Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák Lengyel Katalin programigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák Lengyel Katalin programigazgató."— Előadás másolata:

1

2 A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák Lengyel Katalin programigazgató

3 A pályáztatás menete 1.A pályázati kiírás elkészítése 2.A pályázati kiírás megjelentetése 3.A pályázatok beadása 4.A pályázatok feldolgozása, döntés-előkészítés 5.A pályázatok elbírálása 6.A támogatási szerződés megkötése 7.A megvalósítás szakasza 8.A pénzügyi elszámolás, finanszírozás 9.Adatszolgáltatás 10.Helyszíni ellenőrzés 11.A támogatási szerződés lezárása

4 A pályázati kiírás elkészítése Feltételei: –Nemzeti Fejlesztési Terv – Operatív Programok –Közösségi Támogatási Keret (KTK):  strukturális támogatások jogalapja  források is szerepelnek benne –költségvetési források elfogadása –források hozzá rendelése célhoz, szervezethez –vonatkozó jogszabályok megjelenése

5 A pályázati kiírások megjelentetése  Az elkészült pályázati csomag elfogadása (IH, MÁK, PMTVI )  Megjelentetés: újság elektronikusan honlapokon

6 A pályázatok beadása Beadási határidő:  a határidő értelmezése ( nap, óra, hiánypótlással vagy hiánypótlás nélkül )  uniós pályázatok: általában folyamatos pályáztatás  hazai pályázatok: meghatározott határidő

7 A pályázatok beadása Forrásaddícióval megvalósuló projektek:  ahhoz a szervezethez kell beadni a pályázatokat, ahonnan a legtöbb támogatást igényli a pályázó  az a szervezet továbbítja. ( 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet )

8 A pályázatok beadása Befogadó szervezet:  uniós pályázatoknál Közreműködő Szervezet  pályázati felhívásban mindig meghatározott Benyújtás módja:  előírt példányszám: eredeti példány  másolatok  elektronikus beadás: floppy, CD  postán vagy személyesen

9 A pályázatok feldolgozása  minden pályázat feldolgozására, elbírálására döntés- előkészítési rendszer kerül kidolgozásra  döntés-előkészítési rendszer:  feladatok leosztása  folyamatok pontos meghatározása  bíráló bizottság megalakítása

10  Beérkezés  benyújtási határidő,  a projekt megkezdésének vizsgálata,  példányszám,  formanyomtatvány formátuma,  CD.  Jogosultság vizsgálata  pályázók köre,  támogatható tevékenység,  támogatható költségek.Döntés-előkészítés

11 Döntés-előkészítés  Teljesség vizsgálata  valamennyi pont kitöltésre került,  cégszerű aláírás,  mellékletek,  CD,  „Adatlap-a támogatási döntésről” című formanyomtatvány.

12 Döntés-előkészítés  Hiánypótlás rendje  írásban, egy alkalommal, maximum 15 naptári nap,  hiánypótlási határidő értelmezése,  mellékletek hiánypótlása,  hiánypótolható és nem hiánypótolható mellékletek  „Nyilatkozat nem csatolt mellékletről”.

13 Formai elutasítás  Amennyiben a pályázó nem jogosult, a pályázat nem teljes, vagy olyan melléklet hiányzik, amely nem kerülhet hiánypótlásra;  Nem tesz eleget a hiánypótlási felszólításnak (határidő, kért dokumentumok nem megfelelőek);  A KSZ levélben értesíti a pályázót, megjelölve a kizárás okait;  Amennyiben a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges.Döntés-előkészítés

14 Döntés-előkészítés  Befogadás  beadás nem egyenlő a befogadással  megfelel a pályázat a jogosultság és teljesség feltételeinek  befogadó nyilatkozat kiadása – befogadás dátuma  pályázat nyilvántartásba vétele - hivatkozási szám  Befogadott pályázat nem támogatott pályázat, a befogadás formai megfelelősséget jelent.

15 Döntés-előkészítés  Értékelés  a bíráló bizottság felállítása,  szempontrendszer kidolgozása,  értékelőlap (tartalmazza: a pályázó és a pályázat legfontosabb adatait, pontozásos és szöveges értékelést), Döntés  Bíráló Bizottság javasol az értékelőlap alapján (havonta),  változatlan tartalommal támogatja,  elutasítja,  nem elszámolható költségek kivételével támogatja (csökkentett támogatás),

16 Döntés  döntéshozó (Az IH vezetőjének döntése végleges, annak felülvizsgálatára, jogorvoslatára nincs lehetőség),  döntésre rendelkezésre álló határidő 60 nap,  értesítés a támogatási döntésről (a döntéstől számított 15 naptári napon belül),  kiértesítés: a támogatás összegének közlése a támogatás feltételeinek közlése szerződéskötési feltételek közlése / szerződés megküldése Fontos megjegyezni:  Egy évben, egy pályázó, egy pályázati felhívás keretében egyszer részesülhet támogatásban.

17  A támogatási szerződés megkötésének feltételei Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat) 1.Hitelességet igazoló okiratok (cégkivonat, aláírási címpéldány) 2.30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak nincs lejárt köztartozása, vagy az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett (APEH, önkormányzati adóhatóság, Vámhatóság, Illetékhivatal) Támogatási szerződés

18 3.30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak nincs határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége (Környezetvédelmi felügyelőség, Nemzeti Park Igazgatóság, Vízügyi Igazgatóság) 4.Felhatalmazói nyilatkozatok 5.Biztosítékadási kötelezettséghez szükséges dokumentumok 6.Hitelfelvétel esetén hitelszerződés 7.Pénzügyi lízing esetén lízingszerződés 8.Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés

19 Biztosítékadási kötelezettség meghatározott esetekben: - bankgarancia - ingatlan jelzálog - ingó jelzálog - készfizető kezes A biztosítékadás támogatási értékhatárhoz is köthető. Vagyonbiztosítás: - működtetés teljes időtartamára szükséges - felmondása, nem fizetése a támogatás visszavonásával jár Támogatási szerződés

20  Támogatási szerződés módosítása  indokolt esetben,  szükséges, ha változnak: a kedvezményezett azonosító adatai, a projekt kezdő, vagy záró időpontja, a költségek összege, ütemezése, a számszerűsíthető célok, bármely egyéb jellemző. Támogatási szerződés módosítása

21 Pénzügyi elszámolás, finanszírozás  Pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata  évente hány alkalommal,  be kell nyújtani (egy eredeti és egy másolat): Költségszámlák (rajta a termék/szolgáltatás átvétele, használatba vétele), pénzügyi teljesítés bizonylata (bankszámlakivonat vagy banki igazolás, átszámítás dokumentálása), további dokumentumok (Költségösszesítő, Számlaösszesítő, Teljesítési Jegyzőkönyv),  a projekt befejezését követően 60 napon belül pénzügyi beszámoló készítése, fénykép és lemondó nyilatkozat,

22 Megvalósítás közbeszerzés a szerződésbe foglalt projekt megvalósítását meg kell kezdeni a támogatási szerződésben szereplő kezdési időpontot követő 2, vagy 3 hónapon belül; ezen idő alatt a támogatás igénybevételét is kezdeményezni kell; késedelmet írásban kell jelezni határidőn belül.

23 Megvalósítás A projekt megkezdése:  pályázati felhívásonként eltérő lehet;  építési célú projekt esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja;  gépbeszerzés esetén a gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett átvételi nap;  előleg, foglaló kifizetése;  egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén (gyártási licenc, know-how, tanulmány) a feladat elvégzésére vonatkozó szerződéskötés dátuma.

24 Megvalósítás Szakaszolt beruházások:  a szakaszok egyértelmű elkülöníthetősége szükséges;  a szakaszoknak önállóan is működőképeseknek kell lenniük. Általános szabály: Megkezdett beruházás nem támogatható!

25 Megvalósítás működtetés időtartama: ált. a befejezést követő 5 év; szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése; adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; támogatási szerződésben meghatározott: indikátorok adatszolgáltatás időpontja.

26 Helyszíni ellenőrzés  Helyszíni ellenőrzés  Célja: fizikai megvalósulás, számlák, dokumentumok ellenőrzése, szabályok betartása, szabálytalanságok megelőzése.  Ellenőrizhetnek: az IH által meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek.  Rendje: írásban értesítik a pályázót (időpont és cél), ellenőrök megbízó levéllel igazolják magukat, jegyzőkönyv készül, a dokumentumokat 2013. december 31-ig szükséges megőrizni, együttműködés az ellenőrökkel.  Típusai: előzetes, közbenső, pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó, projekt-lezáró.

27 Tipikus hibák  A pályázó nem tartozik a pályázók körébe.  Induló vállalkozás nem minden esetben pályázhat.  A kizáró okokat nem teljes körűen veszik figyelembe. Pl. a pályázó, jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján a saját tőkéje negatív.  A projektet a pályázatban megengedett kezdési határidő előtt megkezdik. (benyújtás után, támogatási döntés után, támogatási szerződés megkötése után)  pályázat benyújtása = a pályázat postai feladásának dátuma, vagy a beérkezés dátuma

28 Tipikus hibák  A pályázatot nem az előírt (ált. 1 eredeti + 2 másolati példány + CD!) módon nyújtják be.  A becsatolt melléklet nem felel meg a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek. Pl. az aláírási címpéldány másolati példányát csatolják be (a hitelesítés is másolat!)  A formanyomtatvány nem megfelelő kitöltése Pl. üresen hagyott szövegdobozok, cellák

29 Tipikus hibák Benyújtás módja és helye nem megfelelő:  az útmutató pontos követése szükséges. Hiánypótolható és nem hiánypótolható mellékletek pontos ismerete:  az útmutató részletesen közli.

30 A Pályázati Útmutató részletesen leírja a mellékletekkel szemben támasztott követelményeket. Részletes költségvetés csatolása: részletes, az egyes költségtételek egyértelműen azonosíthatóak legyenek az árajánlatok alapján,  tartalmazza a nettó költségeket, a visszaigényelhető, a vissza nem igényelhető ÁFÁ-t és a projekt bruttó összköltségét, Árajánlat  benyújtáskor érvényes, magyar nyelvű,  MNB középárfolyamra történő átszámítás,  ingatlan beruházás esetén a részletes építési költségvetést, költségeket. Gyakorlati tudnivalók

31 Hiba: nem érvényes, vagy nem tartalmazza az érvényességet és az árajánlat tevő aláírását, megnevezését Jogi státusz igazolása  Cégkivonat (változásbejegyzési kérelem, vagy cégbírósági végzés nem megfelelő) Hiba: 3 hónapnál régebbi, nem eredeti, vagy hitelesített,  Vállalkozói igazolvány vagy Hatósági Igazolás (Működési engedély nem megfelelő) Hiba: 3 hónapnál régebbi hitelesítés Nyilatkozat a tulajdonosi összetételről (amennyiben meghaladja a formanyomtatvány terjedelmét) Hiba: nem tartalmazza a a tulajdonosokra vonatkozó adatokat Gyakorlati tudnivalók

32  Lista a tulajdonosi összetételről (csatolása kötelező, még magánszemély tulajdonosok esetében is)  Jóváhagyott, utolsó éves beszámoló  Az utolsó és az azt megelőző éves SZJA bevallás vagy EVA bevallás  kiegészítő melléklet csatolása is szükséges,  1 évnél rövidebb működés esetén tervezett mutatók, Hiba: hiányzik a mérleg, az eredménykimutatás, vagy a kiegészítő melléklet, nem hiteles  Aláírási címpéldány vagy banki aláírás bejelentő  a pályázó részéről eljáró személy (cégjegyzésre jogosult és a formanyomtatványt aláírta)  közjegyző vagy bank által hitelesített  3 hónapnál nem régebbi (legalább a hitelesítés) Gyakorlati tudnivalók

33 Igazolás a források rendelkezésre állásáról Forrásösszetétel:  saját forrás = számlapénz, bankhitel, pénzügyi lízing, stb, kivéve: egyéb támogatás  egyéb támogatás Igazolás:  Számlapénz: a pályázó nevére kiállított bankszámlakivonat vagy banki igazolás megfelelő  Hitel: hitelígérvény vagy megkötött kölcsönszerződés megfelelő

34 Gyakorlati tudnivalók  Egyéb forrás: tagi kölcsön, magánkölcsön: szerződés vagy előszerződés megfelelő, amely tartalmazza a pályázót, a projekt megnevezését és az összeget.  Zártvégű pénzügyi lízing.  Értékpapír: a pályázó nevére kiállított.  Egyéb támogatás: a pályázó nyilatkozata, feltűntetve a pályázat kiíróját, címét és a megpályázott összeget; szerződéskötésig támogató nyilatkozat vagy szerződés kell.

35 Gyakorlati tudnivalók Hiba: a pályázó kevesebb saját forrást igazol, mint ami a forrás táblában szerepel. nem a pályázó nevére szól az igazolás. Forrásaddíció:  Benyújtás külön eljárás szerint ( 217/1998. (XII.30.) Korm, rendelet )  Saját forrás biztosítása: a kért legkisebb saját forrás mértékét kell figyelembe venni.

36 Gyakorlati tudnivalók Tulajdonostárs(ak) vagy bérbeadó hozzájárulása + bérleti szerződés  Ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulajdona  Legalább az 5 éves üzemeltetés időtartamára szóljon. Jogerős hatósági engedélyek (Elvi) építési engedély  Építési engedély köteles ingatlan beruházás esetén  Ha az ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor erről nyilatkozni kell. Önkormányzat és a Területfejlesztési Tanács nyilatkozata  Ingatlan beruházás esetén

37 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák Lengyel Katalin programigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések