Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zsidó világ Jézus korában. A Templom Az egyetlen törvényes kultuszhely Felé fordulva imádkoznak 20 éves kor fölött templomadót fizetnek a világ minden.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zsidó világ Jézus korában. A Templom Az egyetlen törvényes kultuszhely Felé fordulva imádkoznak 20 éves kor fölött templomadót fizetnek a világ minden."— Előadás másolata:

1 Zsidó világ Jézus korában

2 A Templom Az egyetlen törvényes kultuszhely Felé fordulva imádkoznak 20 éves kor fölött templomadót fizetnek a világ minden tájáról (didrachma, Mt 17,24) Elvileg évente háromszor kellene ide zarándokolni: húsvét, pünkösd, sátoros ünnep „Konkurens” Jahve szentélyek: Elefantine (Felső-Egyiptom, Kr. e. 5. sz.) Garizim (Szamaria, Kr. e. 4. sz.) Leontopolisz (Alsó-Egyiptom, 164-162 között) Ezeket Palesztinában törvénytelennek tekintik. A qumráni szekta a jeruzsálemit is beszennyezettnek tartja, a főpapot és az áldozatokat illegitimnek tekinti.

3 A templom története  Salamon építi 960 körül  587: a babiloniak lerombolják (> Róma gúnyneve a Jelenések könyvében  Zerubbábel újjáépíti 520-515 között  IV. Antiochosz Epifánész profanizálja 167  164: Makkabeus Júdás nyomán újraszentelik (hanukka)  Nagy Heródes rekonstruálja, megnagyobbítja Kr. e. 20-tól (> „46 évig épült…”  Titus ostroma nyomán Kr. u. 70-ben végleg elpusztul

4 A templom  Területe kb. 133000 négyzetméter (Akropolisz: 28800 nm)  Külső tere a pogányok udvara, oszlopcsarnokok veszik körül (bárki bemehet, tanítanak, kereskednek)  A következő udvarba csak zsidók léphetnek be asszonyok udvara (persely) férfiak udvara, amely körülveszi a papok udvarát (égőáldozati oltár)  Ezen belül a szentély oszlopcsarnok szentély (illatáldozati oltár, kitett kenyerek asztala, hétágú gyertyatartó szentek szentje (kettős függöny, régen benne állt a szövetség láda, eltűnésétől üres)

5 Papság  Főpap: elvileg Cádok családjából, a szeleukida kortól az uralkodó nevezi ki  papság: Áron leszármazottai kb. 9600-an vannak 24 osztályba sorolják őket, kétszer egy-egy hetet szolgálnak  leviták: Lévi törzséből kultikus segédszemélyzet az egykori vidéki szentélyek papságából

6 Áldozat  Állatáldozat szent étkezés holokauszt (egészen elégő áldozat)  Étel, ital, illat áldozatok  Hivatalos napi áldozat a nemzetért, a birodalomért és a császárért ünnepek, szombat, újhold  Magán: a zarándokok felajánlásai

7 Ünnepek  Sabbat (‘abbahagyni’) pénteken az Esthajnalcsillag feljöttétől szombat estig tart minden munkavégzés tilos: e szabályt aprólékos előírások fonják körül  Húsvét (peszah): Niszan 14. este kezdődik pászkavacsora a családban kovásztalanok ünnepe 7 napig  Pünkösd (pentekosztész: 50; hetek ünnepe = 7 hét) a szövetségkötés ünnepe (a törvény kihirdetése) egyben zsengeáldozati ünnep (új kenyér)  Sátoros ünnepe (zsidó újév) Tisri 15-től a pusztai vándorlás emlékére sátrakban laknak 8 napig tart, terménybetakarítási ünnep is (népszerű és vidám)  Engesztelés napja (jóm kippur): Tisri 10. (a templom pusztulása) szigorú böjt, engesztelő áldozatok a bűnökért a főpap ekkor lép be a szentek szentjébe, a bűnbak kiűzése a pusztába  Hanukka (a templom újraszentelése 164-ben) fények ünnepe, Kislev 25. napjától nyolc napig (december)  Purim: ld. Eszter könyve, inkább nemzeti mint vallási ünnep

8 Zsinagóga  gör. szünagógé: összegyülekezés jelenti a közösséget és az épületet is  Eredete a babiloni fogság, előbb a diaspórában terjed el, később Palesztinában is  Jézus korában minden városban van  Négyszögletű terem ált. két oszlopsorral három részre osztva Tóra fülke, felolvasó állvány (közte díszhelyek) asszonyok hátul vagy a karzaton oktatásra, tanulásra kapcsolódó termek  Vezetője egy közösség által választott méltóság (rabbi), mellette egy tanács és egy segédkező

9 A zsinagógai istentisztelet  Imádság: Sema Jiszróél, 18 áldás  Felolvasás (héberül, majd arámra fordítva) előbb a Tórából majd a prófétákból  Magyarázat A gyülekezet vezetője, vagy akit erre felkér Az Írásban járatosak az írástudók  A templom 70-es pusztulása után a zsinagóga a zsidó vallás legfőbb intézménye

10 Szanhedrin  Num 11,16-17.24-25: hetven vén  A perzsa korban a főpap körül kialakuló tanácsadó testület  A 3. század végén már biztosan létezik  Alexandra idején (76-67) a papi arisztokrácia mellé az írástudók is bekerülnek  Heródes visszaszorítja őket, de a prokurátorok idején (Kr. u. 6-tól) ismét jelentős a szerepük  70 tag + 1 elnök (a főpap)  Csoportjai: főpapok, vének (szadduceusok), írástudók (farizeusok)

11 A szanhedrin joghatósága  A törvény és a hagyomány őrei  Törvényhozók, végrehajtók (saját őrség, rendőrség), bírák  Szerte a zsinagógák körül vannak szanhedrinek, ezek a jeruzsálemi nagy szanhedrin joggyakorlatát követik  A halálbüntetés végrehajtásához a prokurátor engedélye kell (ius gladii)

12 Írástudók  Héb. sófer, gör. grammateusz nomikosz, didaszkalosz, mester, tanító, rabbi a szokásjogban jártas ember  Eredetileg a papok végzik, később (főleg a Kr. e. 1. századtól) laicizálódik  Két fő iskola Hillél (engedékenyebb), unokája Gamáliel (Pál nála tanult) Sammaj: szigorúbb törvényértelmezés  Kerítést fonnak a törvény köré

13 Farizeusok  perusaja = elkülönültek az ‘am ha arec-től: a föld népétől egymást haberim-nak = testvéreknek nevezik  Eredetük a haszidok (jámborok) csoportja  Később vallási párttá lesznek: törekvésük a törvény érvényre juttatása  Heródes idejében kb. hatezer tag  Politikájuk a passzív rezisztencia

14 Farizeusok 2.  Vallási gyakorlatuk pillérei a szombat aprólékos megtartása a rituális tisztaság a tized  Hisznek a feltámadásban, angyalokban, messianizmusban  Vallásosságuk, politikai függetlenségük miatt kedveltek, nagy szerepük van a zsidóság túlélésében  Jézussal szemben állnak, bár vannak barátai is közülük (Nikodémus, Simon)  szőrszálhasogató törvénymagyarázatuk időnként formalizmusba vezeti őket

15 Szadduceusok  Nevük Cádok-ból a főpapság eredetétől származik  Tagjaik a papi arisztokrácia és az előkelő laikusok  Szervezett pártként Johannes Hyrcanus alatt jelennek meg (130-120 körül)  Politikájuk engedékeny a hódítókkal  Flavius: kemények és gőgösek másokkal, elnézőek magukkal, földi sorsukkal elégedettek, nem várják Isten országa eljövetelét  Elvetik az új vallási tanokat: feltámadás, angyalok

16 Zelóták  Kr. u. 6/7: Quirinius népszámlálásával szemben Sadduq és Gamalai Júdás szervezi  A farizeusok nacionalista ága  helyenként terroristák (sicarius-ok)  Zsidó háború idején a fő ellenállók  Hadrianus alatt Bar-Kochba lázadás  Simon apostol mellékneve

17 Heródes-pártiak  Galileában Heródes Antipász szimpatizánsai  Júdában a Heródes dinasztia visszatérését kívánók csoportja  Politikai értelemben alkalmazkodnak a római uralomhoz

18 Szamaritánusok  Az asszír hódítás (8. sz.) után kevert nép jön létre az egykori északi országban  A babiloni fogság után kiéleződik az ellentét a júdaiakkal  A 4. században konkurens szentélyt építenek Garizim hegyén  Johannes Hyrcanus 128-ban lerombolja  Messiás várásuk: Ta’eb: Moses redivivus

19 Esszénusok  A qumráni közösség körül létrejött mozgalom Eredetük a makkabeus háborúk idejére tehető Oka valószínűleg a haszidok szakítása a makkabeusokkal Vezetője az Igazság Tanítója (talán cádoki pap?), aki szembenáll a hasmoneusok főpapi törekvéseivel Qumrán: a település Kr. e. 140-130 körül alakult ki

20 Esszénusok 2.  Qumrán első virágkora: 110-31 között Sokan csatlakoznak, feltehetően Johannes Hyrcanus üldözése miatt Kr. e. 31: tűz és földrengés pusztítja el  Qumrán második virágkora: 1-68 között Róma-ellenes szektaként alakul újjá? A zsidó háborúban pusztítják el (előtte az irataikat elrejtik)  Elkülönülnek a társadalomtól a templomi kultuszt törvénytelennek tekintik: papi messiás fogja megújítani a Tóra értelme szerintük eltorzult: az Igazság Tanítója visszatérésével helyreáll az igazi kinyilatkoztatás eszkatologikus beállítottság: nőtlenségben élnek  A közösségen kívül is élnek követőik, szimpatizánsaik


Letölteni ppt "Zsidó világ Jézus korában. A Templom Az egyetlen törvényes kultuszhely Felé fordulva imádkoznak 20 éves kor fölött templomadót fizetnek a világ minden."

Hasonló előadás


Google Hirdetések