Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvtárügy stratégiája Két ciklus: 2003 – 2007, 2008 – 2013 Trendek 2002-ben:  Európában az élethosszig tartó tanulás, az átképzés központi helyévé.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvtárügy stratégiája Két ciklus: 2003 – 2007, 2008 – 2013 Trendek 2002-ben:  Európában az élethosszig tartó tanulás, az átképzés központi helyévé."— Előadás másolata:

1 A könyvtárügy stratégiája Két ciklus: 2003 – 2007, 2008 – 2013 Trendek 2002-ben:  Európában az élethosszig tartó tanulás, az átképzés központi helyévé vált a könyvtár (az „utca egyeteme”)  Kistelepülések hátrányos helyzetben  Minőségfejlesztés több szférában megjelent 1.ciklus fő céljai:  Felkészülés az Európai Unióhoz történő csatlakozásra  Az információhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása a demokrácia és esélyegyenlőség jegyében  Regionális könyvtári ellátás  A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele

2 Felkészülés az EU-hoz való csatlakozásra Fejlesztési területek  A minőségmenedzsment különböző területei  Esélyteremtés a hátrányos helyzetű könyvtárhasználóknak  Korszerű szolgáltatások, korszerű környezet Minőségi kérdések, minőségmenedzsment  A rendszerfejlesztés mellett az olvasói igények és elvárások feltérképezése  A könyvtárhasználó minden könyvtárban hasonló színvonalú szolgáltatással találkozzon  Mennyiségi és minőségi kritériumok számbavétele, folyamatos értékelése

3 Fő területek:  Humán erőforrás, módszerek, technikák megismerése, alkalmazása: Magasszíntű, korszerű ismeretekkel rendelkező könyvtárosok Képzés, továbbképzés (akkreditált tanfolyamok)  Minőségirányítás könyvtári bevezetésének metodikája és gyakorlata: Könyvtári teljesítménymutatók kidolgozása: egységes mérőszámok a szolgáltatások minőségének összehasonlítására  Minőségelvű értékelés: minőségelvű szakfelügyelet: A könyvtári szakfelügyeletet a 14/2001. (VII.5) NKÖM rendelet szabályozza, maga a munka 2005-ben indult

4 Esélyegyenlőség biztosítása Esélyteremtés a hátrányos helyzetű könyvtárhasználóknak  Fejlesztések, támogatások: Érdekeltségnövelő támogatás évente az önkormányzatoknak Akadálymentesítésre pályázatok Telematikai pályázatok (IKT fejlesztésre) A könyvtár nemcsak a látóké  Felmérések végzése: Fizikai hozzáférés milyensége Az intellektuális hozzáférés lehetőségei Az eszközpark állapota A könyvtári személyzet felkészültsége A szolgáltatások közzétételének módja

5 Korszerű szolgáltatások, korszerű környezet Könyvtárépítési támogatások (önkormányzatoknak) A dokumentumok teljes körű hozzáférésének biztosítása az ODR- ben:  2002: 55.634  2003: 70.455  2004: 80.410 Az elektronikus dokumentumküldés technikai feltételeinek megteremtése Az ODR lelőhely-adatbázisának teljessé tétele Az integrált katalógusok adatbevitelének fokozása

6 Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) Tartalomszolgáltatás: EBSCO adatbázisok Országos Könyvtári Digitalizálási terv Regionális és kistelepülési könyvtári ellátás:  A település önálló könyvtárat tart fenn, és azt fejleszti,  A megyék megyei vagy nagyobb városi könyvtárától vásárolja meg az önkormányzat mindazon szolgáltatásokat, amelyekre a településnek szüksége van  Kistelepüléseken a könyvtári ellátást a könyvtárbusz végzi.  A községi lakosság majdnem kétharmada 1000-nél is kevesebb lakosú településen él.

7 Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer A) önálló könyvtár fenntartása (3000- 5000) fős településen. Az önkormányzatnak kell biztosítani a könyvtári helyiséget és a személyzetet. A KSZR ebben az esetben kiegészítő szolgáltatásokat nyújt (könyvtárközi kölcsönzés, rendezvények, stb) (b) Könyvtári szolgáltató helyek (1000- 3000 fős települések): az önkormányzatok nem tartanak fenn könyvtárat, hanem szolgáltatási szerződés megkötésével biztosítja a könyvtári ellátást. Az önkormányzat szolgáltató helyet biztosít: a megyei (esetleg városi) könyvtár minden szolgáltatást biztosít: beszerzés, feldolgozás, folyóiratok, egyéb dokumentumok, rendezvények, gyerekprogramok továbbképzések, elektronikus információk

8 (c) könyvtárbusz (elsősorban 1000 fő alatt): azokban a régiókban ajánlott, ahol aprófalvas települések vannak. Itt a mozgókönyvtári ellátás a kistelepülések együttműködésével valósítható meg. A KSZR tagjai:  Szolgáltató (megyei és nagyobb városi) könyvtárak,  A szolgáltatást megrendelő önkormányzatok,  A szolgáltatást fogadók (kistelepülések könyvtárai, a könyvtári szolgáltató helyek, a szolgáltatást más formában fogadók, pl. teletékák, teleházak),  Mozgókönyvtári állomáshelyek  Törvényi keretben működnek (2005)

9 A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele Fejlesztendő területek:  A társadalmi megbecsültség növelésének eszközrendszere,  A képző intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése,  Az OKM-mel együttműködve a felsőfokú szakirányú, akkreditált képzések megindításának ösztönzése,  A javasolt akkreditálandó továbbképzések többéves rendszerének kidolgozása,  A fiatal munkatársak felkészítésének programja  A könyvtáros műveltsége, személyisége,  Idegennyelv-tudás javítása  Könyvtáros - képzés  Etikai kódex

10 Stratégiai célok 2008 -2013 Jövőkép: a könyvtári rendszer egésze alkalmas lesz a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére Átfogó cél: magas színvonalú, országos szolgáltatási rendszert hozunk létre. Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában. Az előző stratégiából maradó célok:  Vidékfejlesztés  A hozzáférés növelése,  A fogyatékkal élők kiemelt támogatása

11 Célok: Közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz –határokon innen és túl (figyelembe véve a határon túli magyarság igényeit is), A használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyilvántartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést ezen információkhoz és adatokhoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez, Új módszerekkel és programokkal járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, Közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az életminőség javítását és az egyének versenyképességének növelését

12 1.cél: közvetítsen minden nyilvánosságra került információt: Beavatkozások:  Együttműködés minden információt előállító szervezetett,  A hagyományos és elektronikus dokumentumvagyon bibliográfiai feltárásának teljessé tétele –retrospektív konverzió. A hazai és nemzetközi információ források költséghatékony (konzorciális) beszerzése és szolgáltatása,  A különböző típusú könyvtárak együttműködésének összehangolása: regionális tudásközpontok,  Az országos nyilvántartások továbbfejlesztése: MOKKA, ODR, NAVA, NDA, NPA, MEK  Dedikált hálózat és egységes szolgáltatási felület kialakítása a digitális és elektronikus tartalmak közös szolgáltatására

13 2. cél:A könyvtári épületéttől és a nyitvatartási időtől függetlenül a szolgáltatások biztosítása Beavatkozások:  Az IKT infrastruktúra kiterjesztése  A web-alapú szolgáltatások kiterjesztése, értéknövelt szolgáltatások kialakítása,  Szabványos felépítésű könyvtári portál (ügyfélkapu) kialakítása a használók bevonásával  Új technológiák bevonása a magasabb szintű szolgáltatások közvetítésére (blogok, RSS)  Az elektronikus szolgáltatások kialakítása, megerősítése a kistérségi szolgáltatások területén,  Egyedi azonosítók kialakítása a felhasználók számára a könyvtári adatbázisokban történő keresésre.

14 3. cél: új programok az olvasáskultúra fejlesztésére Beavatkozások:  Partnerség a könyves szakma minden érintett szervezetével,  A közoktatás megrendelőként használja a könyvtári szolgáltatásokat, rendezvényeket,  Új gyűjtemény fejlesztési stratégia többletforrásból  Az iskolai könyvtárak népszerűsítése, a SULINET program iskolai könyvtárakba helyezése  Az iskolai könyvtárak szerepének erősítése, ahol nincs kulturális szolgáltatás,  Többéves olvasási akció kidolgozása  Korai olvasásfejlesztő programok kialakítása

15 4. cél: közösségi szolgáltatásokkal elősegíteni az életminőség javítását Beavatkozások:  Partnerség minden szervezettel,  Önkormányzati és egyéb fenntartói megrendelésekkel a könyvtártípus ismeretanyagára támaszkodó szolgáltatás,  Közérdekű, közhasznú információk és on-line kormányzati szolgáltatások elérésen biztosítása,  Távoktatási anyagok, e-learning tananyagok előállítása és hasznosítása,  A könyvtárak kulturális turizmusba való bekapcsolódása információ szolgáltatóként különösen a helyi információk szétsugárzása érdekében,  Digitális írástudás oktatása.

16 Egyetemi könyvtárak Jövőkép Küldetés és célok Szolgáltatások Felhasználók Gyűjtemény Személyi és tárgyi feltételek Finanszírozás

17 Változó felsőoktatás Egyetemek közötti integráció Oktatási szolgáltatások piacának kiszélesedése Életkorhoz kötött tanulmányok helyett az „életen át való tanulás” kényszere Az új szakmák megjelenése (munkatartalmak gyors változása) Két cikluson alapuló képzési rendszer A mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése Az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban

18 Egyetemi könyvtárak feladatai A tudás és kompetenciák terjedése egységesítik az EU startégiájában a kulcskompetenciákat:  Informatikai kompetencia  Nyelvismeret  Technológiai kultúra  Vállalkozói képességek  Autonóm döntéseken alapuló önbizalom, felelősség és kockázatvállalás

19 Jövőkép és küldetés A könyvtár olyan tartalomszolgáltató, amely képes az oktatókkal együttműködve a tanuláshoz szükséges tartalmak létrehozására, a tudások összegyűjtésére, közvetítésére és eljuttatására a valóságos vagy virtuális tantermekbe. Olyan rugalmas hálózatban működő és erősen specializálódott információ és tartalom szolgáltató szervezet, amely képes a mobil, rugalmas képzési választék információ ellátására, értéknövelt szolgáltatásokkal segíti a tudományos kutatást és magas színvonalú kulturális szolgáltatásokat nyújt és képes betölteni a szociális találkozóhely szerepét.

20 Irányelvek A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely könyvtári feladatokon túl levéltári és múzeumi funkciót is elláthat. A könyvtár információs rendszerével, gyűjteményeivel, szolgáltatás-centrikus személyi állományával biztosítja az egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalom szolgáltatást és könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus (digitális) dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén. A többciklusú képzési szerkezetben a könyvtári szolgáltatás tekintettel van az egyes ciklusok képzési és kimeneti követelményeire.


Letölteni ppt "A könyvtárügy stratégiája Két ciklus: 2003 – 2007, 2008 – 2013 Trendek 2002-ben:  Európában az élethosszig tartó tanulás, az átképzés központi helyévé."

Hasonló előadás


Google Hirdetések