Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Angyalok & Démonok A Biblia tükrében. Bibliai világkép Természetes, anyagi világ Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat ember Természetfeletti,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Angyalok & Démonok A Biblia tükrében. Bibliai világkép Természetes, anyagi világ Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat ember Természetfeletti,"— Előadás másolata:

1 Angyalok & Démonok A Biblia tükrében

2 Bibliai világkép Természetes, anyagi világ Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat ember Természetfeletti, szellemi világ Megismerés módja: kijelentés

3 Természetfeletti világ Istenhez hűséges (világosság birodalma) Szellemi lények –Kerubok –Szerafok –Angyalok Istennel szemben fellázadtak (sötétség birodalma) Szabadon lévő angyalok Démonok Fogságban lévő angyalok

4 Angyalokról általában Angyal szó jelentése: küldött, követ Emberek, mint angyalok Mt. 11,10: Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Jak. 2,25: S ugyanígy a parázna Ráháb is, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket? Szellemi lények ( szűkebb és tágabb értelem)

5 Angyalokról általában Teremtett lények –Nem öröktől fogva létezőek –Teremtésük ideje bizonytalan –Az anyagi világ teremtésekor már jelen voltak Halhatatlanok Személyiséggel rendelkeznek –szabad akaratuk van –inteligenciájuk van –gondolkodnak, éreznek

6 Angyalok megjelenési formái Látomásban való megjelenés –Ezékiel látomása –Ézsaiás látomása –János látomásai Dicsőségben való megjelenés –Dániel esete Emberként való megjelenés –Ábrahám, Lót Köztes állapotban való megjelenés –Sámson anyjának esete

7 Angyalok feladatai Isten üzenetének tolmácsolói –Dán. 8,16: És emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott: Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt! –Dán. 9,21: még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. –Lk. 1,26-27: A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.

8 Angyalok feladatai Isten akaratának megvalósítói –Zsolt. 103,20-21: Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! –Ítélet végrehajtás Sodoma és Gomorra Egyiptomi tizedik csapás Utolsó idők csapásai

9 Angyalok feladatai Örző, védő feladat –Zsid. 1,14: Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? –Zsolt. 34,8: Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. –Zsolt. 91,11-12: Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.

10 Angyalok a történelemben Pátriárkák korában Mózes idejében Próféták alatt Jézus életében Apostoli korban

11 Angyalok a pátriárkák korában Ábrahám korában –Megszólítása, elhívása –Hágár találkozása az Úr angyalával – Találkozás a mamré tölgyesében Izsák ígérete Sodoma pusztulásának bejelentése –Lót talákozása az angyalokkal Jákób találkozásai –Jákób álma –Jákób tusakodása az angyallal

12 Angyalok a Mózes korában Mózes megszólítása az égő csipkebokorból 10 csapás egyiptomban Nép vezetése Egyiptomból az ígéret földje felé Bálám esete az angyallal

13 Angyalok a bírák, királyok, próféták idejében Gedeon találkozása az angyallal Sámson születésének bejelentése Dávid népszámlálása miatti büntetés végrehajtója Illést angyal erősíti Elizeust angyalok védik Angyal győzi le Ezékiás királyt támadó asszírokat Angyal menti meg Dániel három barátját Angyal menti meg Dánielt Angyalok a próféták látomásaiban

14 Angyalok Jézus életében Angyal jelenti be Keresztelő János születését Angyal jelenti be Jézus születését Angyal vigyáz a gyermek Jézusra Angyal erősíti Jézust a gecsemáné kertben Angyal jelenti be a feltámadást Angyalok a mennybemenetelkor

15 Angyalok az apostolok idejében Angyal szabadítja ki az apostolokat Angyal menti meg Pétert Angyal szólítja meg Kornéliust Angyal öli meg a felfuvalkodott királyt Angyal erősíti Pált

16 Angyalok szervezettsége Kol. 1,16: Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Döntéshozó szint Végrehajtó szint

17 Angyalok hierarchiája: trónusok Jel. 4,2-4: Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam huszonnégy trónt, és a trónusokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona.

18 Angyalok hierarchiája: trónusok Dán. 7,9: Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Feladatuk: törvényhozás, bíráskodás, mennyei parlament

19 K K K K

20 Angyalok hierarchiája: Uralmak, fejedelmek Dán. 12,1: És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.

21 Fejedelmek Ezen a szinten jelennek meg a lázadó angyalok Eféz. 6,12: Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Dán. 10,20: És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő!

22 Szellemi lények élettere Földi élet: Démonok Légkör, első ég: Sátán uralmi területe Második ég: bukott angyali fejedelmek Harmadik ég: Isten lakóhelye, mennyei lények, üdvözültek Hádész, seol (pokol, alvilág): elkárhozott lelkek Tartarosz: fogva tartott lázadó angyalok Tüzes tó: jelenleg üres

23 Gonosz eredete Teremtett lény Nem gonosznak lett teremtve Fellázadt Isten ellen Bukásával magával rántotta az angyalok harmadát

24 Kik a démonok? Főként az evangéliumokban fordulnak elő Testi, lelki betegségeket okoznak Úr Jézus egyik szolgálati területe volt a tőlük való szabadítás Eredetük nem ismert Testetlen lények, akik testet keresnek maguknak

25 Szellemi lények hatása az emberi életre Földi politika, kultúra, közgondolkodás meghatározói Jób történetének tanulsága Gábriel és a perzsa a birodalom

26 Helyes viszonyulásunk hozzájuk Ma is léteznek és működnek Utolsó időkben szolgálatuk erősödése várható Nem képezhetik a vallásos imádat tárgyát Sátán legyőzött ellenfél Ellenállásra buzdít az Írás


Letölteni ppt "Angyalok & Démonok A Biblia tükrében. Bibliai világkép Természetes, anyagi világ Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat ember Természetfeletti,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések