Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság fejlesztés, partnerségek-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság fejlesztés, partnerségek-"— Előadás másolata:

1 Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság fejlesztés, partnerségek-
TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság fejlesztés, partnerségek- innovációk az Egyenlő Bánásmód Hatóság szolgáltatásaiban Dr. Pánczél Márta EBH TÁMOP projektvezető Liga Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Tagozata 2012. november 30. Hotel Hélia 1133 Budapest, Kárpát u Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06 40 638 638 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

2 Jogszabályi környezet
Magyarország Alaptörvénye II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. XV. cikk Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékos embereket.  Hátrányos megkülönböztetés tilalma

3 Jogszabályi környezet (2)
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény X/A fejezete 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól Ágazati törvények

4 Diszkriminációs fogalmak
Egyenlő bánásmód követelménye – Ebktv. Tilalom, a kötelezettektől tartózkodást kíván meg a diszkrimináló magatartástól Esélyegyenlőség biztosítása – Ebktv. Pozitív intézkedés, hátrány kiegyenlítése céljából Nem alanyi jog, A jogalkotó mérlegelésébe tartozó kérdés (valós társadalmi helyzet felismerésén alapul)

5 Védett tulajdonságok (1) személyi hatály: kiket véd az Ebktv?
nem faji hovatartozás bőrszín nemzetiség nemzetiséghez való tartozás (nemzetiségekről szóló tv.) anyanyelv fogyatékosság egészségi állapot vallási, világnézeti meggyőződés politikai vagy más vélemény családi állapot

6 Védett tulajdonságok (2)
anyaság (terhesség), apaság szexuális irányultság nemi identitás életkor társadalmi származás vagyoni helyzet foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege vagy határozott időtartama érdekképviselethez tartozás egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző

7 Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
(1) Hátrányos megkülönböztetés 5 formája: - közvetlen hátrányos megkülönböztetés - közvetett hátrányos megkülönböztetés - jogellenes elkülönítés (szegregáció) - zaklatás - megtorlás (2) Esélykiegyenlítő rendelkezésnek meg nem felelés (pl. akadálymentesítés elmaradása) külön jogszabályban

8 Diszkriminációs fogalmak Az egyenlő bánásmód sérelme
KÖZVETLEN HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS Egy személyt vagy csoportot védett tulajdonságára tekintettel kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Fogalmi elemek: Védett tulajdonság Hátrány Ok-okozati összefüggés Összehasonlítás: Különbségtétel valaki(k)hez képest=összehasonlítható helyzetben lévő csoport

9 Az egyenlő bánásmód sérelme (2)
KÖZVETETT HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amelynek folytán egy személy vagy csoport védett tulajdonságára tekintettel lényegesen nagyobb arányban kerül hátrányos helyzetbe, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport volt,van vagy lenne Fogalmi elemek: védett tulajdonság látszólag semleges intézkedés, stb. hátrány összehasonlítás

10 Az egyenlő bánásmód sérelme (3)
ZAKLATÁS Az érintett személy védett tulajdonságával összefüggő emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amelynek célja vagy hatása a személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Fogalmi elemek: védett tulajdonság hátrány = emberi méltóság sérelme Nincs összehasonlítás

11 Az egyenlő bánásmód sérelme (4)
JOGELLENES ELKÜLÖNÍTÉS Az érintett személyt vagy csoportot védett tulajdonsága miatt a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít. Fogalmi elemek: védett tulajdonság elkülönítés önmagában hátrány összehasonlítás szintje (szoba, terem, épület, stb.)

12 Az egyenlő bánásmód sérelme (5)
MEGTORLÁS Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást tevő, eljárást indító vagy abban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okozó, jogsérelem okozására irányuló vagy azzal fenyegető magatartás. Fogalmi elemek: Nem kell védett tulajdonság Hátrány + alap diszkriminációs ügy Nincs összehasonlítás

13 Jogszerű és jogellenes megkülönböztetések

14 Sajátosságok közérdekű igényérvényesítés esetén
Társadalmi-érdekképviseleti szervezetek a hatóság előtt eljárást indíthatnak (saját jogon) „ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti.”

15 Jogérvényesítés lehetőségei
Bíróság: személyiségi jogi per munkajogi per közérdekű igényérvényesítés Előnyei: vagyoni és nem vagyoni kártérítés Hátránya: elhúzódó eljárás

16 Jogérvényesítés lehetőségei (2)
Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt A sérelmet szenvedett fél (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) kérelmére (tv-ben meghatározott esetekben hivatalból) Alapvető jogok biztosának kezdeményezése alapján Az ügyész kezdeményezése alapján Társadalmi, érdekképviseleti szervezet a közérdekű igényérvényesítésre meghatározott törvényi feltételek megléte esetén

17 Jogérvényesítés az EBH előtt
Előnyei: széles eljárási jogosítványok /személyi, tárgyi hatály/ jogszabályban meghatározott időn belül döntést kell hozni eljárási költségeket csak a rosszhiszemű kérelmező viseli Hátránya: kártérítésre, bizonyos esetekben az eredeti állapot helyreállíttatására nincs lehetőség jogorvoslat: Fővárosi Törvényszék

18 EBH feladatai Vizsgálatok az egyenlő bánásmód megsértése tárgyában
Esélyegyenlőségi tervvel összefüggő vizsgálatok Közérdekű perindítás Jogszabályok jelentések véleményezése Javaslattétel kormányzati döntésekre Közvélemény tájékoztatása Társadalmi szervezetekkel való együttműködés Éves jelentés készítés Hatósági nyilvántartás

19 A hatósági eljárás Eljárás hivatalból és kérelemre
Hivatalbóli eljárás Hivatalból eljárás indítható az alábbiakkal szemben: - magyar állam - helyi és nemzetiségi önkormányzatok és ezek szervei - hatósági jogkört gyakorló szervezetek - Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek

20 Az eljárás megindítása
KÉRELEM ALAPJÁN ELJÁRÁS INDÍTHATÓ A MAGÁNSZFÉRA SZEREPLŐI ELLEN A KÖVETKEZŐ JOGVISZONYOKBAN: az előre meg nem határozott személyek tekintetében szerződéskötésre ajánlatot tevő v. ajánlatot kérő személy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben árut forgalmazó v. szolgáltatást nyújtó személy az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyok tekintetében a támogatásban részesülő személy a foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltató a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az utasításra jogosult

21 A hatósági eljárás A bizonyítás szabályai
Az osztott bizonyítás (kérelmező+eljárás alá vont) A kérelmező kötelezettsége (valószínűsítés) Az eljárás alá vont kötelezettsége (bizonyítás) 1. valószínűsített körülmények nem álltak fenn, 2. egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, 3. adott jogviszonyban nem volt köteles megtartani Kimentési bizonyítás, kimentési okok (általános, különös) Általános kimentés (tárgyilagos mérlegelés,ésszerű indok Ágazati (különös) kimentési okok Esélyteremtő intézkedés, mint kimentési ok

22 A hatóság érdemi döntései felülvizsgálata
Jogsértést megállapító határozat Kérelmet elutasító határozat Egyezséget jóváhagyó határozat Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége

23 Érdekképviseleti és civil szervezetek
Szerepük a jogvédelemben és a hatósági eljárásban Ügyféli jogok Képviselet Közérdekű igényérvényesítés Jogi segítségnyújtás Kommunikáció Tesztelés

24 Megvalósító: az Egyenlő Bánásmód Hatóság 3500 fő közvetlen érintett
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! A TÁMOP projekt fő mutatói Megvalósítási időszak: IV VI.30. Támogatási összeg: 911 440 838 Ft Megvalósító: az Egyenlő Bánásmód Hatóság 3500 fő közvetlen érintett

25 A program 4 pillére 1.) Megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! A program 4 pillére 1.) Megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat 2.) Képzések 3.) Kutatások 4.) Kommunikáció

26 1.) Egyenlő bánásmód referensi hálózat az ország területén
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! A hatóság rendszeresen elérhető a fővárosban, minden megyében és a kistérségekben is. Az ügyfélfogadási idő havi 12 óráról 332 órára nőtt. Ügyfélelégedettség-mérés, rendszeres monitoring.

27 „Az egyenlő bánásmód érvényesítése és
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! 2.) 71 képzés országszerte „Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” című akkreditált képzéssorozat tényszámai 56 képzés – szeptember szeptember 29. között

28 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
Képzésen résztvevők demográfiai adatai: az ügyfél lakóhelye kistérségek szerint Összesen: 1073 fő

29 Rendelkezik-e valamilyen védett tulajdonsággal? Összesen: 1073 fő
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Rendelkezik-e valamilyen védett tulajdonsággal? Összesen: 1073 fő „Igen” válasz esetén 1-5 védett tulajdonságot jelöltek meg a válaszadók.

30 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
A képzésen szerzett ismeretei és személyes élményei hozzájárultak-e társadalmi érzékenységének fejlődéséhez, a kisebbségiek/többségiek elfogadásához? Összesen: 980 fő

31 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
A képzésen szerzett ismeretek és személyes élmények hasznosíthatóak-e a gyakorlati életben? Összesen: 980 fő Átlag: 4,69

32 3.) Kutatások Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! 1-4.) Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás keretében a TÁMOP projekttel együttműködésben megvalósuló kutatási programok, az 1-4-es számú kutatások: 1.) Egyenlő munkáért egyenlő bért 2.) A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében 3.) Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata 4.) A munkáltatók attitűdjeinek és a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának, a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggései 5.) A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban, a közszolgáltatások, a közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében 6.) A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten 7.) Országos reprezentatív – fókuszban a romák és a fogyatékos- és az LMBT emberek - mintavételen alapuló közvélemény-kutatás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének témájában A kutatási tanulmányok letölthetők:

33 2012 az EU-ban az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás éve
Az EU-ban a 65 év feletti népesség száma az Eurostat vonatkozásában közzétett adatai szerint 8,9%-kal nőtt A 0-14 év közötti populáció száma ezzel szemben 4,4%-kal csökkent Tovább kell gondolni nemzeti és helyi szinteken az állam, a szociális partnerek, a civil társadalom időskorúakkal szemben az aktív időskor elősegítése, a generációk közötti szolidaritás megőrzése, az 50 év felettiek mobilitásának előmozdítása érdekében támasztott feladatait.

34 Egyenlő munkáért egyenlő bért A kutatás adatai szerint az úgynevezett üvegplafon-jelenség és a nemek szerinti szegregáció egyéb tényezők hatásával kombinálódva, a nők egyes csoportjában az ugyanezen csoportba tartozó férfiakhoz képest nagy jövedelemhátrányt okoz 2010-ben is. A férfiak és nők havi nettó jövedelme korcsoportonként a versenyszférában (ezer forint) Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

35 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
A nők több mint 10 százalékos jövedelemhátrányát egyedül a legnagyobb jövedelműeknél tapasztalható egyenlőtlenség „termeli ki”. A nem hatása a jövedelemre bérkvintilisenként Forrás: Bértarifa-felvétel, 2009.

36 Munkáltatók kiválasztási gyakorlata
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Munkáltatók kiválasztási gyakorlata Valamennyi munkakör betöltésénél jelentős arányban alkalmaznak a munkahelyek informális csatornákat. A munkáltatók és a HR-esek többsége nincsen tisztában azzal, hogy hátrányos megkülönböztetést eredményezhetnek, pl. a családi állapottal és a gyermekvállalással kapcsolatos kérdések.

37 A tiltott kérdések feltevő munkahelyek aránya az egyes szférákban
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! A tiltott kérdések feltevő munkahelyek aránya az egyes szférákban

38 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
A védett tulajdonságokkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatottsága a munkáltatók attitűdjeinek tükrében A régiós különbségek: Kelet-Magyarországon jobbak a rugalmas munkavégzés lehetőségei, mint Nyugat-Magyarországon. A magántulajdonú magyar vállalatoknál nagyobb a rugalmas munkavégzés lehetősége, mint a külföldi tulajdonú vállalatoknál. A védett tulajdonságú munkavállalók közül a kisgyermekeseket és a nyugdíjasokat foglalkoztatják leginkább a munkahelyek, és alapvetően megbízhatónak, terhelhetőnek és lojálisnak tartják őket. A romák több mint tízszeres eséllyel tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést származásuk alapján 2010-ben, mint a többi vizsgált munkavállaló.

39 A törvényt a lakosság 59 %-a ismeri.
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Az egyenlő bánásmódról szóló törvény és az EBH ismertsége a diszkriminációt elszenvedettek körében, az egyes válaszreakciók szerint (%) Magyarországon létezik-e olyan törvény, amely tiltja a diszkriminációt? A törvényt a lakosság 59 %-a ismeri. Alapsokaság: országos reprezentatív minta + alminták

40 Az EBH-t a lakosság 30 %-a ismeri.
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Az egyenlő bánásmódról szóló törvény és az EBH ismertsége a diszkriminációt elszenvedettek körében, az egyes válaszreakciók szerint (%) Hallott-e az EBH-ról? Az EBH-t a lakosság 30 %-a ismeri.

41 Jogorvoslati lehetőségek ismertsége Van-e jogorvoslati lehetőség az egyenlő bánásmód megsértése esetén a következő helyzetekben? (az 'igen' válaszok aránya %-ban) fős országos reprezentatív minta Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

42 A diszkrimináció és az egyenlő bánásmód fontosságának megítélése Ön személyesen mennyire tartja fontosnak a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdését? fős országos reprezentatív minta Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

43 Foglalkoznak-e eleget Magyarországon a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdéseivel? fős országos reprezentatív minta Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

44 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
Mindössze 5,5%-a zárkózik el teljesen a pozitív diszkriminációtól, azaz egyetlen esetben sem tartja indokoltnak a megerősítő intézkedés alkalmazását. Akik társadalmi okokat feltételeznek a hátrányos helyzet kialakulása hátterében, azok nagyobb valószínűséggel értenek egyet a pozitív diszkriminációs eszközök alkalmazásával. Akik maguk is nagyobb valószínűséggel vannak kitéve a különböző hátrányoknak (nők, alacsony iskolai végzettségűek, rosszabb anyagi viszonyok között élők), inkább mutatják a szociális érzékenység jeleit, mint a társadalmi pozíciójuk alapján jobb helyzetű társaik. 44

45 2009 júliusa óta 17 magazint jelentettünk meg.
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Hírleveleink 2009 júliusa óta 17 magazint jelentettünk meg. jogesetek interjúk tudósítások portrék felhívások novellák játék Regisztráció: vagy küldése:

46 Elérési sávok szerinti eloszlás Összesen: 82 db
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Elérési sávok szerinti eloszlás Összesen: 82 db A legtöbb megjelenés (59,8%) olyan médiumban született, amely 10ezer és 100ezer közötti eléréssel rendelkezik. A 300 ezer feletti elérések aránya 12,2%-os, a legmagasabb, egymillió feletti sávban 6 darab, 7,3%-nyi megjelenést regisztráltunk.

47 Médiumprofil szerinti eloszlás Összesen: 82 db
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Médiumprofil szerinti eloszlás Összesen: 82 db

48 Köszönöm a figyelmet! 00 36 (1) 336 76 58 marta.panczel@ebh.gov.hu
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Köszönöm a figyelmet! Dr. Pánczél Márta projektvezető EBH TÁMOP 00 36 (1)


Letölteni ppt "Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság fejlesztés, partnerségek-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések