Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)"— Előadás másolata:

1 A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)

2 2 El ő zmények I. 2010. „Méltó Id ő skor” címmel, az id ő skorúak alapvet ő jogait fókuszpontba állító projekt célja: e gyenge érdekérvényesít ő képességgel rendelkez ő, sokszor kiszolgáltatott helyzet ű társadalmi csoport alkotmányos jogainak az emberi– és állampolgári jogi érdekl ő dés középpontjába helyezése

3 3 El ő zmények II. OBH 2454/1998. vizsgálat az id ő skorúakat ápoló- gondozó otthonokban él ő személyek emberi és állampolgári jogai érvényesülésének helyzetér ő l a jog, a szociológia és az orvostudomány szakmai szempontjait ötvöz ő, alapvet ő en emberi jogi megközelítés ű vizsgálat, hét intézményre, ezen belül tíz egységre (székhelyre és telephelyre) terjedt ki, 1566 gondozottat érintett, ami az id ő seket ápoló- gondozó otthonokban ápolt személyek mintegy 5 százalékát jelentette

4 4 AJB 4541/2010. utóvizsgálat I. Intézményválasztás szempontjai: földrajzi elhelyezkedése alapján f ő városi és vidéki, ország különböz ő gazdasági fejlettség ű régióiban m ű köd ő otthonok, községben, városban és a f ő városban m ű köd ő otthon, állami és nem állami fenntartású intézmények → a 1998-ban vizsgált intézmények közül 3 intézményre esett a választás

5 5 II. Hatáskör Obtv. 16. § (1) bekezdés …hatóság, közszolgáltató eljárása során alapvet ő jogok sérelmének gyanúja merül fel. Az ombudsmani gyakorlat közszolgáltatóknak tekinti a hatóságnak nem min ő sül ő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szerveket, különösen azokat, amelyek esetében a kérelmez ő nek nincs lehet ő sége annak megválasztására, hogy az általa igényelt szolgáltatás igénybevételére kivel szerz ő djön, tekintettel arra, hogy azt csak korlátozott számú vagy kizárólag egyetlen szervt ő l veheti igénybe.

6 6 III. Érintett alkotmányos jogok A jogállamiság elvéb ő l fakadó jogbiztonság követelménye [ Alkotmány 2. § (1) bekezdés ] Az esélyegyenl ő ség el ő mozdításának követelménye [ Alkotmány 70/A. § (3) bekezdés ] A lehet ő legmagasabb szint ű egészséghez való jog [ Alkotmány 70/D. § (1)-(2) bekezdés] A szociális biztonsághoz való jog [ Alkotmány 70/E. § (1)-(2) bekezdés ] Az élethez és emberi méltósághoz való jog [ Alkotmány 54. § (1) bekezdés ]

7 7 IV. Az utóvizsgálat szempontjai 1.az intézményi jogviszony keletkezése, megsz ű nése 2.az ellátás tárgyi feltételei 3.az ellátás személyi feltételei 4.az otthon által biztosított ellátás, gondozás - étkeztetés - ruházat, textília biztosítása - egészségügyi ellátás - kulturális, közösségi programok, vallásgyakorlás - küls ő kapcsolatok 5. érték- és vagyonmeg ő rzés 6. halálozás esetén követett eljárás 7. érdekvédelem

8 Év Id ő skorúak otthona,gondozóház 1993 30.155 1994 31.065 1995 32.473 1996 34.142 1997 35.857 1998 37.340 1999 38.086 2000 39.847 2001 41.597 2002 42.676 2003 44.219 2004 45.656 2005 47.237 2006 50.037 2007 50.903 Forrás: STADAT -2.4.10. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést … www.ksh.hu www.ksh.hu

9 9

10 10 V. Az utóvizsgálat megállapításai 1.általánosságban: a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknál az id ő sekr ő l való gondoskodás jelent ő sen háttérbe szorult. Ennek oka: - csökken ő költségvetési keretek - besz ű kült pályázati lehet ő ségek 2.a napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletet el ő író szabálynak való megfelelés olyan többlet követelményeket támaszt a feladat ellátást végz ő kkel szemben, amelyek teljesítéséhez sem tárgyi, sem személyi feltételekkel nem rendelkeznek

11 11 3.a várakozási id ő hossza eltér ő az állami és nem állami fenntartási intézmények között (el ő bbi esetben átlagosan 3 hónap), egyes intézményekben 1-1, 5 év is lehet 4.a gyógyászati segédeszközök biztosításának és azok költségviselésének szabályozása intézményenként eltér ő 5. a jogszabály által el ő írt egészségügyi ellátás céljára kialakított betegszobákat sok esetben nem egészségügyi célra használják az intézmények, hanem tartósan helyeznek el ott ellátottakat → nem rendelkeznek elkülönít ő helyiséggel

12 12 VI. Intézkedések 1.A szaktárca irányába - a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkez ő id ő sotthoni ellátottak gondozásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását megteremt ő jogi– és pénzügyi szabályok módosítása, - a gyógyászati segédeszközök biztosítását érint ő en az intézményekben alkalmazott gyakorlat egységessé és jogszabályoknak megfelel ő vé tétele érdekében intézkedések megtétele 2.Az intézményvezet ő k irányába a vizsgálat során feltárt alkotmányos joggal összefügg ő visszásságok orvoslása

13 13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A bentlakásos intézmények m ű ködésével kapcsolatos utóvizsgálat (1998, 2010)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések