Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek."— Előadás másolata:

1 TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek

2 TISZK-ek a 2007/2008, 2009/2010-es kiírásokban TÁMO P 2.2.3- 07/1 TÁMOP 2.2.3- 07/2 TIOP 3.1.1- 08/1 KMO P 4.1.1 /A TÁMO P 2.2.3- 09/1 TÁMOP 2.2.3.B -09/1 TIOP 3.1.1- 09/1 Összese n Kedvezmé nyezettek száma 12 db31 db20 db7 db18 db8 db12 db108 db Lekötött forrás 2,7 Mrd Ft 9,7 Mrd Ft 16,3 Mrd Ft 5,4 Mrd Ft 5,3 Mrd Ft 1,4 Mrd Ft 8,9 Mrd Ft 49,7 Mrd Ft Kifizetett előleg 847.37 7.827 3.414.1 92.254 4.165. 916.8 82 674.8 79.37 0 1.847. 336.61 9 298.627.213 2.671. 264.71 9 13,9 Mrd Ft Számla alapú kifizetés 1.317. 317.32 2 3.933.2 76.878 2.671. 264.7 19 2.810.732. 894 41.160.496 0010,7 Mrd Ft

3 Záró elszámolási csomag Záráshoz információk: ESZA honlapon az „Útmutató a kifizetési igénylés összeállításához TÁMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében” elnevezésű dokumentum (http://www.esza.hu/document/download/id/1039)http://www.esza.hu/document/download/id/1039 A záró csomag ellenőrzése három részből áll:  ZKK ellenőrzése  ZPEJ ellenőrzése  Záró helyszíni ellenőrzés Amíg e három rész között egy is van, ami nem megfelelő, addig a teljes csomag nem hagyható jóvá és a ZKK-ban igényelt összeg sem fizethető ki.

4 Záró elszámolási csomag Záró elszámolási csomag: ZKK + ZPEJ A ZKK melléklete a ZPEJ!!!  Szakmai és pénzügyi ág találkozása  Kedvezményezettnek egyszerre kell benyújtania a két dokumentumot a TSZ-ben meghatározott időpontig (3.3.3 pont)  Elektronikusan (=online számlakitöltőn keresztül generált formanyomtatványok) és papír alapon  Fontos: a projekt fizikai megvalósulását követő időszakban a Kedvezményezett részéről csak pénzügyi teljesítés történhet, tehát számla nem állítható ki és semmilyen teljesítés a szállítók részéről nem megengedett.  A ZKK+ZPEJ benyújtásáról a KSZ levélben tájékoztatja a Kedvezményezettet, a határidő lejárta előtt 15 naptári nappal  Záró elszámolás esetén nem érvényesül a jó-tételek továbbengedésének a szabálya!  A ZKK és ZPEJ hiánypótlás/korrekció/elfogadás/elutasítás egyszerre, egy levélben történik.  Kifizetés csak a ZPEJ elfogadását követően történhet meg!

5 ZKK ellenőrzés A záró csomag elbírálására rendelkezésre álló határidő a kifizetési igénylés határidejéhez igazodik, így:  szállítói számlát tartalmazó elszámolás esetén 30 nap  utófinanszírozású számlák esetében 60 nap Ebbe nem számítanak bele a felfüggesztések, de kifizetés csak a ZPEJ elfogadása esetén lehet! Előleg elszámolása:  A kedvezményezettnek a ZKK-ban kell legkésőbb elszámolni az előleggel.  Ha van elszámolatlan előlege, akkor a ZKK-ban az igényelt támogatásból akkora összeget kell előleg elszámolásra rögzíteni, amennyivel az elszámolásra kerül.  Ha az elszámolatlan előleg > ZKK-ban igényelt összeg => ZKK teljes összegét előlegre kell rögzíteni + lesz követelés.

6 Hiánypótlás, korrekció, döntés Hiánypótlás Amennyiben a záró elszámolási csomag ellenőrzése (beleértve a ZPEJ-t is) során hiányosságok merülnek fel, a Közreműködő Szervezet hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet egy alkalommal, melynek pótlására 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a hiánypótlás nem jár sikerrel, a kifizetés felfüggesztésre kerül, de lehetőség van a záró elszámolási csomag korrekciójára:  Csak akkor, ha a ZPEJ elutasításra kerül => 40 munkanap korrekció + 8 nap (türelmi idő). Ez a kedvezményezett határideje!  40 munkanap alatt több korrekció is kérhető  Lehetőség van pü-i korrekciót is kérni, ha a HP-ban nem sikerült teljesítenie, de hiánypótlással korrigálható. Értesítő levél: A ZPEJ és ZKK lezárását követően, közös levélben, miután az utalás megtörtént.

7 Záró elszámolási csomag Fontos!  ZKK tartalmazzon minden elszámolható, a projekttel kapcsolatosan felmerült költséget, ami még nem került eddig elszámolásra benyújtásra  Elszámolhatósági feltételeknek megfelelően kerüljön összeállításra, tekintettel arra, hogy további elszámolás benyújtására nincs lehetőség.  SZM, VB: a projekt fizikai zárását követően semmilyen módosításra nem lesz lehetőség  A Támogatási Szerződésük kritikus részein (indikátorok, költségvetés) az esetlegesen szükséges módosításokat még a záró csomag benyújtása előtt végezzék el, a vonatkozó kérelmeket nyújtsák be felénk  A hatályos költségvetésnek meg nem felelő tételek (pl. sortúllépés esetén) véglegesen elutasításra fognak kerülni  Indikátorok nem teljesülésekor szabálytalansági eljárás indul, mely visszakövetelést eredményezhet.

8 Fenntartási jelentés  A ZKK/ZPEJ értesítő levélben tájékoztatjuk a kedvezményezettet fenntartási jelentés benyújtási kötelezettségéről.  Naptári év szerinti beszámoltatásra (könnyebb követhetőség)  Jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma első PFJ esetén: a projekt befejezését követő nap. A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma a kezdőnaptól számított 12 hónap utolsó napja lesz.  Projekt befejezése= TSZ 3.3.2 (esetenként eltérhet) pontja alapján „A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta.” A fenntartási időszak kezdete a ZPEJ+ZKK elfogadásának napját követő nap.

9 Záró helyszíni ellenőrzés A záró elszámolási csomag ellenőrzésének határidején belül záró helyszíni ellenőrzést folytat le a Kedvezményezetteknél a KSZ A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentum alapú ellenőrzése: pénzügyi, szakmai teljesítés, közbeszerzések, nyilvánosság, horizontális szempontok teljesülése:  A támogatási szerződésben rögzítettek teljesítésének ellenőrzése  A benyújtott PEJ-ekben leírtak ellenőrzése  A végrehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelő Indikátorteljesítések:  A projekt során elért indikátorok teljesítésének igazoló dokumentumai (a dokumentum az indikátor fajtájától függ, de minden esetben egyértelműen, és objektíven mutatja a vállalt indikátor számszerű, dokumentált megvalósulását)  Teljesült és vállalt indikátor érték összehasonlítása  Teljesítés értékelése: 100%-90% rendben 90%-75% arányos kifizetés 75% alatt meghiúsult a projekt, támogató eláll a szerződéstől.

10 Projektmegvalósítás problémái Főbb problémák a projektmegvalósítás alatt:  Indikátor értelmezési és teljesítési problémák: az értelmezéseket az IH egységesen próbálta tisztázni az információs napokon, ahol lehetett, ott pedig szerződésmódosítással korrigáltuk az értéket, DE! a minimálisan elvárt célérték alá nem mehetett egy projekt sem – mind a 22 indikátor teljesítésével lesznek problémák a záráskor  Horizontális szempontok módosítása: a pályázóra kitöltött táblák nem számonkérhetőek a TISZK-en, ezt szerződésmódosítással kellett kezelni, a TISZK intézményekre aktualizálni  Közbeszerzések esetleges sikertelensége, vagy elhúzódása a projekt időtartamának eltolódását okozta: projekthosszabbításokkal kezeltük  Nagyszámú szerződésmódosítás és változásbejelentés kezelése nehézkes, és néha elhúzódó egyeztetéseket eredményezett

11 Indikátorok A projekt megvalósítás során az Irányító Hatóság által elhangzott útmutatások az indikátorokhoz Fogalmak: útmutatóban értelmezés és jogszabályok alapján TISZK összes tanulólétszáma Értelmezése: jogosultsági feltételként (1500 fő) a nappali rendszerű szakiskolai (beleértve a felzárkóztató oktatást is) és szakközépiskolai oktatásban résztvevők létszámát (9-16. évfolyam) kellett kiszámítani, viszont - a projektek szakmai tartalmának nyomon követésére, és az eredeti célkitűzések teljesülésének ellenőrzésére használt - összes tanulólétszám indikátor számításánál a szakképző iskolai tanulólétszámok összegénél figyelembe kell venni a TISZK intézményeiben a szakiskolai és a s zakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők összes létszámát is.

12 Indikátorok Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak utolsó szakképzési évfolyamára járó tanulók létszámához kell viszonyítani az erre az évfolyamra járó, a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel részt vevő tanulók létszámát. Módosításra került minden Kedvezményezettnél technikai szerződésmódosítás keretében az alábbira: Támogatott intézményekben tanulók közül a munkahelyi gyakorlati képzésben résztvevők számának növekedése: Értelmezése: a projekt időszakában a projektet megvalósító intézményekben a szakképzési évfolyamokon OKJ szakképesítés megszerzésére felkészülő tanulók közül munkahelyi gyakorlati képzésben (csoportos munkahelyi képzésben, vagy egyéni munkahelyi képzésben) tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben résztvevő tanulók számát kell viszonyítani a szakképzési évfolyamok tanulólétszámához. A kiinduló értéket a 2008/2009. tanévre vonatkozóan a pályázatban kell megadni.

13 Indikátorok Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma Értelmezése: a hátrányos helyzetűként nyilvántartott, szakképzésbe bevont tanulók létszámának kiszámításánál a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak nappali tagozatára beiratkozott tanulók létszámát kell figyelembe venni. Ktv.121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;

14 Indikátorok A szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak szakképzést előkészítő évfolyamát sikeresen befejező tanulók száma. Ktv. 27. § (8) d) Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.

15 Indikátorok Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma Értelmezése: a legalább egy tanévig iskolai rendszerű oktatásban részt nem vevő, az indikátor számítása szempontjából lemorzsolódottnak tekintett tanulók létszámának kiszámításánál a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak iskolai rendszerű szakképzésébe (beleértve a felzárkóztató oktatást is) beiratkozott tanulók létszámát kell figyelembe venni. Ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban résztvevők számát is. Ktv.6.§(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. Azokat a diákokat kell ebbe beleszámítani, akik tankötelezettek ugyan, de a hiányzásuk mértéke eléri a meghatározott hiányzási arányt.

16 Indikátorok TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak nappali tagozatára beiratkozott tanulók hány százaléka hagyja el a TISZK iskoláit szakképesítés megszerzése nélkül. Az arány megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat a tanulókat, akik felsőoktatásban továbbtanultak. A mutatót tanévenként kell számítani, a TISZK adott tanévi összes szakképző iskolai tanulói létszámához kell viszonyítani a szakképzettség nélkül (kivéve a felsőoktatásban továbbtanulókat) a TISZK intézményeiből szakképzettség nélkül kimaradók számát.

17 Indikátorok Felnőttképzésben résztvevők száma Értelmezése: a 2008., a 2009., illetve a 2010. naptári évben a TISZK intézményeinek felnőttképzésében résztvevők létszámát kell figyelembe venni az indikátor számításánál. Minden résztvevő csak egyszer vehető figyelembe, még akkor is, ha több tanfolyamon, illetve az adott naptári évek közül több évben is részt vett a TISZK valamely intézményében felnőttképzésben. A felnőttképzésről szóló 2001. évi 101. törvény 20.§ (2). szakasz szerinti szerződés alapján. Szakképzést sikeresen befejezők aránya Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak utolsó szakképzési évfolyamát megkezdett tanulók hány százaléka tett sikeres szakmai vizsgát a tanév befejezésének évében. Ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban résztvevők számát is!

18 Köszönöm a figyelmet! Sok sikert a projekt zárásához! Kovács Ágnes Uniós Programvezető ESZA Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "TISZK pályázatok az ÚMFT-ben: TÁMOP 2.2.3 projektek zárása során a TISZK-eket érintő kötelezettségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések