Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció

2 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.5.1 konstrukció Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése A pályázatok beadási határideje: 2008. április 15.

3 TAMOP 2.5.1 A konstrukció háttere: Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés 3. Prioritás Társadalmi megújulás 2. beavatkozás-csoport Alkalmazkodóképesség javítása „A szociális partnerek fontos szerepet játszanak a változásokra való felkészülésben, ezért az intézkedéseknek a társadalmi párbeszéd intézményeinek megerősítésére és a közös kezdeményezések támogatására is ki kell terjedniük.”

4 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Az ÚMFT átfogó céljaihoz, a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. Az operatív program átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése.

5 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Prioritások: 1.A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 2.Alkalmazkodóképesség javítása 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 4.A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás- fejlesztés 7.Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban 8.Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 9.Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

6 TAMOP 2.5.1 TAMOP alkalmazkodóképesség javítása prioritás 723 674 998 euró (TAMOP 17,66 %-a) A képzéshez való hozzáférés segítése (A foglakoztathatóságot biztosító tudás és képességek megszerzéséhez való hozzáférés) A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése (A szakképzés és a felnőttképzés rendszerének összehangolása, felnőttképzési piacon szolgáltatók kereslet-vezérelt versenyének elősegítése) A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése

7 TAMOP 2.5.1 A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése -A szociális párbeszéd és partnerség megerősítése, a különböző szereplők összefogásának ösztönzése, a szociális partnerek kapacitásainak, szakmai felkészültségének fejlesztése -A társadalmi párbeszéd országos, helyi és ágazati intézményei szakmai hátterének megerősítésére Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.5.1 konstrukció

8 TAMOP 2.5.1 TAMOP 2.5.1 konstrukció: Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése Alapvető célok és háttér: Az érdekképviseleti szervezetek a hazai érdekegyeztetési, illetve szociális párbeszéd struktúrák legfontosabb szereplői. Ezek közül a szociális partnerek a munkaügyi érdekegyeztetésben és szociális párbeszédben, a civil érdekképviseleti szervezetek pedig a társadalmat erőteljesen érintő kérdéskörökről folyó társadalmi egyeztetések során képviselik tagságuk, illetve az érintettek érdekeit.

9 TAMOP 2.5.1 Alapvető célok és háttér: Mindkét szervezetrendszer jellemzője az általános kapacitáshiány. A szakszervezetek veszítettek tagságukból, a szervezetekkel együtt az erőforrások is szétaprózódtak, a tevékenységüket segítő szakmai háttérintézmények megszűntek. A munkavállalók munkaerő-piaci helyzete kiszolgáltatott. A civil szervezetek hatékonyabb működését hátráltatja az ágazati-szakmai civil együttműködések hiánya, gazdasági bázis kialakulatlansága, szakértői háttér gyengesége.

10 TAMOP 2.5.1 3 komponens: a)komponens - Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése b) komponens - Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása c) komponens - Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése

11 TAMOP 2.5.1 a)Komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése A hatékony szociális partnerség feltétele, hogy a szociális partnerek megfelelő szakmai kapacitásokkal és az érdekképviselethez szükséges információkkal rendelkezzenek. A komponens célja a szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján. A pályázat keretében a szociális partnerek munkatársaik képzését, valamint a szervezetek fejlesztését valósíthatják meg.

12 TAMOP 2.5.1 b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A gazdaság, a munkaerőpiac jelenlegi helyzetében a munkavállalók kiszolgáltatottak a munkáltatóval szemben. Sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem rendelkeznek kellő jártassággal a munkajogban, illetve a munkajogi rendelkezések alkalmazásában. A munkáltatók jogellenes viselkedése általában szintén a jogi ismeretek hiányából adódik. A munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítése a munkaerő-piaci eszközök egyik fajtája. Ennek hatékonyabb alkalmazását segíti elő az alapvető, vállalkozás-indítással kapcsolatos jogi ismeretek, tanácsok, segítség nyújtása.

13 TAMOP 2.5.1 b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A jogsegélyszolgálat előmozdítja a munkavállalók alkalmazkodóképességének javulását, a gazdasági-társadalmi változásokra való felkészülését, és hozzájárul a munkaerő foglalkoztathatóságának megőrzéséhez.

14 TAMOP 2.5.1 c) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A komponens célja a civil érdekképviseleti tevékenység ágazati-szakmai hatókörének, színvonalának és legitimációjának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyezetések megerősítése. Célja a társadalmi egyeztetésekben résztvevő szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy a társadalmi érdekegyeztetésben hatékonyabban tudjanak részt venni, jobban tudják érdekeiket érvényesíteni.

15 TAMOP 2.5.1 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 2.000.000.000 Ft. a) komponens: 500.000.000 Ft. b) komponens: 1.000.000.000 Ft. c) komponens: 500.000.000 Ft. A projekt keretében ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható.

16 TAMOP 2.5.1 Támogatás mértéke, összege a) komponens minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. b) komponens minimum 70.000.000 Ft, maximum 170.000.000 Ft. (régiónként) c) komponens minimum 3.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft. A projekt összes költségének 100 %-a elszámolható, önrész vállalás nem szükséges.

17 TAMOP 2.5.1 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma 50 db a)komponens: várhatóan 20- 25 db. b) komponens: maximum 7 db. Egy régióban egy pályázat lehet nyertes, egy pályázó valamennyi régióra benyújthat önálló pályázatot. c) komponens: várhatóan 20- 25 db

18 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázó kizárólag létesítő okirata szerint érdekképviseleti tevékenységre feljogosított szervezet lehet! Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyeknek a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének napja a pályázat postára adásának napjához képest legalább egy évvel korábbi keltezésű. Az érdekképviseleti tevékenységnek – mint a szervezet céljai között szereplő tevékenység – szintén legalább 1 évvel korábbi bejegyzésnek/módosításnak kell lennie.

19 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE a)komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, és ezek szövetségei, konzorciumai. Az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetek, alapítványok (továbbiakban civil szervezetek) és szociális partnerek konzorciumai az „érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása” tevékenység tekintetében. b) komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (ágazati és országos szervezetei), ezek szövetségei valamint konzorciumai.

20 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE c) komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége; és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány illetve ezek konzorciumai, amelyek országos szintű érdekképviseleti tevékenységet látnak el. Országos érdekképviseletet ellátó civil szervezetek és szociális partnerek konzorciumai. Ugyanazon tevékenységre mind a főpályázó, mind a konzorciumi tagok esetében csak egy komponens keretén belül nyújtható be pályázat!

21

22 TAMOP 2.5.1 Országos szintű érdekképviselet Országos szintű érdekképviseleti tevékenységet lát el az a civil szervezet, amelynek a létesítő okirata szerint alapvető céljai között szerepel az országos érdekképviselet, tevékenységét legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzi; és/vagy országos szinten, jogszabály vagy kormány- illetve minisztériumi szintű megállapodás alapján az érdekegyeztetési, társadalmi egyeztetési folyamatban intézményesen szakmai és/vagy ágazati érdekképviseleti tevékenységet lát el.

23 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A szervezet munkatársainak képzése, készségeinek fejlesztése Szakmai-stratégiai terv kidolgozása Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása Szakértői tevékenység A szervezet honlapjának fejlesztése, akadálymentesítése Hálózatszerű együttműködés az érdekképviseleti tevékenység részeként A társadalmi párbeszéd intézményesült folyamataiban részt vevő érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis létrehozása Kutatás, vizsgálat, felmérés Szakmai célú nemzetközi együttműködés Tagbázis szélesítése

24 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens A komponens a már létező (vagy a pályázat során létrejövő) országos civil ernyőszervezetek kapacitásait érdekképviseleti célú civil együttműködések fejlesztésére és intézményesülésére mozgósítja és fejleszti. A támogatható tevékenységek teljes köre a civil érdekképviseleti együttműködések kialakítása, működtetése, fejlesztése szempontjából értelmezhető!

25 TAMOP 2.5.1 Mi az ernyőszervezet? Az ernyőszervezetnek jogi definíciója nincsen. A TÁMOP- 2.5.1 pályázat esetében ernyőszervezet létrehozásán azt értjük, ha két vagy több szervezet létrehoz egy olyan közös egyesülést, szervezetet, mely az azt létrehozó szervezeteket egy adott fórumon vagy adott témában képviseli úgy, hogy közben az azt létrehozó szervezetek önálló működése változatlanul fennmarad. Fontos megemlíteni, hogy a civil szervezetek esetében az ernyőszervezetnek szakmai, ágazati alapon kell létrejönnie, működnie, önkéntes tagsággal kell bírnia, és a tagjainak egyenlő jogú részvételt kell biztosítania (választás, választhatóság).

26 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens A civil érdekképviseleti hálózatszerű együttműködések szakmai, ágazati jelleggel és legalább megyei, illetve ezek együttműködésének eredményeként regionális szinten jönnek létre, illetve működnek a pályázati útmutatóban felsorolt 14 szakmai-ágazati területek valamelyikében.

27 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens Előnyt jelent a hálózatszerű együttműködés vállalása A hálózatszerű civil érdekképviseleti együttműködés tevékenységnek legalább 1 régióra kell kiterjednie. A régiós szintű ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködést a jelen pályázati feltételeknek megfelelően létrejött vagy működő megyei szintű ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködések hozzák létre.

28 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens Amennyiben a pályázó a hálózatszerű együttműködést valósítja meg, akkor azt vállalja, hogy a pályázati feltételekben meghirdetett normatív feltételeknek megfelelő érdekképviseleti célú civil együttműködés szervezését végzi el, és működtetéséhez nyújt támogatást, vagy már létező ilyen érdekképviseleti együttműködés tevékenységét támogatja, fejleszti tovább. Nem a pályázó hozza tehát létre saját személyében a civil érdekképviseletet, s szövetségek esetében nem is saját tagok számának növelése a pályázati cél, hanem a jelen pályázat során támogatást nyert civil szervezet a normatív feltételeknek megfelelő civil érdekképviseleti együttműködést készíti elő, szervezi, fejleszti és finanszírozza.

29 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens Az ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködés akkor támogatható, ha az abban részt vevő civil szervezetek száma legalább: Például: Foglalkoztatási és munkaügyi civil érdekképviseletben: fővárosi szinten 20 civil szervezet, megyei szinten 5 civil szervezet; Szociális civil érdekképviseletben: fővárosi szinten 90 civil szervezet, megyei szinten 10 civil szervezet.

30 TAMOP 2.5.1 Nem támogatható tevékenységek köre ) Komponens c ) Komponens Érdekképviseleti tevékenységhez nem kapcsolódó kapacitásnövelés. Azon tevékenységek, amelyek nem a pályázati felhívás célkitűzéseihez kapcsolódnak.

31 TAMOP 2.5.1 Elszámolható költségek köre ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltak alapján. ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltak alapján. Költségvetési specifikációban foglaltak alapján. ERFA típusú költségek minden komponens esetében az összköltség 10 %-ig számolhatók el!

32 TAMOP 2.5.1 Elszámolható költségek köre C) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése Menedzsment költség Szakmai megvalósítók bér-, bérjellegű költségei, A szervezethez tartozó munkatársak képzésének költségei, Nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódó költségek, Rendezvényszervezés költségei, Szakértői díj, kutatói díj, Honlap fejlesztés, Kis értékű beszerzések, Adminisztratív költségek.

33 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok c) komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése Az érdekképviseleti civil együttműködésben érintett szervezetek száma Képzésben részt vett civil szervezeti tisztségviselők, tagok és alkalmazott szakértők A támogatott civil érdekképviseleti együttműködéssel bíró ágazati-szakmai tevékenységcsoportok száma Elvégzett vizsgálatok, kutatások az érdekképviselethez kapcsolódóan Közös szakértői adatbázishoz csatlakozó szakértők száma Nemzetközi együttműködést szolgáló rendezvények száma Képzettséget szerzett civil szervezeti tisztségviselők, tagok és alkalmazott szakértők száma Szervezetfejlesztéssel elért új kapacitások száma Civil érdekképviseleti együttműködéssel rendelkező kistérségek/megyék/régiók vagy szakmák, ágazatok száma

34 TAMOP 2.5.1 Pályázatok benyújtása A pályázatok benyújtása (nem folyamatos) 2008. február 15.-től 2008. április 15.-ig lehetséges. Közreműködő Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)

35 TAMOP 2.5.1 A benyújtás módja Elektronikus EMIR kitöltő program segítségével kell az adatlapot kitölteni. (A Word formátumban benyújtott pályázatok elutasítást vonnak maguk után!) 1 eredeti és egy másolati példány; valamint az adatlapot (XDAT formátumú file) elektronikus adathordozón (CD/DVD lemez) is be kell nyújtani.

36 TAMOP 2.5.1 Formai ellenőrzés Gyakori hibák: dátum, aláírás hiányzik az adatlapokról. Szükséges kötelező mellékletek benyújtása Létesítő okirat, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás a nyilvántartásban szereplő adatokról (konzorcium esetén valamennyi résztvevőtől), Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns), Projekt költségvetése és szöveges indoklása a megadott formában, Szakmai stratégia terv (C komponensnél kötelező)

37 TAMOP 2.5.1 Szakmai stratégia terv Nincs formai, tartalmi kikötés a stratégia tervvel kapcsolatban. (Javaslatunk szerint kb. 5-10 oldal, amely tartalmazza minimálisan a jelen helyzet rövid elemzését, adott ágazat civil érdekképviseleti együttműködéseinek helyzetét, a támogatás felhasználásával elérni kívánt jövőképet; a stratégia meghatározását; kapcsolódó külső és belső erőforrásokat; a tevékenység-, erőforrás-, pénzügyi tervet; kockázatok elemzését; a szervezet céljainak és a támogatásból megvalósítani kívánt célok összekapcsolódását; a támogatás utáni időszakra vonatkozó (fenntarthatóságot bemutató) stratégiát.

38 TAMOP 2.5.1 Jogosultsági ellenőrzés Igényelt támogatás összege, Projekt megvalósítás időtartama (max. 24 hónap), Magyarországi székhely, Pályázó jogosult szervezet-e, Szakmai stratégia terv (C komponensnél), Esélyegyenlőség érvényesítése (min. 3 szempont), Környezeti fenntarthatóság (min. 1 szempont), Projekt megvalósítás kezdő dátuma, Költségvetés helyes kitöltése (Áfa nyilatkozatnak, belső arányoknak megfelelően, összhang az adatlappal), Beadás és a bírósági bejegyzés között min. egy év eltelt (bírósági igazolás).

39 TAMOP 2.5.1 Pályázat életútja Pályázatok iktatása, Benyújtási kritériumok ellenőrzése, Pályázatok regisztrálása vagy elutasítása (benyújtási kritériumok nem teljesítése esetén) – benyújtástól számított 7 napon belül, Pályázat feltöltése az EMIR-be, Formai ellenőrzés, Benyújtástól számított 15 napon belül értesítés: befogadás, hiánypótlás vagy elutasítás, Tartalmi értékelés + 25 munkanap alatt, Bíráló Bizottság + 15 munkanap alatt dönt az értékelést követően, NFÜ HEP IH + 15 napon belül jóváhagyja, Kedvezményezett értesítése + 5 nap. Értesítés a támogatásról vagy az elutasításról szóló döntésről: pályázat végső beadási határidejétől (április 15.) számított kb. 75 nap (2008. július): Szerződéskötés az értesítéstől számított + 60 napon belül (2008. szeptember).

40 TAMOP 2.5.1 GYIK-ok Pályázhat-e olyan szakszervezet az A komponensre, amely tagja egy ernyőszervezetnek, de az ernyőszervezet pályázik a C komponensre? Konzorcium esetében a projektmenedzser és a pénzügyi vezető konzorciumi tagonként értendő? A támogatási összeget a költségvetésben bruttó vagy nettó összegként kell feltűntetni? Az Adatlapot elektronikusan kell kitölteni? Mi a határa a kis értékű tárgyi eszköznek forintban kifejezve?

41 TAMOP 2.5.1 Köszönjük a figyelmet! www.esf.hu eutamogatas@esf.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések