Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása"— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása
Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2 Az előadás tartalmi elemei
- Munkaerőpiac és rehabilitáció - A rehabilitáció új rendszere működési tapasztalatai - A komplex rehabilitáció - szolgáltatási - szociális - foglalkoztatási elemei

3 NÉPESSÉG (P) (10 045 401 fő) MUNKAKÉPES KORÚAK (M) (6 472 500 fő)
MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK ( fő) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) (L) ( fő) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag inaktív népesség) (N) ( fő) FOGLALKOZTATOTTAK (E) ( fő) MUNKANÉLKÜLIEK (U) ( fő)

4 A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (1991-2009. október)

5 Az aktivitási ráta alakulása az Európai Unió egyes országaiban (2008)
Forrás: KSH

6 Állománystatisztikai adatok
Forrás: *ÁFSZ,** ONYF ( )

7 Az ügyfél útja a rehabilitációs eljárásban
Háziorvos Ügyfél Rokkantsági nyugdíj Munkaképtelen ORSZI szakértői bizottság ONYF Igazgatóság Rehabilitációs járadék Munkaképes lehet Eredménytelen együttműködés Kirendeltségi ügyintéző Munkaügyi szervezet (kirendeltség) Munkáltatók Külső szolgáltatók ÁFSZ támogatásai, szolgáltatásai, szolgáltatók

8 A komplex bizottságok feladata
Szakmai munkaképesség véleményezése A rehabilitálhatóság foglalkozási szempontú megítélése Rehabilitációs szükségletek megállapítása A rehabilitációs irány megjelölése, az eredményesség mérlegelése, szükséges idő meghatározása.

9 X A szükséglet kielégítését segítő szociális szolgáltatás típusa
Szociális rehabilitációs szükségletek A szükséglet kielégítését segítő szociális szolgáltatás típusa Falu vagy tanya gondnok Házi segítség nyújtás Étkez-tetés Család segítés Támo-gató Szolgál-tatás Közösségi ellátás Nappali Átme-neti szállás Rehab szolgáltatás Fizikai biztonság (étel, ruházat, átmeneti szállás esetén ezen felül hajlék) biztosítása X Önellátási képesség (önálló életvitel és életvezetés) javítása Képessé tétel a problémák megoldására, az új, változó helyzet elfogadására, motiváció erősítése Érzelmi kapcsolatok erősítése, konfliktusok kezelése Közlekedési nehézségek megoldása Közösségi kapcsolatok kialakítása, erősítése A környezet befogadóvá tétele a rehabilitációban résztvevő irányában, változtatás elérése Rehabilitáció eredményességét befolyásoló környezet megerősítése Dél-alföld

10 Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások Tanácsadás
Foglalkoztatási rehabilitációs szükségletek Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások Tanácsadás Tovább-képzés, át-képzés Előzetes szakmai alkal-masság vizsgá-lata Munka közvetí-tés Munka Pálya-módo-sítási Állás-keresési Pszicho-lógiai Eredeti munkakörben történő rehabilitáció elősegítése Korábban gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Szakképzettségnek megfelelő, nem gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Új képzettséget, betanítást igénylő foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Nyújtott szolgáltatások összesen (db): 2041 398 660 491 1093 100 588

11 Megállapított rehabilitációs szükségletek

12 Rehabilitációs megállapodás és terv
Személyre szabott. A megállapodás és a tervelemek a rehabilitáció előre haladtával folyamatosan változnak. Szociális rehabilitációs szükségletek kis számban szerepelnek a szakvéleményben, szükséglet meghatározása nem minden esetben az igényeknek megfelelően történik. Foglalkoztatási rehabilitáció keretében megítélt szolgáltatások, támogatások személyre szabottan követik az állapotváltozásokat. Leggyakrabban rögzítésre került foglalkoztatási rehabilitációs elemek: - munkatanácsadás - álláskeresési tanácsadás - munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása - képzés - munkaközvetítés

13 Rehabilitációs járadékban részesülők adatai

14 Az eredményes rehabilitáció ismérvei
A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a rehabilitálhatóságról! A rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködik és megvalósítja a programot! Az orvosi rehabilitáció eredményes! A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a munkavállalást! A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör ellátására! Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja!

15 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
Nyíltpiaci: Foglalkoztatási kötelezettség (1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdés) A TÁMOP és konstrukciók keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI.19.) Korm. rendelet Rehabilitációs munkahelyteremtés (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 19. § (1) a)-e), MAT 6/2008. (II. 6.) számú határozata) Akkreditált Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás (177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet) Szociális Szociális foglalkoztatás támogatása (112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §, 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet)

16 Az akkreditáció célja A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy az akkreditációs tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen a munkáltató a) rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatást, és b) tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását.

17 TANÚSÍTVÁNY TÍPUSOK védett foglalkoztató akkreditált foglalkoztató
ALAP (5 év) 1298 foglalkoztató REHABILITÁCIÓS (3 év) 184 foglalkoztató KIEMELT (2 év) 88 foglalkoztató védett foglalkoztató I. akkreditált foglalkoztató FELTÉTELES 1 év rehabilitációs foglalkoztató felkészülés a kiemelt tanúsítványra

18 Országos összesítés szeptember 30-i állapot Az akkreditált foglalkoztatóknál a megváltozott munkaképességűek tényleges (1 havi) létszáma régiónkénti bontásban Összesen: fő 3377 4302 3055 2116 Összesen:20930 fő 4192 975 2913

19 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
Feltétele Mértéke a bér+járulékok %-ig terjedhet Felhasználás ,5 milliárd Ft ig 16,8 %-kal több, mint 2008 azonos időszakában várható éves 15,5 milliárd Ft ( fő)

20 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás kifizetés (Millió forint) hóban területi megoszlás

21 Megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedése

22 Szociális intézményi foglalkoztatás
Szocioterápiás foglalkozás Munkaterápia Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás Nyílt munkaerőpiac Képzési célú foglalkozás Szociális foglalkoztatás Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Munka-rehabilitáció

23 Szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. § (1) bekezdése)
Formái: munka-rehabilitáció fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Feltétele: Foglalkoztató (szociális foglalkoztatási engedély) Ellátott (rehabilitációs alkalmassági vizsgálat) részt.

24 Munka-rehabilitáció Célja: a szociális intézményben ellátott
munkakészségének, testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés .

25 Fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás
Célja: munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések