Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Intézményen belüli foglalkoztatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Intézményen belüli foglalkoztatás"— Előadás másolata:

1 Intézményen belüli foglalkoztatás

2 MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSA
Egészségkárosodás, fogyatékosság, szociális hátrányok miatt a munkaerő-piacról kiszorult emberek foglalkoztatása 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendeleta megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról  321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSA

3 Egészségkárosodás, fogyatékosság, szociális hátrányok miatt a munkaerő-piacról kiszorult emberek foglalkoztatása 1993. évi III. tv. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről KÖZCÉLÚ, KÖZHASZNÚ, KÖZMUNKA PROGRAMOK Összefoglaló néven közfoglalkoztatás

4 Egészségkárosodás, fogyatékosság, szociális hátrányok miatt a munkaerő-piacról kiszorult emberek foglalkoztatása 1993. évi III. tv. 99/B/D/E. § 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

5 INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS
Egészségkárosodás, fogyatékosság, szociális hátrányok miatt a munkaerő-piacról kiszorult emberek foglalkoztatása 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeleta szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 3/2006. (V. 17.) ICsSzEM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításáról INTÉZMÉNYEN BELÜLI FOGLALKOZTATÁS

6 Mi a különbség az egyes foglalkoztatási formák között
megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló, akinek munkaszerződés szerinti napi munkaideje a napi négy órát eléri, ha ea) a munkaképesség-csökkenés - az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illetőleg január 1-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint százalékos mértékű, illetőleg az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékű, vagy

7 eb) a munkaképesség-csökkenés - az ORSZI vagy az OOSZI szakvéleménye, illetőleg január l-jét megelőzően, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint százalékos mértékű, vagy ec) az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye szerint - 79 százalékot meghaladó mértékű, vagy

8 ed) az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban az ORSZI szakvéleménye alapján rehabilitációja nem javasolt, vagy ee) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján látási fogyatékosnak minősül, vagy a vakok személyi járadékában részesül, vagy ef) az Ftv. 23. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül,

9 eg) külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősül és erre tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló külön törvény szerint adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosult, vagy eh) siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy ei) a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló külön jogszabály szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, vagy

10 ej) az egészségkárosodás - az ORSZI szakvéleménye szerint százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy ek) az ea)-ej) pontokban meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetőleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább;

11 Közfoglalkoztatott Közcélú munka keretében foglalkoztatható:
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – kivétel, ha a jogosult egészségkárosodott- az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt. Az aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, -legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal munkaviszonyának lejártáig, Az akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal a munkaviszonyának megszüntetéséig.

12 Az az aktív korú személy,
aki az ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat.

13 Közmunka keretében foglalkoztatható:
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet- a közmunkaprogramok támogatási rendjéről – alapján foglalkoztathatók

14 Közhasznú foglalkoztatás
1991. évi IV. tv. szerinti foglalkoztatás

15 Mikor szükséges az intézményen belüli foglalkoztatás?
ha a szociális foglalkoztatás az egyén fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szorul INTÉZMÉNYI JOGVISZONY fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén 55. életévét, munka-rehab. esetén pedig a 62. életévét még nem töltötte be. Életkori korlát Szociális szolgáltatások szükségesek az egyén számára, szociális kompetencia sérült. Szociális kompetencia sérülés

16 Mi a szociális kompetencia ( Nagy József és mások meghat. )
Meghatározása: a szociális viselkedést szervező, a cél eléréséhez szükséges elemeket aktiváló, módosuló rendszer. Motívumok és képességek rendszere Szociális kompetencián minden olyan társas képességet, készséget értünk, amely nélkül az egyén szocializációja, azaz beilleszkedése társadalmi környezetébe nem lehet sikeres.

17 Milyen elemei vannak pl. a szociális kompetenciának
Szociális kommunikáció Szociális szervezőképesség Szociális érdekérvényesítés (együttműködés, versengés, segítés, vezetés) Szociális tanulás Interperszonális viselkedés Én-orientált viselkedés Feladat-orientált viselkedés Környezet-orientált viselkedés

18 Mivel azonosítható pl. a szociális kompetencia
Beszéd és kifejezőképesség Koncentrációs képesség Az emocionális élet kontroll alatt tartása Munkafolyamatok elsajátítása A munkavégzéshez szükséges tanulási képességek Praktikus, munka releváns viselkedés Munkabírás, munkatechnika Munkatevékenységhez kapcsolódó specifikus ismeretek és eszközhasználat

19 Munkafeladatok végrehajtása
Egyéni és csoportos munkatevékenységek végrehajtása Aktivitás, érdeklődés Kitartás, terhelhetőség, munkatempó, munkaminőség A csoportban való tevékenység elsajátítása Kommunikáció a csoportban Kapcsolat a munkatársakkal Szerződéses kapcsolatok létrehozás Hatáskör, felelősségvállalás Konfliktusos helyzetetek kezelése

20 Szociális kompetencia hogyan mérhető?
FNO A funkcióképesség és fogyatékosság és egésszség nemzetközi osztályozási rendszer alkalmazási területei között a következők olvashatók: Használható többek között a szociálpolitikai szabályozás eszközeként – a szociális gondoskodásmegtervezésében, kompenzációs rendszerek és rendeletek előkészítésében és végrehajtásában.

21 A rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, felülvizsgálat
célja: Alkalmasság megállapítása Mely foglalkoztatási forma a leginkább megfelelő, hány óra felülvizsgálat

22 A szakvélemény tartalma
Alkalmasság megállapítása A javasolt szociális foglalkoztatási forma és munkaidő Eljárás KET szabályait kell alkalmazni (Eljárás a 92/2008. (IV. 23) Korm. rend.)

23 Problémák 92/2008. (IV.27.) Korm. rend. 1.§. (1)( c) a szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt, illetve foglalkoztatott, nappali intézményben, ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy ápoló-gondozó célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve elhelyezett ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatára és felülvizsgálatára (a továbbiakban: szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat, illetve felülvizsgálat), d) rehabilitációs intézményben vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve elhelyezett személy rehabilitációs alkalmassági vizsgálatára és felülvizsgálatára (a továbbiakban: átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve felülvizsgálat

24 174/2009. (VIII. 29. ) Korm. rendelet(14) Az Fvr
174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet(14) Az Fvr. e rendelettel megállapított szabályait a folyamatban lévő vizsgálatokra is alkalmazni kell. Az Fvr. 5. §-a - e rendelettel megállapított - (3) bekezdésének a)-b) pontja és cc) alpontja alapján felülvizsgálat legkorábban évben folytatható le. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kezdeményezett, illetve jogszabály vagy szakvélemény által elrendelt felülvizsgálatot nem kell lefolytatni, kivéve ha azt az ellátott vagy törvényes képviselője kezdeményezte, vagy az intézményvezető az Fvr. 5. §-a - e rendelettel megállapított - (3) bekezdésének ca)-cb) alpontja szerinti okból kezdeményezte.

25 (16) E rendelet hatálybalépését követően nappali ellátásban részesülő ellátottal szociális foglalkoztatásra megállapodás, illetve munkaszerződés akkor köthető, ha az ellátott vizsgálatát az Fvr. e rendelettel megállapított szabályai szerint lefolytatták. Ennek érdekében - ha a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot e rendelet hatálybalépése előtt folytatták le - az intézményvezető térítésmentesen szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot kezdeményezhet.

26 Az intézményvezető feladata a vizsgálat eredménye alapján
dönt a foglalkoztatásról és a foglalkoztatási formáról, Ha a bizottság az egyént munka-rehabilitációra javasolta, vagy ha úgy látja, fejlesztő –felkészítő foglalkoztatás indokolt, kezdeményezi a foglalkoztatási forma, illetve a munkaidő módosítását, Ha a szakértői bizottság az ellátott munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatását javasolja, az ellátott fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható. szükség esetén gondoskodik az egyéni gondozási, illetve fejlesztési terv módosításáról.

27 Foglalkoztatás szakmai programja( 3/2006. (V.17. ICsSzEM rend. 2.§
az intézményen belüli foglalkoztatás formáit, a szociális foglalkoztatásban részt vevők számát, a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységeket, a tevékenységekhez kapcsolódóan a szükséges személyi, tárgyi feltételeket, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját, az előállított termék, illetve szolgáltatás értékesítésének tervét, a szociális foglalkoztatásban részt vevő személy munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségeket. Az intézményi szakmai programhoz való kapcsolódás, szinergia m( együttműködés)

28 A foglalkoztatási terv 3/2006. (V.17.)ICsSzEM rend. 3.§
a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének jellemzőit, A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság által javasolt foglalkoztatási formát, az ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának módszereit, a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait, a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását.

29 A munkaszerződésről Mt. Szabályainak meg kell felelni.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban esetében a munkaszerződésben meg kell állapodni a foglalkoztatónak és a munkavállalónak: -személyi alapbérében, -munkakörében, -illetve munkavégzési helyében. időtartamában. A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait.

30 A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja
az irányadó munkarendről, a munkabér egyéb elemeiről, a bérfizetés napjáról, a munkába lépés napjáról, a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

31 A munka-rehabilitációs szerződésről
A rehabilitációs szerződés az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: ( lsd melléklet) a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását, a munka-rehabilitáció időbeosztását, a munka-rehabilitációs díj havi összegét, szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a munka-rehabilitációban.

32 Mikor kell a szociális foglalkoztatást ismételten engedélyezni
A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten kérelmezni kell, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a foglalkoztató személye megváltozik, a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni, a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát, a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja. A szociális foglalkoztatási engedély ismételt kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

33 Változások Pályáztatás ( 3 év) Új fogalom:
feladatmutató: a szociális foglalkoztatás évesen összesen munkaóra kapacitása foglalkoztatási támogatás: foglalkoztatással összefüggő működési kiadások fedezetére nyújtott állami támogatás éves keretösszege

34 Finanszírozási pályázat: egy éven belül többször is kiírható.
működési támogatás: a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez - adott állami támogatás; fejlesztési támogatás: a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához, bővítéséhez adott állami támogatás;

35 finanszírozási időszak: az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1-jétől az azt követő harmadik év december 31-ig terjedő időszak

36 Pályázati eljárás, mint új elem Meghívásos pályázat
Ha az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása nem biztosítható, a szolgáltató meghívásos pályázat útján is kiválasztható. A meghívásos pályázat keretében legalább három olyan fenntartót kell a pályázat benyújtására felhívni, amely a szolgáltatást más ellátási területen biztosítja, vagy amely az ellátási területen vagy annak egy részén más szociális szolgáltatást biztosít.

37 Fejlesztési pályázat Az általános pályázat elbírálását követően az FSZH fejlesztési támogatást is nyújthat. A fejlesztési pályázat nyílt pályázatként vagy meghívásos pályázatként írható ki.

38 A finanszírozási szerződés megkötése
A finanszírozási szerződést az FSZH és a fenntartó köti meg. A finanszírozási szerződésben - az FSZH kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartónak a foglalkoztatás működési kiadásaihoz működési támogatást biztosít, - a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatást a jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja.

39 Foglalkoztatási engedély tartalmazza
az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát, melybe nem számítanak bele a helyettesítés céljából kötött szerződések, s az engedélyezett szerződésszám nem haladhatja meg az intézményi működési engedélyben foglalt férőhelyszámot.

40 Bejelentési kötelezettség : változások bejelentése
A finanszírozási szerződés módosítása ( hogyan és mikor lehet)

41 A finanszírozási szerződés megszűnése
A finanszírozási szerződés megszűnik a) a finanszírozási időszak leteltével, b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével, c) a szolgáltató működési engedélyének jogerős visszavonásával, d) felmondással, e) azonnali hatályú felmondással, f) fenntartóváltás esetén, illetve ha a szerződés a következő év január 1-től megszűnik

42 A foglalkoztatási támogatás folyósítása
A foglalkoztatási támogatást a fenntartónak - a fenntartó székhelye szerint illetékes, igazgatóság folyósítja.

43 A folyósító igazgatóság
a foglalkoztatás tárgyévi alaptámogatását január 25-éig egy összegben, a teljesítménytámogatását félévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, az első félévben január 25-éig, a második félévben július 15-éig, folyósítja.

44 A finanszírozási szerződés évközi módosításából származó különbözet a következő félévi foglalkoztatási támogatással egyidejűleg kerül kiutalásra, illetve a következő félévi működési támogatásból kerül levonásra. A fenntartó köteles átadni a foglalkoztatási támogatás teljes összegét annak a szolgáltatónak, amelyre tekintettel a foglalkoztatási támogatást folyósítják.

45 A foglalkoztatási támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti, ha
a) a finanszírozási szerződés megkötését követően a fenntartónak vagy - ha a szolgáltató jogi személy - a szolgáltatónak köztartozása keletkezik, a köztartozás megszűnéséig, b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig, c) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig, d) a fenntartó vagy a szolgáltató nem biztosítja a működést engedélyező szerv, az FSZH vagy az ellenőrző igazgatóság ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

46 A felfüggesztés okának megszűnése esetén a felfüggesztés miatt nem folyósított foglalkoztatási támogatást a következő negyedévben folyósított foglalkoztatási támogatással egyidejűleg kell folyósítani.

47 Elszámolás és ellenőrzés
A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a folyósító igazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról.

48 Az elszámolás szabályszerűségét a folyósító igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és megállapításaival együtt 5 napon belül továbbküldi az FSZH-nak. Az elszámolások elfogadásáról az FSZH a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. Az FSZH az elszámolást elutasítja, ha abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg.

49 Az elszámolás szabályszerűségét a szolgáltató székhelye szerint illetékes igazgatóság évente legalább egy alkalommal a szolgáltató székhelyén, illetve szükség szerint a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság a fenntartó székhelyén ellenőrzi.

50 A foglalkoztatási támogatás visszafizetése
Ha a finanszírozási szerződésben vállalt kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesíti, a tárgyévi támogatás arányos részét vissza kell fizetni. Ha a foglalkoztatási támogatás egy részét nem a szolgáltató foglalkoztatás működtetésére vagy fenntartási kiadásaira fordították, a jogellenesen felhasznált foglalkoztatási támogatást vissza kell fizetni. A foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a fenntartó a) a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta, b) a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.

51 Várhatóan mi módosul még?
a 3/2006. (V.17.) ICsSzEM r. – személyi feltételek és szakmai program mellékletek a 92/2008. (IV.23.) korm.r. a 226/2006. (XI.20.) Korm.r. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról – havi telejesítmény jelentés


Letölteni ppt "Intézményen belüli foglalkoztatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések