Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A partnerhálózat együttműködési kereteinek rögzítése Karácson Zsolt VÁTI Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A partnerhálózat együttműködési kereteinek rögzítése Karácson Zsolt VÁTI Kht."— Előadás másolata:

1 A partnerhálózat együttműködési kereteinek rögzítése Karácson Zsolt VÁTI Kht.

2 A partnerhálózat együttműködési kereteinek rögzítése Együttműködés kereteinek rögzítése: Miért szükséges? Pontosítja, hogy mire jön létre (adott projekt megvalósítására, vagy hosszabb távra) Pontosítja, hogy mire jön létre (adott projekt megvalósítására, vagy hosszabb távra) Meghatározza az együttműködés formáját, időtartamát Meghatározza az együttműködés formáját, időtartamát Partnerek felelősségének, jogainak rögzítése Partnerek felelősségének, jogainak rögzítése Partnerek által biztosítandó hozzájárulás rögzítése Partnerek által biztosítandó hozzájárulás rögzítése A projekt eredményeként létrejövő javak megosztása a partnerek között A projekt eredményeként létrejövő javak megosztása a partnerek között Az aktiváló partnerek ÁFA-levonásra való jogosultságának tisztázása (nettó/bruttó tervezés) Az aktiváló partnerek ÁFA-levonásra való jogosultságának tisztázása (nettó/bruttó tervezés) Későbbi, esetlegesen felmerülő vitás ügyek rendezésére Későbbi, esetlegesen felmerülő vitás ügyek rendezéséreDokumentumai: Szándéknyilatkozatok Szándéknyilatkozatok Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás (nyilatkozat ÁFA-visszaigénylésről) (nyilatkozat ÁFA-visszaigénylésről)

3 Partnerek kategóriái Támogatásban részesülő partner Közreműködő partner Egyéb partner Támogatásból közvetlenül részesül igennemnem Támogatási szerződést aláírja nem írja alá Partnerségi megállapodást aláírjaaláírja nem írja alá Felelősség saját feladata és a kapott támogatás mértékéig saját feladata megvalósításáért projekt megvalósítását kívülről támogatja, nem konkrét tevékenységgel

4 A partnerhálózat együttműködési kereteinek rögzítése Együttműködési megállapodás: Pályázati dokumentáció tartalmaz együttműködési megállapodás mintát (nem mindig kötelező, de: eddigi tapasztalatok alapján jogászok által összeállított, szerződő hatóság által elfogadott) Pályázati dokumentáció tartalmaz együttműködési megállapodás mintát (nem mindig kötelező, de: eddigi tapasztalatok alapján jogászok által összeállított, szerződő hatóság által elfogadott) Bizonyos esetekben csak ez a forma elfogadható, ha nincs előírva → Bizonyos esetekben csak ez a forma elfogadható, ha nincs előírva → Partnerek választhatnak más formát is (összeállításához jogász igénybevétele ajánlott) Partnerek választhatnak más formát is (összeállításához jogász igénybevétele ajánlott) A továbbiakban a mellékelt minta alapján az együttműködés rögzítendő kereteinek bemutatása A továbbiakban a mellékelt minta alapján az együttműködés rögzítendő kereteinek bemutatása

5 Együttműködési megállapodás Mely létrejött egyrészről Név:Cím:Képviseli: Kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon:Telefax: mint a partnerség vezetője és mint a Támogatási szerződés Főkedvezményezettje (továbbiakban Főkedvezményezett) másrészrőlNév:Cím:………. mint a Támogatási szerződés 5.2 pontja alapján a támogatás közvetlen igénybevételére jogosult partner, azaz Támogatásban részesülő partner (továbbiakban: Kedvezményezett)

6 Együttműködési megállapodás valamintNév:Cím:……….. mint a Támogatási szerződés 5.2 pontja alapján a támogatás közvetlen igénybevételére nem jogosult Közreműködő partner, azaz Partner (továbbiakban: __. sz. Partner) között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 1. Felek jelen megállapodás aláírásával partnerséget hoznak létre abból a célból, hogy az általuk, a _____________ [pályázat száma, megnevezése] pályázat keretében, a ____________ című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg. 2. A partnerségi megállapodás aláírása kifejezi továbbá az aláírók azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. (utánkövetés, fenntarthatóság)

7 Együttműködési megállapodás 3. Jelen partnerség nevében a Főkedvezményezett által, a Szerződő Hatóság irányában tett nyilatkozatok, a partnerség tagjait jogosítják, illetve kötelezik. A Szerződő Hatóságnak a partnerséggel, illetve annak tagjaival történő kapcsolattartása, a Főkedvezményezetten, illetve annak a Támogatási Szerződésben megjelölt projektmenedzserén keresztül történik. 4. Jelen megállapodás értelmében, a Szerződő Hatóság felé, a partnerség bármely tagjának működéséért, valamint a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a Főkedvezményezett tartozik felelősséggel. 5. Bármely tag által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a Támogatási szerződéssel és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért Főkedvezményezett korlátlanul felel a Szerződő Hatóság felé (!).

8 Együttműködési megállapodás 6.A partnerség minden egyes tagja felelősséggel tartozik a támogatási szerződésben meghatározott, általa megvalósítandó projektelem szerződésszerű teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért. Amennyiben egyes projektelemeket a partnerség tagjai közösen valósítanak meg, vagy az egyes projektelemek rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok önállóan, rendeltetésszerűen, és a projekt céljai elérésére nem alkalmasak,[1]azok szerződésszerű teljesítéséért, és az azzal kapcsolatos kötelezettségekért az abban résztvevő felek egyetemlegesen felelnek a Szerződő Hatóság felé. [1] [1] Például a felújítandó ingatlan több partner tulajdonát képezi [1]

9 Együttműködési megállapodás A partnerség tagjai a projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli vagy természetbeli – hozzájárulásukat adják, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének … %- át képezik, az alábbi megoszlásban:… (részletezni táblázatban!) A partnerség tagjai a projekt megvalósításához az alábbi összegű támogatást igénylik, amelyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének … %-át képezik, az alábbi megoszlásban:… (részletezni táblázatban, igényelt össztámogatás arányában és összegszerűen is!) 7.Felek együttműködésük tekintetében jogosultak jelen megállapodásban foglaltaktól eltérő, vagy szigorúbb feltételekben is megállapodni, ugyanakkor annak jogkövetkezményei a Szerződő Hatóságra, vagy annak képviseletében eljáró személyre, szervezetre nem lehetnek hátrányos kihatással.

10 Együttműködési megállapodás 8. A partnerség nem jogi személy. 9.A partnerség fenntartása és megfelelő működtetése a Főkedvezményezett kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, a Szerződő Hatóság irányában a Főkedvezményezett tartozik felelősséggel (!). 10.A partnerség vezetője, a Szerződő Hatóság tájékoztatását követően, annak előzetes hozzájárulásával jogosult, illetve köteles a partnerségből kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

11 Együttműködési megállapodás 11.A partnerségből – a Főkedvezményezett kivételével, a Szerződő Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával – bármely tag szabad elhatározása szerint kiválhat, ha a kiválása nem veszélyezteti a pályázatban meghatározott pályázati célok elérését. A kiválás legkorábban, az írásban történő bejelentéstől számított 30 naptári nap elteltével történhet meg, annak érdekében, hogy a partnerség vezetője megfelelő módon gondoskodhasson a kiváló partner helyettesítéséről. Kiválás esetén azonban a kiváló tag köteles a partnerség vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett projektelemről beszámolni. Kiválás esetén a tag köteles a – jelen együttműködési megállapodás keretében – használatába, vagy tulajdonba kapott juttatást, vagyontárgyat a Főkedvezményezettnek haladéktalanul visszaszolgáltatni, illetve átruházni arra, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni.

12 Együttműködési megállapodás 12. A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejövő vagyontárgyak és jogosultságok feletti tulajdon- és használati jog a partnerség vezetőjét illeti, az alábbi meghatározott kivétellel: A Főkedvezményezett és partnerei a projekt folyamán létrejövő szellemi termékek és a támogatásból beszerzett vagyontárgyak, eszközök tulajdonjogának, használatának rendezéséről az alábbiak szerint állapodnak meg:… (Eszköz megnevezése; Használat / tulajdonjog; Ennek szabályai) (részletezni táblázatban!) A tulajdonosi jogok átruházásáról szóló iratokat a projektzáró jelentéshez kell mellékelni. A projekt megvalósítása során a Támogatási szerződésben biztosított támogatás felhasználásával létrejövő vagyontárgyakra a Támogatási szerződés aláírását követő 5 (öt) évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalom a partnerség minden tagjára vonatkozik.

13 Együttműködési megállapodás A Főkedvezményezett köteles a projekt folytán létrejövő vagyontárgyak használatának jogát ingyenesen azoknak a partnereknek átadni, akik a költségek viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését, legalább az utánkövetési időszak végéig. 13.Jelen partnerségi megállapodás érvényben és hatályban van, addig, amíg a Támogatási szerződés érvényes és hatályos. (várhatóan 2013. december 31-én szűnik meg a támogatási szerződés (OP záróegyenlegének kifizetését (2010.) követő 3 év). Iratmegőrzés határideje is ez!)

14 Együttműködési megállapodás 14. (mintában ua., mint a 10. pont) 15. Jelen megállapodás a pályázat és a vonatkozó Támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása csak a Szerződő Hatóság előzetes hozzájárulásával, írásban lehetséges 16. Alulírottak nyilatkoznak, hogy a vonatkozó és megkötött Támogatási szerződést és annak mellékleteit részletesen ismerik, és a jelen partnerségi megállapodás értelmében, és keretein belül, annak teljesítésére kötelezettséget vállalnak. (Kelt, aláírások, név, szervezet, P.H.)

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A partnerhálózat együttműködési kereteinek rögzítése Karácson Zsolt VÁTI Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések