Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Martos Levente Balázs:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Martos Levente Balázs:"— Előadás másolata:

1 Martos Levente Balázs:
Legyetek követőim! Képek a tanító Pál apostolról Győri Hittudományi Főiskola 2010. „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” (ApCsel 9, 15-16)

2 A küldetés  Az isteni terv lényege e névvel, Jézus nevével kapcsolatos. Három fordulatot olvasunk ezzel kapcsolatban: a név segítségül hívása – a név hordozása – a névért szenvedni. A hívő izraelita tudta, hogy Isten nevét kell és szabad segítségül hívnia. Amikor Jézus nevét segítségül hívták az első keresztények, valójában megvallották, hogy Jézus az Úr, hogy Jézus Isten. A név hordozása nemcsak annyit jelent, hogy valaki elviszi Jézus nevének ismeretét azoknak az embereknek, akik eddig nem ismerték ezt a nevet. Az Ószövetség embere a törvény részletét hordozta jelként a homlokán (vö. MTörv 6,8). Jézus nevét hordozni azt jelenti, amit az antióchiai testvérekre ragasztott „krisztusi” jelző is mond, hogy ők Krisztushoz tartoznak, őt mutatják a szavaik és tetteik. Pál még egy jelzőt kap – ha hallotta volna, biztosan örül ennek is. „Választott edényem ő.” Isten kiválasztó szeretete és gondoskodása eltölti őt, mint az edényt az értékes nádruszolaj, szobát a kedves illat, mint a felkentet a Lélek kenete. Isten csupa ajándékozás. Választottja többet nem kívánhat, de kevesebbet nem is célozhat, mint továbbadni Urának ajándékait.

3 Néhány mai szempont A páli misszió személyes jellegű. Embertől emberig kell hidat verni. A tengeren tündöklő aranyhíd valójában milliónyi kis hullám ragyogása a nap fényében. A kultúrák párbeszéde bizonyosan szakértelmet követel a nemzete, vallások, kultúrák nagyjaitól, de tőlünk, egyszerű emberektől is nyitottságot, ismeretet, figyelmet a másik ember felé. Pál apostol nem váltogatta az identitását, nem adta fel kilétét, élete végéig büszkén említette zsidó gyökereit, Igazi kilétét azonban Krisztusban találta meg. Ez a legmélyebb hovatartozása egybefogta, integrálta a többit. Michelangelo

4 Egy tanító és tanítványai
Pál apostol nem törekedett tanrendszer létrehozására, levelei mégis tanítottak, mégpedig folytonosan. Pál leveleiben olyan tanítónak mutatkozik, aki inkább az „elsajátítandó anyag” kifejtésében, magyarázatában és elmélyítésében jeleskedett, nem pedig szó szerinti megtanításában és számonkérésében. Úgy tűnik, a hitet nem lehet megtanítani. A hit átfogóbb valóság annál, semmint hogy egyszerűen csak meg lehessen tanítani. A hit átvételét, elfogadását és befogadását az apostol egy másik többértelmű kifejezéshez, a halláshoz társítja (Róm 10,17). A hallás igéje a bibliai héberben az engedelmesség szavával azonos. Az engedelmesség személyes állásfoglalás, erkölcsi minőségű tett is. Raphael Bár Pált a fiatal kereszténység legnagyobb és legkitűnőbb gondolkodójának tartják, el kell mondani, hogy gondolkodása mindvégig megőrzi a keresztény tapasztalat tápláló közelségét (1Tesz 2,7.11). Mindig személyes megérintettséggel beszél, ír és tanít, s amit átad, annak minden részlete saját hittapasztalatának és élettapasztalatának valóságán átszűrt igazság. Az a benyomásunk, hogy Isten Atyaként tapasztalva és Atyának szólítva válik ő maga is a hívők atyjává.

5 A teljesség szenvedélye
„Isten nemcsak Pál apostol létének alapja, hanem az ő szenvedélye is”, írja Joachim Gnilka. Pál életét, apostoli szolgálatát, ennek részeként leveleinek megírását is Isten iránti odaadása vezérli és járja át. Tudatos és szabad odaadásról van szó, amely – mivel semmit sem tagad meg Istentől, tehát semmit sem zár ki a dinamizmusából – a hiányosra, az öntudatlanra és a még nem ismertre is vonatkozik. Az „én” odaadásáról van szó, amely a nálánál végtelenül hatalmasabb Másik vonzásában tudja és találja meg magát. Odaadásról van szó, amely mint megragadott és birtokolt végül megragadni és birtokolni kíván. Cortona El Greco

6 Mindennapok reménye A rómaiakhoz írt levelet szívesen tekintik az apostol teológiai summájának, gondolatai összegzésének. Erről értekezett Szent Ágoston, mikor az eredeti bűnről adott tanítását megfogalmazta. Ezt magyarázva születtek meg Luther legjelentősebb gondolatai, amelyek a reformációt elindították. Pál apostol helyenként végletes kijelentései azóta is kihívást jelentenek az értelmezők számára. A levél teológiai súlypontja a hit általi megigazulás témája. Amikor levelének tartalmi részét összegzi, Pál nem a hit megtartására, hanem a reményben való kitartásra buzdítja címzettjeit. Szívesen idézzük János első levelét, amely szerint az „Isten szeretet” (4,8). A lényéhez tartozó, az ember számára mintegy önmagát jelentő ajándékok leírására Pál azonban gyakrabban használja az ilyen birtokos szerkezetet, mint amilyen ez is, a „reménység Istene”, a „béketűrés és vigasztalás Istene”, a „békesség Istene”, „minden vigasztalás Istene” illetve a „szeretet és béke Istene”. Ilyennek látta, tapasztalta, hitte Pál apostol Istent. Minden egyes alkalommal olyan ajándékokról van szó, amelyeket Istentől gazdagon kap az ember, olyan gazdagon, hogy bennük Isten egész gazdagságát, sőt magát Istent fedezi fel. Szent Pál bazilika

7 Ami töredékes, véget ér A Timóteushoz írt levelek, illetve az Apostolok cselekedeteinek szerzői tudtak Pál apostol haláláról. Tisztában voltak azzal is, hogy halála után meg kellett változnia a keresztény közösség életének. A harmadik keresztény nemzedék sajátos feladata, hogy befejezze az Örömhír normatív megfogalmazásának munkáját. Az apostol halálról ugyan nem tudósítottak közvetlenül, de olyan műfajt, illetve olyan elbeszélő formát választottak, ami lehetővé tette, hogy hangsúlyozzák az apostol örökségének jelentőségét. Az örökség lényege a krisztusi élet(-példa) és a krisztusi tanítás, amelyet a megváltozott körülmények között megváltozott formában kellett őrizni és továbbadni.

8 Képek a tanító Pál apostolról Martos Levente Balázs:
Legyetek követőim! Képek a tanító Pál apostolról Martos Levente Balázs: Győri Hittudományi Főiskola 2010. Istanbul, Chora Ha felkeltette érdeklődésedet ez a bemutató, várunk szeretettel könyvtárunkban! Megtalálhatod ezt a kötetet a BI 119 M38 szám alatt, illetve ezen kívül sok minden mást is! Készítette: NPKM


Letölteni ppt "Martos Levente Balázs:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések