Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban Dr. Dósa Imre MBVE- 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban Dr. Dósa Imre MBVE- 2010."— Előadás másolata:

1 Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban Dr. Dósa Imre MBVE- 2010

2 Kérdéscsokor Az adatkezelés életciklusán haladva: ►Humán kockázat elemzése; ►Beléptető rendszer logok felhasználása; ►Kameraképek készítése, felhasználása, az adatok életciklusa, ►Alakfelismerés, mozgáskövetés adatvédelmi oldala; ►Munkahelyi telefonhasználat (kódos telefonálás, számlarészletezés, hatékonyságnövelés telefontiltással); ►Informatikai eszközhasználat a cég falain túl: ►file védelem, e-mail vizsgálat, cég nevében írt levelek; ►Nyilvánosságra hozatal: adócsalók adatai, YouTube-ra töltött tréfás felvételek; ►Az érintett hozzájárulásának terjedelme, ►a célhoz kötöttség és a szükségesség követelménye; ►Az adatok felhasználásának korlátozása, ►fair adat megismerési eljárás, ►a munkahelyi titok szerepe ►Archiválás és adattörlés összefüggése

3 Humán kockázatok Munkavállaló alkalmazást megelőző munkaügyi adatkezelés: ►Korábbi munkahelyről információ beszerzése csak a munkavállaló engedélyével történhet ►A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. ►Egy közismert kérdőív részlete (1995. évi CXXV törvény melléklete):

4 Humán kockázatok Munkaviszonyhoz kapcsolódó személyes adatok köre korlátozott: ►A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat. ►A megismert személyes adatokat a munkáltató a munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - munkaviszony létesítése esetén - annak megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli. Biztonsági dilemma: ►Zsarolható-e a leendő munkavállaló? ►Adatszivárogtatás kockázata: –Lehetősége (nagy mennyiségű, értékű adathoz fér hozzá) –Veszélye (zsarolható vagy érdekében áll) ►Jogellenes cselekmények –Megelőzése; –Bizonyíték biztosítása Munkaügyi igények: ►Munkaidő alap védelme; ►Munka intenzitás vizsgálata - javítása; ►Hatékonyság fokozása; ►Munkaügyi szabályszegés kiszűrése

5 Beléptető naplók felhasználása Biztonsági célú felhasználás: ►Beléptető rendszerek tradicionális vagyonvédelmi célja (prevenció és vizsgálat segítése); ►Épületben tartózkodók létszámának ellenőrzése; ►Vendégfogadás támogatása. Munkaügyi célú felhasználás: ►Munkaidő nyilvántartás iránti igény; ►Jogcímkódok szükségessége – gyanús bejegyzések igazolása; ►Épületen belüli mozgás követése ►Hatékonysági, vizsgálatok ►Munkavállaló részt vett-e kötelező rendezvényen Adatvédelmi követelmények: ►Szabályozás – az érintettek tájékoztatása ►Naplók tárolási ideje felhasználási célhoz igazodjon Gyakorlati követelmények: ►Objektum(ok) alkalmassá tétele; ►Beléptető logikák kiépítése (például többes belépés) ►Oktatás, adminisztráció

6 Kameraképek készítése, felhasználása Kamera képek jogász szemmel: ►Személyes adatok rögzítése ►Adatkezelés, adatfeldolgozás ►Érintett tájékozott hozzájárulása =  ►Jogkorlátozás vagy a védelem eszköze? (prevenció – reparáció) ►A képrögzítés veszélye: visszaélésszerű felhasználás ►Ellensúlya: szabályozással –Anyagi szabályokkal: »Milyen céllal történik a képrögzítés, ki, milyen esetben nézheti vissza, milyen időtartamban tárolják a felvételeket például. –Eljárásjogi szabályokkal: »Kitől kérhető a felvétel visszanézése, másolat igényelhető-e, miként lehet az érintettről készített felvételről a törlést kérni… Alakfelismerés, objektumon belüli mozgás követése: ►Statisztikai feldolgozás megengedett – adatkezelési cél gondos megválasztása ►Visszaélésszerű felhasználás veszélye növekszik.

7 Munkahelyi telefonhasználat ►„A távbeszélő munkaeszköz” ►„A telefon az adatszivárogtatás eszköze” Telefonhasználat korlátozása: ►Szolgálati célú használat – magáncélú beszélgetések ►Vonalkérő kód: a felhasználó minősíti a hívást –Számlázás eszköze –Visszahallgathatóság csak a szolgálati hívásokra ►Számlarészletezés: számtöredék kitakarása csak az adatot ismerőnek informatív ►Vállalati szintű közös telefonregiszter: ilyen irányban a hívás szolgálati célúnak vélelmezett ►Lehallgatás-e a beszélgetések rögzítése? ►Rögzítheti-e a beszélgetést az ügyfél? Legyen a korlátozás indokolható, okszerű. Nincs mindenkire alkalmazható zsinórmérték: a hívások szervezetben betöltött célja indokolhatja a korlátozást. ►Szemléletes példák: –Call center minőségbiztosítása; (oktatása?) –Hatékonyság, munkaintenzitás növelése telefonálás tiltásával

8 Informatikai eszközhasználat A munkáltató tulajdona: ►Az eszköz ►A szoftver ►Az adat Szabályozás szükséges: ►Fizikai biztonsági intézkedések (notebook asztallábhoz kikötve) ►Szoftverjogtisztaság: letölthető-e freeware ►Fáljvédelem: technikai megoldások (határvédelmi eszközök, kriptográfiai megoldások) ►Szolgálati és magánhasználat elhatárolása Ha a magánhasználat megengedett, ennek forgalma nem ellenőrizhető! Forgalom (e-mail, web) szűrése, úgy, hogy ne legyen lehallgatás: ►Szabályzatban dolgozókkal ismertetni kell; ►Figyelembe véve, hogy a forgalom szűrése személyes adatok kezelése; ►Érintettek lehető kíméletével (káros trendről tájékoztatás érintett felkutatása nélkül) ►Riasztási technikával. Internetes forgalom (mail web) a cég képviseletének is minősülhet ►Forgalom szűrésének jogalapja ►Disclaimer-ek, adatkezelési tájékoztatók (levélküldők informálása)

9 Egy üdítő sziget a munkajogban Távmunkavégzés. Szabályai akár analógiaként is szolgálhatnak. Mt. 192/G. § (3) A munkáltató indokolt esetben ellenőrizheti a távmunkát végző munkavállaló munkavégzési kötelezettségének teljesítését. Az ellenőrzés során a munkáltató nem tekinthet be a távmunkát végző munkavállalónak a munkavégzéshez használt információtechnológiai és informatikai eszközön tárolt, a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel össze nem függő adataiba. A betekintési jogosultság vonatkozásában a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül a (6) bekezdés alapján előírt tilalom betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat. (6) A munkáltató meghatározhatja, hogy a munkavégzéshez általa biztosított információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszközt a távmunkát végző munkavállaló mely tevékenységre nem használhatja.

10 Nyilvánosságra hozatal A magyar jog szerint nem lenne jogszerű hekkertől vásárolt lopott banktitokkal adóhiányt bizonyítani. (2004. évi CXL. törvény – Ket. 121. § (1) d) semmis a közigazgatási döntés, ha tartalmát bűncselekmény befolyásolta…) A munkavállaló munkahelyi azonosítási (elérhetőségi) adatai nem személyes adatok, hanem a cég adatának minősülnek. Személyes adat nyilvánosságra hozatala reputációs kárt okozhat, gazdasági titkot sérthet. Az információs önrendelkezési jog vadhajtásává válhat. Példa: YouTube-ra feltöltött call center beszélgetés.call center beszélgetés A nyilvánosságra hozott vagy hozható adatok köre csak a munkaviszonyból folyó kötelezettségek, jogok ismeretében állapítható meg esetileg. (Közszereplők a magánszférájuk nagyobb részét áldozzák fel.)

11 Az érintett hozzájárulásának terjedelme Az adatkezelés jogalapja a munkaügyi kapcsolatokban is többnyire a munkavállaló hozzájárulása az adatkezeléshez Csodaszernek tekinthető? Mindent szabad, amihez a munkavállaló hozzájárult? – Nem A hozzájárulás önkéntessége vitatott a munkajogviszony egyenlőtlen erőviszonyaira tekintettel. A hozzájáulás nem mentesíti az adatkezelőt a célhoz kötöttség, szükségesség és arányosság alkotmányos kötelezettségének betartása alól. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint alapjog és szabadság tartalma törvénnyel csak más alapjog, vagy alkotmányos érték védelme érdekében elkerülhetetlen esetben, a szükséges mértékben és arányos módon korlátozható. (11/1992. (III. 5.) AB határozat)

12 Az adatok felhasználásának korlátozása Az információs önrendelkezési jog sérelme a külvilágban a személyes adatok visszaélésszerű felhasználásával jelenik meg. A felhasználás korrekt szabályozása az adatvédelem legfontosabb alappillére. ►Fair adat megismerési eljárás; ►Szabályozott keretek között, felsővezetői engedéllyel; ►Csak a privátszféra határáig; ►Dokumentált, lehetőleg testületi formában; ►A munkahelyi titok szerepe. „A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.”

13 Archiválás és adattörlés „12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 13. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;” Az adattörlés: ►Technikailag számos informatikai rendszerben kizárt; ►Papír alapon a részleges adattörlés megoldatlan; ►Ellentmond az adatállomány, adatarchívum integritásához, hitelességéhez fűződő érdeknek. Kiút lehet a törvényi védelem céljához igazodó „best practice” ►Az archívum integritása ne sérüljön; ►Ha törlésre nincs technikai lehetőség, adatzárolás érvényesüljön; ►Visszatöltés esetére a törölt adatrekordok listáját a visszatöltött adatok tekintetében is vezesse át a rendszeren az adatkezelő.

14 Köszönöm a kitartó figyelmet!


Letölteni ppt "Biztonságos munkahelyi adatkezelés, adatvédelem a gyakorlatban Dr. Dósa Imre MBVE- 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések