Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„lesznek ketten egy testté?”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„lesznek ketten egy testté?”"— Előadás másolata:

1 „lesznek ketten egy testté?”
A házasság célja „lesznek ketten egy testté?” Dr..Veres Sándor és Dr.Veresné Kovács Judit

2 Isten Közli önmagát communicare – közzé tenni, tájékoztatni, informálni, közösséget alkotni, önmagát megosztani Több személy (Elochim)1Móz „Teremtsünk embert a képmásunkra” Belső és külső kommunikáció (1Móz. 6.7; Mt ; Mt ) (Zak angyalával beszélget) jellemzi Közösség és egység: Szent Háromság (communio és echad) van közöttük köz, nem olvadnak össze, de összefüggenek, közös tulajdonságaik vannak, kötődnek egymáshoz

3 A teljes egység A három egy Isten belső kommunikációja
Együtt észlel (1Móz ) Együtt gondolkodik (1Móz. 6.7) Isten önmagának nem mond ellent, (Jn. 5.19) nem hasonul meg (Mt ) Hűséges, ragaszkodik önmagához (Zsolt ; 5Móz. 32.4) Együtt érez önmagával (Mt. 4.11; Mt. 3.17; Zak. 2.12) Egy akaraton van és egyet ért önmagával (közös szándék) (1Móz. 1.26; 1Móz. 6.7) Együtt cselekszik önmagával (a fiú azt teszi, amit lát cselekedni az atyánál Jn. 5.19)

4 Teljes egység János 10:30. „Én és az Atya egy vagyunk.”
Jn „én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét,.”

5 Isten terve az emberrel
Megjelenítse az ő egységét Test és lélek (anyagi és nem anyagi) egysége Pneuma (Szent Lélek) és a psziché egysége Véges és végtelen (örök élet) egysége Férfi és nő egysége Individuum és közösség egysége A fej és a testrészek egysége

6 A föld pora és Isten lehelete
Psyché Anyagi Nem anyagi Pneuma

7 Ember FÉRFI NŐ Fizikai felépítése: erőteljes
Dominancia igényét nyíltabban kifejezi Téri feladatokban ügyesebbek Kognitív térképeikben inkább az irányok dominálnak Dobás, hajítás, tárgyak célba juttatása - ügyesek Testen kívüli térben ügyesebb mozgás A látásban egyformák Színtévesztés férfiaknál gyakoribb Gyengébb Rejtettebben dominálnak A tárgyak téri elhelyezkedésére való emlékezete jobb Inkább tereptárgyak jellemzik Finom mozgás, ujjak mozgatása - jobb Test közeli térben ügyesebb mozgás Nők érzékenyebbek az ingerekre, a látást kivéve Kifinomult színészlelés

8 Isten képmása Nem magától értetődő az ember egységre törekvése
Az előzmény: Ézs : Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! De a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe. 1Móz. 3.1: A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?

9 Széthúzás

10 A következmény Gal : A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

11 Egybeszerkesztő És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé … és végy egy másik fát, és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája ... És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy eggyé legyenek kezedben. És ha mondják néked a te néped fiai, mondván: Avagy nem jelented-e meg nékünk, mit akarsz ezekkel? Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Íme, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráel nemzetségeit … és teszem őket ő hozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben. … Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király lesz mindnyájuk királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra. ……. és az én szolgám, Dávid az ő fejedelmük örökké. És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy pásztora lesz mindnyájuknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és cselekszik. Ezékiel 37:15-28

12 EGYSÉG Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ám. 3.3 IGAZSÁG
Jn. 14.6 MÁSIK EGYIK Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ám. 3.3

13 A férfi és a nő különbsége
Arckifejezés, testnyelv értelmezése, érzelmek felismerése jobb Korábban kezdenek beszélni, jobb a szótalálásuk és gyorsabb a beszédük A verbális emlékezetük jobb, mint a férfiaké Jobban olvasnak, és a helyesírásuk is jobb Arcokat és neveket jobban kötik egymáshoz Konkrét számolásban a nők a jobbak FÉRFIAK Rosszabb a non-verbális kommunikációjuk, érzelmek felismerése Fogalmak értelmezésében, magyarázatában, értésében ugyan olyan jók, mint a nők Matematikai érvelés és matematikai probléma megoldás jobb náluk

14 A különbségek ellenére mégis egység
Tehát az egység: - több részből áll, mégis egy egységes egészet alkot. - Isten természetére utal, azt tükrözi vissza

15 Isten célja az emberrel
Az ő egységét jelenítse meg (házaspár – tanítványi pár) (1Móz. 2.24; Fil. 2.2) Préd. 4.9 Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Egységet (békességet) hirdető élete (1Móz 1:27-28; Mk. 6.7) legyen Az egység gyümölcsöt hozzon (Zsolt ; Gal. 5.22) Tanítvánnyá tegyen másokat (Mt 28:19)

16 Isten módszerei Házasság Barátság Gyülekezet Nép-nemzet Család
Királyság

17 A megszentelődés folyamata házasságban
Alakulás (Forming) Jer Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében.Péld Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Viharzás (Storming) Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. 1Kor 11.19 Törvényalkotás (Norming) Róm kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. Működés (Performing) – (szerepek - szolgáló pár) 1Kor Azonban minden illendően és rendben történjék. Újjáalakulás (Adjourning) (berekesztés vagy újjáalakulás) Jer Ennek a népnek pedig mondd meg: Így szól az ÚR: Én most elétek adom az élet útját és a halál útját.

18 A kezdet – Romantikus szerelem
Isten az embert a föld porából (anyagi) formálta és belé lehelte leheletét ( nem anyagi). Az anyagi és nem anyagi egységét alkotta ezáltal meg. (lélek+test egysége) „1Móz Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” Megalkotta a nőt, a hozzáillő segítőtársat, a Másikat (azonosságok és különbözőségek)

19 Forming Férfivá és nővé alkotta (két különböző genetikai állományt hozott létre, hogy a kettejük összekapcsolódásából szülessenek majd az utódok, hogy a különbség ellenére testben, lélekben és szellemben ismét felmutassa az egységet.

20 A férfi és a nő különbsége
FÉRFIAK csecsemőkorban is inkább az arc-szerű, mobil szerkezetet figyeli Kisfiúk játéka inkább mozgásos, versengő, mechanikai vagy építő Gondolkodás inkább rendszerező jellegű „ha-akkor” problémamegoldás, szerkezetek működése, javítása, létrehozása, új rendszerek kialakítása Kapcsolódásaiban kisebb az intimitás igény (tárgyszerű témák) NŐK csecsemőkorban is inkább a női arcot nézi, mint a mesterségen létrehozott mobil arcot (szerkezetet) Kislányok játékában több az együttműködést igénylő játék Gondolkodás érzelmileg jobban átitatott. Empátiás készség (beleélő képesség, együttérzés, érzelmek megértése és kifejezése, együtt gondolkodás, törődés) Kapcsolatteremtés készsége (intim kapcsolatok igénye)

21

22 Párválasztás Partnerünket két alapvető ok miatt választjuk:
Egyszerre rendelkezik a bennünket felnevelők pozitív és negatív tulajdonságával; Kárpótol bennünket lényünk pozitív részeinek gyermekkorunkban történt leválasztásáért. (H. Hendrix)

23 Lesznek Isten a „lesznek ketten egy testté” alapelvében a két azonosságokkal és eltérőségekkel jellemezhető emberi egyed kapcsolatában az ő eggyé teremtő képességét kívánja bemutatni, ami nem más mint a szeretet: megvalósulási módja pedig az előre és szüntelen való megbocsátás

24 Ádám és Éva: hasonlóságok és különbözőségek
Képes Isten lelkével kapcsolatba kerülni Képes kommunikálni, kapcsolatot kialakítani Képes vágyait, álmait, gondolatait, reményeit kifejezni Képes érezni, gondolkodni, emlékezni Képes szeretni, tisztelni Képes akarati döntést hozni Saját felelőssége van Képes célokat kitűzni Eltérő születési sorrend, eltérő család történet Eltérő felépítés (genetika, oldalborda, gyengébb edény) Eltérő egyéniségek (képességek, intellektus, érdeklődés: állatok, növények, viselkedés, temperamentum) Eltérő beszéd, gondolkodás (Tannen) Eltérő látásmód, tapasztalat (ismerhette az állatokat), Eltérő hagyományok (szokásai, amit társa nélkül alakított ki) Eltérő vágyak, tervek Eltérő érzékenység Eltérő terhelhetőség

25 Isten terve a házassággal
HATÉKONYSÁG FORMING 1. fázis IDŐ Based on „Stages of Small Group Development Revisited’ Tuckman and Jensen, 1977

26 A folytatás - Csalódás Isten a bűnesetet felhasználta arra, hogy a konfliktusok megoldásakor az ember felfedezhesse azt, hogy az ember és ember közötti kapcsolatot egyedül ő képes helyreállítani (áldozati állat) – hármas fonál – hiszen nála (segítsége) nélkül az ember nem töltheti be feladatát (1Móz. 4.24) Noha az ember szaporodni kezdett (Kain) s így Isten parancsát ebben követte, élete mégis tragikus lett. E parancs követésében ugyan Istennel eggyé vált (azt tette amit az atya mondott, de motivációja nem a szeretet volt), ám életvitelében az egység hiánya jellemezte (Káin és Ábel) Ádám és Éva életének konfliktusos mivolta: látásban járni vagy hitből élni kérdésből fakad – először nem is közöttük, hanem Isten és az ember között támadt szakadék, A viharzás a kapcsolatban a bűn következtében alakult ki, az összemelegedést követő differenciálódásban: a bajok okozójának a keresése ígérkezik megoldásnak, a bűnbánat helyett. Látszat egység, hamis egység, Isten nélküli egység – nem egység Szakítás, korai válás vagy a hatalmi harc kialakulása (kritika, megvetés, falépítés, )

27 Isten terve a házassággal
HATÉKONYSÁG STORMING 2. fázis FORMING 1. fázis IDŐ Based on „Stages of Small Group Development Revisited’ Tuckman and Jensen, 1977

28 Hatalmi harc diszkért bája
Isten az embernek célt adott az életéhez (szaporodjatok, sokasodjatok), amihez funkciókat rendelet (férfi-nő) és feladatokat szabott Törvényekkel rögzítette és szabályozta a férfi és a nő (család és közösség) kapcsolatát arra figyelmeztetendő, hogy nála nélkül sem az ember, sem a közösség nem képes hivatását betölteni E szabályozást végezetül az élő Krisztus által adta az embernek, hogy ne ön-maga szabjon magának törvényt (Bábel) Élet kereteket adott (házasság, család, nép, királyság, gyülekezet) az emberi hivatás betöltéséhez

29 Az élő norma-e kettőnknek Jézus?
Házassági erőtér: elhagyni (1Pt tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból) ragaszkodni – (Fil. 4.9 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene! 1Kor Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Jézus személyéhez viszonyítva döntenek a felek: Kol de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Veszély: hogy a kialakuló szerepviszonyok csak látszólag újak – mert a hozott összeilleszkedés vagy éppen az össze-nem illeszkedés konszolidálódik a „új teremtés” helyett. 2Kor Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. A működési rend a közös célt szolgálja-e: az egységet (házasság építés) vagy az önzést (káosz) A gyümölcsök: nem a gyereklétszámmal, nem a közös megjelenésekkel, nem a látszatokkal mérhetők Egyetértésekkel és megbocsátásokkal (személyes érzékenységek kérdése)

30 Családi szabályok, szerepek, feladatmegosztások
Hiábavaló örökség Férfi dominancia Kezdeményező erő Kreativitás Női realitásérzék Kapcsolattartás Szükségletek Félelem, aggodalom Kontrolligény Hálatlanság Hűtlenség Hitetlenség Jézusi főség Szent Lélek által vezetett (puszta) (próféta) Férfi feje a feleségnek (király) A szeretet parancs (pap) A tisztelet (alázat) Engedelmesség (példa) Rend (határok) Fegyelmezés (szenvedés) Háza népéről gondoskodás (Isten előtti felelősség) „Kétfelé sántikálás” : hitetlenség

31 Isten terve a házassággal
HATÉKONYSÁG NORMING 3. fázis STORMING 2. fázis FORMING 1. fázis IDŐ Based on „Stages of Small Group Development Revisited’ Tuckman and Jensen, 1977

32 „Jól megvagyunk” A párkapcsolat, amennyiben nem az Istentől adott feladatokban és szerepekben él és a megbocsátás lelke nem építi - állóháborúhoz vezet. Mert Nem működik a korrekció, a javítási kísérlet, intés, bátorítás (1+5) Nincs mély kommunikáció (érzelmek, én) Gyenge a konfliktuskezelés (elhárító mechanizmusok) Nincsen helyes munkamegosztás (Jetro, diakónia) (szerepzavar) Nincs biblikus nevelés (rendetlenség)

33 A mély ok: a szív keménysége (Mt. 19.8)
Érzelmi megvonás Elhagyatottság Bizalmatlanság Elidegenedettség Csökkentértékűség Elutasítottság Kudarcra ítéltség Dependencia Sérülékenység Összeolvadottság Feljogosítottság Elégtelen önfegyelem Behódolás Önfeláldozás Elismerés-hajszolás Pesszimizmus Érzelmi gátoltság Hiperkritikusság Büntető készenlét Elszakítottság és elutasítottság Károsodott autonómia és teljesítőképesség A határok károsodott volta Kóros másokra irányulás Aggályosság és gátlások Mt Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Young (1998,2003)

34 Isten terve a házassággal
PERFORMING HATÉKONYSÁG 4. fázis NORMING 3. fázis STORMING 2. fázis FORMING 1. fázis IDŐ Based on „Stages of Small Group Development Revisited’ Tuckman and Jensen, 1977

35 Tudatos házasságépítés
A kapcsolatok újjáteremtésének eszköze a megbocsátás Nincs tudatos házasságépítés megbocsátás nélkül Mi sérül a házasságban, hogy megbocsátásra van szükség. Ha dinamikus kapcsolatban gondolkodunk, akkor minden ami az egység szolgálata ellen hat egyben sérelem a házasságtest és a társ személye ellen. Az önzés a szolgálat feladása - vagyis folyamatos sértés

36 RERFORMING 5. fázis HATÉKONYSÁG PERFORMING 4. fázis NORMING 3. fázis
STORMING 2. fázis FORMING 1. fázis IDŐ Based on „Stages of Small Group Development Revisited’ Tuckman and Jensen, 1977

37 Hol merül fel a megbocsátás?
A megbocsátás olyan kapcsolatainkban van jelen, ahol a másik fél bizonyos viselkedésmódokat vár el tőlünk, és mi is ezt várjuk tőle. Abban bízunk, hogy a velünk kapcsolatban állók megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Egy adott időben több emberrel is bizalmi kapcsolatban állunk: szerelmünkkel, családtagjainkkal, közeli vagy távoli barátokkal, a tágabb családdal, ismerősökkel és kollégákkal. (McCullogh-Sandage-Worthington: Megbocsátás)

38 Hol merül fel a megbocsátás?
Terítékre kerül a megbocsátás akkor is, amikor az egyik ember tettei sértenek egy másikat, következésképp ártanak kapcsolatuknak. Sokféle cselekedet sorolható ebbe a kategóriába. Nyilvánvaló, hogy az erőszak, a durva bánásmód kárt okoz a kapcsolatnak, de az sérülhet egy meggondolatlan szótól, árulástól, kétértelmű kritikától, rasszista megjegyzéstől, tisztességtelen viselkedéstől, szexuális hűtlenségtől, sőt, vakmerő és agresszív vezetéstől is. (McCullogh-Sandage-Worthington: Megbocsátás)

39 Leggyakoribb sérelmek a házasságban
Amikor férje/felesége rosszul vagy tisztességtelenül bánt vele Amikor társa elárulta Amikor társa elhanyagolta vagy sértegette, bántalmazta Amikor a társa elutasította Amikor megcsalta Amikor a házasságnak vége szakadt Szeretetlenség/Tiszteletlenség (kölcsönösségi norma megszegése) Inkorrektség (szolidaritási norma megsértése) Elutasítás (érzelmi hidegség, abuzus) Elutasítás (empátia hiánya) Hűtlenség (kölcsönösségi norma megszegése) Hűtlenség (a szövetség megszegése, paráznaság)

40 Hogyan keletkezik a lelki sérelem?
Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Lk 15:12 Tisztelet Rend Motiváció: önmaga Ajándék Jog Vagyon: a jussom a házasságban, ami nekem jár

41 Az élet vagy a halál útja?
(Ferguson-Thurman, 1994 )

42 Valójában mi sérül a házasságban?
A formálás (férfi-nő) Péld 27:17 Építse egyik a másikat (1Thessz. 5.11, Kol. 2.7, 1Pt. 2.5) (önbecsülés) vs. rombolás (Jer ) Az egység (echad) Képmás és egység (1Móz. 1.27; 1Móz. 2.24) vs. torzulás és szakadás (Dán. 3.19;1Kor. 1.10) A misszió Misszió (1Móz. 1.28; Mt ) vs. önzés (Jak 4:1) a sértés és a megbocsátás képtelenség a misszió ellensége

43 Megbánás Lk Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Zsolt Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Róm „Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

44 Ki képes megbocsátani? Az képes megbocsátani, aki nemcsak tudja, de át is éli, hogy neki mennyivel többet bocsátott meg a Mennyei Atya, mint a másiknak.

45

46 Hogyan lehet megbocsátani?
Az ő szemével igyekszem látni magam? (decentráció) Beleérzek a helyzetébe (empátia) Megértem, hogy nem ellenség (szemléletváltás) Isten tudja hogy miért ilyen – a javamra (Isten nézőpontja) Isten megbocsátott és megbékéltette önmagát az emberrel (Isten irgalmas)

47

48 Efézus 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

49 Mi az első lépés? Igazat adni Istennek (Bálám)
Isten áldozata nagyobb, mint az enyém Bizalom, hit Istenben – ez az ő ügye A szövetség (kapcsolat) fontosabb, mint a személyes hátrány, fájdalom Belegondolni a helyzetébe (irgalom) Engedelmeskedni a jónak

50 Nehéz megbocsátani A megbocsátás a teljes személyiséget érinti.
Megbocsátani azért nehéz, mert személyiségünkre és kapcsolatainkra is kiterjedő változásokat igényel: megköveteli az úgynevezett megbocsátó jellem kialakulását.

51


Letölteni ppt "„lesznek ketten egy testté?”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések