Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Középkori egyháztörténet III. óra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Középkori egyháztörténet III. óra"— Előadás másolata:

1 Középkori egyháztörténet III. óra
Egyház a 2-3. században. (gnoszticizmus, kánon kialakulása, az egyház terjedése, alexandriai teológia)

2 Gnoszticizmus: Gnószisz – tudás, ismeret,
Gyűjtőfogalom, amely a késő ókort átható szinkretista tanok összességét jelenti. A kereszténységtől függetlenül is létezett, de ez felerősítette. Az egyházon belül is létrejöhettek a kezdeti évtizedekben.

3 Előzmények: Platonizmus, zoroasztrianizmus, heterodox zsidóság.
De soha nem volt koherens eszmerendszer! Ugyanis nem volt megváltás tana, ezt a kereszténységtől vették át.

4 A legnagyobb különbség:
A gnosztikusok leválasztják Jézust és mással helyettesítik a személyét, az üdvösségből pedig mítosz lesz. Nem egyetemesek, építenek Szent Pál predesztináció tanára.

5 A világ és a rossz fogalmának eredete és kapcsolata érdekelte őket
Alapkérdés: hogyan szabadulhat meg az ember a rossztól és a világtól?

6 A világ a gonosz műve. Egy kozmikus katasztrófa során jött létre.
A gnosztikusokban él az isteni szikra az előző korból, de a testbe be van zárva. Így a lélek boldogtalan.

7 A megismerhetetlen Isten (agnosztosz theosz) a legfőbb, akinek semmi köze nem lehet az anyagi világhoz, mert az anyag és a világ az alacsonyabb rendű szellemek a demiurgoszok azaz démonok alkotása. Ezek képtelenek jó világot teremteni.

8 A gnosztikusok az ószövetségi Istenben is ilyen világteremtőt látnak
A gnosztikusok az ószövetségi Istenben is ilyen világteremtőt látnak. Az anyagi világ teremtése a teremtők tudatlanságának a terméke. Így elkülönül egymástól a teremtő és a megváltó Isten. Ezért a gnosztikusok semmi szolidaritást nem vállaltak a világgal.

9 Ezért az aszkézisuk során a testet megölni és nem megtartóztatni akarták.
Sok gnosztikus szekta nem is tartotta megváltónak Jézust. A szamaritánus gnósziszban Simon Mágus magát hirdette megváltónak.

10 dokétizmus Dokeo – látszani, tűnni Kr. u. II. szd. Valentinosz
nem foglalkozott Jézus emberi lényével, mert tiszta szellemi lénynek tartotta. A gnosztikus megváltás lélekmegváltás, a testtől váltja meg a lelket.

11 Az ószövetségi szövegek egy részét tartja csak sugalmazottnak.
De szerinte Jézus titkos hagyományt nyilatkoztatott ki, amely szájhagyomány útján. Ez ellen kell majd a tanítóhivatal és a kánon!

12 A kisázsiai Markion képviselte Rómában a legszélsőségesebben.
Szerinte Jézus atyja ismeretlen Jézus megjelenéséig, ami csak felnőtten történt meg. A gyermektörténetet nem fogadta el, hogy embertől szülessen. Tehát nem született, hanem megjelent.

13 Elvetette az Ószövetséget, mert az a világ teremtéséről szól.
Elvetette a próféciákat, mert csak zsidó megváltót hirdetnek. Az evangéliumok közül csak Lukácsét fogadja el.

14 Montanizmus Kr. u. 170 k. Montanosz.
Korábban Kübelé istennő beavatottja. Priszka és Maximilla a két papnője, akik eksztázisban tolmácsolják a Szent Lélek szavait. A karizmatikus egyházat kívánják feltámasztani.

15 a zsidó apokaliptikából nőtt ki.
Régi egyházi fegyelem, szigorú monogámia, a közeli parúzia várása. A gnoszticizmussal szemben a közeli parúzia miatt hiszi a test feltámadását.

16 A hirarchiába bevonták a nőket.
Magukat pneumatikusnak tartották. Kisázsiában, Rómában és Észak Afrikában is jelen voltak.

17 Az egyház válasza: a lélek adományai mindenkiben meg vannak, és Istennel rendes úton, igehirdetés és a szentségek vétele révén is kapcsolatba lehet kerülni.

18 A kérdés: Hogyan lehet eldönteni, hogy kinél van az igazság?

19 Szentírás és az egyházi hierarchia kánonjának kialakítása a megfelelő válasz.

20 Kánon kialakulása: - újszövetségi kánon
1. században az Ószövetség. Krisztus tetteit szóbeszéd útján ismerték. A 2. század közepén már a szinoptikusokat kánoninak tartották, a 2, század végére Jánosét is.

21 A kánont a közmegegyezés alakította, amit már többször felolvastak az eucharisztia ünneplése során, de ez laza volt. A legrégebbi kánon töredék a Muratori-töredék. 200 k. Rómából. (1740-ben fedezték fel)

22 II. századi papirusztekercs a legrégebbi, amely tartalmaz újszövetségi iratokat.
Ide tartozik Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma levelek. Pál, Péter 2, János 3, Jakab illetve Júdás levele.

23 A Páli levelek 51-ben kezdődnek /Thesszalonikieknek írt levél/ Ezek a legrégebbi szövegek.
Az evangéliumok nem történeti könyvnek készültek, bár Lukácsnak volt ilyen ambíciója. Apostoli igehirdetés, ún. kérügma a célja.

24 Máté, Márk, Lukács összetartozik – szinoptikusok (együttlátók)
Máté, Márk, Lukács összetartozik – szinoptikusok (együttlátók). Ők Jézus életére koncentrálnak, ugyanazt az anyagot dolgozzák fel. Ők inkább mint prófétát mutatják be Jézust. Jánost az Isten Jézus érdekli.

25 Apostolok cselekedetei – Lukács tollából született. Történeti munka.
Pál levelei az ötvenes években születtek. Keresztény közösségek belső problémáiról tudósít. Korábban az Újszövetségbe tartozónak hitték a Kelemen-féle levelet.

26 Egyházi hierarchia kialakulása:
Az egyház alapja az apostol (apostolos), akit a feltámadt Krisztus megbízott a misszióval. Az Újszövetség a vándortanítókat is e névvel illette.

27 1-2. szd. vándorpróféták, vándorapostolok, tanítók.
2. század közepén a vándorhierarchia helyett helyi hierarchia.

28 Püspökök, presbiterek, diakónusok
Episzkoposz. A hellén jogban egyesületi hivatalnok gazdasági funkcióval. Később ő vendégeli meg a közösséget. Ő szentel presbitert és diakónust. A 4. századig a nép választja.

29 Preszbüterosz. Lelki és polgári ügyekre kiterjedő illetékesség. A püspökkel együttműködtek, és funkcióik keveredtek.

30 A presbiterek közül kivált a liturgiát vezető presbiter-püspök, akinek a segítője a lelki ügyekben a diakónus. Jeruzsálemben és Antiochiában a püspök mindig egy és nem nevezte magát presbitertársnak. Ez lesz majd a minta.

31 Diakónus ők felügyelik az istentisztelet rendjét, nyújtják a hívőnek a kelyhet áldozáskor, betegek látogatása az oltári szentséggel, evangéliumok felolvasása.

32 A diakonátus eredete a 7 férfi kiválasztása, mint pl
A diakonátus eredete a 7 férfi kiválasztása, mint pl. Fülöp, aki felszolgált. De ők tanítottak is mint az apostolok. Rómában mindig 7 fő volt, és ez elterjedt máshol is. Állandó tisztség, sokszor közülük választották a püspököket. Közülük a rangidős a fődiakónus, aki nem presbiter. Sok fődiakónusból lesz pápa.

33 A 2-3. század az egyház egyszerűsödésének a kora.
Szíriában és Kisázsiába megkezdődött a püspöki tekintély megerősítése. A gnosztikusok titkos hagyománya ellen azt vallották, hogy akkor az apostoli alapítású közösségekben, így Rómában adták volna tovább ezeket.

34 Római Szent Kelemen. 1. szd vége.
- A hierarchia fontossága mellett érvel. Antiochiai Szent Ignác (†110) 7 levelet ír, amiben az egyház egysége a közös mondanivaló Nála jelenik meg először a catholikosz szó az egyház jelzőjeként. Az egyház egységét a mennyei minta alapján lehet és kell megőrizni.

35 Didakhé (tanítás) „Az Úr tanítása a népeknek a 12 apostol által.”
Az élet útja egy erény katalógus, a halál útja a bűnkatalógus. Tiltja a varázslást, az abortuszt és a gyermekek megölését. Ez innentől imperatívusz az európai kultúrában. Szerdai és pénteki böjt Jézus szenvedésének és halálának emléke, egyben a zsidó kedd-csütörtök böjtjétől való elkülönülés.

36 Barnabás levele Ez hozza be a szellem temploma és a vasárnapi ünnepnapot. Az episztolairodalom csúcsa, a zsidó-keresztény vita legjobb összefoglalása. Az alexandriai keresztények sokat használják.

37 Így alakult ki a hitében egységes katolikus egyház fogalma.

38 Az egyház növekedése. A missziós sikerek.
180 k. Kelszosz. Pogány filozófus. A kereszténység természetes magyarázata. Ő szociális kötelékként fogta fel. Az összetartozás tudatát emelte ki. Ezt külső körülményekkel magyarázta.

39 A keresztény egyéni élet sokkal fegyelmezettebb keretek között folyt a pogánynál.
Nem csak vigasztalt a kereszténység, de szabályokat is adott. Az evangélium válasz a boldogság keresésére.

40 A sztoikusok erre a vágyak feladását hirdették
A sztoikusok erre a vágyak feladását hirdették. Emiatt Senecáékra a keresztények, így Tertullianus is sokszor előzményként tekint. De nagy a különbség. A sztoikusok az önuralomra építenek, a keresztények Isten kegyelmére. Náluk fontos az etika, a felebarát iránti felelősség. A keresztény missziók sikere a szeretet aktív gyakorlása.

41 Növekedés: Anyagi gyarapodás: Rómában 251-ben 157 egyházi személynek adott fizetést, és 1550 rendszeres segélyt folyósított. Kezdetben adományok, később öröklés útján szereztek vagyont, csináltak alapítványokat. 260. Gallienus türelmi rendelete.

42 Itáliában már Pompeiben találtak krisztogrammot.
250 k. 100 püspökség a félszigeten. Galliában Lyon a központ, Iraeneusz keltául is prédikál. 177-ben üldözések.

43 A 2. század közepén az egyház a görög világon túlra, a szír Edesszai királyságba is eljut.
De eredeti közösségük gnosztikus irányba hajlik. Ezért szakadás, és azért fogadják el Palut személyét, mert Antochiában szentelték fel. Azaz kapcsolat Róma és A. felé.

44 Brit püspökök 314-ben az Arles-i zsinaton részt vettek.
Az 5. században Verulanumi Albanus sírja már zarándokhely. Pelagius is Brit. Egyiptom. 2. század már virágzik, de sem nem ortodox, sem nem eretnek. Külön út, aszkézis. Sok apokrif irat az alap.

45 Alexandria Péter apostol tanítványában Szent Márk evangelistában tisztelte az alapítót.
Nagyon ügyelnek az ortodoxiára. 180-tól dokumentálható a létük. Észak Afrikában Karthagó a központ. Scilliumi vértanú akták 180 k. a legkorábbiak. Itt jön létre a Vetus Latina. Hispánia a 3. században.

46 A misszió sikereiben szerepet játszott, hogy az elitet meghódította, és a városokban volt népszerű. De valójában mindenkinek volt mondanivalója. Nem volt társadalmi forradalom, sem felszabadítás. De a vagyonosok sem sajátították ki. Valójában egy vallási mozgalom, amelyben járulékosan van társadalmi fejlődési lehetőség. De ezek majd Róma bukása után látszanak.


Letölteni ppt "Középkori egyháztörténet III. óra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések