Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tervezés-programozás Kulcsár Gábor VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság (NARD) TEMPUS SAKK Felkészülés a Strukturális Alapok felhasználására 2004. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tervezés-programozás Kulcsár Gábor VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság (NARD) TEMPUS SAKK Felkészülés a Strukturális Alapok felhasználására 2004. február."— Előadás másolata:

1 Tervezés-programozás Kulcsár Gábor VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság (NARD) TEMPUS SAKK Felkészülés a Strukturális Alapok felhasználására 2004. február 23.

2 A szeminárium célja A résztvevők a szemináriumot követően: képesek lesznek áttekinteni az operatív programok készítésének folyamatát; elsajátítják a helyzetelemzéshez, a SWOT analízishez szükséges ismereteket; a logikai keret módszer alkalmazásával segítségével fel tudják építeni a program beavatkozási logikáját.

3 A szakpolitika (policy) „Egy kormány, párt, vezető által elfogadott és követett cselekvési irányvonal” (Oxford English Dictionary) jól definiált célja van politikusok alakítják ki, legitim jogi, pénzügyi, intézményi és terv eszközei vannak a tapasztalatok fényében idővel módosulhat A kohéziós vagy struktúra politika: - Európai Tanács által elfogadott - jogi (1260/99/EK és 1784/99/EK rendeletek) - pénzügyi (Strukturális Alapok) - tervek (programok) - intézményei (Közösségi, tagállami szervezetek)

4 Az EU költségvetése

5 Az EU pénzügyi alapjai TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KOHÉZIÓS POLITIKA Strukturális Alapok 195 MRD EURO Kohéziós Alap 18 MRD EURO Európai Regionális Fejlesztési Alap (~45%) Európai Szociális Alap (~20%) Európai Mezőgazdasági Garancia és Orientációs Alap orientációs alaprész Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz Agrár- és vidékfejlesztés Foglalkoztatás Humán erőforrás-fejlesztés Termelő beruházások Gazdasági infrastruktúra Halászat, halfeldolgozás Környezetvédelmi és Közlekedési infrastruktúra Tevékenységek

6 ERFA támogatott területei és tevékenységei termelő befektetések (pl. gépek) infrastruktúra (közlekedés, energia, kommunális) KKV számára nyújtott szolgáltatások technológia transzfer pénzügyi segítség közvetlen beruházási támogatás munkahely-teremtő szolgáltatások szakmai segítségnyújtás KKV versenyképességet K+F tevékenységet információs társadalom turizmus fejlesztését környezetvédelmi fejlesztések esélyegyenlőség a foglalkoztatás terén transznacionális együttműködéseket

7 ESZA TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEI 1. Személyek számára nyújtott támogatások: Oktatás és szakképzés, szakmai gyakorlat; foglalkoztatási és önfoglalkoztatási támogatások; K+F terén posztgraduális képzések, vezetők és szakemberek képzése; új foglalkoztatási lehetőségek (pl. szociális gazdaság terén). 2. Intézményrendszerek és struktúrák számára: Oktatás, képzés, szakképzés fejlesztéséhez (pl. tanároknak) Munkaügyi szolgálatok modernizációjához; A munka világa és a képző intézmények közötti kapcsolatok fejlesztéséhez; Munkaerő-piaci előrejelző rendszerek fejlesztéséhez: - a foglalkoztatás új formáival kapcsolatban, Idősebb munkavállalók teljes munkaidejű foglalkoztatása

8 3. További kísérő intézkedések: A kedvezményezetteknek nyújtott ellátás jellegű (pl. jóléti) szolgáltatások; A társadalmi-oktatási fejlődéshez; A tudatosság növeléséhez és a tájékoztatáshoz. + Újszerű eljárások kifejlesztése + Szakmai (szakértői) segítségnyújtás ESZA TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEI

9 Strukturális Alapok támogatási formái vissza nem térítendő visszatérítendő kamattámogatás garanciavállalás tőkerészesedés kockázati tőketulajdon

10 CÉLKITŰZÉSEK 2. CÉLKITŰZÉS - a strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása 3. CÉLKITŰZÉS - az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák, rendszerek alkalmazását és korszerűsítését célzó támogatás az 1. Célkitűzésre nem jogosult térségek számára. 1. CÉLKITŰZÉS - a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakításának elősegítése - MAGYARORSZÁG

11

12 TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TERÜLETEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2000-2006 KÖZÖTT

13 NUTS régiók Magyarországon

14 EU működési alapelvek: ADDICIONALITÁS SZUBSZIDIARITÁS KONCENTRÁCIÓ PARTNERSÉG PROGRAMOZÁS NYILVÁNOSSÁG

15 A PROGRAMOZÁS Célorientált (számszerűsített) Elfogadott a résztvevők által (végrehajtható) Partnerségben készül Prioritásokból és intézkedésekből áll Költségvetéssel rendelkezik Végrehajtási és monitoring rendszer Meghatározott idő alatt valósul meg (7-9 év) Intézkedés (projekt, támogatás) Program Prioritáso k Lebonyolítás intézmény- rendszere Költség- vetés

16 A PROGRAMCIKLUS-ELMÉLET

17 Alapfogalmak és beavatkozási logika InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások betartása Megfelelő lebonyolítás Társadalmi elvárások, problémamegoldás

18 A logikai keret (logframe) módszer A logikai keret-módszer eszköz a tervezés minőségének javítására Célorientált Célcsoport-orientáció Részvételen alapuló műhelymunka valamennyi szereplő/érintett (képviselőjének) bevonásával és független szakértő (moderátor) vezetésével A logikai keretmátrix segít: Tisztázni a program célját és létjogosultságát Világosan meghatározni a program kulcselemeit Az előkészítés korai szakaszában elemezni a program környezetét Meghatározni, hogyan mérhető a program sikere vagy kudarca

19 A módszer outputja Miért: átfogó, specifikus, operatív cél Mit: prioritások, intézkedések Kockázatelemzés: 4. oszlop Monitoring rendszer: 2. és 3. (és 4.) oszlop

20 Stratégia és a beavatkozási logika Beavatkozási területek (mit) –Program –Prioritások –Intézkedések Célhierarchia (miért) –Átfogó cél –Specifikus cél –Operatív cél

21 Programozási folyamat 1. ELEMZÉSI SZAKASZ: 1. Átfogó (stratégiai) cél meghatározása 2. Környezeti trendek azonosítása 3. SWOT-elemzés 4. Lehetséges stratégiák azonosítása 5. Átfogó cél finomítása stratégiák fényében 6. Kik az érintettek? (részvétel-elemzés) 7. Problémák azonosítása (átfogó cél figyelembe vételével) 8. Probléma-elemzés (probléma-fa) 9. Átformálás célokká (cél-fa) 10. Célok csoportosítása 11. Erőforrás-elemzés (érintettek) 12. Stratégia (prioritások) kiválasztása 13. Program lehatárolása (elválasztás a környezettől)

22 PROGRAMOZÁSI SZAKASZ: 14. Prioritások és specifikus célok meghatározása 15. Feltételek (külső tényezők) azonosítása 16. Intézkedések (és példa-projektek) meghatározása 17. Előfeltételek azonosítása 18. Kockázatelemzés elvégzése 19. Intézkedések finanszírozása 20. Pénzügyi tábla összeállítása 21. Indikátorok meghatározása 22. A monitoring rendszer összeállítása Programozási folyamat 2.

23 Probléma-elemzés 1. Problémák azonosítása –Ötletroham (brain storming) –SWOT-ból 2. Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma valóban? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása – probléma-fa

24 Csoportosítás 3. „Átfordított” probléma-fa = cél-fa –Ok-okozatból eszköz-cél lett 4. A logika igazolása 5. A fa átformálása a logikai keret (logframe) mátrixba –A szintek számának csökkentése –Kapcsolódó célok csoportosítása –Erőforrás-elemzés szükséges

25 Erőforrás-elemzés 6. Mi van benn a programban és mi nem? –Melyik cél lesz a(z al)program átfogó célja? 7. Mérjük fel mindegyik csoport támogatottságát –Rangsor-mátrix –Támogatási mátrix 8. Stratégia kiválasztása –Átfogó és specifikus célok –Prioritások

26 Rangsor-mátrix Támogatási mátrix

27 Feltételek Feltételek: a program sikeréhez szükséges körülmények, amelyeket azonban a program (v. menedzsmentje) nem tud befolyásolni. Feltételek meghatározásának célja: a tervezés korai szakaszában meghatározni a program sikerét veszélyeztető kockázatokat. a végrehajtás alatt lehetővé tenni a monitoringot.

28 Kockázatelemzés Fontos a feltétel? Valószínű a bekövetkezése? Ki kell hagyni Biztos Valószínűtlen Valószínű Ki kell hagyni Figyelni kell Át lehet alakítani a stratégiát? Ki kell bővíteni a stratégiát a feltételre ható eszközökkel „Gyilkos” feltétel igennem igennem

29 Helyzetleírás - Információk rendszerezése - kockázatok feltárása - Saját helyzet értékelése - döntés-előkészítése - áttekintés a fejlesztési terv egész környezetésről Követelmény: számszerűsített formában, statisztikai adatokkal alátámasztva!

30 Erősségek - belső tényezők (strengths) Pozitív dolgok egy helyzetről vagy tevékenységről ami jól működik, és lehet rá befolyásom. Gyengeségek -belső tényezők (weaknesses) Olyan dolgok amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyásom. Lehetőségek - külső tényezők (opportunities) Olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket Veszélyek - külső tényezők (threats) Olyan korlátok, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a növekedés esélyeit SWOT - elemzés

31 Trendek, külső adottságok: gazdasági technológiai politikai kulturális, egyéb Stratégiai cél Prioritások Strengths (erősségek) Weaknesses (gyengeségek) Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) támadóvédekező

32 FELADAT! Fejlesztési problématerületek szektoriálisan vagy regionálisan: 1.Foglalkoztatás 2.Informatika 3.Vállalkozásfejlesztés 4.Humán erőforrás fejlesztés 5.Közép-magyarországi régió - Átfogó cél és SWOT elkészítése az adott problématerületre - Problémák azonosítása és oksági hierarchia felállítása (probléma-fa) - Cél-fa kialakítása (prioritások és intézkedések meghatározása) - Megvalósításban résztvevők (szervezetek) felismerése

33 Intézkedések meghatározása Meghatározandók: –Operatív cél(ok) –Outputok –Tevékenységek (projekt-típusok) –Inputok –Feltételek Függőleges belső logika (beavatkozási logika teljesül?) Szembeállítandó, hogy –Input és tevékenység (elegendő-e?) –Tevékenység és output (jól mérem-e?) –Inputok és outputok (közvetlenül) Vízszintes belső logika (elérhető-e az operatív cél?) Külső logika: –Specifikus cél (prioritás megvalósul az operatív cél elérésével?) –Más intézkedések ugyanabban a prioritásban (átfedések!)

34 Intézkedés szerkezete (Rövid) leírás és létjogosultság Célok Hatókör Földrajzi lefedettség Indikátorok Menetrend Projekt-kiválasztási kritériumok Költségek Felelős szerv Végső kedvezményezett

35 Tervek követelményei (1260/99 EK rendelet) 1.Benyújtás földrajzi kerete főszabályként: NUTS II. régió 2.Időkerete megegyezik a tervezési időszakkal: 2000-06 3.Összhang a tagállam kormányzati programjával 4.Nemzeti konszenzus – társadalmi egyeztetés 5.Tagállam készíti: Nemzeti Fejlesztési Terv és operatív programok 6.Tervezés tervezése – szereplők, lépések, erőforrások, ütemezés 7.NFT ütemezési folyamata: - helyzetelemzés és stratégia - horizontális és regionális stratégiák - fejlesztési tevékenységek meghatározása - jogosultság és finanszírozás kialakítása - véglegesítés tárgyalásokon

36 Amit a tagállam készít: Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Program és programkiegészítő dokumentum Amikor a Bizottság elfogadja: Közösségi Támogatási Keret (CSF) Operatív programok 2-in-1: kb. 1000 millió € költségvetés esetén Egységes Programozási Dokumentum (SPD) Tervtípusok

37 Tervdokumentumok szerkezete Közösségi Támogatási Keret szerkezete: 1.Helyzetleírás 2.Cél(ok), prioritások 3.Ex-ante értékelés 4.Konzisztencia más politikákkal 5.Pénzügyi táblák 6.Partnerség 7.Monitoring és értékelés rendszere Operatív Program szerkezete 1.Prioritások 2.Intézkedések 3.Indikátorok 4.Pénzügyi terv 5.Megvalósításról szóló intézkedések

38 Tervdokumentum tartalma Helyzetleírás és SWOT készítése összehasonlító elemzésekkel, az összefüggések, hiányok bemutatásával, az erősségek és gyengeségek és az ebből következő fejlesztési lehetőségek bemutatására. 2. Stratégia meghatározása, prioritások kijelölése, számszerűsített cél 3. Várható társadalmi-gazdasági hatások előzetes felmérése 4. Pénzügyi fejezet: várható erőforrás szükséglet becslése és bontása 5. Program végrehajtásának módja: intézményrendszer, monitoring

39 PROGRAMOK MAGYARORSZÁGON Nemzeti Fejlesztési Terv GVOP AVOP HEFOP RFOP KIOP IntézkedésekProjektek

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Internet: WWW.VATI.HU Email: gkulcsar@vati.hu Tel:(30)-23-11-695 Fax:(1)-224-32-90


Letölteni ppt "Tervezés-programozás Kulcsár Gábor VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság (NARD) TEMPUS SAKK Felkészülés a Strukturális Alapok felhasználására 2004. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések