Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Angyalok & Démonok A Biblia tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Angyalok & Démonok A Biblia tükrében."— Előadás másolata:

1 Angyalok & Démonok A Biblia tükrében

2 Bibliai világkép Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat
Természetes, anyagi világ Tapasztalat élettelen, anyagi világ növény állat ember Természetfeletti, szellemi világ Megismerés módja: kijelentés

3 Természetfeletti világ
Istenhez hűséges (világosság birodalma) Szellemi lények Kerubok Szerafok Angyalok Istennel szemben fellázadtak (sötétség birodalma) Szabadon lévő angyalok Démonok Fogságban lévő angyalok

4 Angyalokról általában
Angyal szó jelentése: küldött, követ Emberek, mint angyalok Mt. 11,10: Ő az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Jak. 2,25: S ugyanígy a parázna Ráháb is, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket? Szellemi lények ( szűkebb és tágabb értelem)

5 Angyalokról általában
Teremtett lények Nem öröktől fogva létezőek Teremtésük ideje bizonytalan Az anyagi világ teremtésekor már jelen voltak Halhatatlanok Személyiséggel rendelkeznek szabad akaratuk van inteligenciájuk van gondolkodnak, éreznek

6 Angyalok megjelenési formái
Látomásban való megjelenés Ezékiel látomása Ézsaiás látomása János látomásai Dicsőségben való megjelenés Dániel esete Emberként való megjelenés Ábrahám, Lót Köztes állapotban való megjelenés Sámson anyjának esete

7 Angyalok feladatai Isten üzenetének tolmácsolói
Dán. 8,16: És emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott: Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt! Dán. 9,21: még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Lk. 1,26-27: A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.

8 Angyalok feladatai Isten akaratának megvalósítói
Zsolt. 103,20-21: Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! Ítélet végrehajtás Sodoma és Gomorra Egyiptomi tizedik csapás Utolsó idők csapásai

9 Angyalok feladatai Örző, védő feladat
Zsid. 1,14: Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Zsolt. 34,8: Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Zsolt. 91,11-12: Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon,kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.

10 Angyalok a történelemben
Pátriárkák korában Mózes idejében Próféták alatt Jézus életében Apostoli korban

11 Angyalok a pátriárkák korában
Ábrahám korában Megszólítása, elhívása Hágár találkozása az Úr angyalával Találkozás a mamré tölgyesében Izsák ígérete Sodoma pusztulásának bejelentése Lót talákozása az angyalokkal Jákób találkozásai Jákób álma Jákób tusakodása az angyallal

12 Angyalok a Mózes korában
Mózes megszólítása az égő csipkebokorból 10 csapás egyiptomban Nép vezetése Egyiptomból az ígéret földje felé Bálám esete az angyallal

13 Angyalok a bírák, királyok, próféták idejében
Gedeon találkozása az angyallal Sámson születésének bejelentése Dávid népszámlálása miatti büntetés végrehajtója Illést angyal erősíti Elizeust angyalok védik Angyal győzi le Ezékiás királyt támadó asszírokat Angyal menti meg Dániel három barátját Angyal menti meg Dánielt Angyalok a próféták látomásaiban

14 Angyalok Jézus életében
Angyal jelenti be Keresztelő János születését Angyal jelenti be Jézus születését Angyal vigyáz a gyermek Jézusra Angyal erősíti Jézust a gecsemáné kertben Angyal jelenti be a feltámadást Angyalok a mennybemenetelkor

15 Angyalok az apostolok idejében
Angyal szabadítja ki az apostolokat Angyal menti meg Pétert Angyal szólítja meg Kornéliust Angyal öli meg a felfuvalkodott királyt Angyal erősíti Pált

16 Angyalok szervezettsége
Kol. 1,16: Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Döntéshozó szint Végrehajtó szint

17 Angyalok hierarchiája: trónusok
Jel. 4,2-4: Azonnal elragadtattam lélekben, és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam huszonnégy trónt, és a trónusokon huszonnégy vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona.

18 Angyalok hierarchiája: trónusok
Dán. 7,9: Azután ezt láttam: Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Feladatuk: törvényhozás, bíráskodás, mennyei parlament

19 K K K K

20 Angyalok hierarchiája: Uralmak, fejedelmek
Dán. 12,1: És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.

21 Fejedelmek Ezen a szinten jelennek meg a lázadó angyalok
Eféz. 6,12: Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Dán. 10,20: És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő!

22 Szellemi lények élettere
Harmadik ég: Isten lakóhelye, mennyei lények, üdvözültek Második ég: bukott angyali fejedelmek Légkör, első ég: Sátán uralmi területe Földi élet: Démonok Hádész, seol (pokol, alvilág): elkárhozott lelkek Tartarosz: fogva tartott lázadó angyalok Tüzes tó: jelenleg üres

23 Gonosz eredete Teremtett lény Nem gonosznak lett teremtve
Fellázadt Isten ellen Bukásával magával rántotta az angyalok harmadát

24 Kik a démonok? Főként az evangéliumokban fordulnak elő
Testi, lelki betegségeket okoznak Úr Jézus egyik szolgálati területe volt a tőlük való szabadítás Eredetük nem ismert Testetlen lények, akik testet keresnek maguknak

25 Szellemi lények hatása az emberi életre
Földi politika, kultúra, közgondolkodás meghatározói Jób történetének tanulsága Gábriel és a perzsa a birodalom

26 Helyes viszonyulásunk hozzájuk
Ma is léteznek és működnek Utolsó időkben szolgálatuk erősödése várható Nem képezhetik a vallásos imádat tárgyát Sátán legyőzött ellenfél Ellenállásra buzdít az Írás


Letölteni ppt "Angyalok & Démonok A Biblia tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések