Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)"— Előadás másolata:

1 A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)

2 2 El ő zmények I „Méltó Id ő skor” címmel, az id ő skorúak alapvet ő jogait fókuszpontba állító projekt célja: e gyenge érdekérvényesít ő képességgel rendelkez ő, sokszor kiszolgáltatott helyzet ű társadalmi csoport alkotmányos jogainak az emberi– és állampolgári jogi érdekl ő dés középpontjába helyezése

3 3 El ő zmények II. OBH 2454/1998. vizsgálat az id ő skorúakat ápoló- gondozó otthonokban él ő személyek emberi és állampolgári jogai érvényesülésének helyzetér ő l a jog, a szociológia és az orvostudomány szakmai szempontjait ötvöz ő, alapvet ő en emberi jogi megközelítés ű vizsgálat, hét intézményre, ezen belül tíz egységre (székhelyre és telephelyre) terjedt ki, 1566 gondozottat érintett, ami az id ő seket ápoló- gondozó otthonokban ápolt személyek mintegy 5 százalékát jelentette

4 4 AJB 4541/2010. utóvizsgálat I. Intézményválasztás szempontjai: földrajzi elhelyezkedése alapján f ő városi és vidéki, ország különböz ő gazdasági fejlettség ű régióiban m ű köd ő otthonok, községben, városban és a f ő városban m ű köd ő otthon, állami és nem állami fenntartású intézmények → a 1998-ban vizsgált intézmények közül 3 intézményre esett a választás

5 5 II. Hatáskör Obtv. 16. § (1) bekezdés …hatóság, közszolgáltató eljárása során alapvet ő jogok sérelmének gyanúja merül fel. Az ombudsmani gyakorlat közszolgáltatóknak tekinti a hatóságnak nem min ő sül ő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerveket, különösen azokat, amelyek esetében a kérelmez ő nek nincs lehet ő sége annak megválasztására, hogy az általa igényelt szolgáltatás igénybevételére kivel szerz ő djön, tekintettel arra, hogy azt csak korlátozott számú vagy kizárólag egyetlen szervt ő l veheti igénybe.

6 6 III. Érintett alkotmányos jogok A jogállamiság elvéb ő l fakadó jogbiztonság követelménye [ Alkotmány 2. § (1) bekezdés ] Az esélyegyenl ő ség el ő mozdításának követelménye [ Alkotmány 70/A. § (3) bekezdés ] A lehet ő legmagasabb szint ű egészséghez való jog [ Alkotmány 70/D. § (1)-(2) bekezdés] A szociális biztonsághoz való jog [ Alkotmány 70/E. § (1)-(2) bekezdés ] Az élethez és emberi méltósághoz való jog [ Alkotmány 54. § (1) bekezdés ]

7 7 IV. Az utóvizsgálat szempontjai 1.az intézményi jogviszony keletkezése, megsz ű nése 2.az ellátás tárgyi feltételei 3.az ellátás személyi feltételei 4.az otthon által biztosított ellátás, gondozás - étkeztetés - ruházat, textília biztosítása - egészségügyi ellátás - kulturális, közösségi programok, vallásgyakorlás - küls ő kapcsolatok 5. érték- és vagyonmeg ő rzés 6. halálozás esetén követett eljárás 7. érdekvédelem

8 Év Id ő skorúak otthona,gondozóház Forrás: STADAT A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést …

9 9

10 10 V. Az utóvizsgálat megállapításai 1.általánosságban: a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknál az id ő sekr ő l való gondoskodás jelent ő sen háttérbe szorult. Ennek oka: - csökken ő költségvetési keretek - besz ű kült pályázati lehet ő ségek 2.a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet el ő író szabálynak való megfelelés olyan többlet követelményeket támaszt a feladat ellátást végz ő kkel szemben, amelyek teljesítéséhez sem tárgyi, sem személyi feltételekkel nem rendelkeznek

11 11 3.a várakozási id ő hossza eltér ő az állami és nem állami fenntartási intézmények között (el ő bbi esetben átlagosan 3 hónap), egyes intézményekben 1-1, 5 év is lehet 4.a gyógyászati segédeszközök biztosításának és azok költségviselésének szabályozása intézményenként eltér ő 5. a jogszabály által el ő írt egészségügyi ellátás céljára kialakított betegszobákat sok esetben nem egészségügyi célra használják az intézmények, hanem tartósan helyeznek el ott ellátottakat → nem rendelkeznek elkülönít ő helyiséggel

12 12 VI. Intézkedések 1.A szaktárca irányába - a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkez ő id ő sotthoni ellátottak gondozásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását megteremt ő jogi– és pénzügyi szabályok módosítása, - a gyógyászati segédeszközök biztosítását érint ő en az intézményekben alkalmazott gyakorlat egységessé és jogszabályoknak megfelel ő vé tétele érdekében intézkedések megtétele 2.Az intézményvezet ő k irányába a vizsgálat során feltárt alkotmányos joggal összefügg ő visszásságok orvoslása

13 13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések