Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

fájó emlékek a tenger mélyén?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "fájó emlékek a tenger mélyén?"— Előadás másolata:

1 fájó emlékek a tenger mélyén?
Megbocsátás fájó emlékek a tenger mélyén? Dr..Veres Sándor

2 Mik Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben.

3 Hányszor? Mt Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?”

4 Hányszor? Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.

5 Hányszor? Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.

6 A kérdés Hibás nézőpont: Péter nem azt kérdezi Jézustól, hogy ő hányszor vétkezhet, hanem, hogy hányszor bocsáthat meg? Mit jelent ez? Hétszer – teljesség Hetvenszer hét - végtelen A mennyek országa: egészen más rend uralkodik ott (Mt De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.)

7 Pszichologikák Légy türelemmel hozzám, mindent megfizetetek!
A számon kérőt ellenségnek látjuk, pedig igaza van Büntetést várunk tőle, pedig kegyelmet kapunk

8 Mit tesz Isten? Nem a türelmét gyakorolja, hiszen ezt megtette eddig
Hanem, elengedi Nem a részt (hamis sáfár) Hanem az egészet Hogyan? Milyen attitűddel? Megszánta (érzelem) Megbocsátotta (nem emlékezik - értelmi döntés) Elengedte (így cselekszik)

9 Mit tesz Isten? Isten megbocsátása:
teljes, bevégzett, örökkévaló, vissza nem fordítható, fel nem emlegető stb. Ézs Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Zsid. 8.12 Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.”

10 Hányszor? Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.

11 Mit tesz az ember? Megragadta, fojtogatni kezdte.
Megszánás? (kemény szív) Az adóság átértékelése? (hálátlanság) Hit(el)? (Hamis Istenkép) Ezt mondta: Fizesd meg, amivel tartozol! Ahogy élünk mutatja, mit hiszünk Istenről Az adósa türelmet kért (tükör – Isten kegyelme) Nem engedett, börtönbe vetette őt. A könyörtelen szív büntetése – Simon Wiesentall története

12 Hol merül fel a megbocsátás?
A megbocsátás olyan kapcsolatainkban van jelen, ahol a másik fél bizonyos viselkedésmódokat vár el tőlünk, és mi is ezt várjuk tőle. Abban bízunk, hogy a velünk kapcsolatban állók megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. Egy adott időben több emberrel is bizalmi kapcsolatban állunk: szerelmünkkel, családtagjainkkal, közeli vagy távoli barátokkal, a tágabb családdal, ismerősökkel és kollégákkal. (McCullogh-Sandage-Worthington: Megbocsátás)

13 Hol merül fel a megbocsátás?
Terítékre kerül a megbocsátás akkor is, amikor az egyik ember tettei sértenek egy másikat, következésképp ártanak kapcsolatuknak. Sokféle cselekedet sorolható ebbe a kategóriába. Nyilvánvaló, hogy az erőszak, a durva bánásmód kárt okoz a kapcsolatnak, de az sérülhet egy meggondolatlan szótól, árulástól, kétértelmű kritikától, rasszista megjegyzéstől, tisztességtelen viselkedéstől, szexuális hűtlenségtől, sőt, vakmerő és agresszív vezetéstől is. (McCullogh-Sandage-Worthington: Megbocsátás)

14 Leggyakoribb sérelmek
Amikor egy barát elárulta Amikor szerelme megcsalta Amikor főnöke vagy munkatársa rosszul vagy tisztességtelenül bánt vele Amikor egy szerelmi kapcsolatnak vagy házasságnak vége szakadt Amikor szülei elhanyagolták vagy sértegették Amikor egy barátja elutasította Hűtlenség (kölcsönösségi norma megszegése) Inkorrektség (szolidaritási norma megsértése) Elutasítás (érzelmi hidegség, abuzus) Elutasítás (empátia hiánya)

15 Hogyan keletkezik a lelki sérelem?
Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Lk 15:12 Tisztelet Isteni rend Motiváció: önmaga Ajándék Jog

16 Hogyan keletkezik a sérelem?

17 Kritika A társ jellemét vagy személyiségét érintő negatív kifejezés. A kritika utat nyit a szemrehányás és az általános rágalomhadjárat számára. Enyhébb formája a panasz, amely nem az egész személyiséget kérdőjelezi meg, hanem csak egyes cselekményeket. A panasz vagy kifogás többnyire csak egy-egy meghatározott viselkedésre irányul, de átfordul könnyen kritikává, mely az egész személyiség kifogásolása. A kritika minden kapcsolatban megjelenik, elég gyakori, de nem jelenti a kapcsolat végét. Ha észre vesszük, hogy kritizálni szoktuk egymást, ne gondoljuk azt, hogy egyenes az utunk a válás felé, mert még meg lehet állni. De ha hagyjuk, hogy elburjánozzék az egymás kritizálása a kapcsolatunkban, akkor ezzel kikövezzük az utat a második lovas számára, amely már sokkal veszélyesebb, mint az első. Panasz például: „Feltételeztem, hogy egyeztetsz velem, mielőtt meghívsz valakit vacsorára!” Kritika: „Neked mindig fontosabbak mások, mint én!” Panasz: „Nincs benzin a kocsiban, miért nem tankoltál meg!” Kritika: „Miért van az, hogy te sose törődsz semmivel! Ezerszer mondtam, hogy tankolni kell, mégsem csináltad meg!” Péld Mert pusztításon töpreng a szívük, és bántó, amit beszél az ajkuk.

18 Megvetés Megvető nevetés, gúnyos kacaj, gúnyolódás, szemforgatás formájában jelentkezik. Ellenszenvet közvetítő szóbeli és non-verbális megnyilatkozás. Kifejezi, hogy a társa viszolyog tőle és ellenszenvesnek találja. Kifejezi azt, hogy képtelen bármilyen problémát is megoldani. Végső soron az értéktelenségét kommunikálja. Ilyenkor a cél már nem az, hogy megoldjuk a felmerült problémát, hanem hogy lehordjuk, megalázzuk a társunkat. Megvetésünket vélt morális fölénybe öltöztetjük. Például: A mi családunkban nem volt ilyen rossz szokás! Vagy A mi családunkban ilyesmiket nem szoktunk elkövetni! A megvetés a partnerünkre vonatkozó, sokáig érlelt negatív gondolatokat fejez ki. Többnyire felszaporodott megoldatlan konfliktusok állnak mögötte és az egész személyt érinti. Eleinte csak egyes kérdésekről szól a vita a pár között, a kifogások általánosabb kritikába fordulnak, majd a megoldatlan konfliktusok egymást leértékelő tiszteletlen szavakban nyilvánulnak meg. A párnak egyre inkább elege lesz egymásból és hadakozássá válik az életük. A megvetés megnyilvánulhat hadakozásban, vagy csendes utálatban. Péld Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz.

19 Védekezés A támadó fél nem vonul vissza és nem kér bocsánatot, hanem valójában azt közli, nem vele van a probléma, hanem veled. A védekezés elmélyíti a konfliktust és ezért annyira ártalmas. Ilyenkor a felek nem figyelnek egymásra, még csak fel sem fogják, hogy mit mond a másik. Erkölcsi magaslatra emelik önmagukat, ellentétben a másik megvetendő viselkedésével. Bezzeg én kifejezéssel gyakran kezdődnek a mondatok. Bezzeg én mindent megcsinálok, te meg csak élősködsz rajtam! A kritika, a megvetés és a védekezés nem minden esetben jelenik meg ebben a sorrendben, hanem sokkal inkább emlékeztethet váltófutásra. Ha nem sikerül leállítani őket, egymásnak adják a stafétabotot. A probléma megoldatlan marad és hamarosan megérkezik a negyedik lovas. Péld Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.

20 Falépítés A kritika, megvetés és védekezés vitája gyakran vezet oda, hogy az egyik fél kikapcsol, elhallgat, de a probléma rendezetlen marad. Ilyenkor érkezik meg a negyedik lovas. Kivonul a csatából, de kivonul a házasságból is, falat épít maga körül. Előfordul, hogy mindkét fél falat épít maga körül. Megszűnik az egymásra figyelés, a szemkontaktus, az érintés, a felek úgy tesznek, mintha nem is érdekelné a másik. Akik már hosszabb ideje haladnak lefelé a negatív spirálon általában azok jutnak el ehhez a kézenfekvő kibúvóhoz. Többnyire a házasság későbbi éveiben jelenik meg. Préd Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg?

21 A KIRÁLYI ÚT NÁBÁL ABIGAL DÁVID

22 Marten De Vos David and Abigail or Alexander and the Family of Darius

23 ABIGAIL 1Sám Akkor Abigail sietve vett kétszáz kenyeret, két tömlő bort és öt juhot elkészítve, öt mérték pörkölt búzát, száz csomó aszú szőlőt, kétszáz fügekalácsot, és szamarakra rakta. A legényeknek ezt mondta: Menjetek előttem, én is megyek utánatok. De férjének, Nábálnak nem szólt semmit. Amikor a szamáron ülve egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid azt mondta: Bizony, hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel most és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még egy kutyát sem.

24 James Tissot Abigail Dávid előtt

25 ABIGAIL Sám Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamárról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. Lábához esett, és ezt mondta: Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgálóleányod, és te hallgasd meg szolgálóleányod szavát! Kérlek, uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgálóleányod azonban nem látta az én uram legényeit, akiket küldtél.

26 ABIGAIL 1Sám Most pedig, uram, az élő ÚRra és a te életedre mondom, hogy az ÚR az, aki visszatartott téged a vérontástól és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram! Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgálóleányod hozott neked, uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt! Bocsásd meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az ÚR, hiszen az ÚR harcait harcolod, uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az ÚRnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el! Ha majd az ÚR véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izráel fejedelmévé tesz meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, uram! És ha majd az ÚR jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgálódról!

27

28 ABIGAIL 1Sám Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak: Áldott az ÚR, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony, az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled: ha nem sietsz, és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábálnak! Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki: Menj haza békességgel! Lásd, hallgattam a szavadra, és megbocsátottam.

29 Az élet vagy a halál útja?
Ferguson- Thurman, 1994 )

30 Szolgálat vagy önzés?

31 Valójában mi sérül a házasságban?
Isten célja: formálás (férfi-nő) Péld 27:17 Építse egyik a másikat (1Thessz. 5.11, Kol. 2.7, 1Pt. 2.5) (önbecsülés) vs. rombolás (Jer ) Isten célja: az egység (echad) Képmás és egység (1Móz. 1.27; 1Móz. 2.24) vs. torzulás és szakadás (Dán. 3.19;1Kor. 1.10) Isten célja: a misszió Misszió (1Móz. 1.28; Mt ) vs. önzés (Jak 4:1) a sértés és a megbocsátás képtelenség a misszió ellensége – (Crabb: Nők és férfiak: szolgálat vagy önzés)

32 Mit is jelent eggyé válni?
Egy = „echad” héber szó. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, végy magadnak fát, és írd ezt reá: Júdáé … és végy egy másik fát, és írd ezt reá: Józsefé, Efraim fája ... És tedd együvé azokat, egyiket a másikhoz egy fává, hogy eggyé legyenek kezedben. És ha mondják néked a te néped fiai, mondván: Avagy nem jelented-e meg nékünk, mit akarsz ezekkel? Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Íme, én fölveszem a József fáját, mely Efraim kezében van, és Izráel nemzetségeit … és teszem őket ő hozzá, a Júda fájához, és összeteszem őket egy fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben. … Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én fölveszem Izráel fiait a pogányok közül, a kik közé mentek, és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket az ő földjükre. És egy néppé teszem őket azon a földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy király lesz mindnyájuk királya, és nem lesznek többé két néppé, és ezután nem oszolnak többé két királyságra. ……. és az én szolgám, Dávid az ő fejedelmük örökké. És az én szolgám, Dávid lesz a király ő rajtok, s egy pásztora lesz mindnyájuknak; és az én törvényeim szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és cselekszik. Ezékiel 37:15-28

33 Megbánás Lk Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Zsolt Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Róm „Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

34 Ki képes megbocsátani? Az képes megbocsátani, aki nemcsak tudja, de át is éli, hogy neki mennyivel többet bocsátott meg a Mennyei Atya, mint a másiknak.

35 Hogyan lehet megbocsátani?
Az ő szemével igyekszem látni magam? (decentráció) Beleérzek a helyzetébe (empátia) Megértem, hogy nem ellenség (szemléletváltás) Isten tudja hogy miért ilyen – a javamra (Isten nézőpontja) Isten megbocsátott és megbékéltette önmagát az emberrel. (Isten irgalmas)

36 Az egység dimenziói Spirituális egység (szellemi harc): sorrend
Lelki egység (intimitás): biztonság és védettség – a megnyugvás forrása Testi egység (beteljesült szexualitás. „lesznek ketten egy testté”) A fentiek megléte: fészek-meleg

37 Kutatási eredmények Erkölcsi integritásunk veszélyeztetése nélkül is lehet megbocsátani. Fájdalmas emlékeinket – amikor megbántottak bennünket – könnyebben megváltoztathatjuk, mint gondolnánk. Empatikus készségünk fejlesztésével javíthatunk megbocsátó képességünkön. Növelhetjük annak esélyét, hogy megbocsássanak nekünk azok, akiket mi bántottunk meg, ha megfelelő módon, őszintén bocsánatot kérünk tőlük.

38 Kutatási eredmények Ha túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mit gondolnak rólunk mások, képtelenek leszünk bocsánatot kérni, amikor megbántunk valakit. Akár egy röpke óra alatt is fejleszthetjük megbocsátó képességünket. A neheztelés és az ellenségeskedés kihathat testi egészségünkre. Javíthatunk testi, szellemi egészségünkön és emberi kapcsolatainkon, ha megbocsátó életet élünk. (McCullogh-Sandage-Worthington: Megbocsátás)

39

40 Efézus 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

41 Hogyan ragadjuk meg a megbocsátást?
A megbocsátás piramisa A megbocsátás fenntartása A megbocsátás nyilvánossá tétele A megbocsátás altruista ajándéka Együttérzés A sérelem felidézése

42 Együttérzés - Decentráció
Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Róm A lator: „Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el.” Lk

43 A sérelemre adott két válasz
Worthington alapján

44 Mi az első lépés? Igazat adni Istennek (51 Zsolt 6)
Isten áldozata nagyobb, mint az enyém (Jn 3:16) Bizalom, hit Istenben – a megbocsátás az ő ügye (Mik. 7.18) A szövetség (kapcsolat) fontosabb, mint a személyes hátrány, fájdalom ( Belegondolni a másik helyzetébe (irgalom - empátia) (Hos 6:6) Engedelmeskedni a jónak (Lk. 6.27; 2Kor 13:7)

45 Nehéz megbocsátani A megbocsátás a teljes személyiséget érinti.
Megbocsátani azért nehéz, mert személyiségünkre és kapcsolatainkra is kiterjedő változásokat igényel: megköveteli az úgynevezett megbocsátó jellem kialakulását.

46 Echad Egy = „echad” héber szó = összetett egész
4. Mózes 13:24. – „lemetszettek ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel” 1. Mózes 11:6. – „egy nép, s az egésznek egy a nyelve (a Bábel tornyát építők)” 1. Mózes 2:24. – „lesznek ketten egy test” 5. Mózes 6:4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Egy ember, akit testrészek alkotnak

47

48 Echad Egy = „echad” héber szó = összetett egész
4. Mózes 13:24. – „lemetszettek ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel” 1. Mózes 11:6. – „egy nép, s az egésznek egy a nyelve (a Bábel tornyát építők)” 1. Mózes 2:24. – „lesznek ketten egy test” 5. Mózes 6:4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Egy ember, akit testrészek alkotnak

49

50 Visszajelzés Annyiban hasonlít a kritikához, hogy a másik viselkedésére vonatkozó reakció. A különbség a kettő között az, hogy szemben a kritikával a visszajelzés építő szándékú, nincs benne romboló indulat, kárhoztatás vagy neheztelés, hanem a másik javát keresi, szeretetben történik. Építő tanács arra nézve, ami kerülendő; bölcs figyelmeztetés. Ezért nem rejt morális fölényt vagy önteltséget. Az alázat kifejeződése, amennyiben a másik szolgálata valósul meg benne. Pl. ha a viselkedésre irányul: „ Úgy látom, hogy ebben az esetben nem veszed számba az okokat és a következményeket.” „Ebben az anyagodban sok jó ötletet mutattál fel.” Rom 15:16 „hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen.”

51 Tiszteletadás A másik magasra értékelése és megbecsülése; értékes voltának verbális és non-verbális eszközökkel (pl. a másik magunk elé engedése, előzékenység) való kifejezése. A társban Isten teremtményét tiszteljük, aki bölcsen alkotott meg mindeneket, s ha el is torzult az ember a bűneset következtében mégis a Teremtő vonásait viseli magán. A tisztelet tehát akkor is jár, ha éppen a másik tiszteletre nem méltóan viselkedik, vagy úgy látjuk, nincs benne semmi tiszteletreméltó. A tisztelet megadása Isten iránti tiszteletünk kifejezése. Rom 12:10 „a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,”

52 Türelem A másik embertelenségével szembeni türelmes béketűrés. Olyan képesség, ami a szeretetből fakad, aki hosszútűrő, mert hit, remény és szeretet együtt képviseli Istent, aki az ember bűnbeesését is elhordozta, sőt szabadítót ígért, ha ez bekövetkezik. A türelem várakozni tudást, kitartást, állhatatosságot, önfegyelmet jelent. A másik bűnbeesése az ilyen embert nem ragadja magával, meg tud állni a kísértésben. Péld A türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követ el. Ef 4:2. Kol 3:13 „teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,”; „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.”

53 Elfogadás A mérlegelést követő kedvező válasz adásának készsége, ami kifejeződik szavakban és cselekedetekben, az alapvető hozzáállás (a feltétel nélküli elfogadás) kommunikálásában. Az elfogadás nem magától értetődő adottságunk. Belső ellenállást szükséges leküzdenünk ahhoz, hogy elfogadásunk a másik számára is megragadható legyen. Ellenérvekkel, ellenérzésekkel, taszító, szétszakító hatásokkal, impulzusokkal szembeni sikeres harc eredménye az elfogadás. E harc feltétele az az akarati döntés, amiben a személy elhatározza, hogy minden taszító érzés, gondolat vagy cselekvés ellenére el akarja fogadni a másikat (véleményét, gondolatát, érzéseit). Rom 15:7 („Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.”)


Letölteni ppt "fájó emlékek a tenger mélyén?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések