Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ápolási-Gondozás a bentlakásos intézményekben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ápolási-Gondozás a bentlakásos intézményekben"— Előadás másolata:

1 Ápolási-Gondozás a bentlakásos intézményekben
Csillik Gabriella Szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Államtitkári Titkárság

2

3 A szociális szolgáltatások rendszere
Ellátotti csoportok: Idős, demens személyek, Fogyatékos személyek, Pszichiátriai betegek, Szenvedélybetegek, Hajléktalan személyek Szociális szolgáltatások színterei: Alapszolgáltatás (célcsoportokra tekintett, és általános szolgáltatások) Szakosított ellátás

4 A szociális szolgáltatások rendszere
Általános szolgáltatások, célcsoporttól függetlenül: Szegénység elleni küzdelem Mindennapi életvitel támogatása Foglalkoztatás elősegítése Célcsoportok szerinti szolgáltatások: ápolás – gondozás Rehabilitáció, re-integráció, re-szociálizáció foglalkoztatás elősegítése (munka-rehabilitáció, fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás) ártalomcsökkentés

5 Nappali ellátás Re-integráció, rehabilitáció
Közösségi szolgáltatások a településen élők számára Önsegítés, nyitottság, konzultáció Pszicho-szociális szolgáltatás Speciális fejlesztés, állapot stabilizálás Foglalkoztatás és annak elősegítése

6 Pszichiátriai betegeknek nyújtott szakosított ellátás
Átmeneti ellátás, rehabilitációs intézmény – lakóotthon – ápolást – gondozást nyújtó intézmény: Speciális ismeretek a pszichiátriai betegekről Egészségügyi ellátórendszerrel szoros kapcsolat Visszaesés prevenció Korlátozó intézkedések ismeretei kríziskezelés

7 Tartós ápolás gondozás
Ellátotti szükségletek változása, Innovatív módszerek alkalmazása, Ellátotti jogok erősödése, Foglalkoztatás

8 A változások társadalmi háttere
Demográfiai folyamatok, változó szükségletek (népesség fogyás, idősödés) Területszervezési változások (kistérség, régió) Korlátos költségvetési erőforrások Szükségletekre válaszoló szolgáltatásszervezés támogatása

9 A változtatások szándéka
Fenntartható szolgáltatási hálózat kialakítása gazdaságos ellátások (szakember szükséglet, képzési követelmények, tárgyi feltételek, stb.) Jogszabályi keret – szakmai irányelvek hangsúlya– rugalmasabb erőforrás-gazdálkodás – nyitott koordináció

10 Demencia I. Kiemelkedő: - depresszió
- demencia (vaskuláris, Alzheimer) 65 + népesség kb %-át érinti 75 + népesség kb. 20 %-át érinti 85 + népesség kb. 30 %-át érinti Bp.-én kb. 30 ezer demens idős él, ebből kb.3 ezer él bentlakásos intézményben (kb. 30% - 10 ezer férőhelyen) Jelenlegi ellátórendszerek nem tudják ellátni Eltérő feladat a hagyományos ápolás-gondozási tevékenységtől.

11 Demencia II. Ellátási szempontok:
Progresszív folyamat – különböző fázisaiban eltérő feladat ellátás Multidiszciplináris megközelítést igényel Korszerű diagnosztika és th. Átalakuló gondozási kultúra Készségmegőrzés Pszichoszociális szolgáltatások és támoagató háttér Speciális személyi és tárgyi feltételrendszer

12 Demencia III. Az ellátás lényegi elemei:
Korai felismerést szolgáló diagnosztikai háttér (kapacitások, protokollok, spec. eszközök) Demencia centrumok (gondozás, tanácsadás, gyógyszeres th.) Gondozó családtagok támogatása (pszichoedukációs programok, kedvezmények stb.) Kiterjesztett házi gondozást nyújtó közösségi gondozás Speciális nappali ellátás (demens nappali) Terminális állapotú beteg otthoni gondozása (hospice)

13 Demencia IV. Bentlakásos intézményi ellátás: Feltételei:
Demens részleg vagy norm. Időseket ellátó részleg? Létjogosultságát a célzott szakmai program és spec. gondozási egység igazolja Feltételei: Kislétszámú gondozási egység Adekvát gondozói kapacitás Adekvát intézményi környezet Differenciált szakmai program Stabil gondozói stábok (terhelésük figyelemmel kísérése, megerősítése, támogatása) Szakmai továbbképzések, innováció, stáb motívációjának fenntartása

14 Demencia

15 A dementia megoszlása korcsoport szerint
15 15 15

16 Ápolás 1997.évi CLIV. tv-ben Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése a beteg emberi méltóságának a megőrzésével, környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítésével és bevonásával. (98.§ (1))

17 1997. évi CLIV. tv hatálya Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények által nyújtott egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell. (4.§ (3))

18 Ápolás fogalma Azon ápolási és gondozási eljárások összessége, amelyek célja: Az egészségi állapot javítása Az egészség helyreállítása A beteg állapotának stabilizálása Betegségek megelőzése Szenvedések enyhítése Beteg önellátó képességének helyreállítása A környezet bevonása és felkészítése az ápolási feladatokban való észvételre

19 Ápolás a Szoc. tv.-ben 93. évi III. tv. 67. § (1)‏ Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményekben kell gondoskodni, feltéve ha ellátásuk más módon nem oldható meg.

20 1993. évi III. tv. 68. § (1) Az idősek otthonában a 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. (2) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. (3) (4) Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

21 1/2000. SzCsM. (I. 7.) rendelet - Egészségügyi ellátás
50. § (1) A bentlakásos intézmény - a lakóotthon kivételével - biztosítja az ellátást igénybe vevők egészségügyi ellátását. (2) Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő a) egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, b) orvosi ellátásáról a 2. számú melléklet szerinti óraszámban, c) szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek körében különösen

22 1/2000. SzCsM. (I. 7.) rendelet Egészségügyi ellátás II.
ca) a személyi higiéné biztosításáról, cb) a gyógyszerezésről, cc) az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról, d) szakorvosi ellátásához való hozzájutásáról, e) kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, f) e rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról Gyógyászati segédeszköz biztosításáról

23 1/2000. SzCsM. (I. 7.) rendelet - Orvosi ellátás
A bentlakásos szociális intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. 100 férőhely alatt – heti 4 órában férőhely között heti 6 órában 200 fő feletti férőhely esetén 1 fő

24 1/2000.(I. 7.) SzCsM. Rendelet módosítása
Szakápolói tevékenység igénybevétele – onnan, ahol az finanszírozott Ápolás-gondozás definiálása Szakápolói min. létszám előírása (min. 5 fő) – nagyobb bérköltség Szükséges ápolás helyett - alapápolás

25 Ápolást, gondozást biztosító intézmények
  Többek között gondoskodni kell:  egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletről, szükség szerinti ápolásról, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzéséről gyógykezelésről

26 20/1996. (VII. 27.) NM. rendelet 1. § : Az otthoni szakápolási a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén biztosított a kezelőorvosának elrendelésére, szakápoló által végzett tevékenység A jogszabaályban definiált 13 tevékenység teljes egészében lefedi azokat a hiányokat, amelyek elengedhetetlenül fontosak a bentlakásos intézményekben.→ kizárólag költségvetési korlátok

27 Ápolási modellek Az ápolásról alkotott ismeretek, tapasztalatok, elvek, gyakorlatok, ápolásról vallott nézetek és látásmódok összessége. Általános és alapvető értékeik: Holisztikus gondolkodásmód Humanizmus – a segítő szakmák alapvető feltétele Autonomia – egyénközpontúság Partnerség – ez megy a legnehezebben!

28 Ápolási modellek 2. Az önellátó képesség és az egyén függetlenségének helyreállítását célzó modellek: Virginia Henderson (1964.)‏ „Segíti az egészséges vagy beteg egyént egészségét megtartó vagy helyreállító (vagy békés halálra irányuló) mindazon tevékenységében, amelyet maga végezne, ha erejéből, tudásából akaratából erre telnék. Mindezt úgy végzi, hogy a beteg minél előbb ismét függetlenné válhasson”

29 Ápolási modellek 3. Dorothea Orem (1971.)‏
Az önellátó képesség hiányát emeli és fő célja, hogy segítse a beteget az önellátás elérésében. Az ápolási ellátás szerinte akkor szükséges, ha az egyén képtelen biológiai, pszichológiai, fejlődési vagy társadalmi szükségleteit mag kielégíteni. Az ápoló feladata az önnelátással kapcsolatos szükségletek kielégítésére való képtelenség okának megállapítása és azoknak a lépéseknek a megtétele, amelyek révén a beteg e szükségletek kielégítésére, azaz önellátásra képessé válik. Szükségletfelmérés – ellátás szervezés

30 2009. projekt Állami számvevőszék jelentése Finanszírozási kérdések
Egészségügyi és szociális határterület betegeinek meghatározása A szociális és egészségügyi szakmai tevékenységek összehangolása, Optimális gondoskodás meghatározása a mediko-szociálisan dependenssé vált emberek számára

31 Polymorbiditás

32 FNO-HGCs

33

34 HGCs és egy nap költsége

35 Szociális otthoni és kórházi ápolási tevékenységek csoportosítása

36 Költségelemzések - költségelemenként

37 HGCs és egyes költségelemek, szociális otthon

38 Tevékenységek

39 Átlag HGCS értékek a vizsgálat során
Megnevezés Kórház Szociális otthon Daganatok 51 27 Anyagcsere betegség 41 44 Dementia 37 29,5 Pszichiátriai kórképek 20 16,62 Organikus ideggyógyászati kórképek 40,2 35,9 Szív – érrendszeri kórképek 43,7 34,9 Légúti betegségek 39,75 Tápcsatorna betegségek 40,9 21 Kültakaró betegségei 38,5 Mozgásszervi betegségek 44,8 34,75

40 Perspektíva Geriátriai szemléletű idősellátás (nappali centrum )
Kövesse az ellátottat a finanszírozás Szakápolási feladatok finanszírozása Ágazatok közti együttműködés Képzési átjárhatóság 40

41 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Ápolási-Gondozás a bentlakásos intézményekben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések