Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs nap – Miskolc, március 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs nap – Miskolc, március 12."— Előadás másolata:

1 Információs nap – Miskolc, 2008. március 12.
Észak-Magyarországi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázati felhívás Információs nap – Miskolc, március 12.

2 Alapellátás Háziorvosi és fogorvosi rendelő és központi alapellátási ügyelet infrastruktúrájának (épület és szakmai minimumfeltételeknek megfelelő eszközbeszerzés) önálló fejlesztése; Egyéb alapellátási szolgáltatások (pl. iskolaegészségügy, védőnői ellátás) fejlesztése csak egészségház kialakítása/fejlesztése keretén belül támogatható!

3 Járóbeteg-ellátás Alapszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve alap szintre fejlesztés: Önálló járóbeteg szakrendelők; Az intézmény által felvállalt ellátott lakosság száma minimum fő; Azon kistérségekben, melyekben a járóbeteg-szakellátás elégtelen mennyiségben és/vagy minőségben (nem biztosított a 4 alapszakma) működik, tehát nem éri el az alapszintet; A fejlesztés eredményeként elmondható, hogy a helyi lakosság számára elérhető és szakmailag releváns, definitív ellátás nyújtására képes járóbeteg szakellátás jön létre. Emeltszintű járóbeteg szakellátó fejlesztése, illetve emelt szintre fejlesztés: Önálló vagy funkcionálisan önálló, aktív fekvőbeteg ellátással nem rendelkező településeken működő szakrendelők; Az intézmény által felvállalt ellátott lakosság szám meghaladja a főt; A fejleszteni kívánt járóbeteg szakellátó és az ahhoz legközelebbi aktív fekvőbeteg szakellátás közötti közúton mért távolság meghaladja a 15 km-t.

4 Pályázók köre (B1) „A” komponens: Helyi önkormányzatok;
Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek; „B” komponens: „A” komponens pályázói kör + Egyházak, non-profit szervezetek. amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban „A” komponens esetében az évi CLIV tv. 152.§ (1) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, pontja szerinti egészségügyi szolgáltató működik; „B” komponens esetében az évi CLIV tv. 89.§ és 90.§ (járóbeteg-szakellátás) pontja szerinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik.

5 Pályázók köre (B1) Jogi forma tekintetében sem „A”, sem „B” komponens esetében nem pályázathatnak: gazdasági társaságok, kivéve azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt; természetes személyek.

6 Rendelkezésre álló forrás, támogatás formája, mértéke, összege
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg évben „A” komponens: millió forint „B” komponens: millió forint Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95 %-a. Támogatás összege „A” komponens: minimum 5 millió Ft, maximum 300 millió Forint „B” komponens: minimum 100 millió Ft, maximum 800 millió Forint

7 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1) – Építés
Meglévő háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, átépítése, bővítése, a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés (KÖTELEZŐ ELEM!) szempontjainak figyelembevételével; Csoportos-praxisokba integrálódást biztosító fejlesztések; Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével; Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az ugyanazon funkcióval rendelkező épület, vagy ha a pályázó ilyen épülettel nem rendelkezik, az eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakításánál költséghatékonyabb (építészeti ajánlás!).

8 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1) – Eszközbeszerzés
A 60/2003 ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése; Az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges emelt szintű definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika; Alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközei; Ápolási eszközök, stb.; Egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver beszerzése. IT fejlesztés maximális összege praxisonként: 300 000 Ft. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra – KÖTELEZŐ ELEM (amennyiben a meglévő nem alkalmas)! Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat.

9 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1) – Építés
Meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az akadálymentesítés (KÖTELEZŐ ELEM!) szempontjainak figyelembevételével; Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, valamint az új építés költséghatékonyabb; Új építés és bővítés esetén a jelen projekt keretében fejlesztéssel érintett épület maximális alapterülete alapszintű járóbeteg szakrendelő esetében 1500 m2, emeltszintű járóbeteg szakrendelő építése esetében pedig 2000 m2 – Jogosultsági feltétel!

10 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)– Eszközbeszerzés
A szakmai programnak megfelelő, továbbá az útmutatóhoz mellékelt ajánláshoz igazodó új orvos-technológiai gép-műszerek; Intézményi integrált informatikai medikai rendszer. Javasoljuk a Pályázati útmutató mellékletei között megtalálható IT specifikáció-ajánlás figyelembe vételét! Telemedicinához szükséges digitális technológia; Info-kommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei; Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása; Központi betegirányító és beteghívó rendszer; Informatikai biztonsági rendszer bevezetése (MSZ ISO/IEC 17799); Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és rendelő komfortosítását szolgálják.

11 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (C.1.1.)
A C1 pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt – pályázat szempontjából releváns - kötelező elemek (egészségház kötelező elemei, alapszintű és emeltszintű járóbeteg-ellátás kötelező elemei); Intézmények akadálymentesítése, a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című dokumentum (5. sz. melléklet) előírásainak betartásával; IT fejlesztés, amennyiben a meglévő informatikai rendszer nem alkalmas az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra; Könyvvizsgálat:50 millió forint támogatási összeget meghaladó projektek esetén kötelező könyvvizsgáló bevonása a projekttel kapcsolatos elszámolások hitelesítéséhez; Nyilvánosság tájékoztatása (Pályázati útmutató C.1.1. pont).

12 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok (C.1.2.)
Területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) és / vagy különböző okok miatt hátrányos helyzetű településeken (240/2006. (XI. 30.) számú kormányrendelet szerint) megvalósuló fejlesztések; Anyag és energiatakarékos, környezetkímélő megoldások alkalmazásával megvalósuló pályázatok; Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése.

13 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok (C.1.2.) - Alapellátás Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a fejlesztett/kialakított alapellátási feladatot végző háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálat az alapellátás egyéb szolgálataival (pl. otthoni szakápolás) és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködést alakít ki, vagy integrált rendszert alkotva kistérségi egészségházat/központot hoz létre. Egészségház kialakítása/fejlesztése esetében prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni.

14 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok (C.1.2.) – Járóbeteg-ellátás Integrálódik a kistérségi egészségügyi alap-, és egyéb szakellátásokkal, /járó, és fekvőbeteg szakellátás/ és a szociális alapszolgáltatásokkal, info-kommunkációs szinten, Prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett járóbeteg szakrendelő intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként, a felvállalt ellátási szinten a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni. Prioritást élveznek az egy településen belül, több telephelyen működő, önálló járóbeteg ellátó egységek központi telephelyre történő koncentrálását, illetve a tömbösítését célzó fejlesztések.

15 Nem támogatható tevékenységek (C2)
Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a pályázati kiírás céljaihoz nem illeszkednek, különös tekintettel: Új háziorvos praxis és új járóbeteg szakrendelő intézmény létesítése (OEP szerződés jogosultsági feltétel!); Eszközbeszerzés, akadálymentesítés, épület-infrastruktúrafejlesztés nélkül - Az önmagában akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem minősül épület-infrastruktúra fejlesztésnek! Gépjármű beszerzése; Betegtájékoztató kiadvány elkészítése; Használt eszközök beszerzése; Fogyó eszközök beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása (gyakori: háziorvosi rendelő egy épületben a lakással – csak a rendelő felújításának költsége számolható el!); Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység).

16 Elszámolható költségek – Elszámolhatósági időszak, feltételek
2006. december 20. és a december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatók el ezen típusú projektekben. Az előkészítésen kívül felmerült további költségek kizárólag a pályázat befogadásától számolhatók el. Ténylegesen felmerült költségek, melyek jogalapja és teljesülése számlával, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolható. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításában/végrehajtásában és az elfogadott költségvetésben betervezésre kerültek. A költségek tervezésének alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, költségvetésnek megfelelően részletezettnek és ellenőrizhetőnek kell lennie. Csak olyan mértékben számolhatók el, amennyiben a projekthez kapcsolódnak. A költségek elszámolásánál nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Nem fogadható el árajánlat, megrendelő, szerződés olyan szolgáltatótól, amelyben a pályázó szervezet tulajdonosa/fenntartója, nevükben nyilatkozatra jogosult személy, valamint ezek közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol, illetve fordítva is igaz.

17 Elszámolható költségek köre 1.
1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek) A projekt támogatása esetén, a pályázat befogadása előtti időszakban (2006. december 20. után) annak előkészítéséhez feltétlenül és igazoltan kapcsolódó költségek támogathatók, mint pl.: Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; Kötelező tanulmányok készítése, pl. megvalósíthatósági tanulmány; Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja. Fontos: A pályázat kidolgozáshoz esetlegesen igénybevett szakértői szolgáltatásokat a menedzsment költségek között lehet elszámolni és a költségvetésbe betervezni. Korlát: Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át, illetve „B” komponens esetében a 6%-át, de maximum 35 millió forintot!

18 Elszámolható költségek köre 2.
2. Projekt menedzsment költségek A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező személy láthatja el. Járóbeteg szakellátó fejlesztése esetén előírások: a) pályázó szervezeten belül: felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkezik, referenciaként legalább egy 50 millió Ft feletti beruházási projekt végrehajtásában szerzett releváns tapasztalatokkal rendelkezik, a projekt megvalósítása során projektmenedzsert kizárólag munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban lehet alkalmazni, feladatát heti minimum 20 órában látja el, Szakmai vezető és Pénzügyi munkatárs, b) külső szervezet - a projektmenedzsment szervezettel kapcsolatban további elvárás az EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási projektben.

19 Elszámolható költségek köre 3.
Korlát: A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, menedzsment ellátására irányuló szakértői szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, szakértői szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 4 %-a lehet és maximális értéke együttesen nem haladhatja meg a 25 millió Ft-ot.

20 Elszámolható költségek köre 4.
3. Szolgáltatások igénybevételének költsége A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el, pl. Nyilvánosság biztosításának költségei; Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek; Műszaki ellenőr díja; Jogi szakértő díja; Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja; Projekttel kapcsolatban felmerült könyvvizsgálói díjak 50 millió forintos támogatási összeg felett; Bérleti díjak: A projekt megvalósításához kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak, amennyiben az a már meglévő szolgáltatás/ok helyének biztosítását szolgálja a projekt megvalósításának idejére. Korlát: Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10 %-át, illetve „B” komponens esetében 10%-át, de maximum 40 millió forintot!

21 Elszámolható költségek köre 5.
4. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) Pályázati útmutató C1 pontjában szereplő támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési költségek; OTÉK szerinti meghatározás! „B” komponens m2 korlát jogosultsági feltétel figyelembe vétele! Új építés csak az útmutatóban részletezett szigorú feltételek mellett! 5. Eszközbeszerzések A pályázati útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések; Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható; Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésénél a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni.

22 Elszámolható költségek köre 6.
Immateriális javak beszerzése Szükségesek a projekt végrehajtásához, Kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, Leírható eszközöknek kell őket tekinteni, Piaci feltételek mellett harmadik féltől kell őket megvásárolni, A szolgáltató eszközei közé kell sorolni őket, és legalább öt évig a támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk. 7. ÁFA, valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

23 Nem elszámolható költségek köre és benyújtandó pénzügyi dokumentumok
Nem elszámolható költségek: Pályázati útmutató C3 pontja szerinti költségek, összhangban a projekt keretében nem támogatható tevékenységekkel! Pl.: Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Értékcsökkenés; A támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj. Pályázathoz benyújtandó pénzügyi dokumentumok Projekt adatlap Elszámolható költségek és tevékenységek c. táblázat kitöltése Források Költségvetés szöveges magyarázata, segédlet Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés (tervező!)

24 Értékelés menete Benyújtási kritériumok ellenőrzése
(nem hiány-pótolható!) Jogosultsági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az elért összpontszám nem ér el a megszerezhető 100 pontból legalább 60 pontot

25 Pályázat benyújtásának módja, helye, ideje
magyar nyelven, pályázati adatlapon – kitöltő program 2 példány (1 eredeti, 1 másolati) és 1 elektronikus példány zárt csomagolás, ajánlott küldemény, vagy gyorsposta (személyesen nincs lehetőség!) Cím: Észak- Magyarországi Operatív Program Kódszám: ÉMOP Közreműködő Szervezet: VÁTI Kht. Miskolci Területi Iroda 3525 Miskolc, Városház tér 13. Borítékon, CD-n pontosan feltűntetni: - ÉMOP /A vagy ÉMOP /B - pályázó neve, címe 2008. február május 16. (postai bélyegző) Pályázati dokumentáció: Kérdések, észrevételek:

26 Formai követelmények:
adatlap tartalmi, alaki formájának megtartása összefűzött pályázat, oldalszámozott tartalomjegyzék, oldalszámok Adatlap és nyilatkozat aláírása: aláírásra jogosult képviselő kitöltő program alkalmazása ( tömör, pontos megfogalmazás minden rubrika kitöltése („pályázatomra nem vonatkozik”) karakterkorlát elektronikus példány – XDat fájl, CD lemez

27 Projekt adatlap A projekt adatlap nyomtatott, eredeti példányának tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számokat! A CD-n csak XDat fálj szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító sorszámai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkóddal/sorszámokkal!

28 Jogosultsági szempontok
Abban az esetben, ha valamely jogosultsági feltétel egyértelműen nem teljesül, a pályázat a további elbírálásból kizárásra kerül! Eddig említett szempontokon felül pl.: A pályázati útmutatóban előírt belső korlátokat (pl. projekt menedzsment, előkészítés) betartották? A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó ÁNTSZ működési engedély a Pályázathoz csatolva van. Érvényes OEP finanszírozási szerződés a pályázathoz csatolva van. /A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan/ „B” komponens: Kapacitásbővítéssel járó szakmai program esetén az OEP kapacitásbővítésre vonatkozó előzetes befogadó nyilatkozata, vagy Pályázói nyilatkozat a kapacitásbővítésre vonatkozó kérelem RET-hez történő benyújtásáról a pályázathoz csatolva van.

29 Teljességi értékelés A jogosult pályázatok teljességi ellenőrzése a benyújtott projekt adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzését foglalja magába. Hiányosság / jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra felszólító levélben megadott határidőn belül nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a pályázat elutasításra kerül. A hiánypótolható mellékletek nem azonosak azon kötelezően benyújtandó dokumentumokkal, amelyek a jogosultság megállapításához szükségesek, ezek hiánypótlása nem lehetséges!

30 Szakmai szempontok 1. Cél:
Objektív kritériumrendszer megalkotása, a lehető legkevesebb szubjektív elemmel Tartalmazza az egészségügyi intézményekkel szemben elvárt: egészségügyi, esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági elemeket Az értékelés alapja a kitöltött Pályázati Adatlap és a Megvalósíthatósági tanulmány! Fontos: szöveges rész alátámasztása megfelelő adatokkal, dokumentumokkal! Az építészeti tervek műszaki leírása, eszközlista és árajánlatok, indikátortáblázatban szereplő adatok, pályázati adatlap és MT szöveges része legyenek összhangban egymással!

31 Szakmai szempontok 2. Értékelési kategóriák:
1. A pályázó környezetének értékelés 2. A pályázó szervezet értékelése 3. A projekt céljának értékelése 4. Szakmai-műszaki értékelés 4.A Szakmai-műszaki értékelés - Előnyök 5. Erőforrások (Menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) 6. Pénzügyi értékelés 7. Projektterv értékelése 8. Fenntarthatóság értékelése 9. Referenciák 10. Horizontális célok értékelése 10.A Környezeti fenntarthatóság 10.B Esélyegyenlőség

32 Horizontális célok értékelése - Esélyegyenlőség
Az esélyegyenlőségi területekről részletes információ az Esélyegyenlőségi útmutatóban található! Legalább egy területen értékelhető vállalást kell tenni (8.1.) Az adott területen belül konkretizálni kell a vállalásokat (8.2.) Minimum 1 pont elérése szükséges => ha nem, a pályázat nem támogatható Maximum 5 pont adható => többletvállalások esetén is max. 5 pontot lehet elérni

33 Horizontális célok értékelése – Környezeti fenntarthatóság
Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével végig kell gondolni: a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll az útmutatóban részletezett fenntarthatósági szempontokkal! Minimum 1 pont elérése, illetve a pályázat szempontjából értelmezhető fenntarthatósági indikátorok megadása szükséges a pályázat támogathatóságához!

34 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Információs nap – Miskolc, március 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések