Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás c. projekt bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás c. projekt bemutatása"— Előadás másolata:

1 Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Nyitórendezvény (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008 )
Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás c. projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla – Szakmai igazgató, projektvezető DDRFK Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, március 07.

2 A projekt előzményei 1. TÁMOP /1. Foglalkoztatási megállapodások támogatása c. pályázati felhívás Részlet az Útmutatóból: " Magyarországon a paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot,amelyen a gazdasági élet helyi,a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői egyeztethetik, összehangolhatják céljaikat, a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében (Magyarországon 61 foglalkoztatási paktum működik jelenleg).

3 A projekt előzményei 2. A TÁMOP Foglalkoztatási megállapodások támogatása c. konstrukciónak a célja, hogy a működő partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz,melyek segítségével a korábban kialakított stratégiájuk egyes elemeit meg tudják valósítani  (a munkaerő-piac bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez, a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükséges tevékenységek). Akciótervek projektjeinek a támogatása kiemelt cél."

4 A projekt előzményei 3. Az első előadásban elhangzott Pécs és Kistérsége Paktum program előzmények. A konzorciumi partnerek több éves szakmai tapasztalatai, programjai (melyek a Paktum projekthez kapcsolódnak) és együttműködési hálózataik.

5 A projekt indokoltsága 1.
Pécs és kistérségének általános gazdasági és szociálpolitikai szükségletei: Helyszínek: Pécs és a kistérségéhez tartozó kistelepülések. Az itt élők közt magas a több szempontból is hátrányos helyzetűek száma, munkaerő-piaci és társadalmi leszakadásuk - már-már véglegesnek tűnő - veszélye nagy. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek aránya az országos átlaghoz képest kedvezőtlen.

6 A projekt indokoltsága 2.
Szervezeti szükségletek: Az előzőekben meghatározott problémák megoldásában érintett összes szereplő (állami, önkormányzati intézmények, civil- nonprofit szervezetek, munkáltatók, képzők, érdek-képviseleti szervezetek) egyetért abban, hogy a gazdasági, foglalkoztatási és szociális problémák csak közösen, összehangolt tevékenységekkel oldhatók meg. A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Megállapodás, s az eddigi projektek tevékenységei is erre törekedtek. A tervezett projekt újabb lehetőséget ad mind a közvetett, mind a közvetlen célcsoportok fejlesztésére. Kiemelt célunk a közvetlen célcsoport együttműködési készségének javítása, valamint a közvetett célcsoport foglalkoztathatóságának javítása.

7 A projekt célja 1. Általános céljaink:
Általános célunk a korábban kialakított stratégiánk /Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia és annak akcióprogramjai/ egyes elemeinek megvalósítása, reagálás partnereink és a helyi munkaerő-piac részéről jelentkező szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási szükségletekre. Tervezett tevékenységeink megvalósításával hozzájárulunk célcsoportjaink sikeres munkaerő-piaci és társadalmi felzárkózásához, a kistérségi, foglalkoztatáspolitikában részt vevő szervezetek együttműködésének, hatékonyságának erősítéséhez és kapacitásuk növeléséhez, s ez által a helyi foglalkoztatási és képzési szint is növekszik.

8 A projekt célja 2. Részcéljaink:
- a projekt célterületén élő, főképp hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztatásuk bővítésének elősegítése, - a közvetett célcsoport humánerőforrás fejlesztése a munkaerő-piaci integrációjuk és tartós foglalkoztathatóságuk érdekében, - a közvetett célcsoport foglalkoztatásának támogatása, - a pályázó partnerségben részt vevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztése a közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében, - foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása, - a helyben működő állami munkaerő-piaci szervezetek bevonása a projekt megvalósításába, - a helyi humánerőforrás fejlesztési irányainak, és bővítési potenciáljának feltérképezése, - a projektben részt vevő munkáltatók foglalkoztatási kapacitásának bővítésére, hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására való felkészítése.

9 A projekt célja 3. A fenti célkitűzések teljesülése támogatja a kistérségi foglalkoztatási stratégia főbb célkitűzéseinek (melyek a lokális foglalkoztatáspolitika kitörési pontjaiként is nevesítésre kerültek) teljesülését is, melyek a következők: integrált fejlesztéspolitika, bevonás, alkalmazkodás, rugalmasság, beruházás, lokalitás, partnerség.

10 A projekt célcsoportja 1.
A projekt közvetlen célcsoportja a foglalkoztatási partnerség (Paktum) tagjai, azon helyi/térségi szervezetek (állami és civil/nonprofit), gazdasági szereplők (munkáltatói szféra), akik a projekt célterületén működnek, és akikre a fejlesztések irányulnak. Szoros partnerségi viszony kialakításával a folyamatos párbeszédek, ülések, fórumok biztosítják a megfelelő információáramlást a foglalkoztatás bővítésében érdekelt szervezetek számára (a munkaadók mellett az önkormányzatok, a képző intézmények, a foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek, a vállalkozások fejlesztésével foglalkozó szervezetek, kamarák). A munkáltatói szférán belül fokozott figyelmet fordítunk azokra a már működő női vállalkozásokra, amelyek már csatlakoztak, ill. csatlakozni fognak a partnerséghez.

11 A projekt célcsoportja 2.
A szolgáltatás közvetett célcsoportja a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő, aktív korú álláskeresők/munkanélküliek/inaktív személyek csoportjai, ezen belül kiemelten: éves munkanélküli fiatalok / pályakezdő álláskeresők (bevontak min.50 %-a), - tartósan munkanélküli személyek, akik a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytattak kereső tevékenységet, vagy akiket a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresőként tart nyilván, továbbá:

12 A projekt célcsoportja 3.
- alacsony iskolai végzettségűek, - az 50. életévüket betöltött álláskeresők, - a Gyes-ben, Gyet-ben, Gyed-ben, illetve terhességi gyermekágyi segélyben vagy ápolási díjban részesültek, akik vissza kívánnak térni a munkaerő-piacra ill. azok a munkaerő-piacról hosszabb ideje távol levő nők, akik esetében az önfoglalkoztatóvá/vállalkozóvá válás reális célkitűzés lehet, - börtönből szabadulók/szabadult és pártfogolt személyek, - az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, - a rehabilitációs járadékban részesülők, valamint a megváltozott munkaképességű személyek.

13 A projekt szakmai tartalma 1.
A tevékenységek tervezésénél figyelembe vettük a Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktumának eddigi tapasztalatait, és a Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiáját, valamint az abban foglalt Akcióprogramot. A közvetlen célcsoport számára nyújtott szolgáltatások: A Paktum Iroda működtetése a Gesztor feladata, az iroda az alábbi feladatokat végzi: Információk közvetítése, információáramlás biztosítása a partnerek között, koordinációs feladatok. A partnerség bővítés eredményeként a foglalkoztatáspolitika egyre több szereplőjét sikerül bevonni a paktum szervezetébe.

14 A projekt szakmai tartalma 2.
Információnyújtás és tanácsadás vállalkozásoknak, tájékozottságuk növelése javítja versenyképességüket. Együttműködés a paktum működtetőivel és a térség foglalkoztatási helyzetét befolyásoló egyéb szereplőkkel. A helyi gazdaságot befolyásoló együttműködési, fejlesztési programok kezdeményezése, közreműködés azok kidolgozásában. Rendezvények szervezése. Foglakoztatási fórumok és workshopok szervezése félévente, konferenciák szervezése 4 alkalommal. Hírlevél készítése havonta a paktum partnerek részére Felmérések készítése. Továbbtanulási, valamint foglalkoztatási, fejlesztési elképzelések, változások felmérése.

15 A projekt szakmai tartalma 3.
A helyi gazdasági szereplőire vonatkozó aktuális adatbázis létrehozása. Pályázatfigyelés, projektek generálásban és megvalósításában való részvétel, forrás-gyűjtés. A paktum szervezetének működtetése és koordinálása (Foglalkoztatási Fórum, Irányító Csoport, Paktum Iroda). Esélyegyenlőségi tervek készítése vállalkozások számára (5 db). Honlap működtetése.

16 A projekt szakmai tartalma 4.
Közvetett célcsoport számára tervezett, humán fejlesztést célzó tevékenységek: Információnyújtás az álláskeresőket segítő szolgáltatókról/szolgáltatásokról, álláslehetőségekről, képzésekről, Foglalkozási Információs Pont működtetésével. (DDRFK és MIOK) Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása (toborzás, kiválasztás, munkaerő-piaci információk nyújtása, egyéni szükséglet-és igényfeltárás, pályaorientációs/pályakorrekciós tanácsadás, munkakipróbálás, munkába, képzésbe helyezés, beilleszkedés segítése) munkaerő-piaci mentorok alkalmazásával 120 hátrányos helyzetű álláskereső részére, egyéni fejlesztések keretében. (DDRFK)

17 A projekt szakmai tartalma 5.
A munkaerő-piaci re/integrációt segítő, helyi munkaerő-piaci igényeken alapuló csoportos fejlesztések. Álláskeresők teaháza önsegítő csoport szervezése havonta, alkalmanként 6-12 fő részvételével. (DDRFK feladat) Motivációs tréning 12 fő tartósan munkanélküli számára, 18 órában. (DDRFK) Aktivizáló tréning 12 fő pályakezdő részére, 24 órás foglalkozás keretében. (DDRFK)

18 A projekt szakmai tartalma 6.
Álláskereső tréning 12 fő számára, 18 órában. (DDRFK) Vállalkozóvá válás ismeretek nőknek 10 nő részére 120 órában. (MIOK) Közösségi programok szervezése havonta egyszer, 18 alkalommal - alkalmanként 6-10 fő célcsoporttag részvételével. Célja: közösség és csapatépítés, képességek fejlesztése, fejlesztő folyamat kiegészítése, kellemes közérzet - szabadidő hasznos eltöltése, továbbá a szociokulturális hátrányok mérséklése. (MIOK és DDRFK)

19 A projekt szakmai tartalma 7.
Szakképzések megvalósítása: egyéni OKJ-s képzés min. 10 fő számára, egyéni szükséglet-és igényfelmérés, ill. munkáltatói igények alapján (DDRFK), a képzés alatt keresetpótló juttatás biztosításával, melyet a projektből a BMKH Munkaügyi Központja biztosít. Szakképzés 1000 órában 10 fő év közötti fiatal részére kőműves szakképesítés megvalósítása. (MIOK) A képzés alatt a hallgatók keresetpótló juttatást kapnak, melyet a projektből finanszírozva a BMKH Munkaügyi Központja biztosít. Munkába helyezés. Vállaljuk a munkaerő-piaci mentorok (DDRFK) segítségével 20 fő 6 hónapon túli elhelyezését, melyhez a BMKH Munkaügyi Központja egyéb forrásaiból bértámogatást biztosít. Ezen kívül vállaljuk további 12 fő 6 hónapon túli elhelyezését.

20 Főbb indikátorok A közvetett célcsoportból a projektbe bevont személyek száma: 120 fő, Munkaerő-piaci szolgáltatásban, egyéni fejlesztésben részt vett munkanélküliek száma: 105 fő, Képzésbe vont munkanélküliek száma: 68 fő, Képzést sikeresen elvégzett munkanélküliek száma: 60 fő, Minimum 6 hónapos nem támogatott foglalkoztatásban részt vett közvetett célcsoportba tartozó célcsoporttagok száma: 12 fő, Minimum 6 hónapos támogatott foglalkoztatásban részt vett közvetett célcsoportba tartozó célcsoporttagok száma: 20 fő, Önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá vált munkanélküliek száma: 2 fő.

21 Lehetőségek, dilemmák Újabb kapcsolódó programok és projektek előkészítése és megvalósítása A Paktum-partnerség és a szakmai együttműködési hálózat bővítése Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok (jogi, pénzügyi, gazdasági és szakmai)

22 A gesztorszervezet elérhetőségei:
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! A gesztorszervezet elérhetőségei: 7621 Pécs, Megye u. 20. Tel.: 72/ A paktum program és projekt honlapja:


Letölteni ppt "Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás c. projekt bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések