, a helyi önkormányzatokról szóló törvény §-ában, illetve az évi XXI. számú, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 10. §. (1)-ben foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik, a pályázatot a társulás nyújtja be. Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás az évi LXV. számú, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 41. §-ában foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel nem rendelkezik, a pályázatot a társulás egyik tagja nyújtja be, a többi tag pedig a pályázó partnere lesz. A pályázó szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.

19 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Elvárások a pályázóval, illetve a konz. partnerekkel szemben: A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia az oktatási integrációt segítő komplex projekt lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. Megfelelő pénzügyi stabilitással és elegendő forrással kell rendelkeznie, hogy a projekt folyamatos finanszírozása biztosított legyen. Megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és igazolnia kell, hogy képes egy olyan nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be. A pályázó szervezetnek, vagy a partnerszervezetei valamelyikének tapasztalattal, gyakorlattal kell rendelkeznie oktatási integrációs, és/vagy humánerőforrás-fejlesztési programok lebonyolításában.

20 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Elvárások a pályázóval, illetve a konz. partnerekkel szemben: A pályázó non-profit nem állami szervezetek alapító okiratának, vagy egyéb, a működésüket alapvetően meghatározó dokumentumoknak tartalmaznia kell a pályázott tevékenysége(ke)t. A pályázó szervezet alapításának éve nem egyezhet meg a pályázat benyújtásának évével. Pályázók lehetnek, akik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkeznek. Pályázóként azonban csak a magyarországi szervezet szerepelhet. Az 5., 6., 7., 8. számú feltételeknek a kedvezményezettek mindegyikének meg kell felelnie.

21 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.2 Előnyt élveznek: Azok a projektjavaslatok, amelyek részletes, ehhez a projekthez készült szükségletfeltáráson alapulnak: felmérik a célcsoport valós igényeit és szükségleteit, a rendelkezésre álló kapacitásokat és leírják a jövőbeli helyzetet, valamint bemutatják annak fenntarthatóságát. A szükségletfelméréshez felhasználhatók a népszámlálási és más statisztikai adatok, a helyi/regionális fejlesztési tervek, a munkaügyi központok statisztikái, szociálpolitikai koncepciók, pedagógiai programok és más, a hátrányos helyzetű gyermekek helyi/regionális oktatási helyzetét meghatározó dokumentumok és önálló adatgyűjtések eredményei. A szükségletfelmérést csatolni kell a pályázathoz.

22 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén

23 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Célkitűzés: A program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, javítva ezáltal esélyeiket a munkaerő-piacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre. A pályázat kiemelt célcsoportját jelentik a roma tanulók. Tevékenységek: A program olyan intézményi együttműködéseket támogat, melyek célja az intézményi, települési, illetve térségi szinten meglévő szegregáció felszámolása, az integrációs tapasztalatok és jó gyakorlatok adaptációja, továbbfejlesztése és terjesztése. A program olyan pedagógiai környezet kialakítását támogatja - intézményi együttműködés során -, amely a szegregáció-mentes oktatás-szervezés révén minden egyes gyerek számára biztosítja képességei kibontakoztatását és a sikeres továbbtanulást. Célszerű kistérségi együttműködés keretei között pályázni, a program hasonló gondokkal küzdő, megoldásokat közösen kidolgozó intézményi társulásokat támogatja.

24 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Tevékenységtípusok: A hátrányos helyzetű tanulók eredményes integrációs felkészítését, képességeik maximális kibontakoztatását szolgáló differenciáló, személyiségközpontú nevelés-oktatás és az ennek megfelelő pedagógiai környezet megteremtése, fejlesztése: az egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő oktatási programok adaptálása, továbbfejlesztése, önfejlesztő mechanizmusok működtetése a Hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai keretrendszere (a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.§ (4) és 39/E§ (4) bekezdése szerint) alapján. Szakmai és információs tematikus hálózatok létrehozása és integrációt segítő szakmai műhelyek kialakítása az oktatási intézmények közötti tanulás módozatainak fejlesztésére, amelyek segítik az intézmények közötti tapasztalatok kicserélését, a horizontális tanulást, az integrációt segítő innovációs törekvések és módszerek fejlesztését, elterjedését, a szakmai szolgáltatások elérhetőségének és alkalmazásának biztosítását.

25 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Tevékenységtípusok: A hátrányos helyzetű tanulók eredményes integrációs felkészítését szolgáló módszertani és intézményfejlesztési programok adaptációját és továbbfejlesztését segítő szükségletfelmérés elkészítése. Óvoda és iskola együttműködési modelljének kidolgozása, melyben az óvoda aktív közreműködésével támogatja a hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből következő hátrányainak eredményes felszámolását és az integrációs oktatásra való felkészülést az iskolai sikeresség érdekében. A fogyatékosnak minősített, de nem fogyatékos hátrányos helyzetű tanulók többségi iskolákba, osztályokba történő integrációja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával foglalkozó általános iskola szakmai segítségnyújtása mellett. Általános iskola és érettségit adó középiskola intézményi együttműködési modelljének kidolgozása, amelyben az egymásra építő intézmények közösen dolgozzák ki oktatási programjaik egymással érintkező elemeit a sikeres középiskolai tanulmányok elősegítésére, szoros szakmai együttműködés fenntartása mellett.

26 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Tevékenységtípusok: Az iskola/óvoda és a szülők együttműködési körének, együttműködési formáinak bővítése, a szülők minél szélesebb körű bevonása érdekében az intézmény munkájába, tevékenységeibe. Az oktatási intézményekkel együttműködő társadalmi kapcsolatrendszer kiépítése; az intézmények pedagógiai munkáját támogató szakmai, és tágabb társadalmi környezetének (egészségügyi, szociális, adminisztratív területeken dolgozó szakemberek, helyi döntéshozók, fenntartók képviselői, civil szervezetek, szülők) szóló programok szervezése a hátrányos helyzetű tanulók integrációs oktatásának támogatására. A pedagógiai asszisztensi feladatok bővítése a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének támogatására. Az interkulturális kommunikáció fejlesztése az oktatás-nevelés gyakorlatában. Pedagógusok és pedagógus hallgatók hospitációs lehetőségeinek, gyakorlati tapasztalatszerzési módjainak bővítése.

27 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Tevékenységtípusok: Helyi és térségi deszegregációs stratégia és fejlesztési koncepció kidolgozása(!) a közoktatási intézmények teljes körére vonatkozóan, és átültetése a megfelelő fejlesztési tervekbe, intézkedési tervekbe. A támogatás részét képezi a tanulóbarát iskolai környezet kialakítása a Hátrányos helyzetű tanulók integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.§ (4) és 39/E§ (4) bekezdése szerint) szempontjai alapján (Oktatási Közlöny 20. szám, augusztus 6.) A támogatás részét képezik az olyan információs és kommunikációs technikai megoldások (szoftver oldalon), amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában eredményesen alkalmazhatók. (vö. Útmutató Milyen költségek számolhatóak el a projekt megvalósítása során? című pontjával; továbbá lásd az „Európai Szociális Alap felé elszámolható költségek” című B/7 eszközbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseit, amelyre jelen pályázat esetében a projekt teljes költségvetésének maximum 30%-a fordítható).

28 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Időtartam: A projektek minimális időtartama: 10 hónap; maximális időtartama: 24 hónap. A megpályázható támogatás nagysága: minimum 12 millió Ft, maximum 15 millió Ft (önerő: 0 Ft) Elszámolható költségek: Személyi jellegű költségek (bérek, járulékok, napidíj, útiköltség, szállásdíj, képzési költségek) Beszerzések - maximum a projekt teljes költségvetésének 30%-a épület-felújítás, átalakítás is lehetséges Lízing és bérlet Szolgáltatások igénybevételének költsége Adminisztratív költségek Rezsiköltségek (legfeljebb 7%) Tartalék tervezhető (legfeljebb 5%) A beszállítókat, illetve a kivitelezőt Közbeszerzési törvény szabályai szerint! A beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. Részletes információ: a Pályázati útmutató B/7. számú melléklete

29 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 A támogatható pályázatok várható száma: 54 Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei? Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában nyújthatnak be. A pályázó (konzorcium vezetője) lehet: költségvetési szerv és intézménye non-profit szervezet és intézménye Konzorciumi partnerek lehetnek: kisebbségi önkormányzat kisebbségi önkormányzat intézménye Profitorientált szervezet nem nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának határideje: június 1.

30 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Speciális feltételek: A konzorcium minimális összetétele: Konzorciumi együttműködés legalább négy közoktatási intézményben valósuljon meg, közülük legalább három általános iskola. A konzorcium további tagjai között a pályázat tartalmától függően lehet általános iskola, vagy óvoda, vagy sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával foglalkozó általános iskola, vagy érettségit adó középiskola. Beadható pályázatok száma: Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, de konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat!  A pályázóknak vállalniuk kell a szakmai együttműködést a HEF OP 2.1. intézkedés központi programjaiban a fejlesztéseket bonyolító Végső Kedvezményezettel, a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht-val.

31 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Speciális feltételek: A pályázóknak vállalniuk kell, hogy egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsert alkalmaznak, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsment kapacitásának biztosítása érdekében a pályázóknak vállalniuk kell egy-egy szakmai vezető alkalmazását is, munkaviszony, megbízásos vagy alvállalkozói jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az oktatás terén A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttműködnek az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezetekkel és a külső értékelőkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során, valamint részt vesznek a számukra szervezett képzéseken.

32 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Elvárások a pályázóval, illetve a konz. partnerekkel szemben: A pályázatban részt vevő általános iskolák legalább egyike a 2003/04-es tanévben igényelte az integrációs normatívát, illetve -amennyiben ez a megjelölt tanévben nem történt meg- a pályázónak köteleznie kell magát a normatíva igénybevételére a pályázati formanyomtatványok között mellékelt szándéknyilatkozaton. A normatíváról a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D.§, 39/E.§, és az 54.§ 7.,8.,9. pontja rendelkezik. Amennyiben a pályázó tagja valamely együttműködésre építő kezdeményezésnek, melynek céljai a pályázat céljaival harmonizálnak, úgy ez a szervezet is jelenjen meg a pályázatban, legalább egyéb partnerként. Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény §-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik, a pályázatot a társulás nyújtja be.

33 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás az évi LXV. számú, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 41. §-ában foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel nem rendelkezik, a pályázatot a társulás egyik tagja nyújtja be, a többi tag pedig a pályázó partnere lesz. A pályázó szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet. A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítését segítő projekt lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció.

34 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 A pályázó szervezetnek és partnereinek megfelelő pénzügyi stabilitással és elegendő forrással kell rendelkezniük, hogy a projekt folyamatos finanszírozása biztosított legyen. Ezt a feltételt az éves mérlegen és a köztartozásokról szóló APEH-igazoláson kívül banki igazolással kell bizonyítani. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a bank kinek és milyen célra állította ki azt. A pályázó szervezetnek megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és igazolnia kell, hogy képes egy olyan nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be. !!! A pályázó szervezetnek vagy a konzorcium egy tagjának tapasztalattal, gyakorlattal kell rendelkeznie oktatási integrációs program lebonyolításában, és a projekt megvalósítása során módszertani, információs bázisként kell segítenie az általa már alkalmazott nevelési, oktatási gyakorlat(ok) átvételét, adaptálását és továbbfejlesztését a konzorciumi partner intézményekben. Az integrációs oktatás-nevelés terjeszteni, továbbfejleszteni, és adaptálni szándékozott módszertani és intézményfejlesztési programját a projekt ismertetése során a pályázó konzorciumnak be kell mutatnia.

35 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Amennyiben a pályázó non-profit nem állami szervezet, az alapító okiratának, vagy egyéb, a működését alapvetően meghatározó dokumentumoknak tartalmazniuk kell a pályázott tevékenysége(ke)t. A pályázó szervezet megalapításáról szóló jogerős bírósági bejegyzésnek legalább egy évesnek kell lennie. A 7., 8., 10. pontokban megadott feltételeknek a kedvezményezettek mindegyikének meg kell felelnie.

36 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Elvárások a támogatott projektekkel szemben: helyi igényekhez és lehetőségekhez igazodik; konzorciális együttműködésben valósul meg és az érintett felek közösen meghatározott optimumát célozza; eredményei hosszútávon fenntarthatók, visszafordíthatatlan változást indukálnak intézményi, helyi, ill. kistérségi szinten egyaránt; elősegíti az integrációs kezdeményezések, jó gyakorlatok elterjesztését; összhangban van a HEFOP 2.1-es intézkedés központi programja keretében megvalósuló fejlesztésekkel (Lásd a mellékelt tájékoztatót a központi programtervről!) a szülők és az érintett közösségek minél szélesebb körét vonja be a programba.

37 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Előnyt élveznek: Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 24/2003. III. 4. Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben megnevezett településeken kívánják a pályázati programot megvalósítani.

38 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.3 Prioritást élveznek: Azok a projektjavaslatok, amelyek részletes, ehhez a projekthez készült szükségletfeltáráson (!) alapulnak: felmérik a célcsoport valós igényeit és szükségleteit, a rendelkezésre álló kapacitásokat és leírják a jövőbeli helyzetet, valamint bemutatják annak fenntarthatóságát. A szükségletfelméréshez felhasználhatók a népszámlálási és más statisztikai adatok, a helyi/regionális fejlesztési tervek, a munkaügyi központok statisztikái, szociálpolitikai koncepciók, pedagógiai programok és más, a hátrányos helyzetű gyermekek helyi/regionális oktatási helyzetét meghatározó dokumentumok és önálló adatgyűjtések eredményei. A szükségletfelmérést csatolni kell a pályázathoz. Az elbírálás során előnyt élveznek továbbá azok a projektek, amelyekben a résztvevő közoktatási intézmények fenntartói elkötelezettek a hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációjában és a helyi ∕megyei∕ regionális∕ fejlesztési tervükben dokumentáltan kidolgozott – a közoktatási intézmények teljes körére vonatkozó - deszegregációs koncepcióval rendelkeznek, illetve a projekt keretében dolgozzák ki deszegregációs stratégiájukat a pályázó konzorcium tagjaként.

39 „(Nem) égből pottyant milliók…”
2.1.4 Modellértékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében

40 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Célkitűzés: A hátrányos helyzetű, különösen roma fiatalok továbbtanulási, ezáltal munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek javítása. A szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, különösen a roma gyermekek számára hozzáférhető, eredményesen működő tanoda típusú (extrakurrikuláris) programok elterjesztése, elsősorban a hátrányos helyzetű régiókban. A már eredményesen működő tanoda programok fejlesztése, programkínálatuk, szolgáltatásaik bővítése és elterjesztése. A jó gyakorlatok, tapasztalatok átadásának biztosítása az újonnan induló tanodákkal való együttműködés (társulás) során, a programadaptáció támogatásával.

41 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Tevékenységek: Az oktatásban szociális helyzetükből adódóan hátrányokkal küzdő tanulók, különösen a roma tanulók iskolai sikerességét és továbbtanulását elősegítő extrakurrikuláris tevékenységek, tanoda programok adaptációja, bevezetése. Az oktatásban szociális helyzetükből adódóan hátrányokkal küzdő tanulók, különösen a roma tanulók iskolai sikerességét és továbbtanulását elősegítő eredményesen működő extrakurrikuláris tevékenységek, tanoda programok fejlesztése és elterjesztése.

42 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Tevékenységtípusok: 1. A tanulók személyiségének megerősítése érdekében folytatott tevékenységek: a tanulók személyes helyzetére szabott nevelés, személyiség fejlesztés, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő tehetségkibontakoztatás, iskolai tanulmányaik segítése; diák önsegítő csoport működtetése; 2. Az iskolai sikeresség közvetlen segítése érdekében folytatott tevékenységek: sportolási, nyelvtanulási, kirándulási, művelődési és önképzési lehetőségek biztosítása; a tanulók öntevékenységének, demokratikus közösségi együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése; 3. A tanuló társadalmi helyzetéből következő tevékenységek: a tanulók anyanyelvéről, társadalmi helyzetéről, identitásáról való tudásának fejlesztése; a tanulók szociális helyzetéből adódó lelki, tanulmányi és anyagi hátrányainak ellensúlyozása, érdekeik védelme;

43 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 4. A továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek: a középiskolai beiskolázást megelőző tanévben „mozgó pályaválasztási szolgáltatás” nyújtása (családlátogatás, kapcsolatépítés a helyi közösségben és oktatási intézményben); a tanulók továbbtanulásához szükséges információk, ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése; 5. Az intézményi együttműködést segítő tevékenységek például: partnerintézményi kapcsolatok (együttműködési társulások) kialakítása, jó gyakorlatok átvétele és adaptációja; iskola/óvoda és szülők, iskola/óvoda és szakmai szolgáltatások kapcsolatának fejlesztése, támogatása; a hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációját segítő innovációs törekvések és módszerek elterjedésének támogatása. A projekttevékenységeknek kötelezően tartalmazniuk kell az öt támogatható tevékenységtípust.

44 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Időtartam: A projektek minimális időtartama: 10 hónap; maximális időtartama: 24 hónap. A megpályázható támogatás nagysága: minimum 12 millió Ft, maximum 15 millió Ft (önerő: 0 Ft) Elszámolható költségek: Személyi jellegű költségek (bérek, járulékok, napidíj, útiköltség, szállásdíj, képzési költségek) Beszerzések - maximum a projekt teljes költségvetésének 30%-a épület-felújítás, átalakítás is lehetséges Lízing és bérlet Szolgáltatások igénybevételének költsége Adminisztratív költségek Rezsiköltségek (legfeljebb 7%) Tartalék tervezhető (legfeljebb 5%) A beszállítókat, illetve a kivitelezőt Közbeszerzési törvény szabályai szerint! A beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. Részletes információ: a Pályázati útmutató B/7. számú melléklete

45 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 A támogatható pályázatok várható száma: 25 Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei? Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában nyújthatnak be. A pályázó (konzorcium vezetője) lehet: non-profit szervezet kisebbségi önkormányzat és intézménye Közoktatási intézmény csak konzorciumi partnerként vehet részt a pályázatban! Konzorciumi partnerek lehetnek: költségvetési szerv és intézményei Profitorientált szervezet nem nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának határideje: május 17.

46 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Speciális feltételek: A konzorcium minimális összetétele: - legalább egy évek óta működő tanodának, - legalább egy újonnan induló tanodának, - a program végrehajtásának területén működő helyi cigány kisebbségi önkormányzatnak vagy szószólónak! (ezek hiányában a településen/térségben működő roma civil szervezetnek), és - legalább egy a program végrehajtásának területén működő iskolának, amely nem lehet alapítója a pályázó szervezetnek (konzorcium vezetőjének). Beadható pályázatok száma: Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, de konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat!  A pályázóknak vállalniuk kell a szakmai együttműködést a HEF OP 2.1. intézkedés központi programjaiban a fejlesztéseket bonyolító Végső Kedvezményezettel, a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht-val.

47 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Speciális feltételek: A pályázóknak vállalniuk kell, hogy egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsert alkalmaznak, munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsment kapacitásának biztosítása érdekében a pályázóknak vállalniuk kell egy-egy szakmai vezető alkalmazását is, munkaviszony, megbízásos vagy alvállalkozói jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie az oktatás terén A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttműködnek az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezetekkel és a külső értékelőkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során, valamint részt vesznek a számukra szervezett képzéseken.

48 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Elvárások a pályázóval, illetve a konz. partnerekkel szemben: A pályázó szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.. A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő projekt lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. Megfelelő pénzügyi stabilitással és elegendő forrással kell rendelkeznie, hogy a projekt folyamatos finanszírozása biztosított legyen.

49 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Elvárások a pályázóval, illetve a konz. partnerekkel szemben: Megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és igazolnia kell, hogy képes egy olyan nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be. A pályázó szervezetnek, vagy a partnerszervezetei valamelyikének tapasztalattal, gyakorlattal kell rendelkeznie a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő tanoda típusú programok működtetésében. A pályázó non-profit nem állami szervezetek létesítő okiratának, annak hiányában a tevékenységi kört rögzítő egyéb okiratnak, jegyzőkönyvnek, vagy egyéb, a működésüket alapvetően meghatározó dokumentumoknak tartalmaznia kell a hátrányos helyzetű, illetve roma fiatalok érdekében végzett tevékenységet. A 5. feltételnek a kedvezményezettek mindegyikének (pályázónak és konzorciumi partnereknek egyaránt) meg kell felelnie.

50 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Elvárások a támogatott projektekkel szemben: A projekt elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességéhez, továbbtanulásához, illetve munkaerő-piaci érvényesüléséhez szükséges kompetenciák megszerzését; A projekt keretében tervezett programok szabadidős sikerélményt nyújtanak és elősegítik a célcsoport integrációját, aktív szerepvállalását a helyi társadalomban; A projekt a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazodik; A projekt konzorciális együttműködésben valósul meg, a már jól működő tanoda programok tapasztalatainak beépítésével és továbbfejlesztésével; A projekt megvalósítása során a szülők és az érintett közösségek széles körben vannak bevonva a programba; A projekt eredményei hosszútávon fenntarthatók.

51 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Előnyt élveznek: Azok a projektjavaslatok, amelyek részletes, ehhez a projekthez készült szükségletfeltáráson (!) alapulnak: felmérik a célcsoport valós igényeit és szükségleteit, a rendelkezésre álló kapacitásokat és leírják a jövőbeli helyzetet, valamint bemutatják annak fenntarthatóságát. A szükségletfelméréshez felhasználhatók a népszámlálási és más statisztikai adatok, a helyi/regionális fejlesztési tervek, a munkaügyi központok statisztikái, szociálpolitikai koncepciók, pedagógiai programok és más, a hátrányos helyzetű gyermekek helyi/regionális oktatási helyzetét meghatározó dokumentumok és önálló adatgyűjtések eredményei. A szükségletfelmérést csatolni kell a pályázathoz. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 24/2003. III. 4. Korm. rendelet alapján társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségben, illetve a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben megnevezett településeken kívánják a pályázati programot megvalósítani.

52 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 2.1.4 Előnyt élveznek: Az elbírálás során előnyt élveznek továbbá azok a pályázatok, amelyeknek tevékenységi területén illetékes önkormányzat(ok) igényli(k) a Költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 24. bd) pontja szerinti integrációs normatívát a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelményeknek, és az oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszernek megfelelően, és legalább egyéb partnerként támogatja(ák) a projekt megvalósítását.

53 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése 3.1.1 Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira – KÖZPONTI PROGRAM! Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében

54 „(Nem) égből pottyant milliók…”
3.1.2 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében

55 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Célkitűzés: Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és -készségek, továbbá kulcskompetenciák köre, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei. A pályázat azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános iskoláknak, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, gimnáziumoknak), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményeknek, és az intézmények fenntartóinak szól, amelyek vállalkoznak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Az oktatási programcsomagokat központi program keretében (a továbbiakban: központi program) a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (KFPT Kht.) készíti el, amellyel együttműködve kell a konzorciális formában működő Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központoknak (TIOK) a kifejlesztett programcsomagokat kipróbálni, bevezetni intézményeikben.

56 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Tevékenységek: a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht (KFPT Kht.) központi programja által kifejlesztett oktatási programcsomagok tesztelése, adaptálása és bevezetése, beleértve a minőségfejlesztési rendszerek bevezetését is, a központi program keretében kifejlesztett oktatási programcsomagok és módszerek adaptálása az intézmények helyi igényeihez, a kidolgozott programok és módszerek továbbfejlesztése, az intézményi együttműködések kialakítása vezetői és szakmai munkát segítő tematikus hálózatok felállításával, szakmai munkacsoportok létrehozása a központi program keretében kifejlesztett oktatási programcsomagok elterjesztése érdekében.

57 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Tevékenységtípusok: a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási programcsomagok kipróbálásában való részvétel; a program tartalmának, eszközrendszerének és módszertanának írásos értékelése, a programok diagnosztikus mérési eszköztárának tesztelése (mérések elvégzése a tanított csoportokban, eredmények feldolgozása és értékelése, a mérőeszközök használhatóságának írásos minősítése), a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási programcsomagok testre szabása, a helyi pedagógiai programba történő beépítése, helyi curriculum és tananyag kidolgozása, tanulói, szülői, pedagógusi visszacsatolás, a nyelvi képzés és más kompetenciaterületek közötti kapcsolatrendszer vizsgálata, esetleg módszertani kísérlet, a különböző intézmények és intézménytípusok közötti horizontális és vertikális kapcsolatrendszer kiépítése.

58 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Tevékenységtípusok: különböző iskolák közötti átjárhatóság és/vagy az iskolai szintek közötti átmenet biztosítása, különös tekintettel a középiskola nyelvi előkészítő évfolyamára, tanuló-követő adminisztrációs rendszer, az intézmények pedagógiai eredményeit tükröző vezetői információs rendszer, valamint digitális tananyagfejlesztő informatikai rendszer tesztelése, bevezetése és működtetése, a minőségfejlesztési elemek tesztelése, kipróbálása, megvalósítása, továbbképzési elemek tesztelése, kipróbálása, megvalósítása, a projekt megvalósulása során a jó gyakorlatok gyűjtése és a projekt zárásával annak írásos formában történő összefoglalása. A pályázók helyzetfelmérést készítenek (!): felmérik a célcsoport valós igényeit és szükségleteit, a helyi/regionális munkaerőpiacot és a főbb tendenciákat a képzési és foglalkoztatási célok alátámasztása érdekében, a rendelkezésre álló kapacitásokat és leírják a jövőbeli helyzetet, valamint bemutatják annak fenntarthatóságát.

59 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 A központi program keretében készülnek el a különböző kompetenciaterületekre vonatkozó oktatási programcsomagok. Ezek a moduláris felépítésű tananyagokat, a metodikát, a diagnosztikus mérési eljárást, minőségfejlesztési eljárásokat, a tanár továbbképzési programokat, a hagyományos és digitális taneszközöket is tartalmazni fogják, amelyeket térítésmentesen a pályázó konzorciumok rendelkezésére bocsát a programcsomagokat kidolgozó KFPT Kht. Ezek részletes leírása a teljes pályázati dokumentáció részét képező Szakmai mellékletben (B/12 melléklet) található és ennek alapján a pályázónak a Pályázati Formanyomtatványban szereplő táblázatban (ld. 5.5.pont) kell megjelölnie, hogy mely programcsomagokat választja.

60 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központoknak kötelező és választható programelemeket kell megvalósítaniuk: Minden iskolának kötelező a szövegértési és szövegalkotási, a matematikai-logikai és az életpálya-építési kompetenciaterületek választása. Középfokon kötelező továbbá legalább az egyik idegen nyelvi és az IKT kompetenciaterület választása is. Az óvodák Óvodai programcsomagra pályázhatnak. Ezen a tematikán belül az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységekhez kapnak felkészítő programokat. További kompetenciaterületek (szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, általános IKT készségek, idegen nyelvi kommunikációs képességek) szabadon választhatók. Előnyt élveznek azok a konzorciumok, amelyek kötelezőn felüli kompetenciaterületet is választanak. Időtartam: A projektek maximális időtartama: 28 hónap.

61 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 A megpályázható támogatás nagysága: minimum 100 millió Ft, maximum 150 millió Ft (önerő: 0 Ft) Elszámolható költségek: A támogatási keretnek legalább 60%-át szakmai tevékenységre kell tervezni. A menedzsment költsége a támogatási keret legfeljebb 10%-a lehet. Személyi jellegű költségek (bérek, járulékok, napidíj, útiköltség, szállásdíj, képzési költségek Beszerzések - maximum a projekt teljes költségvetésének 30%-a, tételenként Ft bruttó összeghatárig - épület-felújítás, átalakítás projektekként összesen Ft-ig Lízing és bérlet Szolgáltatások igénybevételének költsége Adminisztratív költségek Rezsiköltségek (legfeljebb 7%) Tartalék tervezhető (legfeljebb 5%) A beszállítókat, illetve a kivitelezőt Közbeszerzési törvény szabályai szerint! A beszállító, illetve a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. Részletes információ: a Pályázati útmutató B/7. számú melléklete

62 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 A támogatható pályázatok várható száma: 8-12 (regionális elv!) Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei? Pályázatot szervezetek vagy intézmények csak együttesen, konzorciumi formában nyújthatnak be. A konzorcium tagja kell legyen legalább egy óvoda, egy általános iskola, egy szakiskola, egy szakközépiskola, egy gimnázium. Tagja lehet továbbá non-profit pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény valamint közoktatási intézmény fenntartója is. A tagintézmények között az általános iskoláknak legalább 40 %-os arányban kell jelen lenniük. A konzorcium mérete nem haladhatja meg a 12 tagot. Valamennyi óvodának legalább négy óvodai csoporttal, illetve valamennyi iskolának mindegyik évfolyamon legalább két párhuzamos tanulócsoporttal kell rendelkeznie. Az intézmény fenntartójának intézményenként nyilatkoznia kell arról, hogy december 31-ig az adott intézmény valamennyi évfolyamán fenntartja a minimum 2 párhuzamos tanulócsoportot, illetve a 4 óvodai csoportot.

63 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Többcélú intézmények esetében az intézménynek meg kell neveznie, hogy mely intézményrészével kíván a pályázatban konzorciumi tagként részt venni; természetesen további tagintézményei is részt vehetnek a projekt megvalósításában, azonban ez utóbbiak a konzorcium minimális összetétele szempontjából nem vehetőek számba. A pályázónak konzorcium-vezetői feladatokat kell ellátnia. A fenntartó nem lehet a konzorcium vezetője!!! A konzorcium vezetőjének feltétlenül rendelkeznie kell a program célkitűzéseinek megfelelő szakmai garanciákkal (Pályázati Formanyomtatvány 4.4). A közoktatási intézménynek a projekt keretében a célcsoportot képviselő diákönkormányzat, diákképviseleti szerv felé tájékoztatási kötelezettsége van. A pályázatok benyújtásának határideje: június 25.

64 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Speciális feltételek: Egy pályázó a jelen Pályázati Felhívásra csak egy pályázatot adhat be, és konzorciumi partnerséget sem vállalhat másik pályázatban Egy intézmény csak egy konzorcium tagjaként pályázhat!!! • A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy – tapasztalatokkal rendelkező – projektmenedzsert alkalmaznak, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. • A pályázóknak vállalniuk kell egy-egy szakmai vezető alkalmazását is, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. A szakmai vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a nevelés, oktatás, képzés terén. • A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttműködnek az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezetekkel és a külső értékelőkkel, valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során, valamint részt vesznek a számukra szervezett képzéseken.

65 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 Elvárások a támogatott projektekkel szemben: A kompetencia-alapú oktatási programcsomagok adaptálása igazodjon a helyi igényekhez és lehetőségekhez. A konzorcium legyen képes továbbá - a TIOK működésével együtt járó módszertani szakmai szolgáltatásokra, - a program eredményeinek terjesztésére, - illetve a későbbi pályázatok keretében kiválasztott további óvodák, iskolák pedagógusainak képzésében való részvételre.

66 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 A támogatás odaítélésének feltételei a következők:: A konzorciumra vonatkozó feltételek: A konzorcium tagjainak legalább 50%-a rendelkezzen a kompetencia-alapú nevelés-oktatás-képzés feltételét biztosító tevékenykedtető, képességfejlesztő és differenciáló pedagógiai gyakorlattal. (lásd a Pályázati Formanyomtatvány 6.1-es pontját) Fontos szempont, hogy a pályázó nevelési-oktatási-képzési gyakorlata fejlesztésközpontú legyen, továbbá igazolható jártassággal rendelkezzen a tevékenykedtetés, a képességfejlesztés és a differenciált tanulástervezés és –irányítás terén. A felsorolt kompetenciákról a pályázónak (a konzorcium vezetőjének) az intézmény pedagógiai munkájának leírásán keresztül kell számot adnia (lásd a Pályázati Formanyomtatvány 4.3-as pontját). Pályázati feltétel, hogy egynél több intézményi vagy térségi innovációban sikeresen vett részt az elmúlt 5 évben.

67 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 A benyújtott projektre vonatkozó feltételek minden konzorciumi tagra vonatkozóan: Helyzetfelmérés kompetencia-területenként minimum két pedagógus közreműködése /A programban résztvevő pedagógusok, szakértők szakmai önéletrajzát a pályázathoz mellékelni kell / (A/5 melléklet szerint) kompetencia-területenként minimum két tanulócsoport közreműködése, (óvodai programcsomag választása esetén minimum négy óvodai csoport) a választott kompetencia-terület(ek) minimális személyi, infrastrukturális és tárgyi feltételeinek megléte, a projekt működtetéséhez szükséges menedzsment-kapacitás személyi és tárgyi feltételeinek megléte.

68 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP 3.1.2 További elvárások a pályázóval, illetve a konzorciumi partnerekkel szemben: A pályázó szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő szervezet.. A pályázó szervezetnek átfogó felelősséget kell vállalnia a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét elősegítő projekt lebonyolításáért, a pályázati program maradéktalan teljesítéséért. A pályázó szervezet feladata projektmenedzsment biztosítása, különösképpen a partnerek szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és fenntartása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció. Megfelelő pénzügyi stabilitással kell rendelkeznie. A pályázónak megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, továbbá be kell mutatnia, hogy szakmailag és pénzügyileg képes egy olyan nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be.

69 „(Nem) égből pottyant milliók…”
HEFOP ZÁRÁS Valamennyi HEFOP-os pályázatra vonatkozik: A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) 1 eredeti és 5 másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón (floppy, CD) kell benyújtani. Az eredeti példányt kék tollal minden oldalon alá kell írni! További információ:

70 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 2. Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 2.3 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

71 „(Nem) égből pottyant milliók…”
2.3 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

72 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Célkitűzés: A ROP 2.3. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése című intézkedésének keretében meghirdetett pályázati felhívás megvalósításának célja, hogy az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő különbségeket a hátrányos helyzetű kistérségekben, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzetű csoportok és a roma származású lakosság aránya. Az infrastrukturálisfejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kell szolgálniuk: • Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban; • Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése; • Az óvodai férőhelyek bővítése.

73 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Az intézkedés keretében kizárólag azon projektek jogosultak támogatásra, amelyek: • hátrányos helyzetű kistérségben valósulnak meg, vagy • olyan általános iskolák vagy óvodák fejlesztését célozzák, amelyekben a gyerekek több mint 50%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A Regionális Fejlesztés Operatív Programra allokált fejlesztési források 75%-ának a négy fejletlenebb régióba (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) kell irányulnia annak érdekében, hogy az ROP alapvető célja – az országon belüli területi különbségek mérséklése – megvalósulhasson.

74 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Tevékenységek: 1. Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül az épületek átfogó felújítása, korszerűsítése, pl.: az épületek fizikai állagának javítása, műszaki színvonalának emelése; többfunkciós épületek, terek kialakítása; IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet létrehozása. 2. Csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: a) szabadidős programok, foglalkozások lehetőségét biztosító épületek, terek építése, megújítása; b) az intézmények udvarának felújítása; c) a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése; d) a sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése; e) informatikai berendezések, eszközök (hardver, szoftver) beszerzése csak iskolák esetében; f) az intézmények akadálymentesítése azért, hogy a létesítményekhez a speciális nevelési igényű tanulók is hozzáférjenek.

75 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Az 1. pontban és a 2.f. pontban támogatott tevékenységeknek együttesen el kell érniük a projekt összes elszámolható költségének minimum 50%-át.

76 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Felújítás, bővítés és rekonstrukció alatt a következő értendő: Felújítás Alaprajz, helyiségkiosztás nem módosul, csak az egyes épületelemek javítása történik. Az állapotjavító, értékvédő, üzemeltetést segítő, megjelenést javító tevékenység (építési engedélyt nem igényel), pl.: • külső víz és hőszigetelés (pl. tetőfedés, külső falszigetelés, külső nyílászárók stb.); • talajvíz- és nedvesség elleni szigetelés javítása, pótlása; • külső-belső nyílászárók felújítása (pl. javítás, felületkezelés stb.); • burkolatok felújítása; • festés, mázolás; • felszerelések felújítása; • bútorok felújítása; • fűtés- és melegvíz szolgáltatás felújítása; • elektromos felújítás (pl. belső hálózatcsere, korszerű világító testek, érintésvédelem stb.); • víz, szennyvíz kiépítettség, illetve a rendszer felújítása.

77 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Rekonstrukció Az épület kontúrján belül alaprajzi és funkciómódosítások belső átépítéssel. A felújítási tevékenységekhez képest az alábbiakkal bővül: • tartószerkezetek építése, átalakítása (pl. főfal, új főfal, födém stb.); • válaszfalak bontásával, építésével új helyiségek létrehozása; • hiányzó funkciók létrehozása (pl. vizesblokk stb.); • közművek kiépítése (pl. villany, víz, gáz, csatorna stb.); • belső épületgépészet korszerűsítése; • nyílászáró cserék; • közvetlen külső környezet alakítása és akadálymentesítése. Bővítés Meglévő alapterület olyan növelése, amely a célfunkciót szolgálja. Ez a csatlakozó épületrészek, terek részbeni vagy teljes mértékű felújításával, rekonstrukciójával is történhet.

78 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Mind a rekonstrukció, mind a bővítés olyan építési beavatkozás, amely az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről) értelmében engedélyköteles. Az engedélyezési tervet a helyi építési szabályzat, az OTÉK illetve a 19/2002 (V.8.) OM rendeletben (a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti műszaki követelményeiről) előírtak figyelembevételével, betartásával kell elkészíteni. A pályázatban különös figyelmet kell fordítani a törvényben előírt akadálymentességre vonatkozó, valamint a magas szintű energetikai és környezetbarát építészeti megoldásokra

79 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles, építési engedély szintű tervdokumentáció, valamint igazolás az elsőfokú építési hatóság részéről arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyre vonatkozó kérelmet a pályázó benyújtotta. Engedély köteles tevékenység esetén szükséges továbbá a területi főépítész támogató nyilatkozata is. A támogatási szerződés megkötésének alapfeltétele a jogerős építési engedély megléte. Amennyiben a pályázó olyan fejlesztést kíván megvalósítani, amelyhez kapcsolódó építési tevékenység nem engedélyköteles, csatolni kell az építés tervezőjének azon nyilatkozatát, miszerint a tervezett beruházást részleteiben ismeri és az a vonatkozó jogszabályi előírások szerint nem építési engedély köteles. (F_10)

80 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Nem támogatható tevékenységek: • Új iskola építése • Kollégium építése, felújítása, átalakítása • IKT eszközök beszerzése óvodákban • A pedagógiai munkát nem közvetlenül segítő, az oktatásba nem bevont eszközök beszerzése • Gépjárművek beszerzése • Komplex terület előkészítési munkálatok • Oktató-nevelő munkához kapcsolódó szolgáltatások

81 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Jogosultsági kritériumok • Új óvoda létrehozatala csak akkor támogatható, ha az a fenntartó tulajdonában lévő épület átalakításával történik. • Az óvodai férőhelybővítést elősegítő beruházásokat olyan településeken kell kivitelezni, ahol azt a demográfiai mutatók indokolttá teszik, és ezt a pályázatban be kell mutatni • A támogatott intézményeknek magas kapacitáskihasználtsággal kell működniük, és ezt a pályázatban be kell mutatni • A támogatott intézményeknek költség-hatékonyan kell működniük és ezt a pályázatban be kell mutatni • A támogatott intézményeknek meg kell teremteniük az integrált nevelés-oktatás feltételeit (a kizárólag sajátos nevelési igényű tanulók oktatását felvállaló intézmények jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosultak) • Bővítésre csak az intézményhez tartozó telekhatáron belül kerülhet sor.

82 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Speciális feltételek A pályázó szervezetek lehetnek: • Óvodák • Alapfokú nevelési-oktatási intézmények • A fenti intézmények fenntartói (helyi önkormányzatok, intézményi társulások, társult képviselő-testületek, kisebbségi önkormányzatok, területfejlesztési önkormányzati társulások, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX törvényben meghatározott alapítók, fenntartók) • A fenti intézmények partneri együttműködései Kérjük vegye figyelembe, hogy az intézkedésre egy intézmény csak 1, vagy fenntartója intézményenként 1 pályázatot adhat be. Mindez nem érvényes azokra az esetekre, amikor a pályázót az Irányító Hatóság elutasítja, és a pályázatát újra beadja.

83 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Időtartam: A projektek maximális időtartama: 24 hónap. A megpályázható támogatás nagysága: minimum 20 millió Ft, maximum 230 millió Ft (önerő: 5%) Elszámolható költségek: 2004. január 1-je után felmerülő projekt előkészítési – a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó – költségek (a pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé), A pályázat befogadását követően felmerülő, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos költségek.

84 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Projektmenedzsment költségei, bérek, bérjellegű költségek és járulékaik: A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén maximum • 1 fő projektmenedzser, • 1 fő mérnök vagy felelős műszaki vezető, • 1 fő pénzügyes munkatárs foglalkoztatásának költségeit el lehet számolni, az elszámolható menedzsment költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű és dologi költségek együttesen) a projekt tényleges összköltségének legfeljebb 2 %-a lehet. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szaktudással, tapasztalattal rendelkező szakembere, akkor a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával szakmai szolgáltatást is igénybe vehet a menedzsment feladatok ellátásához, a projektmenedzsment költségei terhére (akkor is marad a 2%).

85 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Útiköltség és ellátmány/napidíj, valamint szállásköltség A projekt menedzsment feladatokat ellátó munkatársaknak a projektek megvalósításához közvetlenül köthető, külső helyszínen történő munkavégzése miatt felmerülő utazási, ellátási és szállás költségei elszámolhatóak. Építési jellegű munkálatok: felújítás, bővítés, rekonstrukció, átalakítás Az intézkedés keretében a támogatott projektek megvalósítása során az építési jellegű munkálatok (generál) kivitelezőit a közbeszerzési törvény betartásával kell kiválasztani. A kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere! Közbeszerzési értékhatár alatti építési jellegű munkálatok során a kivitelező kiválasztásához legalább három írásos ajánlatot kell bekérni! A 1. és a 2.f. alpontjában megjelölt támogatható tevékenységek (az épületek átfogó felújítása, rekonstrukciója, bővítése és az intézmények akadálymentesítése) tervezett összköltségének együttesen el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át.

86 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Beszerzések Kizárólag új eszközök, berendezések, felszerelések! Közbeszerzés! Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén a kiválasztáshoz legalább három írásos ajánlatot kell bekérni! Beszerzések keretében kizárólag a támogatott tevékenységhez kapcsolódóan elengedhetetlenül szükséges új eszközök, berendezések, felszerelések beszerzési értéke számolható el: • A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések. • A sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító speciális eszközök és berendezések. • Csak általános iskolák esetében informatikai berendezések, eszközök – hardver – és az ehhez kapcsolódó szoftverek beszerzése. • Az intézmények udvarának felújításához, a szabadidős foglalkozások térfejlesztéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök, felszerelések. Járművek beszerzése nem támogatható. Kizárólag a projektmenedzsment költségek terhére számolható el kis értékű irodaszerek, felszerelések, valamint egyéb eszközök beszerzése.

87 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Szolgáltatások igénybevétele A projektek költségvetése keretében az alábbi, külső féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatóak el: Projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatások • A projektmenedzsmentet segítő szakértői (pl. monitoringgal, értékeléssel, hatékonyságvizsgálattal, pénzügyi-számviteli nyilvántartásokkal, elszámolásokkal kapcsolatos) tanácsadás költsége elszámolható a projekt menedzsment legfeljebb 2%-os kerete terhére, amennyiben a pályázónak és partnereinek nincs kellő tapasztalattal és képesítéssel rendelkező munkatársa a feladat ellátására. A szakmai szolgáltatások között a tervezett építési munkálatokhoz (beleértve az IKT komplex eszközrendszerének intézményi befogadásához alkalmas környezet létrehozását is) kapcsolódóan szükséges, a pályázathoz csatolandó megalapozó tanulmányok (figyelembe véve a hatályos 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet előírásait), tételes költség becslés készítésének költségei elszámolhatóak, amennyiben a tanulmányok elkészítésének költségei január 1. után merültek fel.

88 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Egyéb szolgáltatások: • Nyilvánosság biztosításának (pl. kiadványok, információs füzetek stb. készítése), tájékoztatás (kommunikációs kampányok stb.) költségei • Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek • Független műszaki ellenőr költsége, • 50 millió HUF-ot meghaladó összegű támogatás esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásához szükséges független könyvvizsgálói nyilatkozat díja. • Fordítás, tolmácsolás költségei. Adminisztratív költségek: Jogi szolgáltatás, tanácsadás költségei A jogi tanácsadás díja, esetleges jegyzői illetékek, amelyek szükségesek a projekt előkészítéséhez, indításához és megvalósításához, elszámolhatóak, ha közvetlen a projekthez kapcsolódnak..

89 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 Előnyt élveznek: Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben valósulnak meg területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségben valósulnak meg, és az intézmény által ellátott, oktatott gyermekek több mint 50%-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.-es és 3.1.-es intézkedések által támogatott fejlesztésekhez vagy más ROP keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódnak több intézmény együttműködésével valósulnak meg integrált nevelést, oktatást valósítanak meg vállalják, hogy a jövőben integrált nevelést, oktatást fognak megvalósítani és erről nyilatkozatot állítanak ki keretében informatikai fejlesztések valósulnak meg

90 „(Nem) égből pottyant milliók…”
ROP 2.3 ROP ZÁRÁS Döntés-előkészítés a régióban, döntés feljebb! A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) 1 eredeti és 4 másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón (floppy, CD) kell benyújtani (RFÜ-k). Az eredeti példányt kék tollal minden oldalon alá kell írni! További információ:

91 „(Nem) égből pottyant milliók…” A lehetőség adott: indulhat a tervezés
A projekttervezéshez használható technikák: A projekttervezési technikák kettős célt szolgálnak: Átláthatóbbá, logikusabbá, könnyebben ellenőrizhetővé teszik a tervezést, munkaszervezést, segítenek elkerülni a tervezés során a logikai következetlenségeket. A bíráló és a projekt nyomon követését végző számára egy pillanat alatt átláthatóvá teszik a projekt pénzügyi támogatásáért pályázó szervezet fő fejlesztési lehetőségeit (SWOT elemzés) a projekt tartalmát (logikai keretmátrix).

92 „(Nem) égből pottyant milliók…” Projekttervezési technikák - SWOT
A SWOT elemzés táblázatos formában megjelenített gyorsfénykép, amely egy pillantás alatt átláthatóan jeleníti meg a vizsgált szervezet aktuális állapotát. A SWOT kifejezés az eszköz nevében a négy szempont angol nevének kezdőbetűjéből alkotott betűszó. A SWOT elemzés eredményét egy négy részre osztott táblázatban foglaljuk össze, melynek felső sorában az erősségek (angolul: Strengths) és a gyengeségek (Weaknesses), alsó sorában a lehetőségek (Opportunities) és a veszélyek (Threats) felsorolása található. A felső sorban szereplő szempontok, az erősségek és a gyengeségek a vizsgált szervezetre vonatkozó belső ismérveket tartalmazzák, míg az alsó sorokban megjelennek a lehetőségek és a veszélyek, mint a külső tényezők, vagyis szűkebb és tágabb környezetünk nyújtotta adottságok.

93 „(Nem) égből pottyant milliók…” Projekttervezési technikák - SWOT

94 „(Nem) égből pottyant milliók…” SWOT - Egy konkrét példa
Erősségek pl.: A konzorciumi együttműködésben résztvevő iskolák eddigi pedagógiai, szakmai együttműködése. A kistérségben meglévő szervezeti kultúra és menedzsmentkapacitás. A pedagógusok nyitottsága a projekt céljaival kapcsolatban. Gyengeségek pl.: Az intézményeken belüli (és az intézmények közötti) kommunikáció minősége, hatékonysága. Lehetőségek pl.: A program során megerősödő kistérségi együttműködés. A születő és egymástól eltanult szakmai eredmények, melyek beépülhetnek a kistérségi iskolák mindennapi oktató-nevelő munkájába. A megerősödő menedzsmentkapacitás révén új források bevonása. Veszélyek pl.: A települések közötti utazás-átutazás. A gyerekek és pedagógusok leterheltsége.

95 „(Nem) égből pottyant milliók…”
Projekttervezési technikák – logikai keretmátrix A logikai keretmátrix is egy olyan elemzési folyamat, amely egy pillanat alatt átlátható, a projekt megértését, végrehajtását és értékelését egyaránt támogatja, egyúttal segíti a minél pontosabb, konkrétabb és reálisabb tervezést. A logikai keretmátrix kitöltését az alábbi elemzéseknek kell megelőznie: lépés: érintettek elemzése – a projekt által valószínűleg érintett csoportok, személyek, intézmények azonosítása, kulcsproblémáik, korlátaik, lehetőségeik azonosítása; 2. lépés: problémaelemzés – a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása; 3. lépés: célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján.

96 „(Nem) égből pottyant milliók…”
Projekttervezési technikák – logikai keretmátrix

97 „(Nem) égből pottyant milliók…”
Logikai keretmátrix – egy konkrét példa Lásd munkafüzet xxx. oldal

98 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” PÁLYÁZATI KULCSFOGALMAK 1. A projekt címe Adjon közzétehető, rövid összefoglalást a projektről Ismertesse a szervezet fő tevékenységeit Mutassa be, hogy melyek a legfőbb lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére A projekt indokoltsága, miért van szükség a projektre Célok, célcsoportok A tevékenységek részletes ismertetése A projekt megvalósításának mérföldkövei A projekt költséghatékonysága A projekt számszerűsíthető eredményei, ezek alátámasztása Qualitas Kft.

99 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” PÁLYÁZATI KULCSFOGALMAK 2. A projekt tágabb eredményei és hatásai Szinergia Horizontális szempontok (a)     esélyegyenlőség   (b)    környezetvédelem Disszemináció, nyilvánosság Fenntarthatóság (a)     pénzügyi fenntarthatóság   (b)     intézményi/szervezeti fenntarthatóság (c)     fenntarthatóság a szakmapolitika szintjén Menedzsment tapasztalatok Rendelkezésre álló források Partnerek bemutatása, szerepe Qualitas Kft.

100 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” GYAKORLATI TANÁCSOK A BEADÁSIG Kiírás megjelenése (honnan szerezhetünk információt?) Ráharaptunk! PROJEKTÖTLET – minden kezdet kezdete! (cím, szellemesség, egyediség, figyelem felkeltése – ne tucattermék legyen!) Kell egy csapat! (alapötlet, tényleges szakmai igény, témakörök, szakkifejezések, partnerek) Pályázat megalkotása (logikus szerkezet, tiszta beszéd, jó stílus, elegancia, nem szabad sírni, a kurátor is ember!) – szerintem egyszemélyes munka! Költségvetés (célratörő, nem túlzó, világos, számszakilag pontos) Dokumentáció összeállítása Igényes kivitel (minden benne van!, csomagolás, előlap) Pontos beadás, kísérő levél Qualitas Kft.

101 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” GYIK – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Könyöradomány vagy támogatás? - stílus Mennyit szabad kérni? A pályázatban résztvevők díjazása: sikerdíj vagy menedzsment költség? Költségvetés – önrész Ki írjon: külső pályázatíró vagy mi? Ki írjon: igazgató vagy kollégák? Qualitas Kft.

102 (F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium
„(Nem) égből pottyant milliók…” SIKERES PÁLYÁZÁST! Köszönöm a figyelmet! Qualitas Kft.


Letölteni ppt "(F)elkészítjük! - Pályázatíró szeminárium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések