Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELMÚLT 10 ÉVE (FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS MUTATÓK) Budapest 2006. 02. 23. 2006. 02. 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELMÚLT 10 ÉVE (FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS MUTATÓK) Budapest 2006. 02. 23. 2006. 02. 23."— Előadás másolata:

1 AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELMÚLT 10 ÉVE (FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS MUTATÓK) Budapest 2006. 02. 23. 2006. 02. 23.

2 Otthoni szakápolás finanszírozásának meghatározói költségvetési törvényben megállapított pénzügyi keretek 1) A vizitkeret mértékét évente a mindenkori költségvetési törvényben megállapított pénzügyi keretek határozzák meg. finanszírozási szerződés, 2) Az otthoni szakápolásra szóló finanszírozási szerződés, amely megkötése a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik. 3) A MEP meghatározza és szerződésben rögzíti, az évente a KSH által közölt lakossági adatok alapján a normatív vizitkeretet.

3 Otthoni szakápolásra fordított pénzügyi keret

4 A megyék otthoni szakápolási szolgáltatók általi fedettségi mutatóinak változása 1997. és 2005. között

5 Szolgáltatók számának változása 1997. és 2005. között 050100150200250300350 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak főállású munkahelye szerinti megoszlás a 2005. évben 11,22% 6,81% 28,14% 2,78% 8,37% 1,22% 40,49% 0,19% 0,80% Fekvőbeteg szakellátásAlapellátás EgyébJáróbeteg szakellátás MentésMás szakápolási szolgálatnál Kiegészítő tevékenységet folytatóGYES-en lévő Betegszállítás

7 Otthoni szakápolási szolgálatok képesítés szerinti mutatói 2005 - ben Más szakdolgozó Diplomás ápoló Szakápoló Teljesállású Részállású

8 Személyi állomány szerinti rendelkezésre állás 1998. és 2005. évben Csak szakápolás Fizioterápia Szakápolás+Fizioterápia Szakáp.+ Fiziko.+ Logop. Szakápolás+ Fizikoterápia

9 Szolgáltatók által foglalkoztatott dolgozók száma szerinti csoportosítás 1-2 fő 3-5 fő 6-15 fő 16 fő felett S1 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

10 Vizitek megoszlása 1997. és 2005. között

11 Átlag ápolási napok és azok pénzbeni kifejezői az otthoni szakápolásban

12 Ellenőrzés miatti visszavonás évenkénti mutatói 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 199719981999200020012002200320042005

13 A háziorvosi szolgálatok illetve a körzeti ápolói látogatások számának alakulása 1970. és 2004. között 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 19701980199020002001200220032004 Háziorvosi körzetek sz.Körzeti ápolónői látogatások száma

14 Gyakran felmerülő kérdésre…… Visszautasíthatja-e az otthonápolási szolgáltató az elrendelt infúziós értágító terápia ellátását? Gyakran elhangzott válasz……  Visszautasítható, ha az elrendelés a. az egészségügyi tevékenység végzésének szabályairól szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7.§ -ban, illetve a 96/2003. (VII.15. ) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről szóló rendelet 6. §-ban foglaltakkal ellentétes.  Az 1997. évi CLIV. tv. 132.§. (1) a) pontja szerint az egészségügi dolgozó köteles megtagadni az ellátást ha az jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik.

15 Gyakran felmerülő kérdésre…… Megbízással miért nem lehet értágító infúziós terápiát végezni? Gyakran elhangzott válasz…… Megbízás egészségügyi tevékenység végzésére csak olyan személynek/szolgáltatónak adható, aki rendelkezik a működési engedélyében foglalt tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételekkel. 1.Az 1997. évi CLIV. tv. 108.§-a szerint csak hatóság által kiadott engedély birtokában lehet megkezdeni illetve folytatni az egészségügyi tevékenységet. 2.A kúraszerű ellátás minimumfeltételeit a 16/2002. (XII. 12.) EszCsM rendelet 5-8. §-ai határozzák meg.

16 Gyakran felmerülő kérdésre…… A MEP nem az államigazgatási eljárás szerint járt el… Sokszor elhangzott válasz……  A szolgáltatók által aláírással elfogadott Alapszerződés záró rendelkezéseinek 11.2) pontja szerint „A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben e szerződés 1. pontjában foglalt, finanszírozással kapcsolatos jogszabályokat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező Polgári Törvényköny szabályait jogszabályokat, valamint a Polgári Törvényköny szabályait kell alkalmazni. kell alkalmazni.

17 Otthoni hospice ellátás A hospice ellátás tevékenységeit, beleértve a szakápolási tevékenységeket is a tünetek csillapítására és az életminőség javítására tehát palliatív céllal végzik A hospice ell á t á s k ö r é be tartoz ó tev é kenys é gek: Alap- é s szak á pol á s ( ö n á ll ó an hospice ell á t á sban nem finansz í rozhat ó )Alap- é s szak á pol á s ( ö n á ll ó an hospice ell á t á sban nem finansz í rozhat ó ) Tart ó s f á jdalomcsillap í t á s (megelőző, l é pcsőzetes, kombin á lt f á jdalomcsillap í t á s) Gy ó gytorna, fizikoter á pia ( ö n á ll ó an a szak á pol á sban finansz í rozott)Gy ó gytorna, fizikoter á pia ( ö n á ll ó an a szak á pol á sban finansz í rozott) Ment á lhigi é n é s gondoz á s, tan á csad á s Di é t á s gondoz á s, tan á csad á s Gy ó gyszerel é s tervez é se, ellenőrz é se Szoci á lis tev é kenys é gek szervez é se (Az al á h ú zott tev é kenys é gek tekinthetők az otthoni szak á pol á si tev é kenys é gek kieg é sz í t é seinek, melyek alapj á n az ell á t á s hospice ell á t á snak minős í thető.)

18 Otthoni hospice ellátás szabályozása  Hospice ellátás:  Fekvőbeteg-intézet szakorvosa vagy palliatív terápiában jártas szakorvos javaslata alapj á n a háziorvos rendelheti el  A finansz í rozás egysége a nap, mértéke a komplex szolgáltatás miatt a vizitd í j120%-a  Elrendelhető 50 nap amely további két alkalommal ismételhető.  Rendelkezésre állás lehetősége (szükség szerinti esetleges napi többszöri ellátás) NEM AZONOS A 24 ÓRÁS FELÜGYELETETTEL!  A hospice ellátás otthoni szakápolás keretébe való integrálásának előnyei:  Meglévő struktúrára épül  Az elérhetőség javulása  Profiltisztítás  Személyi állomány  Tárgyi feltételek  A jogi szabályozás helyei  Finanszírozási feltételek 43/1999. (III.) Korm rendelet szerint  Szakmai minimumfeltételek 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

19 Otthoni hospice ellátás területi lefedettsége 2004. és a 2005. évi pályázatot követően

20 Fontosabb jogszabály módosítások  9. számú melléklet „a szakápolást elrendelő lap” kiegészült az elrendelést javasoló orvos nevére, pecsétszámára vonatkozó adattal. a 4. tevékenységi körnél a gógyszerek rendelésének szabályozásáról szóló Egészségügyi Közlöny különszámában foglaltak miatt a 11. tevékenységi körnél a fenti szabályozás érvényesítése miatt szükséges II. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. III. 3.) Korm. rendeletet (Kr.) módosításáról rendelkező 329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet I. 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról  Az R. 3. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: „(3) A biztosítottat b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkezõ orvos, vagy annak kezdeményezésére háziorvos,

21 A 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításának rendező elvei 1.Új tevékenységek felvétele 2.Új betegcsoportok otthoni ellátásának biztosítása 3.Hatékonyság növelése 4.Nem ill. nem megfelelően alkalmazott tevékenységek törlése 5.Profiltisztítás 6.A teljesítmény orientált ellátásból valós szükségletekre épülő ellátássá alakítás

22 Megtisztelő figyelmüket köszönöm!


Letölteni ppt "AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS ELMÚLT 10 ÉVE (FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS MUTATÓK) Budapest 2006. 02. 23. 2006. 02. 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések