Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda"— Előadás másolata:

1 Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda
Pályázati felhívás és útmutató Dél-Dunántúli Operatív Program „Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése” Kódszám: DDOP /A Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda

2 Előadás témái Pályázók köre Mikrotérség mérete
Támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Ingatlanra vonatkozó feltételek Bírálatnál előnyt jelentő szempontok Nem támogatható tevékenységek Pénzügyi feltételek Értékelés, ütemezés

3 Pályázók köre 1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Mikrotérségi központnak helyt adó települési önkormányzatok, melyek a fejlesztésnek helyt adó ingatlanok tulajdonosai társulás, konzorciumi partnerség vagy feladatellátási szerződés keretében. Konzorciumi tag lehet: Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül, amelyek január 1. előtt jöttek létre: Egyesület Egyház Alapítvány Közhasznú társaság, átalakulással július 1. után létrejövő non-profit gazdasági társaság Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet Szociális szövetkezet

4 Pályázók köre 2. Amennyiben több települési önkormányzat együtt kíván pályázni, erre önkormányzati társulás formájában van lehetőség. A pályázathoz ebben az esetben a társuláson belül gesztor kijelölése szükséges, amely a mikrotérségi központnak helyt adó települési önkormányzat. Kötelező létrehozni a társulást az önkormányzati pályázóknak akkor is, ha más típusú pályázókkal (pl. non-profit szervezetek) együttesen nyújtják be a pályázatot. Ebben az esetben a konzorciumot a társulás írja alá a többi pályázóval. A társulás létrehozására a két forduló között kell, hogy sor kerüljön.

5 Pályázók köre 3. Az önkormányzati társulásban, illetve a társulás és bármely fenti szervezetek között létrejött konzorciumban a mikrotérség valamennyi településének részt kell vennie, a konzorciumi vezető minden esetben a társulás gesztora. A projekt során megvalósuló fejlesztésnek a társulást vezető önkormányzat területén kell megvalósulnia, és a beszerzett eszközök is a társulás vezető tulajdonában maradnak, aki vagy amely használatba adhatja a társulás, illetve a konzorcium tagjainak a konzorciumi megállapodásban rögzítettek szerint. Egy szervezet csak egy mikrotérség tagjaként nyújthat be pályázatot.

6 Pályázók köre 4. Több telephelyen működő szolgáltatók esetében is csak egy telephely infrastruktúrája fejleszthető. Egy telephelyen egy fejlesztés megvalósítása támogatható. A mikrotérségi központban kötelező megvalósítani valamennyi, a jogszabályok által lakosságszám arányosan kötelezően előírt szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátást. A kötelező önkormányzati feladatokon felüli további szolgáltatások a mikrotérségi központon kívüli telephelyeken is megvalósulhatnak, de fejlesztésükre a pályázat keretéből forrás nem használható fel.

7 Mikrotérség minimális mérete
minimum 5 önkormányzat együttműködése (társulás keretében); minimum 2000, maximum fős érintett összlakosság; a mikrotérségi központ közúti elérhetősége maximum 30 perc (tömegközlekedési menetidő alapján) a mikrotérségi együttműködésben résztvevő települések viszonylatában. Ha a fenti három elem közül bármelyik nem teljesül, az kizáró oknak minősül.

8 Támogatható tevékenységek 1.
Alaptevékenységek: A pályázó saját tulajdonában lévő, egészségügyi alapellátást és/vagy szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele; Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;

9 Támogatható tevékenységek 2.
Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a pályázó nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatások nyújtásához megfelelő épülettel, vagy amennyiben rendelkezik alkalmas épülettel, de a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van. Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési engedélyt, illetve a jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárására be kell nyújtania.

10 Támogatható tevékenységek 3. Eszközbeszerzés
Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés (jogszabályokban foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése); Szociális alapszolgáltatásokhoz, illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés; Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése hálózati rendszerek kiépítése; Gépjárműbeszerzés. Csak új eszköz beszerzése támogatható!

11 Támogatható tevékenységek 4. Külső tér kialakítása
Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok); Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című útmutató előírásainak figyelembe vételével. (Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezően előírtak alapján történhet.)

12 Támogatható tevékenységek 5. ESZA típusú tevékenység
A fejlesztendő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó, külső szolgáltatóktól igénybe vett szervezetfejlesztési elemek, különösen az újonnan létrejövő szolgáltatási elemek integrációjának elősegítéséhez; Maximum 1,5 millió Ft

13 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 1.
Akadálymentesítés Biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő – valamennyi fogyatékosságra kiterjedő - akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is. Kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése. Új építés esetén akadálymentesítés alatt az új épület teljes körű akadálymentesítése értendő.

14 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 2.
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei: 125 millió Ft támogatás felett III. számú kommunikációs csomag 125 millió Ft támogatás alatt IV. számú kommunikációs csomag Arculati Kézikönyv: 125 millió Ft támogatás felett „A” típusú hirdetőtábla, a projektzárást követően pedig „D” típusú emlékeztető tábla, 125 millió Ft támogatás alatt „B” típusú hirdetőtábla, a projektzárást követően pedig a „D” típusú emlékeztető tábla

15 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 3.
Törvénybe foglalt kötelező önkormányzati feladatok: Mikrotérségi szinten az integrált intézmény tevékenysége minimum az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatás, illetve a gyermekjóléti alapellátás területére kell, hogy kiterjedjen.

16 Ingatlanra vonatkozó feltételek
Kizárólag olyan per- és igénymentes ingatlanra nézve nyújtható támogatás, amely alkalmas a funkció befogadására. Támogatás azon pályázó részére nyújtható: aki vagy amely saját tulajdonban lévő ingatlanra igényel támogatást; aki vagy amely egy pályázat keretében, egy telephelyen található, egy épület felújítására igényel fejlesztési forrásokat úgy, hogy az útmutató C. pontjában részletezett pályázati tartalmakat megvalósítja; nem saját tulajdonú ingatlan fejlesztése esetében érvényes adásvételi előszerződéssel kell rendelkeznie, amely alapján a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdonába kerül a támogatási szerződéskötési határidőig (tulajdoni lapon való bejegyzéssel), támogatás nyújtható továbbá 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanon történő fejlesztés esetén.

17 Bírálatnál előnyt jelentő szempontok 1.
Területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek (311/2007.) és a különböző okok miatt leghátrányosabb helyzetű települések (240/2006). Aki tématerületenként (egészségügy és szociális) a kötelező önkormányzati feladatok mellett további szolgáltatásokat szervez meg és nyújt. Aki a pályázatban érintett célcsoport szakértőjét bevonja a tervezés folyamatába. (A célcsoport szakértőjének minősül az a személy, aki minimum 5 éves, a régió területén megszerzett, jelen pályázati kiírás vonatkozásában releváns szakmai tapasztalattal rendelkezik.)

18 Bírálatnál előnyt jelentő szempontok 2.
Ahol a beruházás alapjául szolgáló központ fejlesztése eddig más célra használt, meglévő ingatlan hasznosításával történik. Aki a társadalmi befogadást és a munkaerő-piaci integrációt támogató többletszolgáltatások nyújtását vállalja. Amely korábbi egyszemélyes szolgáltatás megszüntetését eredményezi. Aki a projekt keretében vállalja családi napközi(k) létesítését. Családi napközi létesítése esetén, ha a pályázó vállalja a családi napközi teljes körű finanszírozását, és az addicionalitás nem jelent terhet az ellátott törvényes képviselője számára.

19 Nem támogatható tevékenységek
Új építés (kivéve a C1. pontban meghatározott esetekben); Föld-, telek- és ingatlanvásárlás; Új háziorvos praxis; Bentlakásos intézmény létesítése; A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére irányuló költségek (ÚMVP támogatja); Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység), A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások.

20 Megvalósítás időtartama
A projekt megvalósítására a pályázónak max. 24 hónap áll a rendelkezésére. A két forduló közötti maximum 6 hónapos projektfejlesztési időszak nem számít bele a 24 hónapos megvalósítási időbe. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje a projekt megvalósítási időszak végét követő 90 nap, de legkésőbb december 31.

21 Pénzügyi feltételek 1. Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, illetve területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (311/2007.) megvalósuló fejlesztések esetén 95%-a. Támogatás összege: millió Ft

22 Pénzügyi feltételek 2. Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg évben: millió Ft Támogatható pályázatok várható száma: db

23 Értékelés menete Benyújtási kritériumok ellenőrzése
(nem hiány-pótolható!) Jogosultsági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesülhet a II. forduló után. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az elért összpontszám nem ér el a megszerezhető 100 pontból legalább 60 pontot

24 Ütemezés Megvalósítás maximális időtartama a projekt megkezdésétől számított 24 hónap (megkezdés részletesen az útmutatóban) Megkezdés előtt csak előkészítési tevékenység valósítható meg A projekt a pályázat befogadásától saját felelősségre megkezdhető Pályázat befogadása Jogosultsági és teljességi kritériumok ellenőrzése után, legkésőbb a benyújtási határidő lejártától számított 15 nap (ha nincs hiánypótlás) Pályázó értesítése a döntésről a beadási határidő lejártától számított 75 napon belül A II. forduló követelményeinek teljesítésére a döntéstől számított 6 hónap áll rendelkezésre (előbb is teljesíthető)

25 Adminisztratív információk
Kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: Telefon: 06-40/ Pályázati csomag letölthető: Interaktív működési kézikönyv: VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda: Telefon: 06-72/

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Rudnay Balázs VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések