Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agyagozástól a fazekasságig az oviban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agyagozástól a fazekasságig az oviban"— Előadás másolata:

1 Agyagozástól a fazekasságig az oviban
„ÜGYES MANCSOK” Agyagozástól a fazekasságig az oviban „Jó gyakorlat”

2 Óvodánk bemutatása Intézményünk 4 község; Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa egyetlen óvodája. Alaptevékenysége az óvodai nevelés, és a következő életszakaszra való felkészítés. Kiegészítő tevékenysége: etnikai nevelés magyar nyelven, sajátos nevelési igényű -integráltan nevelhető gyermekek nevelése, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Az etnikai nevelést jún.14-i határozat alapján került bevezetésre, - a kisebbségi nevelésen belül a haladó cigány kultúra, művészet és a hagyományok értékeit közvetítjük. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését 2007 szeptemberétől valósítjuk meg, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését is, ekkor kezdtük meg, az IPR - Integrációs Program keretén belül. A 2009 nevelési évtől a TÁMOP pályázat keretében a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazására.

3 „Ügyes Mancsok” – „jó gyakorlat”

4 A „Jó gyakorlat” szellemi célja, haszna
Az „Ügyes Mancsok” egy – népi kismesterségre (fazekasságra) épülő agyagozási jó gyakorlat. Ez a néphagyományra épülő tevékenység válik örömforrássá, általa alapozódik meg a népi kultúra iránti fogékonyság, továbbá elősegíti a gyermekek szociális és mentális fejlődését. Az „agyagozás” módszertanilag új technikákkal ismerteti meg a gyermekeket. A „Jó gyakorlat” továbbfejleszthető, differenciáltan, kooperatív technikákkal alkalmazható.

5 A „Jó gyakorlat” gyakorlati célja, haszna
Leírja részletesen az alaptechnikákat, melyek kipróbálásával, gyakorolásával, elsajátításával, aztán még továbbfejlesztésével eljuthatunk egy bizonyos készség -képességi szintre. Idővel újabb és újabb különböző technikai újdonságokat lát, „tanul meg” a gyermek. Tevékenységei során már önálló munkadarabokat hoz létre. Társas kapcsolatok fejlődnek a gyerekek között, egymás segítésével.

6 További gyakorlati célok
A gyerekekkel először ismerkedjenek az agyaggal, mint formálható anyaggal, csak ezután gyakoroltassuk az agyagozást nyomhagyással, ujjfestéssel, mintavágókkal, melyek segítségével sikerélményhez jutnak. Mindezek mellett megtanulhatják az alaptechnikákat, amelyeket addig ismételhetnek, amíg nem tudják azokat alkalmazni. A kompetencia alapú óvodai program tématerveit egészítettem ki sajátommal, melyek a jó gyakorlat tartalmi részét képezik. Agyagozási munkamenet leírásokat, témajavaslatokat, különféle technikákat mutat be, amelyek tovább bővíthetők.

7 Hogyan készülnek?

8 Alkotásaink

9 A „Jó gyakorlat” pedagógiai célja, haszna
SNI és egyéb nehezen kezelhető gyermekek is jól fejleszthetőek a tevékenység segítségével. A képességfejlesztés által történő tehetséggondozás differenciáltan, az egyéni bánásmód alapelvével folyik. Fejlesztendő képességfajták: Értelmi Szociális Kommunikációs (verbális, nonverbális) Testi

10 További pedagógiai célja, haszna
fejleszti a gyermekek a népi kultúra iránti érzékenységét, a hagyományok tiszteletére nevel, megalapozza a szülőföld iránti érzelmi kötődést, erősíti a gyermekekben a környezet védelmét, kialakítja az ember/gyermek és a természet közötti harmóniát,

11 megerősíti a közösségi
kapcsolatokat, megérezteti az ünnepnapok másságát, alakítja a gyermekek viselkedéskultúráját, megismerteti a helyi hagyományokat, segíti a családok és az óvoda művészeti értékrendjének egymáshoz való közelítését, szókincsükben megjelennek a régi tárgyi eszközök nevei.

12 Tevékenység tervezet A tevékenység helye, ideje
SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Bükkösd, Ságvári E. u. 3. Téma 8. KÖSZÖNTLEK, KARÁCSONY „KARÁCSONY VÁRÓ” ÜNNEPRE KÜLÖNBÖZŐTÁRGYAK, KÜLÖNBÖZŐ TECHNIKÁKKAL KÉSZÍTÉSE AGYAGBÓL Korcsoport Nagycsoport (5-6-7 évesek) A tevékenység célja Az agyagozás különböző technikáinak, és térbeli alakzatok létrehozásának gyakorlása. Karakteres formák, figurák létrehozásának gyakorlása az arányviszonyok finomodásával, a tevékenység technikáinak elmélyítése. Szem-kéz koordináció. A gondolkodási műveletek gyakorlása tevékenység közben. Szociális képességek fejlesztése: az együvé tartozás erősítése az ünnep, a család témával, pozitív érzelmek keltésével. Verbális képességek fejlesztése: verbális kommunikációval, párbeszéddel, nyelvi kifejezés alakításával. A tevékenység feladata A tapintásos észlelés fejlesztése az agyag felületén való tájékozódással. Az alaklátás fejlesztése az agyag figurák létrehozásakor. A kreativitás, a képzelet fejlesztése a karácsony történetéhez kapcsolódó események felidézésével. Megelőző tevékenység Az agyagozás technikáinak gyakorlása. Beszélgetés Jézus születéséről, az adventi időszakról és a Karácsonyról. Karácsonyi versek mondogatása, az ünnephez kapcsolódó dalok éneklése (IKT, Cd – lejátszón) zenehallgatása. Eszközök Agyag, sodrófa, terítő, agyagpép - slicker, terítő, tál, szivacs, íróka, metsző, vágó, mintaszaggatók, fülprés, (mángorló, égető kemence) Szervezeti keretek Kötetlen Munkaformák Egyéni (fejlesztés és tehetséggondozás), mikrocsoportos. Vázlat Hangulatkeltésként gyújtsunk gyertyát, énekeljünk karácsonyi dalokat, közben: Ég a gyertya ég, Ácsorogjunk, Fehér karácsony, Szálljatok le, A zöld fenyőfán… Hamarosan itt a karácsony és készíthetnénk ajándékokat pl.: ékszereket stb., itt felsorolok több lehetőséget is. Készítsük el közösen (aki szeretne) csoportunk betlehemét is! Agyagból készítsenek a gyerekek térbeli (emberi) alakzatokat, melyeket száradás és égetés után egy fél száraz kenyérbe helyezhetünk.

13 Differenciálási szintek Kommunikációs (verbális, nonverbális)
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Képességfajták Differenciálási szintek I. szint II: szint III. szint Értelmi A testséma ismeretének fejlesztése az emberi alakok tulajdonságainak felidézésével. Relációk észlelése és téri irányok megnevezése az alakok helyzetének és egymáshoz való viszonyának felidézésével. Az arányviszonyok felidézésével a fogalmak pontos használatának gyakorlása. Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése. Az ünnepről való éneklés, tevékenység közbeni beszélgetéssel. Gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése halmazok alkotásával, az együvé tartozók Felismerésével. A tapintásos észlelés fejlesztése az agyag alakok elkészítésével. Az összehasonlítás képességének fejlesztése az agyagformák nagyságának, díszítésének (pl. agyagból- ruha), helyzetének összevetésével. Figyelem, emlékezet, fejlesztése az ünnepről való önálló beszélgetéssel. Gondolkodás, logikai műveletek fejlesztése önálló ötletek alapján. Az analizáló képesség fejlesztése egy önállóan kiválasztott agyagfigura jellemzésével. Az összehasonlító képesség fejlesztése az előzőleg kiválasztott, és egy másik önállóan kiválasztott agyagfigura között. Szociális A Karácsony elemeinek, jellemzőinek (boldogság, szeretet, összetartozás) felismerése. Érzelmek, motivációk fejlesztése a karácsonyi ünnep téma feldolgozásával, a pozitív érzések megfogalmazásával. Az önértékelő képesség fejlesztése a kivitelezett térbeli alakzatok, formák szemrevételezésekor. Az önálló vélemény felvállalása a számukra fontos alak, forma kiválasztásának megindokolásával. Érzelmek, motivációk fejlesztése a karácsonyi ünnep téma feldolgozásával. A pozitív érzések önálló megfogalmazása. Ünnepkor a családtagok közti még szorosabb kapcsolatról, a szeretetről való beszélgetéssel fejlesztünk. Kommunikációs (verbális, nonverbális) Beszélgetés közben a látottak és hallottak összefüggő mondatokban való közlése. Nyelvi kifejezőkészség, verbális kommunikáció fejlesztése a karácsonyi ünnepről történő beszélgetéssel, párbeszédek alakításával. Beszélgetés az agyag emberek és állatok karakteres megjelenítési módjának lehetőségeiről. Nyelvi kifejezőkészség, verbális kommunikáció fejlesztése az ünnepről alkotott önálló vélemények, Gondolatok megfogalmazásával. Testi A finommotoros képességek fejlesztése az agyagozási eszközök előkészítésével. A finommotoros képesség fejlesztése az emberi és állati agyagformák finom megmunkálásával. A finommotoros képesség fejlesztése az aprólékosan végzett tevékenység során, továbbá a használt agyagozási eszközök előkészítésével, megtisztításával. Mozgáskoordináció fejlesztése csukott szemmel végzett agyagtárgy végigsimogatása során.

14 A „jó gyakorlat” fázisai
A tevékenység témái a kompetencia területén belüli 4 modulra épülnek. Ismerkedés az agyaggal,- mint anyaggal, a nyomhagyástól a marokedény készítésén át egészen a korongozásig. Ezek a munkafázisok a gyermekek egyéni képességeihez igazodva bármikor elkezdhetők és bármelyik szinten befejezhetőek.

15 Az óvodás gyermekek és munkáik

16 A tehetség felismerése
A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépesként olyan speciális célokat fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy sikeresek legyünk.

17 A tehetségek számbavétele
Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve, októberben összegezzük a tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első időpont februárra – az óvodába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapra- esik.

18 Három felosztás szerint csoportosítottuk:
Kreativitás jellemzői Szociális képességek jellemzői Intellektuális képességek jellemzői

19 Megfigyelési szempontok:
motiváltság kreativitás kiemelkedő manuális készség vizuális gondolkodás együttműködő képesség feladat iránti elkötelezettség tolerancia

20 A tehetséges gyermek Cél a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, továbbá megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket. A kreatív, tehetségígéretes gyermekek további komplex fejlesztése. Az óvodapedagógusok megfigyelés alapján kiválasztják a csoportjuk tehetséges gyermekeit.

21 Feladatunk a tehetséges gyermekek alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása. A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése, gondozása a művészeteken keresztül.

22 Ügyes! Ügyesebb! Tehetséges!

23 Tehetségesek vagyunk!

24 A „Jó gyakorlat” fenntarthatósága
A hosszú évek alatt kialakult jó gyakorlatok intézményen belüli horizontális átadása az egymástól való tanulás folyamatában valósult meg. Hospitálási lehetőségeket biztosítunk az érdeklődő óvodapedagógusoknak, prezentációval bővítjük tudásukat, az egyéni ötletek hitelességét, jó megvalósítását közösen segítjük. A jó gyakorlat folyamatosan tovább bővíthető.

25 Ajánlás Az „Ügyes Mancsok” jó gyakorlat, bármely óvodában bevezethető. A legfontosabb anyag az agyag, amely ingyen is ásható, előállítható, a másik ilyen eszköz, mely szintén olcsón elkészíthető, a hagyományos kerámia égető kemence. Mindezek elkészítéséhez és előállításához szívesen adok tanácsot a szünet alkalmával.

26 Reflektálás A gyerekek „hogyan” érezték magukat a bemutató foglalkozás közben, vagyis mennyire tetszett nekik. Ezt smile figurák választásával jelzik. A pedagógus, dajka önértékelése, önreflexiója. A vendégeknek mi az ami tetszett és mi az ami nem!? - Szóbeli reflexió körbeüléssel.

27 Tehetséges gyermekek, ügyes kis mancsokkal !
Jó gyakorlatot készítette: © Gondos Gabriella SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682-Bükkösd, Ságvári E. u.3. Tel.: Bükkösd, Tehetséges gyermekek, ügyes kis mancsokkal !

28 Amennyiben felkeltettük érdeklődését, szívesen ajánljuk megismerésre
további jó gyakorlatainkat: Jó gyakorlatainkról a oldalon bővebben olvashatnak. „Egészségedre” témahét Kidolgozója: Györkő Edit

29 „Mackóvilág” projekt Kidolgozója: Kiticsics Anikó

30 „Ősz kincsei” témahét Kidolgozója: Priskin Ágota

31 Óvodai beilleszkedést segítő program
A TÁMOP / pályázat keretében a 2009/2010-es nevelési évben kidolgozott innovációink „ÁTKAROLÓ” Óvodai beilleszkedést segítő program A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való partneri együttműködés formái, módszerei az óvodába lépés előtt Főbb fejezetek Óvodánk története Helyzetelemzés Az óvoda kapcsolatrendszere Szociális feladatok, gyermek-és ifjúságvédelem Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatok ellátása A sikeres befogadás, beóvodázás folyamata Az óvodáztatást segítő, illetve akadályozó tényezők óvodánkban A sikeres beóvodázás feltételei Beóvodázásunk megvalósításának mérföldkövei Kommunikációs mátrix Befogadás az első interakciós térből, a családból Óvodai beilleszkedést segítő terv Összegzés Mellékletek

32 LUCA, A BOSZORKÁNY témahét

33 „KÉK BOLYGÓ” projekt

34 Egyéb programjaink: „Dömötör” témahét

35 „Márton lúdja” témahét

36 Adventi ünnepkör

37 Farsangolás, téltemetés

38 Jó gyakorlatok a bükkösdi iskolában

39 Német nemzetiségi hagyományőrző projekthét 8-12 éveseknek
Farkas Dorottya német nemzetiségi tanító A projekt célja: - a tanulók hon- és népismereti tájékozottságának növelése - hagyományápolás és - megőrzés a faluban - az itt élő német ajkúak bevonása a projektbe - német nemzetiségi kiállítás megszervezése a tanulók által gyűjtött használati eszközökből, tárgyakból, képekből - más vidéken élő németek lakókörnyezetének, szokásainak, hagyományainak megismerése

40 „Hamuban sült pogácsa” – témahét 1-4. osztály
Treutzné Csombor Mária tanító A témahét célja: A tanulók minél több ismeretet és tapasztalatot szerezzenek tevékenységek által: - a népmesékről, - gabonafélékről, - a hagyományos kemencés sütési technikákról, - más népek kenyér- és pogácsa sütési hagyományairól, - a hamuban sült pogácsa elkészítési módjáról. A témához kapcsolódó népi hagyományok megismerése, esetleg átadása. A búza tisztelete, helye a néphagyományban, Az aratáshoz, kenyérsütéshez kapcsolódó tárgyi emlékek megismerése, használatuk megfigyelése, kipróbálása.

41 "Életfa" Népismereti-néprajzi program 8-12 éveseknek
Heffner Anna tanító, rajztanár A program lehetővé teszi, hogy a gyerekek változatos tevékenységek végzése közben megismerjék elődeik mindennapi életének néhány szép mozzanatát, miközben – az idő körforgására építve – maguk is részeseivé válhattak őseik hétköznapjainak és ünnepnapjainak. Ezáltal képessé válhatnak olyan értékes hagyományok megőrzésére, amelyek mai világunkat is harmonikusabbá tehetik.

42 Tanulási-tanítási program
"A Maszat-hegyen innen" a művészetek műveltségterület tanítása-tanulása tantárgyi bontás nélkül a 4. osztályban programcsomag Feladatlapok Heffner Anna tanító, rajztanár Olvasólapok Tanulási segédletek Mesetár Tanulási-tanítási program Célok Képtár Naptár Tanítási segédletek Modulleírások Forgatókönyvek PP – prezentációk

43 Köszönetet mondok Heffner Anna tanítónőnek, - a Művészetoktatók legjobbikának,
aki rendelkezésemre bocsátotta saját és az iskola „ Jó gyakorlatait”. Köszönetet szeretnék még mondani a Bükkösdi Általános Iskola Igazgatójának is Meisl Károlynénak, aki támogatta e „ Jó gyakorlatok” bemutatását, ugyanakkor állandóan lelkesít munkáinkat támogatva.

44 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Agyagozástól a fazekasságig az oviban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések