Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

költségvetési intézmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "költségvetési intézmények"— Előadás másolata:

1 Magyar Államkincstár ellenőrzési tapasztalatai a szociális normatíva felhasználása területén

2 költségvetési intézmények
FISCUS civil szervezetek, egyházak háztartások költségvetési intézmények vállalkozások önkormányzatok

3 TÉBA Támogatási Életút Bázis Adatok
Integrált informatikai rendszer. A családtámogatás és normatív finanszírozás keretében személyhez kötött támogatások országosan egységes kezelése intézmény fenntartó Kincstár szintjén. Elkülönült felhasználói felület a szociális intézmények részére. Adatkör átvétele: lehetőleg társrendszerekből.

4 Jogszabályi felhatalmazás helyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás esetén
az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/B. § (8) bekezdése és 64/F. §-a az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet §-ai a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV.12.) PM rendelet 1. §-a

5 Jogszabályi felhatalmazás egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók esetén Áht. 18/B. § (1) g) pontja az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/ (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nr.) 9. §-a.

6 Jogszabályi felhatalmazás támogató szolgáltatások és közösségi ellátások esetén
a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés

7 Helyszíni ellenőrzés gyakorisága helyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás esetén
Négyévenként legalább egyszer Kötelező, amennyiben az Áht. 64/A. § (2) és 64/D. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgáltat során az eltérés meghaladja a 2 %-ot, de legalább 1 millió Ft-ot cél-, illetve témavizsgálat elrendelhető adott jogcímekre, illetve az önkormányzatok meghatározott körére

8 Helyszíni ellenőrzés gyakorisága egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók esetén Kétévente legalább egyszer Adott évben ellenőrizendő fenntartók kiválasztása kockázatelemzéssel Soron kívüli ellenőrzés elrendelhető

9 Helyszíni ellenőrzés gyakorisága támogató szolgáltatások és közösségi ellátások esetén
Évente legalább egy alkalommal Finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 60 napon belül

10 Ellenőrzés célja helyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás esetén
Igénylés felülvizsgálata a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartás alapján, szükség esetén helyszíni vizsgálat az önkormányzat év végi elszámolásának benyújtásáig Elszámolás felülvizsgálata A tárgyévet követő év december 31-éig – többcélú kistérségi társulások esetében a tárgyévet követő második év június 30-áig a felhívás kibocsátása, illetve a helyszíni felülvizsgálatról szóló értesítés megküldése a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve az önkormányzatok értesítését az eljárás hivatalból történő megindításáról, illetve a helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyv önkormányzat részére történő átadásának határidejét A helyszíni vizsgálat kiterjed az állami támogatások és hozzájárulások igénybevétele alapját bizonyító dokumentumoknak a költségvetési szerveknél, továbbá – szükség esetén – ezen támogatások igénylésében, elszámolásában érintett gazdálkodó szervezeteknél és más jogi személyeknél történő ellenőrzésére is

11 Ellenőrzés célja egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók esetén Az ellenőrzés célja: A normatíva igénylésének jogszerűségének és elszámolásának szabályszerűségének az ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed: a normatívára való jogosultság jogszabályi feltételei teljesítésének, a normatívaigénylés alapját jelentő feladatmutatók - ideértve a képzési támogatás igénybevételének alapját jelentő létszámot is - teljesítésének, megalapozottságának, továbbá a normatívafelhasználás jogszerűségének, a vizsgálatára, valamint a közérdek védelme érdekében felmerült egyéb megállapításokra. Az ellenőrzési jogosítványok tekintetében a Ket. hatósági ellenőrzés szabályairól szóló rendelkezései irányadók

12 Ellenőrzés célja támogató szolgáltatások és közösségi ellátások esetén
Az ellenőrzés kiterjed: az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára A Ket. rendelkezései nem irányadóak

13 Ellenőrzés dokumentumai
Működési engedély A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv; Ellátási szerződés Az Igazgatóság belső nyilvántartásai, dokumentumai Igénybejelentést, módosítást, elszámolást megalapozó számítások; Mutatószámok megállapításához kapcsolódó fenntartói ellenőrzések írásos anyagai, dokumentumok, nyilvántartások; Egyes szociális feladatok ellátásához tartozó - a jogszabályi előírások alapján vezetett - intézményi alapnyilvántartások (igénybevételi, gondozási naplók, látogatási és eseménynaplók, stb.) Szakvélemények, igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok Írásbeli megállapodás Személyi nyilvántartás Számviteli nyilvántartás

14 Ellenőrzés megállapításai Szociális étkeztetés
Főbb megállapítások az ellátottakat nem a jövedelem-igazolásokon szereplő egy főre eső jövedelem alapján járó jogcím szerinti hozzájárulásnál vették figyelembe, illetve késve, vagy egyáltalán nem kérték meg a jegyzőktől a jövedelemigazolásokat Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén önkormányzat nem rendelkezett egész évben érvényes, jogerős működési engedéllyel igénybevételi napló alapján naponta összesített ellátottak számának alakulásáról pótlólagos információ kérése ellátott nem rendelkezett a Szoctv. 94/B. § szerinti szociális intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással Egyházi, nem állami fenntartók esetén az ellátott után ezen jogcím mellett nappali intézményi ellátás jogcímen is történt igénylés Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11. ca) 11. cb) 11. cc)

15 Ellenőrzés megállapításai Házi segítségnyújtás
Főbb megállapítások az ellátott aláírásával nem igazolta a gondozási tevékenység megtörténtét az ellátottakat nem a jövedelemigazolásokon szereplő egy főre eső jövedelem alapján járó jogcím szerinti hozzájárulásnál vették figyelembe, illetve késve, vagy egyáltalán nem kérték meg a jegyzőktől a jövedelem-igazolásokat ellátott nem rendelkezett a Szoctv. 94/B. §, illetve 94/D. § szerinti szociális intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén gondozási naplókban a bejegyzett tevékenységként kizárólag „ebédkiszállítás” szerepelt Egyházi, nem állami fenntartók esetén megállapodásban szereplő ellátás kezdetét megelőzően, illetve a megállapodás lejárta vagy a megszüntető határozat meghozatalát követően is részesült ellátásban az ellátott az átmeneti gondozás ideje alatt nem került kiállításra a gondozási szükséglet megállapításáról szóló szakvélemény az ellátott után ezen jogcím mellett nappali intézményi ellátás jogcímen is történt igénylés egy ellátott egy nap többször is ellátásban részesült nem az ellátott igazolta aláírásával a gondozási tevékenység megtörténtét (írásbeli meghatalmazás sem került bemutatásra) jövedelemvizsgálatról szóló igazolás dátumától sorolta be az ellátottakat az adott kategóriákba a gondozási szükségletet megállapító szakvélemény kiállításának dátuma helyett Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11. da) 11. db)

16 Ellenőrzés megállapításai Otthonközeli ellátás
Főbb megállapítások az ellátott a megállapodásban szereplő ellátás kezdetét megelőzően, illetve a jogviszony megszűnése után is részesült ellátásban az ellátott adott napokon nem részesült ellátásban nem az ellátás típusának megfelelő kategóriába sorolták be az ellátottakat, mely jogcímek közötti átcsoportosítást eredményezett az ellátottak száma egyes napokon meghaladta a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám 110 %-át Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11.ca) 11.cb) 11.cc) 11.cd) 11.ce)

17 Ellenőrzés megállapításai Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11. e) Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén Társulás esetében az „Adatlap a többcélú kistérségi társulások évi normatív, kötött felhasználású támogatásának elszámolásához” elnevezésű táblázaton a „Többcélú kistérségi társulás által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” jogcím esetén a 31-es űrlapon szerepeltetett mutatótól eltérő mutatót szerepeltetett Egyházi, nem állami fenntartók esetén Az intézmény 60 napon túl is nyújtott ellátást azon ellátottaknak, akik nem csatolták a kérelemtől számított 60 napon belül a szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat a kihelyezett készülékek száma nem érte el a 40 db-ot, vagy meghaladta a működési engedélyben meghatározott maximumot a működési engedélyben nem szereplő ellátási területen is nyújtottak ellátást

18 Ellenőrzés megállapításai Időskorúak nappali intézményi ellátása
Főbb megállapítások az ellátott kizárólag étkezésben részesült Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén önkormányzat nem rendelkezett jogerős működési engedéllyel éves átlagban csak a működési engedélyben szereplő engedélyezett létszám számolható el Egyházi, nem állami fenntartók esetén az ellátott nem a működési engedélyében meghatározott ellátási területen rendelkezett bejelentett lakcímmel ellátott után a nappali intézményi ellátás mellett szociális étkeztetés jogcímen is igényelt normatív állami hozzájárulást az ellátott a megállapodásban szereplő ellátás kezdetét megelőzően, illetve a jogviszony megszűnése után is részesült ellátásban Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11. h)

19 Ellenőrzés megállapításai Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Főbb megállapítások az ellátott kiskorúként vette igénybe az ellátást az ellátott kizárólag étkezésben részesült ellátási napok a szakorvos, kezelőorvos szakvéleményének kiállítása dátumától vehetőek figyelembe a ténylegesen jelenlévő ellátottak naponta összesített ellátotti létszáma után igényelték a hozzájárulást kevesebb ellátással töltött munkanapot vettek figyelembe ellátott nem rendelkezett szakvéleménnyel Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban 2009. , ill ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11. i), ill. 11. h) , ill.

20 Ellenőrzés megállapításai Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Főbb megállapítások az ellátottak száma egyes napokon meghaladta a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 105 %-át, illetve éves szinten pedig a 100 %-át kiskorú ellátott esetében nem igazolták, hogy a gyermek gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra nem alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben nem biztosítható az ellátott nem rendelkezett a fogyatékosság tényét alátámasztó, szakorvos, kezelőorvos által kiadott szakvéleménnyel az ellátott adott napon nem vette igénybe a szolgáltatást számítási hiba Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban 2009., ill ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 11. j), ill. 11. g) , ill

21 Ellenőrzés megállapításai Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén tartós betegség, vagy fogyatékosság miatt került megállapításra a különleges ellátási szükséglet 6. életévét betöltött gyermek után igényelték a támogatást Egyházi, nem állami fenntartók esetén a gyámhivatal átmeneti nevelést felülvizsgáló határozata hiányában a gondozási napok nem vehetők figyelembe a fenntartó nem a működési engedély jogerőre emelkedésétől veszi figyelembe az ellátottak gondozási napjait Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 12. aa) 93 530

22 Ellenőrzés megállapításai Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban 2009. ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 12. ab) Főbb megállapítások Rehabilitációs intézmény: az ellátottal határozott idejű megállapodást kell kötni, majd ez meghosszabbítható, de ez több esetben nem történt meg több ellátott esetében az intézménybe való beutalás a foglalkoztatás idejére szólt, mivel azonban az ellátottak az állapotukban bekövetkezett változás miatt nem voltak foglalkoztathatók, így intézeti ellátása sem fogadható el

23 Ellenőrzés megállapításai Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén az ellátott nem rendelkezett a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel számítási hibák, nyilvántartás vezetésének pontatlansága Egyházi, nem állami fenntartók esetén az ellátottak gondozási napjait az intézmény nem a szakvélemény megkérésének időpontjától vette figyelembe ellátott nem ezen a jogcímen lett figyelembe véve, pedig rendelkezett a demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban és ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 12. ac) 2009. év 2010. év

24 Ellenőrzés megállapításai Otthont nyújtó ellátás
Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 12. ba) Főbb megállapítások Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén A gyermekvédelmi különleges ellátás jogcímnél a működési engedély miatt figyelembe nem vehető gyermekek gondozási napjai itt vehetőek figyelembe Egyházi, nem állami fenntartók esetén a gyámhivatal átmeneti nevelést felülvizsgáló határozata hiányában a gondozási napok nem vehetők figyelembe, a fenntartó nem a működési engedély jogerőre emelkedésétől veszi figyelembe az ellátottak gondozási napjait

25 Ellenőrzés megállapításai Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban 2009., ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK bcaa) (2009) bcab) bcac) bca) (2010) n. a. Főbb megállapítások helytelenül sorolták be az ellátottat a jövedelemkategóriába, illetve késve, vagy egyáltalán nem kérték meg a jegyzőktől a jövedelemigazolásokat demens, vagy emelt színvonalú ellátásban részesülő ellátott után is történt igénylés Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén 2007. évi CXXI. törvény 81. § (6) bekezdés szerint figyelembe vehető ellátottak számítási hibák, nyilvántartás vezetésének pontatlansága éves átlagban meghaladták a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%- át Egyházi, nem állami fenntartók esetén ellátás igénybevételét követő 3 hónapon belül a gondozási szükséglet nem került megállapításra

26 Ellenőrzés megállapításai Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
Főbb megállapítások ellátott nem rendelkezett a Szoctv. 94/B. §, illetve 94/D. § szerinti szociális intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvélemény hiánya miatt ezen a jogcímen figyelembe vehető ellátottak Önkormányzatok, többcélú kistérségi tárulások esetén megállapodás szerinti ellátási szint figyelmen kívül hagyása az önkormányzat a beszámolójában mutatószámként a évben ellátásban részesülők létszámát szerepeltette 2007. évi CXXI. törvény 81. § (6) bekezdés szerint nem ezen a jogcímen figyelembe vehető ellátottak Egyházi, nem állami fenntartók esetén személyi térítési díjak éves összegének átlagát nem megfelelően állapították meg az egyszeri befizetést igazoló számlák bemutatása alapján másik jogcímről történő átsorolás Megállapított visszafizetési kötelezettség, illetve többlettámogatás összege Ft-ban 2009. és ÉVI KÖLTSÉG-VETÉSI TÖRVÉNY 3. SZÁMÚ MELLÉKLET JOGCÍMEI ÖNKOR-MÁNYZATOK, TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK EGYHÁZI, NEM ÁLLAMI FENNTARTÓK 12. c) 2009. év 2010. év

27 Kiadás összhangjának vizsgálata a szerződéssel és a nyilatkozattal
Támogató szolgáltatással kapcsolatos megállapítások nem a szolgálat által üzemeltett gépjármű típusnak megfelelő alkatrészek könyvelési hiba a többlettámogatás legalább 50 %-át a szolgáltatás fejlesztésére kell fordítani nem rendelkezett gázolajat fogyasztó gépjárművel és gázolaj felhasználás költségének elszámolása más pályázat vonatkozásában elszámolt költségek nem a támogató szolgálat gépjárművének javítási, karbantartási vagy fenntartási költsége

28 Ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok
Támogató szolgáltatás I. rész ellátottak nem igazolták aláírásukkal a szállítást, illetve az egyéb tevékenységeket (pl. ügyintézés) az ellátás nem a megállapodással igazolt időszakban történt nem került feltüntetésre a gondozási tevékenység „halmozott” gondozásra fordított percek „Rászorult hozzátartozó segítése” megállapodás szerint szállítói szolgáltatás, személyi segítésre fordított idő nem vehető figyelembe

29 Ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok
Támogató szolgáltatás II. rész nem került bemutatásra a halmozott fogyatékosságot igazoló dokumentum nem a fogyatékosság típusának megfelelően számolták el a személyi segítésre fordított időt ellátott nem minősült halmozottan fogyatékosnak ellátott nem rendelkezett szociális rászorultságot igazoló dokumentumokkal a személyi segítő utazási és egyéb ideje is beszámításra került

30 Ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok
Támogató szolgáltatás III. rész egy ellátott egy napon és ugyanabban az időszakban több személyi segítő gondozási naplójában is szerepelt finanszírozási szerződés szerinti ellátási terület nem egyezik meg a működési engedélyben szereplő ellátási területtel speciális szolgáltatások kiadásai is elszámolásra kerültek a menetlevelek nem támasztották alá a szállításra elszámolt kilométert házi segítségnyújtás keretében alkalmazott gondozók helyettesítést nyújtottak a támogató szolgáltatásban


Letölteni ppt "költségvetési intézmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések