Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda"— Előadás másolata:

1 Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda
Pályázati feltételek, pályázati adatlap, a pályázat benyújtása Dél-Dunántúli Operatív Program „Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése” Kódszám: DDOP /A Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda

2 Előadás témái Kiválasztási kritériumok: benyújtási ~, jogosultsági ~, teljességi feltételek, Benyújtandó dokumentumok köre Pályázati adatlap EMIR ÚMFT modul – pályázati adatlap kitöltő program Egyéb hasznos tudnivalók, tipikus hibák

3 Kétfordulós pályázati eljárás
Első forduló: továbbfejlesztésre, részletes kidolgozásra alkalmas projektjavaslatok kiválasztása Két forduló között: projektfejlesztés időszaka, a pályázat részletes kidolgozása, max.: 6 hónap Második forduló: csak formai, jogosultsági értékelés, szakmai értékelés nem. A mérföldkövek teljesítése alapján kerül értékelésre a szakmai tartalom, nincs pontozás.

4 Benyújtási kritériumok
Az 1. és 2. fordulóban ugyanazon szempontok ellenőrzése Mindössze 8 szempont (pl.: sértetlen boríték, összefűzés, tartalomjegyzék, aláírás, CD, postára adás) Amennyiben a pályázat nem felel meg  hiánypótlás nélküli elutasítás!

5 Jogosultsági szempontok
Az 1. forduló szempontjai a 2. fordulóban ismételten ellenőrzésre kerülnek, további 2 szemponttal kiegészülve. Nem lehet hiánypótoltatni, tisztázó kérdést azonban fel lehet tenni a nem egyértelmű információkkal kapcsolatban.

6 Jogosultsági szempontok
3. Megvalósulás helye a DD-i régió Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be pályázatot. Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Dél-dunántúli régió területén megvalósuló projektek támogathatók. A projekt fizikai megvalósulásának a Dél-dunántúli régión belül kell történnie, de a mikrotérség a régió határain túlnyúlhat.

7 Jogosultsági szempontok
5. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek betervezésre kerültek-e Akadálymentesítés Tájékoztatás és nyilvánosság Törvénybe foglalt kötelező önkormányzati feladatok A kötelező tevékenységek jelenjenek meg a pályázatban (pl.: megvalósíthatósági tanulmányban, projekt adatlapon)

8 Jogosultsági szempontok
8. Ingatlan tulajdonjoga megfelelő legyen Per- és igénymentesség: útmutató F6. pontjában található fogalomjegyzék ismerteti, tulajdoni lap vizsgálata (kivételek,szükséges további nyilatkozatok) Nem saját tulajdonú ingatlan esetén előszerződés szükséges, és a szerződéskötésig a pályázó tulajdonába kell kerülnie.

9 Jogosultsági szempontok
13. Belső korlátokat betartották-e a költségvetésben Előkészítés max. 6% Projekt menedzsment max. 6% Szolgáltatások max. 20%, de legfeljebb 40 millió Ft ESZA típusú tevékenység legfeljebb 1,5 millió Ft

10 Jogosultsági szempontok
15. Intézmény tevékenysége Mikrotérségi szinten az integrált intézmény tevékenysége minimum az egészségügyi alapellátás és a szociális szolgáltatás, illetve a gyermekjóléti ellátás területére kiterjed (törvénybe foglalt kötelező önkormányzati feladatok). Nem kell az összes ellátást/szolgáltatást a mikrotérségi központba telepíteni, csak mindegyik típusból egyet.

11 Jogosultsági szempontok
16. Mikrotérségi központ megvalósulási formái A mikrotérségi központok az alábbi formában valósulhatnak meg: 1.) a mikrotérség településén működő többcélú intézményként, amelynek: szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen vannak, vagy szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen kívül, más települése(ke)n is működnek; VAGY 2.) a kistérség (amelyben a mikrotérség található) központi településén működő többcélú intézményként, amelynek szakmailag önálló intézményegységei a székhelytelepülésen kívül, a mikrotérség központjában működnek és ellátási területük a mikrotérség minden településére kiterjed.

12 Teljességi értékelés Az 1. forduló szempontjai a 2. fordulóban ismételten ellenőrzésre kerülnek, további 2 szemponttal kiegészülve Amennyiben a teljességi ellenőrzés hiányosságot állapít meg vagy a teljességi ellenőrzés során a jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra felszólító levélben megadott határidőn belül nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a pályázat elutasításra kerül. Benyújtandó dokumentumok köre – F.7. !

13 Benyújtandó dokumentumok köre
1. forduló: Projekt adatlap: minden releváns információt tartalmazzon – jogosultsági/szakmai szempontok, pályázati útmutató (nincs hp) Elő-megvalósíthatósági tanulmány (a megadott tartalommal, max. 20 oldal) – jól kidolgozott, áttekinthető!! (nincs hp) Költségvetés magyarázat - a megadott minta szerint, az egyes költségnemek tartalmának meghatározása (lehet hp) Aláírási címpéldány: önkormányzat esetében polgármester és jegyző, egyéb esetben az arra jogosult (bank vagy közjegyző által hitelesítve) (nincs hp) Létesítést igazoló okirat: intézmény alapító okirata (integráció esetén valamennyi érintett intézményé) (nincs hp)

14 1. forduló: Intézmény működési engedélye (új intézmény esetén elegendő a projekt zárásig) (nincs hp) Tulajdoni lap – 30 napnál nem régebbi (lehet hp) Adásvételi (elő)szerződés (amennyiben releváns) (lehet hp) Előzetes tervezői költségbecslés – nettó/bruttó értékben, több épület esetén épületenként (lehet hp) Szakmai program – vázlatos program, a részletes csak a 2. fordulóra kell - 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A § szerint (nincs hp) Települési, kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepció releváns részei (lehet hp) Menedzsment önéletrajzai – minta szerint (lehet hp)

15 1. forduló: Szakértő önéletrajza – minta szerint (lehet hp)
Tervezői nyilatkozat – új építés esetén milyen tartalommal!. Tervezői költségbecslés kell mind a felújításról, mind az új építésről, elkülönítetten. (lehet hp) OEP finanszírozási szerződés – egészségügyi alapellátásra vonatkozóan (nincs hp) Kistérségi társulási tanács támogató nyilatkozata (lehet hp) Civil szervezettel kötött feladatellátási szerződés – családi napközi esetén (nincs hp) Egyszerűsített pénzügyi elemzés – minta szerint (nincs hp)

16 1. forduló: Mit kell a szakmai programnak tartalmaznia az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerint?
a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását, a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelését, a más intézményekkel történő együttműködés módját, a szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírását, b) az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit, c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, d) az ellátás igénybevételének módját, e) alapszolgáltatás esetén a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját, f) bentlakásos intézmény esetén az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, g) az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat, h) az intézményre vonatkozó szakmai információkat, így különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszámát és szakképzettségét a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti rendnek megfelelő bontásban.

17 2. forduló Projekt adatlap Költségvetés magyarázat (részletes)
Tervező nyilatkozata az akadálymentesítés megfeleléséről Műszaki leírás, tervdokumentáció, jogerős építési engedély vagy igazolás, hogy az építés nem engedélyköteles Beszerzendő eszközök listája és árajánlatok Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés Részletes szakmai program Megvalósíthatósági tanulmány Feladatellátási terv Konzorciumi szerződés Mikrotérségi ellátási terv

18 Pályázati adatlap Pályázati adatlap minden pontját ki kell tölteni – kizárólag az EMIR pályázatkitöltő program segítségével! Fontos: Pályázatot összefűzve, vonalkóddal – Xdat formátumban, tartartalomjegyzékkel, oldalszámozva, „cégszerű” aláírással kell benyújtani, Az elektronikus adathordozón (CD) a kitöltő program által generált Xdat fálj szerepeljen. Segítséget nyújt az adatlap kitöltési útmutató.

19 Pályázati adatlap A pályázati adatlap 2.5, 2.6. pontjainál az adatokat forintban kell szerepeltetni. A pályázati adatlap 2.5, 2.6, és pontjai összhangban állnak a költségvetési táblával (5.6.1.) és a költségvetés szöveges indoklásával. A pályázati adatlap 3.9. Minősítési kód pontjánál az alábbi pontok a relevánsak: Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önk.) Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány)

20 Pályázati Adatlap A pályázati adatlap 5.7. a projekt megvalósítás számszerűsíthető eredményei pontjának kitöltésekor, a nem releváns cellák esetében a vízszintes vonal alkalmazása helyett, csak a nulla érték értelmezhető. Régió specifikus indikátorok!! – pl.: egészségügy (A pályázati útmutató E1. pontja szerinti indikátorokat kell kitölteni.)

21 Pályázati Adatlap - esélyegyenlőség
Értékelés lépései: Minimum 1-1 pont elérése szükséges. A pontozás 0-tól 5-ig terjed. A pontok száma attól függ, hogy hány esélyegyenlőségi intézkedést, milyen értékkel működtet a projekt zárásakor. 8.1. Min. egy területet választani kell – a befogadás feltétele 8.2. Amely kategóriában tett vállalásokat, azokat kell kitölteni – legalább egy szempont megjelölése

22 Pályázati Adatlap - esélyegyenlőség

23 Pályázati Adatlap - esélyegyenlőség
A pályázati adatlap 8.2. pontjában csak azokra a szempontokra adható pont, melyet az adatlap 8.1. pontjában a pályázó megjelölt. Pont az alábbi esetekben adható: Ha a projekt fenntartás végéig vállalt átlagos érték pozitív irányban változik a pályázat benyújtásakor érvényes értékhez képest. Pont akkor is adható, ha a meglévő esélyegyenlőségi intézkedések megőrzését, fenntartását a pályázó vállalja.

24

25 Pályázati Adatlap – környezeti fenntarthatóság
A pályázónak a pályázati adatlap 9. pontjában kell bemutatni, hogy mely fenntarthatósági kategóriában, mely fenntarthatósági szempont esetében vállalja szervezete fenntarthatósághoz való hozzájárulását. A vállalás feltétele, hogy: A pályázó „igennel” jelölte azt a fenntarthatósági kategóriát, amelyben fenntarthatósági szempontot vállalt, valamint, A vállalt fenntarthatósági szempont esetében a pályázó megadja, mind a pályázat benyújtásakor érvényes értéket, mind a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket.

26

27 Projekt adatlap nyilatkozatai
A konzorcium vezető nyilatkozik a konzorciumi partnerek nevében is A nyilatkozatokon módosítás nem hajtható végre - a megjelentekhez képest módosított tartalommal benyújtott nyilatkozatok nem elbírálhatóak – kizárás! Egyszerűsítés – benyújtandó dokumentumok kizárólag az F7. pont szerint

28 Gyakorlati tanácsok, tipikus hibák
Projekt kezdete az adatlapon: az előkészítés nem számítható ide, későbbinek kell lenni, mint a befogadás dátuma, Részletezettség: jogosultsági/szakmai értékelés miatt fontos! Pl.: fenntarthatóságra, projekt megvalósításra fordítandó erőforrások, stb. Kitöltő program – Xdat mentése Cégszerű aláírás: F6. fogalomjegyzék szerint Közlemények figyelembe vétele: , ,

29 Pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
Benyújtási időszak: április 30. – június 23-ig Benyújtandó: 2 nyomtatott (1 eredeti, 1 másolat) és 1 elektronikus példányban (CD), ajánlott postai küldeményként (személyesen nem!!) Cím: Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP /A VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda, Pécs, Rákóczi út A pályázatok elkészítéséhez és a projektek eredményes megvalósításához sok sikert kívánunk!

30 Adminisztratív információk
Kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: Telefon: 06-40/ Pályázati csomag letölthető: Interaktív működési kézikönyv: VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda: Telefon: 06-72/

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések