Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság fejlesztés, partnerségek- innovációk az Egyenlő Bánásmód Hatóság szolgáltatásaiban Dr. Pánczél Márta EBH TÁMOP-5.5.5 projektvezető Liga Szakszervezetek Esélyegyenlőségi Tagozata 2012. november 30. Hotel Hélia 1 13 3 Budapest, Kárpát u. 62.-64. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

2 Jogszabályi környezet Magyarország Alaptörvénye II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. XV. cikk Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékos embereket.  Hátrányos megkülönböztetés tilalma

3 Jogszabályi környezet (2)  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.)  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény X/A fejezete  362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól  Ágazati törvények

4 Diszkriminációs fogalmak  Egyenlő bánásmód követelménye – Ebktv.  Tilalom, a kötelezettektől tartózkodást kíván meg a diszkrimináló magatartástól  Esélyegyenlőség biztosítása – Ebktv.  Pozitív intézkedés, hátrány kiegyenlítése céljából  Nem alanyi jog,  A jogalkotó mérlegelésébe tartozó kérdés (valós társadalmi helyzet felismerésén alapul)

5 Védett tulajdonságok (1) személyi hatály: kiket véd az Ebktv?  nem  faji hovatartozás  bőrszín  nemzetiség  nemzetiséghez való tartozás (nemzetiségekről szóló tv.)  anyanyelv  fogyatékosság  egészségi állapot  vallási, világnézeti meggyőződés  politikai vagy más vélemény  családi állapot

6 Védett tulajdonságok (2)  anyaság (terhesség), apaság  szexuális irányultság  nemi identitás  életkor  társadalmi származás  vagyoni helyzet  foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege vagy határozott időtartama  érdekképviselethez tartozás  egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző

7 Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése (1) Hátrányos megkülönböztetés 5 formája:  - közvetlen hátrányos megkülönböztetés  - közvetett hátrányos megkülönböztetés  - jogellenes elkülönítés (szegregáció)  - zaklatás  - megtorlás (2) Esélykiegyenlítő rendelkezésnek meg nem felelés (pl. akadálymentesítés elmaradása)  külön jogszabályban

8 Diszkriminációs fogalmak Az egyenlő bánásmód sérelme  KÖZVETLEN HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS  Egy személyt vagy csoportot védett tulajdonságára tekintettel kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. Fogalmi elemek: 1. Védett tulajdonság 2. Hátrány 3. Ok-okozati összefüggés 4. Összehasonlítás: Különbségtétel valaki(k)hez képest=összehasonlítható helyzetben lévő csoport

9 Az egyenlő bánásmód sérelme (2)  KÖZVETETT HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amelynek folytán egy személy vagy csoport védett tulajdonságára tekintettel lényegesen nagyobb arányban kerül hátrányos helyzetbe, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport volt,van vagy lenne Fogalmi elemek: 1. védett tulajdonság 2. látszólag semleges intézkedés, stb. 3. hátrány 4. összehasonlítás

10 Az egyenlő bánásmód sérelme (3)  ZAKLATÁS Az érintett személy védett tulajdonságával összefüggő emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amelynek célja vagy hatása a személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. Fogalmi elemek: 1. védett tulajdonság 2. hátrány = emberi méltóság sérelme 3. Nincs összehasonlítás

11 Az egyenlő bánásmód sérelme (4)  JOGELLENES ELKÜLÖNÍTÉS Az érintett személyt vagy csoportot védett tulajdonsága miatt a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné – elkülönít. Fogalmi elemek: 1. védett tulajdonság 2. elkülönítés önmagában hátrány 3. összehasonlítás szintje (szoba, terem, épület, stb.)

12 Az egyenlő bánásmód sérelme (5)  MEGTORLÁS Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást tevő, eljárást indító vagy abban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okozó, jogsérelem okozására irányuló vagy azzal fenyegető magatartás. Fogalmi elemek: 1. Nem kell védett tulajdonság 2. Hátrány 3. + alap diszkriminációs ügy 4. Nincs összehasonlítás

13 Jogszerű és jogellenes megkülönböztetések Különbségtétel Jogszerű (megengedett) Esélyegyenlőséget biztosító rendelkezés Ebktv. hatálya alá nem tartozó különbségtétel Nincs ok-okozati összefüggés Különbséget nem az Ebktv. szerinti kötelezett tesz Nincs védett tulajdonság Jogellenes Hátrányos megkülönböztetés Közvetlen Zaklatás Jogellenes elkülönítés Megtorlás Közvetett + utasítás

14 Sajátosságok közérdekű igényérvényesítés esetén  T á rsadalmi- é rdekk é pviseleti szervezetek a hat ó s á g előtt elj á r á st ind í thatnak (saj á t jogon)  „ ha az egyenlő b á n á sm ó d k ö vetelm é ny é nek megs é rt é se vagy annak k ö zvetlen vesz é lye olyan tulajdons á gon alapult,  amely az egyes ember szem é lyis é g é nek l é nyegi von á sa, é s a jogs é rt é s vagy annak k ö zvetlen vesz é lye  szem é lyek pontosan meg nem hat á rozhat ó, nagyobb csoportj á t é rinti. ”

15 Jogérvényesítés lehetőségei  Bíróság: személyiségi jogi per  munkajogi per  közérdekű igényérvényesítés  Előnyei: vagyoni és nem vagyoni kártérítés  Hátránya: elhúzódó eljárás

16 Jogérvényesítés lehetőségei (2) Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt  A sérelmet szenvedett fél (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) kérelmére (tv-ben meghatározott esetekben hivatalból)  Alapvető jogok biztosának kezdeményezése alapján  Az ügyész kezdeményezése alapján  Társadalmi, érdekképviseleti szervezet a közérdekű igényérvényesítésre meghatározott törvényi feltételek megléte esetén

17 Jogérvényesítés az EBH előtt  Előnyei: széles eljárási jogosítványok /személyi, tárgyi hatály/ jogszabályban meghatározott időn belül döntést kell hozni eljárási költségeket csak a rosszhiszemű kérelmező viseli  Hátránya: kártérítésre, bizonyos esetekben az eredeti állapot helyreállíttatására nincs lehetőség jogorvoslat: Fővárosi Törvényszék

18 EBH feladatai  Vizsgálatok az egyenlő bánásmód megsértése tárgyában  Esélyegyenlőségi tervvel összefüggő vizsgálatok  Közérdekű perindítás  Jogszabályok jelentések véleményezése  Javaslattétel kormányzati döntésekre  Közvélemény tájékoztatása  Társadalmi szervezetekkel való együttműködés  Éves jelentés készítés  Hatósági nyilvántartás

19 A hatósági eljárás Eljárás hivatalból és kérelemre  Hivatalbóli eljárás  Hivatalból eljárás indítható az alábbiakkal szemben:  - magyar állam - helyi és nemzetiségi önkormányzatok és ezek szervei - hatósági jogkört gyakorló szervezetek - Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek

20 Az eljárás megindítása KÉRELEM ALAPJÁN ELJÁRÁS INDÍTHATÓ A MAGÁNSZFÉRA SZEREPLŐI ELLEN A KÖVETKEZŐ JOGVISZONYOKBAN:  az előre meg nem határozott személyek tekintetében szerződéskötésre ajánlatot tevő v. ajánlatot kérő személy  az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben árut forgalmazó v. szolgáltatást nyújtó személy  az állami támogatás felhasználása során létrejövő jogviszonyok tekintetében a támogatásban részesülő személy  a foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltató  a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az utasításra jogosult

21 A hatósági eljárás A bizonyítás szabályai  Az osztott bizonyítás (kérelmező+eljárás alá vont)  A kérelmező kötelezettsége (valószínűsítés)  Az eljárás alá vont kötelezettsége (bizonyítás) 1. valószínűsített körülmények nem álltak fenn, 2. egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, 3. adott jogviszonyban nem volt köteles megtartani  Kimentési bizonyítás, kimentési okok (általános, különös)  Általános kimentés (tárgyilagos mérlegelés,ésszerű indok  Ágazati (különös) kimentési okok  Esélyteremtő intézkedés, mint kimentési ok

22 A hatóság érdemi döntései felülvizsgálata  Jogsértést megállapító határozat  Kérelmet elutasító határozat  Egyezséget jóváhagyó határozat  Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége

23 Érdekképviseleti és civil szervezetek  Szerepük a jogvédelemben és a hatósági eljárásban 1. Ügyféli jogok 2. Képviselet 3. Közérdekű igényérvényesítés 4. Jogi segítségnyújtás 5. Kommunikáció 6. Tesztelés

24 A TÁMOP 5.5.5. projekt fő mutatói Megvalósítási időszak: 2009. IV.1.-2013.VI.30. Támogatási összeg: 911 440 838 Ft Megvalósító: az Egyenlő Bánásmód Hatóság 3500 fő közvetlen érintett Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

25 A program 4 pillére 1.) Megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat 2.) Képzések 3.) Kutatások 4.) Kommunikáció Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

26 1.) Egyenlő bánásmód referensi hálózat az ország területén  A hatóság rendszeresen elérhető a fővárosban, minden megyében és a kistérségekben is.  Az ügyfélfogadási idő havi 12 óráról 332 órára nőtt.  Ügyfélelégedettség-mérés, rendszeres monitoring. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

27 2.) 71 képzés országszerte „Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése” című akkreditált képzéssorozat tényszámai 56 képzés – 2010. szeptember 1. - 2012. szeptember 29. között Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

28 Képzésen résztvevők demográfiai adatai: az ügyfél lakóhelye kistérségek szerint Összesen: 1073 fő Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

29 Rendelkezik-e valamilyen védett tulajdonsággal? Összesen: 1073 fő „Igen” válasz esetén 1-5 védett tulajdonságot jelöltek meg a válaszadók. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

30 A képzésen szerzett ismeretei és személyes élményei hozzájárultak-e társadalmi érzékenységének fejlődéséhez, a kisebbségiek/többségiek elfogadásához? Összesen: 980 fő Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

31 A képzésen szerzett ismeretek és személyes élmények hasznosíthatóak-e a gyakorlati életben? Összesen: 980 fő Átlag: 4,69 Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

32 3.) Kutatások 1-4.) Az „Esélyegyenlőség a munka világában” című kutatás keretében a TÁMOP 2.5.2. projekttel együttműködésben megvalósuló kutatási programok, az 1-4-es számú kutatások: 1.) Egyenlő munkáért egyenlő bért 2.) A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében 3.) Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata 4.) A munkáltatók attitűdjeinek és a fogyatékos munkavállalók munkaerő-piaci foglalkoztatottságának, a megfelelő munkafeltételek biztosításának összefüggései 5.) A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban, a közszolgáltatások, a közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében 6.) A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten 7.) Országos reprezentatív – fókuszban a romák és a fogyatékos- és az LMBT emberek - mintavételen alapuló közvélemény-kutatás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének témájában A kutatási tanulmányok letölthetők: http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kutatasok#tanulmanyok Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

33 2012 az EU-ban az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás éve  Az EU-ban a 65 év feletti népesség száma az Eurostat 2001-2006 vonatkozásában közzétett adatai szerint 8,9%-kal nőtt  A 0-14 év közötti populáció száma ezzel szemben 4,4%-kal csökkent  Tovább kell gondolni nemzeti és helyi szinteken az állam, a szociális partnerek, a civil társadalom időskorúakkal szemben az aktív időskor elősegítése, a generációk közötti szolidaritás megőrzése, az 50 év felettiek mobilitásának előmozdítása érdekében támasztott feladatait.

34 Egyenlő munkáért egyenlő bért A kutatás adatai szerint az úgynevezett üvegplafon-jelenség és a nemek szerinti szegregáció egyéb tényezők hatásával kombinálódva, a nők egyes csoportjában az ugyanezen csoportba tartozó férfiakhoz képest nagy jövedelemhátrányt okoz 2010-ben is. A férfiak és nők havi nettó jövedelme korcsoportonként a versenyszférában (ezer forint) Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

35 A nők több mint 10 százalékos jövedelemhátrányát egyedül a legnagyobb jövedelműeknél tapasztalható egyenlőtlenség „termeli ki”. A nem hatása a jövedelemre bérkvintilisenként Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Forrás: Bértarifa-felvétel, 2009.

36 Munkáltatók kiválasztási gyakorlata  Valamennyi munkakör betöltésénél jelentős arányban alkalmaznak a munkahelyek informális csatornákat.  A munkáltatók és a HR-esek többsége nincsen tisztában azzal, hogy hátrányos megkülönböztetést eredményezhetnek, pl. a családi állapottal és a gyermekvállalással kapcsolatos kérdések. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

37 A tiltott kérdések feltevő munkahelyek aránya az egyes szférákban Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

38 A védett tulajdonságokkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatottsága a munkáltatók attitűdjeinek tükrében  A régiós különbségek: Kelet-Magyarországon jobbak a rugalmas munkavégzés lehetőségei, mint Nyugat-Magyarországon.  A magántulajdonú magyar vállalatoknál nagyobb a rugalmas munkavégzés lehetősége, mint a külföldi tulajdonú vállalatoknál.  A védett tulajdonságú munkavállalók közül a kisgyermekeseket és a nyugdíjasokat foglalkoztatják leginkább a munkahelyek, és alapvetően megbízhatónak, terhelhetőnek és lojálisnak tartják őket.  A romák több mint tízszeres eséllyel tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést származásuk alapján 2010-ben, mint a többi vizsgált munkavállaló. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

39 Az egyenlő bánásmódról szóló törvény és az EBH ismertsége a diszkriminációt elszenvedettek körében, az egyes válaszreakciók szerint (%) Magyarországon létezik-e olyan törvény, amely tiltja a diszkriminációt? Alapsokaság: országos reprezentatív minta + alminták Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! A törvényt a lakosság 59 %-a ismeri.

40 Az egyenlő bánásmódról szóló törvény és az EBH ismertsége a diszkriminációt elszenvedettek körében, az egyes válaszreakciók szerint (%) Hallott-e az EBH-ról? Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet! Az EBH-t a lakosság 30 %-a ismeri.

41 Jogorvoslati lehetőségek ismertsége Van-e jogorvoslati lehetőség az egyenlő bánásmód megsértése esetén a következő helyzetekben? (az 'igen' válaszok aránya %-ban) -1000 fős országos reprezentatív minta Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

42 A diszkrimináció és az egyenlő bánásmód fontosságának megítélése Ön személyesen mennyire tartja fontosnak a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdését? - 1000 fős országos reprezentatív minta Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

43 Foglalkoznak-e eleget Magyarországon a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdéseivel? -1000 fős országos reprezentatív minta Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

44  Mindössze 5,5%-a zárkózik el teljesen a pozitív diszkriminációtól, azaz egyetlen esetben sem tartja indokoltnak a megerősítő intézkedés alkalmazását.  Akik társadalmi okokat feltételeznek a hátrányos helyzet kialakulása hátterében, azok nagyobb valószínűséggel értenek egyet a pozitív diszkriminációs eszközök alkalmazásával.  Akik maguk is nagyobb valószínűséggel vannak kitéve a különböző hátrányoknak (nők, alacsony iskolai végzettségűek, rosszabb anyagi viszonyok között élők), inkább mutatják a szociális érzékenység jeleit, mint a társadalmi pozíciójuk alapján jobb helyzetű társaik. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

45 Hírleveleink 2009 júliusa óta 17 magazint jelentettünk meg. jogesetek interjúk tudósítások portrék felhívások novellák játék Regisztráció: http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/hirlevel#feliratkozashttp://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/hirlevel#feliratkozas vagy e-mail küldése: katalin.fris@ebh.gov.hu; anna.ago@ebh.gov.hukatalin.fris@ebh.gov.huanna.ago@ebh.gov.hu Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

46 Elérési sávok szerinti eloszlás Összesen: 82 db A legtöbb megjelenés (59,8%) olyan médiumban született, amely 10ezer és 100ezer közötti eléréssel rendelkezik. A 300 ezer feletti elérések aránya 12,2%-os, a legmagasabb, egymillió feletti sávban 6 darab, 7,3%-nyi megjelenést regisztráltunk. Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

47 Médiumprofil szerinti eloszlás Összesen: 82 db Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

48 Köszönöm a figyelmet! Dr. Pánczél Márta projektvezető EBH TÁMOP 5.5.5. 00 36 (1) 336 76 58 marta.panczel@ebh.gov.hu Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!


Letölteni ppt "TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Társadalmi szemléletformálás, jogtudatosság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések