Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció

2 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.5.1 konstrukció Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése A pályázatok beadási határideje: 2008. április 15.

3 TAMOP 2.5.1 A konstrukció háttere: Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés 3. Prioritás Társadalmi megújulás 2. beavatkozás-csoport Alkalmazkodóképesség javítása „A szociális partnerek fontos szerepet játszanak a változásokra való felkészülésben, ezért az intézkedéseknek a társadalmi párbeszéd intézményeinek megerősítésére és a közös kezdeményezések támogatására is ki kell terjedniük.”

4 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Az ÚMFT átfogó céljaihoz, a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. Az operatív program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése.

5 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program A munkaerő-piaci részvétel növelésére irányuló stratégia (specifikus) célkitűzései: -A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása -Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése -A változásokhoz való alkalmazkodás segítése -Az egész életen át tartó tanulás elősegítése -Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása -A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

6 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Prioritások: 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 2.Alkalmazkodóképesség javítása 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés 7.Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban 8.Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 9.Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

7 TAMOP 2.5.1 TAMOP alkalmazkodóképesség javítása prioritás 723 674 998 euró (TAMOP 17,66 %-a) A képzéshez való hozzáférés segítése (A foglakoztathatóságot biztosító tudás és képességek megszerzéséhez való hozzáférés) A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése (A szakképzés és a felnőttképzés rendszerének összehangolása, felnőttképzési piacon szolgáltatók kereslet-vezérelt versenyének elősegítése) A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése

8 TAMOP 2.5.1 A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése A beavatkozások kiterjednek mindazokra a tevékenységekre, amelyek a különböző szervezeteknek és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelést szolgálják: -A gazdasági szerkezetváltás kezelésének és előrejelzésének támogatása -A szerkezetváltási folyamatokhoz kapcsolódó munkaerő- piaci programok, átképzések -Nem hagyományos foglalkoztatási formák (távmunka, részmunka) elterjesztése -Munkahelyi egészségfejlesztési és baleset megelőzési programok -Civil szervezetek szolgáltatói szerepének erősítése

9 TAMOP 2.5.1 A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése -A szociális párbeszéd és partnerség megerősítése, a különböző szereplők összefogásának ösztönzése, a szociális partnerek kapacitásainak, szakmai felkészültségének fejlesztése -A társadalmi párbeszéd országos, helyi és ágazati intézményei szakmai hátterének megerősítésére Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.5.1 konstrukció

10 TAMOP 2.5.1 TAMOP 2.5.1 konstrukció: Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése Alapvető célok és háttér: Az érdekképviseleti szervezetek a hazai érdekegyeztetési, illetve szociális párbeszéd struktúrák legfontosabb szereplői. Ezek közül a szociális partnerek a munkaügyi érdekegyeztetésben és szociális párbeszédben, a civil érdekképviseleti szervezetek pedig a társadalmat erőteljesen érintő kérdéskörökről folyó társadalmi egyeztetések során képviselik tagságuk, illetve az érintettek érdekeit.

11 TAMOP 2.5.1 Alapvető célok és háttér: Mindkét szervezetrendszer jellemzője az általános kapacitáshiány. A szakszervezetek veszítettek tagságukból, a szervezetekkel együtt az erőforrások is szétaprózódtak, a tevékenységüket segítő szakmai háttérintézmények megszűntek. A munkavállalók munkaerő-piaci helyzete kiszolgáltatott. A civil szervezetek hatékonyabb működését hátráltatja az ágazati-szakmai civil együttműködések hiánya, gazdasági bázis kialakulatlansága, szakértői háttér gyengesége.

12 TAMOP 2.5.1 Alapvető célok és háttér: a)komponens - Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése b) komponens - Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása c) komponens - Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése

13 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE a)komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, és ezek szövetségei, konzorciumai. b) komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek ágazati és országos szervezetei, ezek szövetségei valamint konzorciumai. c) komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége; és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány illetve ezek konzorciumai, amelyek országos szintű érdekképviseleti tevékenységet látnak el.

14 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE Ugyanazon tevékenységre mind a főpályázó, mind a konzorciumi tagok esetében csak egy komponens keretén belül nyújtható be pályázat! Országos szintű érdekképviseleti tevékenységet lát el az a civil szervezet, amely a létesítő okirata szerint országos érdekképviseleti célra alakult, létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzi; és/vagy országos szinten, jogszabály vagy kormány- illetve minisztériumi szintű megállapodás alapján az érdekegyeztetési, társadalmi egyeztetési folyamatban intézményesen szakmai és/vagy ágazati érdekképviseleti tevékenységet lát el.

15 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázó kizárólag létesítő okirata szerint érdekképviseleti tevékenységre feljogosított szervezet lehet!

16 TAMOP 2.5.1 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 2.000.000.000 Ft. a) komponens: 500.000.000 Ft. b) komponens: 1.000.000.000 Ft. c) komponens: 500.000.000 Ft. A projekt keretében ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható.

17 TAMOP 2.5.1 a)Komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése A hatékony szociális partnerség feltétele, hogy a szociális partnerek megfelelő szakmai kapacitásokkal és az érdekképviselethez szükséges információkkal rendelkezzenek. A komponens célja a szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján. A pályázat keretében a szociális partnerek munkatársaik képzését, valamint a szervezetek fejlesztését valósíthatják meg.

18 TAMOP 2.5.1 b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A gazdaság, a munkaerőpiac jelenlegi helyzetében a munkavállalók kiszolgáltatottak a munkáltatóval szemben. Sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem rendelkeznek kellő jártassággal a munkajogban, illetve a munkajogi rendelkezések alkalmazásában. A munkáltatók jogellenes viselkedése általában szintén a jogi ismeretek hiányából adódik. A munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítése a munkaerő-piaci eszközök egyik fajtája. Ennek hatékonyabb alkalmazását segíti elő az alapvető, vállalkozás-indítással kapcsolatos jogi ismeretek, tanácsok, segítség nyújtása.

19 TAMOP 2.5.1 b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A jogsegélyszolgálat előmozdítja a munkavállalók alkalmazkodóképességének javulását, a gazdasági-társadalmi változásokra való felkészülését, és hozzájárul a munkaerő foglalkoztathatóságának megőrzéséhez.

20 TAMOP 2.5.1 c) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A komponens célja a civil érdekképviseleti tevékenység ágazati-szakmai hatókörének, színvonalának és legitimációjának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyezetések megerősítése. Célja a társadalmi egyeztetésekben résztvevő szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy a társadalmi érdekegyeztetésben hatékonyabban tudjanak részt venni, jobban tudják érdekeiket érvényesíteni.

21 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok a) komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése Átvett és alkalmazott európai bipartit megállapodások száma A hálózatszerű együttműködésben részt vevő szervezetek száma Akkreditált képzettséget szerzett személyek száma Szakértői kapacitás bővítése a szervezet által foglalkoztatottak számához képest Kollektív szerződéssel lefedett munkavállalók országos arányának (35%) szinten tartásához való hozzájárulás.

22 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása Új jogsegély-szolgálati helyszínek létrehozása Jogsegély-szolgálati tevékenységet végző jogászok száma A jogsegély-szolgálathoz fordulók száma régiónként A jogsegélyszolgálat által kezelt „ügyek” száma

23 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok c) komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése Az érdekképviseleti civil együttműködésben érintett szervezetek száma A támogatott civil érdekképviseleti együttműködéssel bíró ágazati- szakmai tevékenységcsoportok száma Nemzetközi együttműködést szolgáló rendezvények száma Képzettséget szerzett civil szervezeti tisztségviselők, tagok és szakértők száma Civil érdekképviseleti együttműködéssel rendelkező kistérségek/megyék/régiók vagy szakmák, ágazatok száma

24 TAMOP 2.5.1 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma 50 db a)komponens: várhatóan 20- 25 db. b) komponens: maximum 7 db. Egy régióban egy pályázat lehet nyertes, egy pályázó valamennyi régióra benyújthat önálló pályázatot. c) komponens: várhatóan 20- 25 db

25 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre a)komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése A szervezet alkalmazottai és tisztségviselői képzése, készségeinek fejlesztése A szervezet által szervezett saját belső képzések Szervezetfejlesztési terv kidolgozása Európai uniós és nemzetközi bipartit együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, megállapodások átvétele Érdekképviseletek szervezeti integrációja, szakmai együttműködése Kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, a szerződések hatályosulásának elősegítése A szervezet honlapjának kialakítása, fejlesztése Hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása és működtetése Érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése

26 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre b) komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A munkavállalók, munkáltatók, kisvállalkozást működtető, illetve alapítani szándékozók részére biztosított jogi információszolgáltatás Egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő tanácsadás, iratszerkesztés Jogviták megelőzése Jogesetek értékelése, feldolgozása

27 TAMOP 2.5.1 b) komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása Egy pályázat egy statisztikai régióra terjedhet ki! Egy pályázó szervezet, illetve konzorcium több pályázatot is benyújthat; annyi pályázatot kell benyújtani, ahány régióban jogsegélyszolgálatot kíván létrehozni, azzal a kötelezettséggel, hogy a pályázó minden megyében, és a nem megyeszékhely megyei jogú városokban legalább egy ügyfélfogadási pontot kialakít. A pályázat régiónál kisebb közigazgatási egységre nem vonatkozhat.

28 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A szervezet munkatársainak képzése, készségeinek fejlesztése Szakmai-stratégiai terv kidolgozása Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása Szakértői tevékenység A szervezet honlapjának fejlesztése Hálózatszerű együttműködés az érdekképviseleti tevékenység részeként A társadalmi párbeszéd intézményesült folyamataiban részt vevő érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése Kutatás, vizsgálat, felmérés Szakmai célú nemzetközi együttműködés Tagbázis szélesítése

29 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens A komponens a már létező országos civil ernyőszervezetek kapacitásait érdekképviseleti célú civil együttműködések fejlesztésére és intézményesülésére mozgósítja és fejleszti. A támogatható tevékenységek teljes köre a civil érdekképviseleti együttműködések kialakítása, működtetése, fejlesztése szempontjából értelmezhető!

30 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens A civil érdekképviseleti együttműködések szakmai, ágazati jelleggel és legalább megyei, illetve ezek együttműködésének eredményeként regionális szinten jönnek létre, illetve működnek a pályázati útmutatóban felsorolt 14 szakmai-ágazati területek valamelyikében.

31 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens Az ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködés akkor támogatható, ha az abban részt vevő civil szervezetek száma legalább: Például: Foglalkoztatási és munkaügyi civil érdekképviseletben: fővárosi szinten 20 civil szervezet, megyei szinten 5 civil szervezet; Szociális civil érdekképviseletben: fővárosi szinten 100 civil szervezet, megyei szinten 10 civil szervezet.

32 TAMOP 2.5.1 C) komponens Előnyt jelent a hálózatszerű együttműködés vállalása A hálózatszerű civil érdekképviseleti együttműködés tevékenységnek legalább 1 régióra kell kiterjednie. A régiós szintű ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködést a jelen pályázati feltételeknek megfelelően létrejött vagy működő megyei szintű ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködések hozzák létre.

33 TAMOP 2.5.1 Nem támogatható tevékenységek köre a) komponens Érdekképviseleti tevékenységhez nem kapcsolódó kapacitásnövelés. Olyan személyek képzése, akiknek tevékenysége nem kapcsolódik közvetlenül a szervezet érdekképviseleti tevékenységéhez. b) komponens Térítés ellenében nyújtott szolgáltatás létrehozása, Jogi képviselet. c) komponens Érdekképviseleti tevékenységhez nem kapcsolódó kapacitásnövelés.

34 TAMOP 2.5.1 Elszámolható költségek köre a)komponens unkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése Menedzsment költség, Szakmai megvalósítók, tananyagfejlesztők és képzők bér-, bérjellegű költségei, Érdekképviseletek tisztségviselői és munkatársai képzésének költségei, Érdekképviseletek által szervezett képzések költségei, Tananyagfejlesztés, Honlap kialakítás, Rendezvényszervezés, Kis értékű beszerzések, egyéb általános költségek.

35 Elszámolható költségek köre b) komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása Menedzsment költség, Szakmai megvalósítók bér-, bérjellegű költségei, Jogsegélyszolgálat humánerőforrás igényének költségei, Ügyfelek igazolt és szükséges utazási költsége, Helyiségbérlet, a szervezet kialakításának költségei, Honlap kialakításának és működtetésének költsége, Nyilvánosság biztosítása, közbeszerzés költségei, Könyvvizsgálat költségei, Eszközbeszerzések: kis értékű és IT eszközök, Egyéb általános költségek.

36 TAMOP 2.5.1 Elszámolható költségek köre C) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése Menedzsment költség, Szakmai megvalósítók bér-, bérjellegű költségei, A szervezethez tartozó munkatársak képzésének költségei, Nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódó költségek, Rendezvényszervezés költségei, Szakértői díj, kutatói díj, Kis értékű és adminisztratív költségek

37 TAMOP 2.5.1 Támogatás mértéke, összege a) komponens minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. b) komponens minimum 70.000.000 Ft, maximum 170.000.000 Ft. (régiónként) c) komponens minimum 3.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft. A projekt összes költségének 100 %-a elszámolható, önrész vállalás nem szükséges.

38 TAMOP 2.5.1 Pályázatok benyújtása A pályázatok benyújtása 2008. február 15.-től 2008. április 15.-ig lehetséges. Közreműködő Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)

39 TAMOP 2.5.1 A benyújtás módja Elektronikus EMIR kitöltő program segítségével kell az adatlapot kitölteni. (A Word formátumban benyújtott pályázatok elutasítást vonnak maguk után!) 1 eredeti és egy másolati példány; valamint az adatlapot (XDAT formátumú file) elektronikus adathordozón (CD/DVD lemez) is be kell nyújtani.

40 TAMOP 2.5.1 Formai ellenőrzés Gyakori hibák: dátum, aláírás hiányzik az adatlapokról. Szükséges kötelező mellékletek benyújtása Létesítő okirat, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás a nyilvántartásban szereplő adatokról (konzorcium esetén valamennyi résztvevőtől), Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns), Projekt költségvetése és szöveges indoklása a megadott formában, Szakmai stratégia terv (C komponensnél)

41 TAMOP 2.5.1 Jogosultsági ellenőrzés Igényelt támogatás összege, Projekt megvalósítás időtartama (max. 24 hónap), Magyarországi székhely, Pályázó jogosult szervezet-e, Szakmai stratégia terv (C komponensnél), Esélyegyenlőség érvényesítése (min. 3 szempont), Környezeti fenntarthatóság (min. 1 szempont), Projekt megvalósítás kezdő dátuma, Költségvetés helyes kitöltése (Áfa nyilatkozatnak, belső arányoknak megfelelően, összhang az adatlappal), Beadás és a bírósági bejegyzés között min. egy év eltelt (bírósági igazolás).

42 TAMOP 2.5.1 Pályázat életútja Pályázatok iktatása, Benyújtási kritériumok ellenőrzése, Pályázatok regisztrálása vagy elutasítása (benyújtási kritériumok nem teljesítése esetén) – benyújtástól számított 7 napon belül, Pályázat feltöltése az EMIR-be, Formai ellenőrzés, Benyújtástól számított 15 napon belül értesítés: befogadás, hiánypótlás vagy elutasítás, Tartalmi értékelés + 25 munkanap alatt, Bíráló Bizottság + 15 munkanap alatt dönt az értékelést követően, NFÜ HEP IH + 15 napon belül jóváhagyja, Kedvezményezett értesítése + 5 nap. Értesítés a támogatásról vagy az elutasításról szóló döntésről: pályázat végső beadási határidejétől (április 15.) számított kb. 75 nap (2008. július): Szerződéskötés az értesítéstől számított + 60 napon belül (2008. szeptember).

43 TAMOP 2.5.1 Köszönjük a figyelmet! www.esf.hu eutamogatas@esf.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések