Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak Adókamara 2006. Január 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak Adókamara 2006. Január 26."— Előadás másolata:

1 Kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak Adókamara 2006. Január 26.

2 Elszámoló ár fogalma Elszámoló árak = transzfer árak –a kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozások közötti, –Termékek, szolgáltatások, immateriális javak értékesítése során alkalmazott, –általában a független piaci szereplők között szokásos piaci áraktól eltérő árak. –törvényi definíció nincs

3 Elszámoló árak alkalmazási területe –adótervezés adóoptimalizálás csoporton belül –manipulatív adóalap-allokáció belföldön országok között

4 Szabályozás célja –kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók a piaci viszonyokat tükrözzék –(nemzeti) adóalap védelme - piaci ártól való eltérés esetén kötelezően alkalmazandó adóalap korrekció –jogkövetkezmények meghatározása

5 Szabályozás eszközei –1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról –18/2003.(VII.16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről –kapcsolódó egyéb joganyagok (pl. ART, Gt, Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jogszabály stb.) –OECD Transzferárazási irányelvek –OECD Modellegyezmény

6 Kapcsolt vállalkozás (Tao tv 4.§ 23.) Az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik Az adózó és az a személy, amely az adózóban közvetlenül vagy közvetve többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik Az adózó és más személy, ha harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik

7 Kapcsolt vállalkozás (Tao tv 4.§ 23.) A külföldi vállalkozó és belföldi telephelye Több belföldi telephely esetén a telephelyek egymás között Többségi irányítást biztosító befolyás: –valamely tag (közeli hozzátartozójával együtt) a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy –valamely tulajdonos jogosult a társaság ügyvezetőjének vagy a felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására

8 Kapcsolt vállalkozás (Gt 290-291.§) Többségi irányítást biztosító befolyás: –valamely tag a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik (uralkodó tag) Közvetlen irányítást biztosító befolyás –Ha az uralkodó tag a szavazatok több, mint 75%-ával rendelkezik

9 Kapcsolt vállalkozás Bejelentési kötelezettség ART szerint (ART 23.§ (4)) –szerződéskötéstől számított 15 napon belül –kapcsolt vállalkozás azonosító adatai Gt szerint (Gt 292.§) –30 napon belül (az uralkodó tag feladata) –Cégbíróságnál ill. közzététel a cégközlönyben –elmulasztása: korlátlan felelősség

10 Kapcsolódó vállalkozás (2004. évi XXXIV. tv) (Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv) EU jogharmonizáció miatti változások Új fogalmak: –Kapcsolódó vállalkozás –Partnervállalkozás –Önálló vállalkozás Új besorolás – mutatók kiszámítása!!!

11 Kapcsolódó vállalkozás (2004. évi XXXIV. tv) Kapcsolódó vállalkozás –többségi tulajdon vagy szavazat, vagy –vezető tisztségviselők, FB tagok választása, vagy –döntő ellenőrzés vagy irányítás gyakorlása Partnervállalkozás –amely nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak –amelyben más vállalkozás tulajdoni hányada eléri a 25%-ot Önálló vállalkozás –sem nem kapcsolódó sem nem partnervállalkozás

12 Kapcsolódó vállalkozás (2004. évi XXXIV. tv) Középvállalkozás –Max. 250 fő foglalkoztatott –Max. 50 millió € éves nettó árbevétel vagy –Max. 43 millió € mérlegfőösszeg Kisvállalkozás –Max. 50 fő foglalkoztatott –Max. 10 millió € éves nettó árbevétel vagy –Max. 10 millió € mérlegfőösszeg Mikrovállalkozás –Max. 10 fő foglalkoztatott –Max. 2 millió € éves nettó árbevétel vagy –Max. 2 millió € mérlegfőösszeg

13 Kapcsolt vállalkozás (OECD Modellegyezmény 9. cikk) –Azon vállalkozás vagy személy, amely közvetlenül vagy közvetve érdekeltséggel rendelkezik a másik szerződő állam vállalkozásának vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében.

14 Szokásos piaci árak (Tao tv 18.§ (1)) Azok az árak, amelyeket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között alkalmaznak, vagy alkalmaznának. Alkalmazásukkal kiigazítható a kapcsolt vállalkozások eredményének különbsége, ha azt olyan feltételek okozzák, amelyeket független vállalkozások nem alkalmaztak volna. Nem szokásos piaci ár alkalmazásának következménye: - adóalap növelés - adóalap csökkentés

15 Szokásos piaci árak (Tao tv 18.§ (1)) Az adózó köteles az adó alapját a szokásos piaci ár és a ténylegesen alkalmazott ellenérték közötti különbözettel megnövelni vagy csökkenteni. (Tao. tv. 18. § (1)) Növelni: ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózás előtti eredmény kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna (Tao tv 18.§ (1) b)) Csökkenteni: ha az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna, és a különbözet összegét a másik fél okirattal igazolja (Tao tv 18.§ (1) a))

16 Szokásos piaci árak (Tao tv 7.§ és 8.§) Az adóalap korrekció nevesített esete: Növelhető az adóalap a kapcsolt vállalkozástól kapott kamat és annak fizetett kamat különbözetének 50%-ával (Tao tv 8.§ (1) k)) – kisvállalkozás nem alkalmazza –választható, írásos nyilatkozat alapján ((Tao tv. 29/D § (15)) Csökkenthető az adóalap a kapcsolt vállalkozásnak fizetett és attól kapott kamat különbözetének 50%-ával (Tao tv 7.§ k) – kisvállalkozás nem alkalmazza –választható, de max. az adózás előtti eredmény 50%- áig (Tao tv. 7.§ (14)) –kamat fogalom meghatározása (Tao tv. 7.§ (16))

17 Szokásos piaci árak meghatározásának módszerei (Tao tv 18.§ (2)) Összehasonlító árak módszere: –szokásos piaci ár = független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor összehasonlítható piacon Viszonteladási árak módszere –szokásos piaci ár = az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ára, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal

18 Szokásos piaci árak meghatározásának módszerei (Tao tv 18.§ (2)) Költség és jövedelem módszer –szokásos piaci ár = az önköltség szokásos piaci haszonnal növelt értéke Egyéb módszer: akkor alkalmazható, ha az előzőek alapján nem határozható meg a szokásos piaci ár Egyenrangú módszerek, a felsorolás sorrendiséget nem jelent!

19 Szokásos piaci árak nyilvántartása (Tao tv 18.§ (5) és 29/D § (14)) Kisvállalkozásra nem vonatkozik (Tao tv 4.§ (24)) –kisvállalkozás = 2004. évi XXXIV tv. szerinti kisvállalkozás + mikrovállalkozás Törvényi felhatalmazás alapján miniszteri rendelet határozza meg 18/2003. (VII.16.) PM rendelet

20 Szokásos piaci árak nyilvántartása (Tao tv 18.§ (5)) Társasági adóbevallás leadásáig –főszabály: május 31. (ART 1. sz. mell. B) 2. c)) –eltérő üzleti év: adóévet követő 150 nap (ART 6. sz. mell. 1.) –előtársaság –devizáról forintra, forintról devizára való áttérés –átalakulás –megszűnés

21 Szokásos piaci árak nyilvántartása (Tao tv 18.§ (5)) A rendelet előírásai szerint rögzíteni kell –szokásos piaci árat, –meghatározásának módszerét, –a meghatározást alátámasztó tényeket, körülményeket

22 Szokásos piaci árak nyilvántartása (Tao tv 29/D § (14)) A rendelet hatálybalépését követően –alkalmazni kell a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre 2005-től –alkalmazni kell valamennyi, az adóévben hatályos szerződésre

23 Nyilvántartási kötelezettség (18/2003. (VII.16.) PM rendelet) Hatálybalépése: 2003. szeptember 1. –alkalmazni kell az ezt követően megkötött szerződésekre Személyi hatálya: a Tao tv szerinti kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, külföldi vállalkozó, egyesülés, szövetkezet

24 Nyilvántartási kötelezettség (18/2003. (VII.16.) PM rendelet) Nem kell a nyilvántartás –ha az adóévben nem történt teljesítés –ha a kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszeméllyel kötött szerződést –kis- és középvállalkozók versenyhátrány megszüntetése miatti beszerzési csoportjai –tőzsdei ügyletek esetén –rögzített hatósági ár vagy más, jogszabályban előírt ár alkalmazása esetén

25 A nyilvántartás tartalmi elemei Általános szabályok Nem formakötött Elkészítésének alapelvei: –Adózótól elvárható gondosság –Elkészítésénél költség/haszon elv érvényesítése Adózói szabadság –A nyilvántartás tartalma tovább bővíthető –A rendelet példálózó, felsoroló jellege Kötelező tartalmi követelmények - minimum Fajtái –Teljes nyilvántartás –Egyszerűsített nyilvántartás

26 Teljes nyilvántartás (18/2003. (VII.16.) PM rendelet 4.§) Kötelező tartalmi követelmények – minimum –Kapcsolt vállalkozás azonosító adatai –Szerződésenként kell elkészíteni –Egyszerűsítési szabály ≠ egyszerűsített nyilvántartás Azonos tárgyú szerződések összevonásának lehetősége Összevonás nem veszélyeztetheti az összehasonlíthatóságot Összevonást kötelező indokolni Összevonás csak lehetőség!

27 Teljes nyilvántartás (18/2003. (VII.16.) PM rendelet 4.§) –A szerződés tartalmának bemutatása megkötésének időpontja, időbeli hatálya Tárgyának bemutatása, jellemzői Teljesítés módja, feltétele A végzett tevékenység jellemzői, felhasznált erőforrások, vállalt üzleti kockázat bemutatása Hasonló piacok meghatározása és jellemzőjük

28 Teljes nyilvántartás (18/2003. (VII.16.) PM rendelet 4.§) –A szokásos piaci ár meghatározásának módszere Alkalmazott módszer megnevezése (Tao tv. 18.§ (2)) Egyéb módszer esetén, annak bemutatása Kiválasztott módszer indoklása Összehasonlító adatok meghatározása és kiválasztásuk indoklása –A szokásos piaci ár –Az üggyel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások –A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja –Aláírások (készítő, jóváhagyó)

29 Egyszerűsített nyilvántartás (18/2003. (VII.16.) PM rendelet 5.§) Készítése lehetőség Választás esetén indoklás Ha az egyedi ügyletek ÁFA nélküli értékének szokásos piaci ára < 50millió Ft Tartalma: –Kapcsolt vállalkozás azonosító adatai –A szerződés tartalmának bemutatása –A szokásos piaci ár –A nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja –Aláírások (készítő, jóváhagyó)

30 Jogkövetkezmények Bevallás benyújtásával egyidejűleg kell készíteni – évközi, folyamatos vezetés nem kötelező → nem szankcionálható Nyilvántartás el nem készítése, hiányos vagy előírásoktól eltérő vezetése esetén Iratmegőrzési kötelezettség Mulasztási bírság –2003. adóév vonatkozásában „régi ART” – 200.000 Ft –2004. adóévtől „új ART ”172.§ (14) – felemelt összegű mulasztási bírság – max. 2.000.000 Ft

31 Nemzetközi kitekintés Rendelet kifejezett hivatkozást tartalmaz –Transzferárazási irányelvek a multinacionális nagyvállalatok és az adóigazgatások számára –OECD Modellegyezmény 9. cikk ha a kapcsolt vállalkozások közötti kapcsolatok során alkalmazott árak eltérnek a független vállalkozások között alkalmazott feltételektől, az eltérő árak nyereséghatását ki kell igazítani – „kvázi” adóalap növelés az egyik államban kiigazítás után a másik államnak a korábban kivetett adó összegét módosítani kell?? - „kvázi” adóalap csökkentés a másik államban

32 Nemzetközi kitekintés –Kiigazítás nem automatikus és nem kötelező –Kiigazítás módszere és időtávja nem meghatározott –Másodlagos kiigazítás A kiigazítás következtében a képződött nyereség nem annál van, akit valójában illet – burkolt osztalékfizetés –Számos tagállam fenntartással élt –Fennáll a kettős adóztatás lehetősége –Egyik állam adóhatóságának döntése nem kötelező a másik állam adóhatóságára

33 Nemzetközi kitekintés A kettős adóztatás megszüntetésének adminisztratív eszközei –Kölcsönös egyeztetési eljárások az adóhatóságok között –Sikertelenség esetén választott bíróság dönt – 90/436/EGK Arbitrációs Egyezmény –Előzetes ármegállapítás (APA) Adóhatóságtól kérhető – számos OECD országban Vállalkozás számára biztonságos Másik ország adóhatóságát nem kötelezi

34 Leitner+Leitner Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft H-1114 Budapest, Ulászló u. 27. Tel: +36 1 279 29 30 Fax: +36 1 209 48 74 E-mail: office@leitner-leitner.hu


Letölteni ppt "Kapcsolt vállalkozások közötti elszámoló árak Adókamara 2006. Január 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések