Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GHS/CLP (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packiging of Chemicals) Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GHS/CLP (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packiging of Chemicals) Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról."— Előadás másolata:

1 GHS/CLP (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packiging of Chemicals)
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai rendelet

2 Program 1. rész GHS szerinti osztályozás GHS szerinti új piktogramok
Új „H”, „EUH” és „P” mondatok GHS címkék 2. rész Új biztonsági adatlapok A harmonizáció jogi háttér

3 Vegyi anyagok osztályozása, címkézése jelenleg
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai rendelet (jogszabályi áttekintés) Vegyi anyagok osztályozása, címkézése jelenleg a veszélyes anyagokról szóló irányelv (67/548/EGK) a veszélyes készítményekről szóló irányelv(1999/45/EK) CLP rendeletet (1272/2008/EK) 2010. dec. 1-től tiszta anyagokra 2015. június 1-től keverékekre

4 Vegyi anyagok osztályozása a jelenlegi szabályozás szerint:
A jelenlegi szabályozás 10 veszélyességi osztályt határoz meg: Veszélyjel Veszélyességi osztály „E” robbanásveszélyes „F” tűzveszélyes „F+” fokozottan tűzveszélyes „O” égést tápláló „T” mérgező (toxikus) „T+” nagyon mérgező „C” maró (korrozív) „Xi” irritatív „Xn” ártalmas „N” környezeti veszély

5 Vegyi anyagok osztályozása GHS szerint:
GHS három veszélyességi csoportot határoz meg: 1. Fizikai veszélyek 2. Egészségi veszélyek 3. Környezeti veszélyek

6 Vegyi anyagok osztályozása GHS szerint:
1. Fizikai veszélyek (16 osztály tartozik ide): Robbanóanyagok Tűzveszélyes gázok Tűzveszélyes aeroszolok Oxidáló gázok Nyomás alatt lévő gázok Tűzveszélyes folyadékok Tűzveszélyes szilárd anyagok Önreaktív anyagok és keverékek Piroforos folyadékok Piroforos szilárd anyag Önmelegedő anyagok és keverékek Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek Oxidáló folyadékok Oxidáló szilárd anyagok Szerves peroxidok Fémekre korrozív hatású anyagok

7 Vegyi anyagok osztályozása GHS szerint:
2. Egészségi veszélyek (10 osztály tartozik ide): Akut toxicitás Bőrmarás/bőrirritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Aspirációs veszély

8 Vegyi anyagok osztályozása GHS szerint:
3. Környezeti veszélyek Veszélyes a vízi környezetre Akut toxicitás Krónikus toxicitás + 1 osztály : ózonrétegre veszélyes

9 Régi és új piktogramok, osztályok (Fizikai veszélyek)
Robbanásveszélyes „E" Instabil robbanóanyagok Robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3, 1.4 alosztály Önreaktív anyagok és keverékek, A. és B. típ. Szerves peroxidok, A. és B. típus

10 Régi és új piktogramok, osztályok (Fizikai veszélyek)
„F” Tűzveszélyes „F+” Fokozottan tűzveszélyes Tűzveszélyes gázok, 1. veszélyességi kategória Tűzveszélyes aeroszolok, 1. és 2. veszélyességi kategória Tűzveszélyes folyadékok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2. veszélyességi kategória Önreaktív anyagok és keverékek, B., C., D., E. és F. típus Piroforos folyadékok, 1. veszélyességi kategória Piroforos szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória Önmelegedő anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek 1., 2. és 3. veszélyességi kategória Szerves peroxidok, B., C., D., E. és F. típus

11 Régi és új piktogramok, osztályok (Fizikai veszélyek)
„O” Égést tápláló, oxidáló Oxidáló gázok, 1. kat. Oxidáló folyadékok, 1., 2. és 3. kat. Oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. és 3. kat.

12 Régi és új piktogramok, osztályok (Fizikai veszélyek)
NEM VOLT BESOROLÁS NEM VOLT PIKTOGRAM Fémre korrozív hatású, 1. veszélyességi kategória

13 Régi és új piktogramok, osztályok (Fizikai veszélyek)
NEM VOLT BESOROLÁS NEM VOLT PIKTOGRAM Nyomás alatt lévő gázok Sűrített gázok Cseppfolyósított gázok Mélyhűtött cseppfolyósított gázok Oldott gázok

14 Régi és új piktogramok, osztályok (Egészségi veszélyek)
„T” Mérgező „T+” Nagyon mérgező Akut toxicitás (szájon át, bőrön át, belélegzéssel), 1., 2., 3. kategória

15 Régi és új piktogramok, osztályok (Egészségi veszélyek)
„T” Mérgező „T+” Nagyon mérgező Légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória Csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. Rákkeltő, 1A., 1B. Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. és 2. kategória Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció, 1. és 2. kategória Aspirációs veszély, 1. kategória CMR

16 Régi és új piktogramok, osztályok (Egészségi veszélyek)
„C” Maró hatású Bőrmaró, 1A., 1B., 1C. kat. Súlyos szemkárosodás, 1. kat.

17 Régi és új piktogramok, osztályok (Egészségi veszélyek)
„Xi” Irritatív Bőrirritáló, 2. kategória Szemkárosító, 2. kategória Bőrszenzibilizáció, 1. kategória Légúti irritáció

18 Régi és új piktogramok, osztályok (Egészségi veszélyek)
„Xn” Ártalmas Légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória Csírasejt-mutagenitás, 2. kategória Rákkeltő, 2. kategória Reprodukciós toxicitás, 2. kategória Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. és 2. kat. Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció, 1. és 2. kat. Aspirációs veszély, 1. kategória

19 Régi és új piktogramok, osztályok (Egészségi veszélyek)
„Xn” Ártalmas Akut toxicitás (szájon át, bőrön át, belélegzéssel), 4. kategória Narkotikus hatások

20 Régi és új piktogramok és osztályok (Környezeti veszélyek)
„N” Környezeti veszély A vízi környezetre veszélyes akut, 1. kategória krónikus, 1. és 2. kat.

21 „R” mondatok „H” mondatok
R (Risk) szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utaló mondat, illetőleg e mondat sorszáma H (Hazard) szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények használatára utaló figyelmeztető mondat, illetve e mondat sorszáma EUH szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények használatára utaló kiegészítő információ, illetve e mondat sorszáma

22 R és H mondatok összehasonlítása (3. példa)
Tűzveszélyes anyagok R mondatai: R10 Kevésbé tűzveszélyes R11 Tűzveszélyes R12 Fokozottan tűzveszélyes Tűzveszélyes anyagok H mondatai: H221 Tűzveszélyes gáz H223 Tűzveszélyes aeroszol H228 Tűzveszélyes folyadék és gőz H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz

23 „S” mondatok „P” mondatok
S (Safety) szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények biztonságos használatára utaló mondat, illetve e mondat sorszáma P (Precautionary) szám és mondat: a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények használatára utaló óvintézkedési mondat, illetve e mondat sorszáma

24 FIGYELMEZTETŐ SZÓ (ÚJ)
Figyelmeztető szó: olyan szó, amely a veszélyek súlyosságának relatív szintjét jelzi az alábbi két szint megkülönböztetésével: Veszély (Danger): a súlyosabb veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés Figyelem (Warning): kevésbé súlyos veszélyességi kategóriákat jelző figyelmeztetés

25 Címke (Ecetsav) 1. Megnevezés (Vegyianyag keresőben) 2. Összetétel
3. Mennyiség 4. Piktogram 5. Kiegészítő információk (ADR, Környezetvédelem) 6. Céginformációk 7. R mondatok 8. S mondatok 1. Megnevezés (Vegyianyag keresőben) 2. Összetétel 3. Mennyiség 4. Piktogram 5. Kiegészítő információ (ADR, Környezetvédelem) 6. Céginformáció 7. Figyelmeztető (H-) mondatok 8. Óvintézkedésre vonatkozó (P-) mondatok 9. Kiegészítő veszélyességi (EUH-) mondatok 10. Figyelmeztető szavak

26 Biztonsági adatlapok 2010. December 1-től

27 Biztonsági adatlap tartalma
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 1.4. Sürgősségi telefonszám 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 2.2. Címkézési elemek 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok 3.2. Keverékek 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

28 Biztonsági adatlap tartalma II.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek 8.2. Az expozíció ellenőrzése

29 Biztonsági adatlap tartalma III.
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 9.2. Egyéb információk 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség 10.2. Kémiai stabilitás 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 10.4. Kerülendő körülmények 10.5. Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 12.3. Bioakkumulációs képesség 12.4. A talajban való mobilitás 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 12.6. Egyéb káros hatások

30 Biztonsági adatlap tartalma IV.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 14.1. UN-szám 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 14.4. Csomagolási csoport 14.5. Környezeti veszélyek 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 15.2. Kémiai biztonsági értékelés 16. SZAKASZ: Egyéb információk

31 Biztonsági adatlapok (jogszabályi áttekintés)
Új irányelvek: 1907/2006/EK (REACH) 1272/2008/EK (CLP) biztonsági adatlap (átmeneti időszak)

32 A kémiai biztonsággal kapcsolatos néhány jogszabály:
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 2000 évi törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 18/2006. (I. 26.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről SEVESO irányelv 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

33 A kémiai biztonsággal kapcsolatos néhány jogszabály II.:
18/2006. (I. 26.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról II. MELLÉKLET A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK


Letölteni ppt "GHS/CLP (Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packiging of Chemicals) Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések