Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Borbély Attila az Ellenőrző Bizottság elnöke

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Borbély Attila az Ellenőrző Bizottság elnöke"— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Borbély Attila az Ellenőrző Bizottság elnöke
A Felügyelő Bizottságok - munka vállalók által delegáltak- szerepe a magyar jogrendszerben. Az MNV Zrt. az Ellenőrző Bizottsága szerepe, tevékenysége Előadó: Dr. Borbély Attila az Ellenőrző Bizottság elnöke

2 Felügyelő Bizottság létrehozása I.
Kötelező: Nyrt. esetében, kivéve ha az Nyrt. az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik Zrt. esetében, ha azt a szavazati jogok legalább 5 %-val rendelkező részvényesek kérik ha törvény előírja: köztulajdon védelme érdekében, vagy a Társaság tevékenységére figyelemmel ha a Gt. a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében rendelkezik

3 Felügyelő Bizottság létrehozása II.
A társaság munkavállalói létszáma a 200 főt meghaladja a munkavállalók – az üzemi tanácsnak az ügyvezetéssel kötött eltérő megállapodás hiányában – jogosultak részt venni a Társaság működésének ellenőrzésében Az FB egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

4 Felügyelő Bizottság létrehozása III.
ha az Nyrt. az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlásában az Igazgatótanács és az Üzemi Tanács állapodik meg egymással Ha a társaság olyan szervezetből jön létre átalakulással, amelynél az FB-ben nem volt munkavállalói képviselet, a társasági szerződésben kell biztosítani, hogy a munkavállalók az átalakulás után az FB-be részt vehessenek

5 A munkavállalói delegált feladata
Az üzleti titok körén kívül tájékoztatni köteles az Üzemi Tanácson keresztül a munkavállalókat Munkavállalói képviselőket az Üzemi Tanács jelöli a szakszervezetek véleményét követően Az ÜT által jelölteket a Társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésen FB taggá választani, kivéve, ha kizáró ok áll fenn A munkavállalói küldöttet a többi taggal azonos jogok és kötelezettségek illetik Ha véleményük egyhangúlag eltér a többi FB tag álláspontjától a kisebbségi álláspontot ismertetni kell a társaság legfőbb szervének ülésén A munkavállalói küldöttet megilleti az MT. alapján az ÜT tagját megillető munkajogi védelem

6 Az MNV Zrt. ellenőrzési rendszere
A Tanács és az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését végző Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága Az EB elnökének szakmai felügyelete alatt álló Ellenőrzési Igazgatóság A vezérigazgatóhoz tartozó, a vezetői és a tulajdonosi ellenőrzést ellátó Belső Ellenőrzési Iroda A Társaság Nemzeti Földalappal kapcsolatos tevékenységét ellenőrző NFA Ellenőrző Bizottsága

7 A Tanács és MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága I.
A Tanács és az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenőrzését legfeljebb tizenegy tagból álló Ellenőrző Bizottság végzi. Az Ellenőrző Bizottság összetétele sajátos. Elnökét a miniszterelnök az Állami Számvevőszék javaslatára nevezi ki a parlamenti bizottságok általi meghallgatást követően. (gazdasági, költségvetési) Tagjává az országgyűlési képviselőcsoportok (pártok) jelöltjei közül egy-egy személyt, az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói és munkavállalói oldalának javaslatára egy-egy személyt, további tagjait a Pénzügyminiszter javaslatára a Miniszterelnök nevezi ki. A tagok megbízatása öt évre szól.

8 A Tanács és MNV Zrt. Ellenőrző Bizottsága II.
Az Ellenőrző Bizottság, mint az ország „kis parlamentje” Összetételének sajátossága mellett is mindenkor a szakmai alapú döntéshozatal elsődlegessége Magasan kvalifikált, társadalmilag elismert szakemberek Színvonalas testületi munka, vitákban kiérlelve Társadalmi kontroll megvalósítása

9 Az Ellenőrző Bizottság működésének szabályozottsága
Alapvető jogszabály a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény Speciális jogszabály az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény A Kormány 254/2007. (X.4.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról Az MNV Zrt. – RJGY által jóváhagyott – Szervezeti és Működési Szabályzata Az Ellenőrző Bizottság – RJGY által jóváhagyott – ügyrendje /panaszok és bejelentések eljárási rendje, személyi felelősség megállapítására vonatkozó eljárási rend/ Az MNV Zrt. – RJGY által tudomásul vett - Ellenőrzési Szabályzata

10 A Vtv. szerinti EB specialitása a Gt
A Vtv. szerinti EB specialitása a Gt. szerinti FB-vel összehasonlításban A megválasztás, jelölés eltérő szabályai A megbízás időtartama törvényileg rögzítetten öt év Legfeljebb 11 főből álló testület Elnökét nem saját maga választja tagjai közül Speciális kizáró okok az EB tagság megszűnéséhez Sajátos összeférhetetlenségi szabályok Az EB tagok részére köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Az EB tagok feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az állam érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.   „C” típusú nemzetbiztonsági átvilágítás alanyai

11 Az Ellenőrző Bizottság helye az MNV Zrt. munkaszervezetében

12 Az Ellenőrző Bizottság kapcsolatrendszere
Az EB és a Részvényesi Jogok Gyakorlójának kapcsolata Az EB és a Tanács kapcsolata Az EB és a menedzsment, szakmai szervezetek napi munkakapcsolata Az EB és az Ellenőrzési Igazgatóság kapcsolata Az EB és az Állami Számvevőszék kapcsolata Az EB és a parlamenti bizottságok kapcsolata Az EB és a tömegkommunikáció

13 Az Ellenőrző Bizottság feladatai I.
A Tanács és az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásnak az ellenőrzése A tulajdonosi ellenőrzés keretei között tevékenységével segíti a Gt-ből és a Vtv-ből adódó feladatok, valamint az RJGY határozatainak az MNV Zrt. részéről történő jogszerű végrehajtását Ellenőrzi a Tanács döntéseinek törvényességét és célszerűségét Jogosult megvizsgálni a Tanács és az MNV Zrt. minden gazdasági tevékenységét Köteles megvizsgálni a Tanács által elfogadott éves beszámolót, mérleget, vagyonkimutatást

14 Az Ellenőrző Bizottság feladatai II.
Megvizsgálja az RJGY kizárólagos hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben a Tanács által készített és elfogadott előterjesztést, jelentést, beszámolót Ellenőrzi és véleményezi a Társaság belső szabályzatait Ellenőrzi a Társaság által lefolytatott versenyeztetési eljárások szabályszerűségét

15 Az Ellenőrző Bizottság feladatai III.
Az RJGY részére bármely kérdésben indítványt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet Elősegíti az Állami Számvevőszék Vtv-ben előírt ellenőrzési tevékenységét. Szakmailag irányítja és felügyeli a Társaság Ellenőrzési Igazgatóságának tevékenységét Tevékenységét az RJGY által jóváhagyott ügyrend, valamint az annak alapján elfogadott Ellenőrzési Szabályzat szerint, a vonatkozó jogszabályok keretei között végzi Működéséről évente beszámolót készít az RJGY részére

16 Az Ellenőrző Bizottság célkitűzései
Törvényesség Célszerűség Átláthatóság Társadalmi kontroll megvalósítása

17 Az Ellenőrző Bizottság munkaterve I.
Tevékenységét /EB határozattal elfogadott/ féléves munkaterv alapján végzi A munkatervet egyeztetés céljából megküldi: RJGY, Tanács elnöke, Vezérigazgató részére Vizsgálatot vezető EB tagok kijelölése Határidők meghatározása

18 Az Ellenőrző Bizottság munkaterve II.
Az EB által elrendelt ellenőrzéseket: tagjai közreműködésével, a Társaság Ellenőrzési Igazgatósága révén, szükség esetén szakértők bevonásával végzi Az ellenőrzések koordinációjáért az ellenőrzési igazgató a felelős

19 Az Ellenőrző Bizottság munkaterve III.
Véleményezési kötelezettség: saját és rábízott vagyon éves beszámolója Tanács által elfogadott és az RJGY elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, vagyonkimutatás, az éves üzleti terv és vagyonkezelési terv véleményezése egyedi, átfogó, téma, cél és utó vizsgálatok

20 Az Ellenőrző Bizottság munkaterve IV.
Folyamatosan végzendő feladatok Tanács tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése Vezetői Értekezlet tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése Az EB tájékoztatása a meghozott döntésekről Bejelentések kezelése

21 A vizsgálatok végrehajtásakor követendő eljárási rend I.
vizsgálati program készítése vizsgálati indító értekezlet vizsgálat végrehajtása, jelentés készítése, egyeztetések lefolytatása vizsgálati jelentés EB elé terjesztése döntésre EB által elfogadott jelentés Tanács általi észrevételezése

22 A vizsgálatok végrehajtásakor követendő eljárási rend II.
Tanács észrevételeivel kiegészített vizsgálati jelentés EB elé történő beterjesztése döntésre A vizsgálati jelentés véglegesítése A véglegesített jelentés megküldése: Tanács, Vezérigazgató, RJGY, ÁSZ részére Intézkedés, tájékoztatás, végrehajtás céljából Meghozott EB határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése

23 Az Ellenőrző Bizottság által meghozott határozatok I.
2008. évben összesen 120 határozat Véleményezéssel kapcsolatos: 9 határozat Ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos: 35 határozat Szabályzat, eljárási rend, munkatervvel kapcsolatos: 9 határozat EB részére tájékoztatóval kapcsolatos: 22 határozat Bejelentéssel, szakmai állásfoglalással kapcsolatos: 45 határozat

24 Az Ellenőrző Bizottság által meghozott határozatok II.
2009. évben /december 1-ig/ 146 határozat Véleményezéssel kapcsolatos: 16 határozat Ellenőrzési jelentéssel kapcsolatos: 41 határozat Szabályzat, eljárási rend, munkatervvel kapcsolatos: 11 határozat EB részére tájékoztatóval kapcsolatos: 31 határozat Bejelentéssel, szakmai állásfoglalással, kapcsolatos: 47 határozat

25 A 2008-2009. évben lefolytatott vizsgálatok I.
az új szervezet létrehozásával kapcsolatos vizsgálatok A Vtv-ben és a Vhr-ben rögzített határidőre előírt feladatok teljesülésével kapcsolatos vizsgálatok tevékenységet lezáró beszámolók elkészítésével kapcsolatos vizsgálatok jogelőd szervezetek és az MNV Zrt. közötti átadás-átvétel szabályszerűségének ellenőrzése MNV Zrt. belső szabályzatainak kialakítása RJGY határozatok végrehajtásának folyamatos figyelése és ellenőrzése

26 A 2008-2009. évben lefolytatott vizsgálatok II.
Az MNV Zrt-hez került társaságok és vagyontárgyak átadása-átvételének szabályszerűsége FRADI Pálya néven ismert /Üllői úti ingatlan/ ingatlanok értékesítése Budapest Airport privatizációs szerződésében vállalt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata MALÉV privatizációs szerződésének zárását követő események vizsgálata Bábolna Zrt. „va”, „fa” kapcsolatos vizsgálatok Bábolna Ménesbirtok Kft.-vel kapcsolatos vizsgálat

27 A 2008-2009. évben lefolytatott vizsgálatok III.
„Termőföldért Életjáradék” program végrehajtásának vizsgálata Kormányzati Negyed projekttel kapcsolatosan meghozott döntések vizsgálata Új Tulajdonosi program végrehajtásával kapcsolatos vizsgálat MNV Zrt. szervezeti felépítésének és a évi működésének elemző vizsgálata A Vtv. 13. §. (7) bekezdése szerinti beszámoló elkészítése az EB évi működéséről

28 A 2008-2009. évben lefolytatott vizsgálatok IV.
MNV Zrt. portfóliójába tartozó erdőgazdasági társaságok egységes informatikai rendszerének kialakításának szabályszerűsége Richter Gedeon Nyrt. állami tulajdonú részvényeire átcserélhető kötvények lejárata kapcsán meghozott tulajdonosi döntések vizsgálata Regionális víziközmű társaságcsoport kialakításának szabályszerűsége

29 A 2008-2009. évben lefolytatott vizsgálatok V.
RJGY által kért /folyamatban lévő/ vizsgálatok: RJGY döntéseinek törvényes határidőben történő meghozatalát akadályozó körülmények vizsgálata Magyar Posta Zrt. fővárosi irányítói apparátusának elhelyezését szolgáló irodaház bérlése szabályszerűségének vizsgálata Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévő moszkvai nagykövetség ingatlanja értékesítése szabályszerűségének vizsgálata

30 Az Ellenőrző Bizottság tagjai
Elnök: Dr. Borbély Attila (ÁSZ) Tagok: Dr. Bognár András (Kormány) Sághy Zoltán (Kormány) Dr. Harcsár István (Kormány) Gál Rezső (OÉT munkavállalói oldal) Dr. Zs. Szőke Zoltán (OÉT munkáltatói oldal) Dr. Halasi Tibor (FIDESZ) Dr. Mészáros József (KDNP) Dr. Mihályi Péter (SZDSZ) Kovácsné Egedi Éva (Kormány) Kertész István (MSZP)

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Borbély Attila az Ellenőrző Bizottság elnöke"

Hasonló előadás


Google Hirdetések