Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a termékdíjas szabályozásban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a termékdíjas szabályozásban"— Előadás másolata:

1 Változások a termékdíjas szabályozásban
a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel (a NAV tevékenységének legfontosabb, a vállalkozásokat is érintő elemei, a kapcsolattartás, adatszolgáltatások követelményei, az ellenőrzések feltételei) Bangóné Korbász Katalin pénzügyőr őrnagy főosztályvezető-helyettes „a évi új termékdíjas szabályozásról a gyakorlatban” konferencia és fórum

2 + Népegészségügyi termékadó (2011. szeptember 01!)
Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály Környezetvédelmi termékdíj, Regisztrációs adó Fém ellenőrzés, Hulladék szállítás Fém engedélyezés, Energia adó Vámigazgatóság + Népegészségügyi termékadó (2011. szeptember 01!) Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Igazgatóság Vám Főosztály Jövedéki Főosztály Rendészeti és Központi Ügyeleti Főosztály

3 A 2012. évi Költségvetési törvény szakterületet érintő sarokszámai
Környezetvédelmi termékdíj (+38,9) 60,1274 milliárd Ft. Hűtőberendezés (+3,7) 3,7000 Gumiabroncs (+ 246) 746,4274 Reklámhordozó papír ( ) 6 251,2000 Elektromos , elektronikai berendezés ( ) 12 498,8000 Kenőolaj ( ) 15 498,8000 Csomagolóeszköz ( ) 25 001,2000 Regisztrációs adó (+6,7) 39,0000 milliárd Ft. Energiaadó (+0,9) 17,9000 milliárd Ft. Népegészségügyi termékadó 30,0000 milliárd Ft. Akkumulátor Millió Ft

4 a környezetvédelmi termékdíjról
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A tv. hatálya a termékdíjköteles termékre és az azzal kapcsolatos tevékenységre terjed ki. Termékdíjköteles termékek: az akkumulátor;  a csomagolás; csomagolóeszköz, egyéb csomagolószer  az egyéb kőolajtermék;  az elektromos és elektronikai berendezés;  a gumiabroncs;  a reklámhordozó papír.

5 Egyéni hulladékkezelés
Az akkumulátor [1. § (3) bekezdés a)] és csomagolás [1. § (3) bekezdés b)], valamint az elektromos és elektronikai berendezés [1. § (3) bekezdés d)] és gumiabroncs [1. § (3) bekezdés e)], mint termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék végső fogyasztótól kötelezett telephelyén történő önálló gyűjtése, ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történő gyűjtését, illetve saját célú felhasználás esetén kötelezett telephelyén történő gyűjtése, és e fenti két pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása. Nem választható egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében! Választható – Bejelentés köteles (Nyilatkozat) – termék/anyagáramonként külön-külön – a határidő jogvesztő! 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2. § E törvény alkalmazásában: 8. egyéni hulladékkezelés: az 1. § (3) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja szerinti termékdíjköteles termék termék- és anyagáramából keletkezett hulladék a) végső fogyasztótól kötelezett telephelyén történő önálló gyűjtése, ideértve a kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen, az értékesítés helyén történő gyűjtését, illetve b) saját célú felhasználás esetén kötelezett telephelyén történő gyűjtése, és az a) és b) pont szerint gyűjtött hulladék hasznosítása vagy hasznosíttatása; 1. § (1) A törvény céljának elérése érdekében környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) kell fizetni. (2) E törvény hatálya a termékdíjköteles termékre és a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki. (3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék: a) az akkumulátor; b) a csomagolás; c) az egyéb kőolajtermék; d) az elektromos és elektronikai berendezés; e) a gumiabroncs; f) a reklámhordozó papír. (4) A (3) bekezdés a) és c)-f) pontja szerinti termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét a január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint az 1. melléklet határozza meg.

6 A termékdíj alapja, mértéke
Az egyéni hulladékkezelő kötelezett díjfizetése T=R+E1+K1 T: fizetendő termékdíj R: rendszerirányítási alapköltség E1: externális költség K1: kezelési költség R: fix tétel, E1 és K1 képlettel számítandó Termék- és anyagáramonként külön – külön határozandó meg 6

7 Hulladékkezelési teljesítmény
A hulladékkezelési teljesítmény meghatározása során - hasznosításának helyétől függetlenül - kizárólag Magyarország területén gyűjtött hulladék vehető figyelembe. A hasznosításra történő átvételt a hulladékot átvevő hasznosító a tárgyévben teljesített átvételt elismervénnyel visszaigazolja, és a tényleges hulladékhasznosítást a tárgyévet követő év június 30-ig a kötelezett számára leigazolja. (Ezzel ellentétben negyedéves bevallás van!) Az anyagában történő hasznosítás mértéke termék- és anyagáramonként legalább 75%-ot el kell érjen. Termék- és anyagáramonként az energetikai hasznosítás legfeljebb 25%-os arányban vehető figyelembe. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékokra vonatkozó szabályok - az eltérő szabályozásra figyelemmel - a Kormányrendeletben kerülnek meghatározásra.

8 Nem változnak az alapok!
Mögöttes jogszabály az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) A NAV vámszerve jár el a termékdíj bevallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése, ellenőrzése során. A vámhatóság a termékdíjfizetéssel kapcsolatos jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez nyomtatványt rendszeresíthet . Képviselet tartalma. Negyedéves bevallási határidő – elektronikus bevallás. VPID A kötelezettnek bevallást nem kell benyújtania, amennyiben a tárgynegyedévben termékdíjköteles terméket nem hozott forgalomba, saját célra nem használt fel, nem vett készletre, és termékdíj-fizetési kötelezettsége sem keletkezett.

9 Ellenőrzési tevékenység
A évben még mindig fontos a kötelezett gazdálkodóknak a termékdíjas rendszerbe történő „bevezetése”, az érintett gazdálkodók önkéntes, jogkövető magatartásának elérése. Az ellenőrzésre történő javaslat és kiválasztás során továbbra is fontos a gazdálkodói kör ellenőrzéssel történő minél szélesebb átfogása, így a célzott kiválasztási rendszerek mellett a véletlenszerű kiválasztás alkalmazása is. Ellenőrzési irányelv – Art. 90. § - egyéb kőolaj, reklám, E+E, visszaigénylés/levonás, import és közösségi behozatal, többszöri székhelyváltoztatás

10 Vámhatósági ellenőrzés 2012. Hulladékgazdálkodás ellenőrzése
Hatósági felügyelet Adóellenőrzés

11 Hatósági ellenőrzés 2011. Célja:
a gazdálkodó a vámhatóság látókörébe kerüljön (bejelentkezési kötelezettség), jogkövető magatartásra ösztönzés, információgyűjtés a vámhatóság részére (kockázatelemzés, kiértékelés, további vizsgálatok megalapozása) További vizsgálati szempontok: nyilvántartás vezetési és a számla záradékolási kötelezettség vizsgálata.

12 Hatósági ellenőrzés 2012. A vámhatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja: a) a termékdíj(-fizetési) kötelezettség fennállását és azt, hogy a kötelezett a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységét bejelentette-e; b) a termékdíj számlán való megjelenítésére vonatkozó szabályok betartását; c) a számlán átvállaló az átvállalásra vonatkozó záradékolási kötelezettségének helyesen tett-e eleget; d) a nyilvántartások adattartalma megfelel-e az előírásoknak; e) korábbi hatósági ellenőrzés keretében hozott jogerős határozatban foglalt kötelezettségek teljesítését. Ket. szabályai szerint kell lefolytatni. Nincs előzetes értesítés, jármű+rakomány átvizsgálható, leltárfelvétel, jegyzőkönyv!

13 Hatósági felügyelet Ket. szabályai szerint! Gyakorolható folyamatos jelenléttel és vizsgálattal vagy helyszíni, eseti vizsgálattal. Hatósági felügyelet keretében vizsgálható: a) környezetvédelmi termékdíjköteles termék előállítása, raktározása, szállítása, felhasználása; b) környezetvédelmi termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenység, a készleten lévő környezetvédelmi termékdíjköteles termék utáni adófizetési kötelezettség rendezéséig, c) Környezetvédelmi termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék előkezelése, feldolgozása, ártalmatlanítása, hasznosítása. A vámhatóság folyamatos jelenlét elrendelése esetén köteles a kötelezettet előzetesen értesíteni. A vámhatóság, döntése alapján készletfelvétellel megállapíthatja a tényleges készletet, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

14 Adóellenőrzés A NAV évben adóellenőrzési terv alapján végzi a környezetvédelmi termékdíj adóellenőrzési tevékenységét. Terv módosítás Terven felüli ellenőrzés Art. alapján történik az ellenőrzés, ami lehet bevallás utólagos ellenőrzése [Art. 87. § (1) a)], egyes adókötelezettségek teljesítésére [Art. 87. § (1) c)], illetve adatgyűjtésre [Art. 87. § (1) d). Az adóellenőrzés során a hatósági ellenőrzéskor korábban már vizsgált kötelezettségek is ellenőrzés alá vonhatók.

15 Adóellenőrzés Vizsgálati szempontok:
termékdíj alapja, befizetett termékdíj, mentesség jogszerűsége, nyilvántartás vezetésének jogszerűsége, átvállalási szerződésben foglalt adatok ellenőrzése, számla záradékolási kötelezettség vizsgálata. Fajtái: Bevallások utólagos ellenőrzése, egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés + Felülellenőrzés

16 Adóellenőrzés 2012. Nem elsődleges szempont az új szabályok betartásának ellenőrzése – elévülés! Tervek szerint a évi esetszám kerül elrendelésre, más elvek alapján. A kockázatelemzésen alapuló kiválasztásnál figyelembe vételre kerül: a NETA-val kapcsolatos esetleges megállapítás (csomagolás), átalányosoknál a mezőgazdasági gázolaj visszaigénylés nagysága, bevallásokban szereplő adatok, folyószámla egyenleg, bejelentkezés – bevallás viszonylata (hatósági ellenőrzés, dátum, termékkör) visszaigénylés mértéke, egyéb kőolajtermékek, gumiabroncs, webáruházak, import adatok, közösségen belüli beszerzések adatai, adóellenőrzést követő korábbi megállapítás, ha a kötelezett nem önellenőrizte korábbi bevallásait, vagy, ha valamely időszakra nincs bevallása, esetleg annak adattartalma nagymértékben eltér a többitől.

17 Hulladékgazdálkodás ellenőrzése
A vámhatóság az OHÜ által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó ügyletek tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásának szabályszerűségét ellenőrzi. (azt ellenőrzi aki a kifizetés jogosultja). az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és az ennek érdekében vele szerződött hulladékkezelők által teljesített ügyletek tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásának szabályszerűségét ellenőrzi. az elrendelt ellenőrzéssel összefüggésben keresztellenőrzést folytathat az ellenőrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban állónál, feltéve, hogy az elrendelt ellenőrzés tényállásának teljes körű tisztázása érdekében szükséges. Art. szerinti ellenőrzés – lezárása: jegyzőkönyv -> OHÜ részére átadás. A vámhatóság, a környezetvédelmi hatóság és az OHÜ szükség esetén együttműködik az ellenőrzések során.

18 A főosztály új e-mail címe:

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Változások a termékdíjas szabályozásban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések