Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hit fejlődése Dr. Veres Sándor 1 05/04/01 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hit fejlődése Dr. Veres Sándor 1 05/04/01 1."— Előadás másolata:

1 A hit fejlődése Dr. Veres Sándor 1 05/04/01 1

2 Óravázlat Jogosult-e a hit fejlődéséről beszélni?
Fowler koncepciójának alapjai Fowler hitfejlődési szakaszai Az elmélet értékelése Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából 2 05/04/01 2

3 Jogosult-e a hit fejlődéséről beszélni?
Gyermeki rajongás a bibliai történetek iránt Kamaszok lázadása szüleik hite ellen Fiatal felnőttek felismerése: a kereszténység többet jelent, mint doktrínák, szabályok halmazát 3 05/04/01 3

4 Jogosult-e a hit fejlődéséről beszélni?
E jelenségek magukban is azt kínálják, hogy jogos azt gondolnunk: A fejlődés, amelyet az emberek megtesznek hitük megértésében és átélésében, előre látható szakaszok szerint történik.(Dawns) 4 05/04/01 4

5 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
A hit ajándék (Ef 2:8-9, Róm 12:3, 1Kor 12:9) akkor, hogyan redukálható előre látható szakaszokra? Számos növekedéssel kapcsolatos metafóra van ugyanakkor a Szent Irásban, pl. tej és szilárd táplálék, vagy különféle magvak. 5 05/04/01 5

6 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
Clairvaux-i Bernát XII. században ezt írta: „Minden vallásos intézmény erre a három emberi kategóriára épül. Akik az „ösztönös” szakaszban vannak, azokat egyelőre sem ésszerűség, sem az érzelmek nem vezérlik. A tekintély és a tanítás ösztönözheti őket s a tanítással lehet irányítani őket. Ám továbbra is olyanok, mint a kézen fogva vezetett vakok, elfogadják a jót, ahol rátalálnak, valamint a többieket követik és utánozzák. Azután következnek az „ésszerűek”, akik természetes tudásuk és logikájuk alapján döntenek. Ők ismerik a jót, és áhítozzák is azt, de még mindig szeretet híján valók. Végezetül ott vannak a lelkileg érettek, akiket a lélek vezérel s akiket sokkal inkább felvilágosít a Szentlélek. Azért nevezzük őket „lelkieknek”, mert valük van a Szentlélek, mind Gedeonnal.” 6 05/04/01 6

7 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
A régi keresztény tanítás is azt tartja, hogy a hitbéli előrehaladás kiszámítható minták alapján valósul meg. A reformáció hatása is efelé sarkalta a gondolkodást. (ma: Friedrich Schweitzer) John Locke ( Some Thoughts Concerning Education) és Rousseau (Emile) a gyermeki fejlődés sajátosságai iránti fogékonyság és a vallási nevelésre való hatása. 7 05/04/01 7

8 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
Bushwell 1840-es évek : a vallásos nevelést a gyermek kibontakozó képességeihez szükséges igazítani. „A szülőknek inkább a gyermek korához igazodó kedveskedő tanítással kell kezdenünk. Mindenekelőtt egy érzést kell megpróbálnunk átadni s nem egy doktrínát azért, hogy az Isten iránti szeretetről, a tőle való függőségtől és a bűnbánattól indíttatva bátorítsák a gyermeki szívet, minden alkalmazható jó indítékot felhasználva erre, bemutatva a jót, a boldogságot és a vonzót; a rosszat, a gyűlöletest és az utálatost. Majd, ahogy a gyermek értelme nyiladozik, képességéhez mért táplálékot kell adni neki, fokozatosan feltárva a keresztény doktrína és tapasztalat nehezebb területeit. „ 8 05/04/01 8

9 Jogosult-e a hit fejlődéséről beszélni?
Bushwell (1849) megközelítése azért fontos, mert megközelítése Először affektív Később kognitív Először a gyermeket érzelmi szinten kell nevelni, majd kognitív fejlődésével párhuzamosan kell megfelelő kognitív tartalmakkal ellátni. 9 05/04/01 9

10 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
A mai hitfejlődési teória axiómái megpróbálja a hit struktúráit leírni Minden ember rendelkezik hittel A hit tényét tartalmától függetlenül emberi jelenségnek nevezi („az ember gyógyíthatatlanul vallásos” Sabatini, Jung) 10 05/04/01 10

11 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
„Amikor a hitről úgy beszélek, mint az emberi fajt jellemző jelenségről – mint az ember értelemkeresésének egyetemes sajátosságáról – , akkor azt állítom, hogy Isten eleve felruházott minket a hit képességével. Tehát emberi lényekként való fejlődésünket kezdettől fogva a hitre való képesség és a hit iránti igény jellemzi. Függetlenül attól, hogy kifejezetten vallásos vagy keresztény módon nevelkedtünk-e a hitben, bizalom és hűségen alapuló kapcsolatok létrehozására törekszünk. Elkötelezzük magunkat ügyeknek és értékközpontoknak. Életünket alapeszmékhez viszonyítva alakítjuk. Szövetséget és társulásokat kötünk a hatalom eszméivel és realitásaival. Ilyen módon csatlakozunk a többiekhez az élet értelmének keresésében és megteremtésében.” (James Fowler) 11 05/04/01 11

12 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
Fowler szerint minden ember hisz valamiben A hit fejlődés viszont azt vizsgálja, hogyan hisznek az emberek, megvizsgálja a hit mély struktúráit és hogyan tartják meg tartalmát. A tartalom természetfeletti eleme: elfogadjuk a keresztény hit tartalmát (1Kor 12:3) Krisztusban való hitünk is a fejlődési mintákat követi 12 05/04/01 12

13 Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
Nagyon fontos azt belátnunk, hogy hittel rendelkezni és hitünket Krisztusba helyezni nem ugyanazt jelenti. Mindenki hisz valamiben, de csak azok üdvözülnek, akik Krisztusban hisznek (1Jn 5:12) A megtérés tartalmi (amit hiszünk) változást jelent, ami szükségszerűen érinti hitünk struktúráját (ahogyan hiszünk). 13 05/04/01 13

14 Fowler koncepciójának alapjai
James W Fowler. (1940-) valláspszichológia székeskörben ismert és elismert elméletalkotója Harvard Egyetemen tanult, a Boston College, majd a Harvardon tanított, jelenleg: Center for Research in Faith and Moral Development intézet igazgatója 14 05/04/01 14

15 Fowler koncepciójának alapjai
Kapcsolata Lawrence Kohlberg kutató munkásságával Fowler problémája: az emberek megpróbálnak értelmet adni az életüknek Kohlberg segitette megismerni ennek a fejlődésnek a lehetséges szakaszait. „klasszikus liberális protestáns vagyok” Paul Tillich és H. Richard Niebuhr teológiája és Immanuel Kant a priori ismeretelméletgi kategóriái hatottak rá. 15 05/04/01 15

16 Fowler koncepciójának alapjai
Fowler hitkonstrukciója: „A hit olyan megnyugvást adó, dinamikus és holisztikus konstrukció, amely kiterjed az egyén és a mások, az egyén és a világ, az egyén és az egyén viszonyára, amely viszonylatok mindegyike egy mindent átfogó környezetbe tagolódik. Ezt a megközelítést több kritikus bírálta, mert nem ad egységes és pontos definciót a hitről …..Megpróbálja a hitnek egy olyan tudatosságát kiváltani, amely az emberi cselekvés és konstrukció többdimenziós, központi formája. A hit magába foglalja mind a tudatos, mind az öntudatlan folyamatokat, összekapcsolja a racionális és a szenvedélyes tudati dinamizmust. A hit átfogja mind a vallásos, mind a nem vallásos irányultságokat és formákat.” 16 05/04/01 16

17 Fowler hitfejlődési szakaszai
A keresztény otthonokban felnövekvő gyermekek megtanulják szüleik hozzáállását? Azt, hogy a gyülekezet jó hely. Fowler definicióját Jézus Krisztusban való hitre alkalmazzuk, akkor ott Isten a végső környezet. „Egyidejűleg igaznak és mégis bűnösnek” (Luther) látjuk magunkat, másokat nagy méltóságban vannak, értékkel rendelkeznek, de bűnösökként veszedelemben vannak a Szent Isten előtt. 17 05/04/01 17

18 Fowler hitfejlődési szakaszai
Elsődleges hit (újszülöttkor) „szakasz előtti” – módszerek nem alkalmazhatók Szakasz: Intuitív/projektív hit (korai gyermekkor) * Képzetek dominálnak – ezek nincsenek a logikus gondolkodás kontrollja alatt * Érzékletek és érzelmek – védelmező és fenyegető életélmények * Keresztény környezet alapvető attitűdök elsajátítása: a gyülekezet jó hely (ima, öröm, elégedettség) érzelmi realitások 18 05/04/01 18

19 Fowler hitfejlődési szakaszai
Szakasz: Mitikus/literális hit (gyermekkor és azon túl) * konkrét műveletek: logikus gondolkodás: okság, tér, idő szerint rendezés * mitikus – élet értelmét képes megragadni történetekben * literális (szószerinti) konkrét gondolkodáshoz kötött, kolátozott öntudat * nem tud könnyen egy másik személy nézőpontjával azonosulni (elvonatkoztatás, decentrálás hiánya) * kezdi megérteni Istent az erkölcsi kölcsönösség elve alapján. Kinek kell megbocsátani, kit kell megbüntetni. * konkrét fogalmak alapján értelmezi a hit tartalmait: mennyország csodálatos házakból áll (Jn. 14:2), város utcái arannyal vannak kirakva (Jel 21:21) * fontos feladat: különválasztani a valóságot a vélt helyzettől * Jézus általi helyeslése a gyermeki hitnek : alázat és bizalom és nem annak tartalma (MT 18:2-3) 19 05/04/01 19

20 Fowler hitfejlődési szakaszai
3. Szakasz: Szintetikus/konvencionális hit (serdülőkor és azon túl) * önmagukat a másokkal kapcsolatos viszonyrendszerben vizsgálják (szintetikus szakasz: koherens nézőponttá szilárdulnak az előző szakasz gondolatai, hitvilága, értékei) * konvencionális: hajlamosak elfogadni egy nagyobb közösség hitrendszerét, és formáit. * erős kötődés az egyházhoz, ami a család idealizált kivetítése * fenyegetettség : minden egyházon belüli konfliktus * Istent úgy kezelik, mint a személyek közötti kapcsolatrendszer kiterjesztését, közeli barát, * hitközösség jelentős személyiségeitől való függőség (veszély) * vigaszt nyújt, védelmet, biztonságot: az alkalmazott kategóriák egyértelműen körülhatároltak (közösség, kapcsolatok, erős vezető) könnyen itt tarthatja a tagokat 20 05/04/01 20

21 Fowler hitfejlődési szakaszai
4. Szakasz: Individuatív/refletív hit (fiatal felnőttkor) * öntudat és a vallásos fejlődés kettőssége * az erős önkép élménye szöges ellentétben áll az előző szakasz közösségi tudat érzésével: önigazolás, önálló választás lehetősége, a csoporttól függetlenül. * egy harmadik személy nézőpontjának átvételével vizsgálja magát és a nagyobb hitközséget is, a társadalom egészéhez visztonyitva * a mohó beilleszkedési vágyat ae szakaszra jellemtő tudatos bírálat váltja fel * individuativ (most alakítja ki saját önazonosságát), reflektiv , tudatos gondolkodás jellemzi a csoport feltéeteleiről és lépéseiről * bűntudat és hiányérzet kíséri, megszünik a korábbi kényelemérzet * a hitközség, ami eddig nevelte mellőzésben és birálatban részesül * Nehezen viselik ezt azok a közösségek, melyek a szintetikus/konvencionális hit ápolására rendezkedtek be * korláta: túlzottan támaszkodik saját nézőpontjára, bizonyos fokú arrogancia kiséri, az egyén a csoport fölé helyezi önmagát * privatizált hit fejlődik ebből ki, nem tolerálja a külső értikitéletet * demitologizálja a vallásos rituálékat, tudni akarja a rituálék mögött meghúzódó jelentést. 21 05/04/01 21

22 Fowler hitfejlődési szakaszai
5. szakasz.: konjunktív hit (középkor és azon túl) * tudatosulnak saját korlátai, kevésbé biztos már a negyedik szakaszban meghozott értékítéletei és értékeléseit illetően * mélyebbé válik öntudata, megérti saját nézőpontjának viszonylagosságát és egyre inkább tudatában van Isten nagyszerűségének. * a mennyei immanencia és transzcendencia megbecsült helyre kerül, inkarnáció és szentség teológiája paradoxikusabb megvilágítást kap * az igazság többdimenziós, másoknak olyan meglátásuk van amilyen nekünk nincs * értékelik másokkal való értékes találkozásokat, az igazság újabb keresése kezdődik * számolnak a bálványozás lehetőségével, nagyobb tolerancia * alázatosság is új felfogást nyer, ez visszafogja a negyedik szakasz önbizalmát * Dialógus keresése saját hitközségen kivüliekkel is, nyiltság más csoportok felé 22 05/04/01 22

23 Fowler hitfejlődési szakaszai
6. Szakasz: A hit egyetemesítése (közepes életkor és azontúl) * Az énkép radiális decentralizálódását követeli meg * Az Istenhez való kapcsolat radikálisan új minőségét * Minden háttérbe szorul Isten munkájával és királyságával való azonosulás érdekében. * A szabadságnak egy új minősége jelenik meg, az énkép a létezés alapjaként azonosítódik * Új várakozás az élettel szemben: a szeretet és az igazság elemeire összpontosít, a megosztást és az elnyomást eredményező kérdések mellőzésével. * Az éntudat az adott realitásnak a transzcendens aktualitás irányában történő transzformációjára használódik. 23 05/04/01 23

24 Fowler elméletének értékelése
Személyes ellenvetésem: biológiai modellekre alapozott, nem teológiai alap elvekre (Isten vajon miért ad előrehaladást máskor meg miért enged meg visszaesést a hit fejlődésében?) nem magyarázható vele a hit krízise A tartalom (hitelvek) és a struktúra (vallásgyakorlás) viszonya életkori érettség függvénye: érés és környezet dilemmájának megjelenése a hitfejlődés magyarázatában 24 05/04/01 24

25 Fowler elméletének értékelése
Fowler számára a hit szövegmagyarázó háló, ezen keresztül értelmezi az ember az életét és keres értelmet Fowler elkülönítette egymástól a tartalmi és a megjelenési oldalt, ő inkább csak a strukturális oldalt vizsgálta 24 05/04/01 24

26 Fowler elméletének értékelése
Érdeme: számos kérdést összekapcsolt és azokat ötvözte a hit konstrukciójának leírásával. Komoly sikerek az emberek hitfejlődési szakaszainak a megállapitásában (pontozási rendszer) Leírást ad a szakaszokról, számos tartalmi kérdést tisztázott 24 05/04/01 24

27 Fowler elméletének értékelése
Hátránya: Átvette Tillich és Niebuhr feltételezéseit isten természetéről, az emberi tapasztalat szerepéről és az evangélium lényegéről, olyan tételeket alokalmazott melyek nem egyeztethetők össze a Szent Irással. Nem a létezés alapjával kell azonosulnunk, hanem hálát kell éreznünk a Szent isten kegyelme iránt, aki egyidejüleg kereste és lehetővé tette megváltásunkat. Hálás szivvel ismerjük (Jn 17:3) és szolgáljuk (Rom 12:1) 24 05/04/01 24

28 Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából
A hit mint egyetemes jelenség A hit nem olyasvalami, amellyel csak a „vallásos” emberek rendelkeznek; mindenki keresi azt a jelentést, amelyet a hit közvetít. Minden emebr hit felé fordul, amikor létezésének értelmét keresi. 24 05/04/01 24

29 Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából
A keresztényeknek nem kell alsóbbrendűnek érezniük magukat azért, mert ők a hitet képviselő emberek A keresztény és a világi ember közötti eltérést a hit tartalma és nem a hit ténye adja. Az evangélium megszólítja a transzcendencia iránti igényt, és tartalmat kínál az ember hit iránti vágyakozásának. 25 05/04/01 25

30 Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából
Hitértelmezés, amely más, mint a vallás vagy a meggyőzés * Wilford Cantwell Smith hatására Fowler különbséget tett a hit és a hitvallás között * Hajlamosak voltunk a hit koncepcióját egy hitvalló nyilatkozatra egyszerűsíteni * a hit dinamikus, fejlődő, érzelmi töltésű dolog – életünk szerve srésze * meggyőződés nem pusztán kognitiv dolog, velejáró érzelmi és akarati elemekkel átszőtt. 26 05/04/01 26

31 Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából
Teljesebb kép a hitről Az egyén kibontakozó önértékelése befolyásolja az egyén hitének alakulását és a hittel kapcsolatos élményeit A hit nem egy elszigetelt aspektusa az emberi személyiségnek, hanem a személyiség különféle aspektusainak a kifejlete, amelyet egy egységes nézőpontba integrálunk 27 05/04/01 27

32 Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából
Figyeljünk a hitre érzékenységgel * figyelmen kívül hagytuk a hit szakaszok szereinti fejlődés lehetőségét * arra törekedtünk, hogy csak erősítsük a hitet anélkül, hogy figyeltünk volna arra, hogy hogyan a hitet érettebbé * segitséget nyújt a hit érettségének a felméréséhez * persze ez veszélyt is rejt, hiszen alapja lehet egy nem biblikus hierarchizálódásnak 28 05/04/01 28

33 Az elmélet tanulságai a keresztény nevelés szempontjából
Az érett hit leírása A hit ereje mellett az érettség is immár felmérhető Ésszerű mód a hit szakaszainak vizsgálatához 29 05/04/01 29

34 Összefoglalás Jogos-e a hit fejlődéséről beszélni?
Fowler elméletének alapjai Fowler hitfejlődési szakaszai Az elmélet értékelése Feladat: igazolja vagy cáfolja Fowler hitfejlődési elméletét Józsefnek és testvéreinek a történetén keresztül 2 05/04/01 2


Letölteni ppt "A hit fejlődése Dr. Veres Sándor 1 05/04/01 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések