Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Világgazdaság a két világháború között by Gerg ő Eger, 2011. Tavaszi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Világgazdaság a két világháború között by Gerg ő Eger, 2011. Tavaszi."— Előadás másolata:

1 Világgazdaság a két világháború között by Gerg ő Eger, 2011. Tavaszi

2  Út a válságig (1919-29)  A nagy világgazdasági válság  Válságkezelés  USA  Németország  Szovjetunió gazdasága a két VH között  Kitekintés

3  1919. vége az I. VH-nak  Pusztítás  Eladósodás  Infláció  Világgazdaság hamar talpra áll  F ő ként az USA miatt  „Roaring ‘20s”

4 Technológia Els ő Világháború „Pénzügyek” Nagy Gazdasági Világválság

5  Technológiai fejl ő dés  Ipari forradalom óta  Új húzóágazatok  Termelés hatékonysága növekszik  Gépesítés  Méretgazdaságosság  Új módszerek  Fordizmus (T-modell)  Taylorizmus (menedzsment tudomány) Túltermelés Esnek az árak Kevés a profit

6  Leszerelés  Több munkaer ő  Felesleges kapacitások  Nacionalizmus er ő södése  Új országok  Gyarmatok függetlenedése gazdaságilag  Véd ő vámok bevezetése  Bevándorlás korlátozása (USA) Túltermelés Piacok elvesztése Csökken ő hatékonyság Nincs nemzetközi együttm ű ködés

7  Nemzetközi er ő viszonyok megváltozása  USA a világ vezet ő hatalma  Nagy-Britannia  USA  Font  USA Dollár  Európa  USA, Japán  USA passzív nemzetközi kérdésekben

8  Háborús jóvátétel  Megoldási javaslatok  1924. Dawes-terv  1929. Young-terv USA pénz nélkül nem megy a világgazdaság Torzulnak a gazdasági viszonyok

9  Alacsony kamatlábak  Olcsó hitelek  befektetés  Befektetési szokások megváltozása Eddig: Hosszú távra Európából mindenhova Infrastruktúra, termelés Innent ő l: Rövid távra Amerikából f ő leg Európába „Luxus”, jólét

10  Spekuláció meger ő södése  T ő zsdén megn ő a profit  Mindenki oda viszi a pénzét  Hitelb ő l vesznek részvényt Részvény: tulajdonrész egy vállalatban Árfolyamok folyamatosan n ő nek  mindenki nyer Instabilitás Bármikor bekövetkezhet a pánik

11 Technológia Els ő Világháború „Pénzügyek” Nagy Gazdasági Világválság Túltermelés Csökken ő árak Kevesebb vállalati profit Nacionalizmus Protekcionizmus „Új világrend” Instabilitás USA-tól való függ ő ség Alacsony kamatok

12  1929. október 24. „Fekete csütörtök”  1929. október 29. „Fekete Kedd”  Wall Street összeomlik

13 1. T ő zsde összeomlása 2. Bizalom meginog a bankokban 3. Bankcs ő dök  hitelhiány 4. Ipari és mez ő gazdasági válság 5. Növekv ő munkanélküliség 6. Csökken ő vásárlóer ő 7. Csökken ő adóbevételek Ördögi kör

14 Csökken ő adóbevételek Csökken ő vásárlóer ő

15  USA hitelek leállnak  Protekcionizmus  Smoot-Hawley Tariff Act  20000 árut érint  Többi ország visszavág Kanada, Dél-Amerika  Válság Európában  1931. Creditanstalt bank  Ausztria befagyasztja a betéteket  Átterjed egész Európára USA Németo. Ny. Európa Jóvátétel KölcsönExport

16  Takarékossági intézkedések  Sztrájkok leverése  „Bonus Army”  „Hooverville”  Népszer ű tlen és eredménytelen  Munkanélküliség (25%  13 millió ember)  Ipari termelés felére csökkent  Vállalati profit a tizedére esett

17  Franklin Delano Roosevelt (1933-45)  Demokrata párti politikus  New Deal  100 napos program  Hosszú távú intézkedések  Teljesen új gazdaságpolitikai szemlélet  Szabad verseny helyett  Lényege: nagyobb állami szerepvállalás a gazdaságban, vásárlóer ő növelése

18  Bankzárlat (1933.)  11000 bankcs ő d idáig  Bizalmat vissza kell állítani  Új pénzügyi szabályozás  Dollár stabilizálása  Aranystandard rendszer elhagyása  Aranykereskedelem megtiltása

19  Új szövetségi ügynökségek  National Recovery Administration (NRA)  „Blue Eagle”  FBI, PWA, CCC, WPA…  Szakszervezetek támogatása  Magasabb bérek  Munkásvédelem Vásárlóer ő növelése Állami befektetések Jóléti intézkedések Árak növelése

20  Szociális intézkedések  Social Security Act (1935) Nyugdíj Munkanélküli segély Özvegyi nyugdíj  Vidék fejlesztése  Mez ő gazdaság  M ű velt területek korlátozása  Árak emelése  Munkalehet ő ségek létrehozása  Értelmiségieknek is  Közmunka programok  Tenessee-völgy

21  Árkontroll  Minimum árak  Alkoholtilalom megszüntetése  Maffia visszaszorítása  Új bevételek  Adóemelések  Alkohol  Örökösödési adó  Gazdagok adóztatása  Vállalatoknak új adók

22  John Maynard Keynes: A foglalkoztatás, a pénz és a kamat általános elmélete (1936)  Az állam feladata a gazdasági ciklusok mérséklése: gazdaságélénkítés (vagy visszafogás) és válságkezelés  Államháztartási hiány nem para (rövid távon)

23  „Szocialista”, „Kommunista”, „Fasiszta”  Legfels ő bb Bíróság  Alkotmányellenes  „Konzervatív koalíció”  Sok intézkedést FDR visszavon  Túl nagy államadósság  Újra válság 1937-ben

24  M ű ködött-e a New Deal?  Második VH oldotta meg?  Mai napig vita van

25  Átterjed a válság (1930-31)  Széls ő ségesek meger ő södse  Kommunisták  Nácik  Weimari köztáraság nem elég stabil  Adolf Hitler  NSDAP vezet ő je  Programja: rend, munkanélküliség megállítása, szociális reformok  1933. Hitler kancellár  Felhatalmazási Törvény  Totális diktatúra Az NSDAP választási eredményei DátumSzavazatok száma (millió)ArányKépviselők száma 1928. május0,812,6%12 1930. szeptember6,4118,3%107 1932. július13,7537,4%230 1932. november11,7433,1%196 1933. március17,2843,9%288

26  Kezdetben nagy szerepet kapnak a gazdasági vezet ő k  Nincs államosítás  Autarkia  ne kelljen importálni  1936. válság  Hitler tovább növeli a katonai kiadásokat Valódi cél: Háború

27  Hasonló a New Dealhez  Közmunkaprogramok  Autobahn  Vasutak, folyók  660 ezer munkás  2 millió  Szakszervezetek  Német Munka Front  Katonai kiadások  Csökken a munkanélküliség  Gazdaságot élénkíti

28 Állami gazdaságélénkítés Fegyverkezés Munkanélküliség off Gazdasági növekedés Demokrácia és jogállam off II. Világháború DE

29  1917. „Nagy Októberi Szocialista Forradalom”  hatalomátvétel  Polgárháború (1917-23)  nemzetközi intervenció  hadikommunizmus  Ipar teljes államosítása  Mez ő gazdasági beszolgáltatási rendszer  felesleget az állam felvásárolja, és csak ő kereskedhet vele  Munkakényszer, jegyrendszer Gazdaság összeomlik Ipari termelés ötödére esett vissza Éhínség (3-10 millió halott) Cserekereskedelem Feketegazdaság 1921. kronstadti matrózlázadás

30  Piaci viszonyok részleges visszaállítása  Magántulajdon  Terményadó  1924. Lenin meghal Jelent ő s javulás

31  Sztálin hatalomra kerül  NEP rendszer problémái  „veszélyben a szocializmus”  Bels ő társadalmi viszonyok Kulákok, városi kereked ő k gazdagodása  Fel kell gyorsítani a szocializmus építését  1928. NEP vége  Tervgazdálkodás

32  5 éves tervek  Pontosan meghatározott célok  Ha nincs meg a terv para van  Mindent államosítanak  Mez ő gazdaság kollektivizálása  Szovhoz: állami tulajdonban lév ő föld  Kolhoz: termel ő szövetkezet  Er ő szakos módszerek (kulákok ellen)  Aki lázad megy Szibériába (jobb esetben)

33  Sztahanovista mozgalom  Munkaversenyek  Szocialista eredeti t ő kefelhalmozás  Mez ő gazdaság  ipar  Önellátásra való törekvés  Függetlenség a kapitalista országoktól  Els ő ötéves terv (1928-32)  Nehézipar  Második ötéves terv (1933-37)  Realisztikusabb  Fogyasztási cikkek

34  Éhezés  „Kulákok tehetnek róla”  Termelés megn ő  Színvonal leesik  Irreális tervek  Pazarlás  Hamis adatok  Életmin ő ség nem javul  Kivéve a pártvezet ő knek  1929-33-as válság nem érinti a szovjeteket  elszigeteltség

35  Megváltozott gazdaságpolitika  Eddig: liberális gazdaságpolitika Szabad verseny Kevés állami beavatkozás  Innent ő l: keynesi gazdaságpolitika Állami beavatkozás Szociális háló – jóléti állam Állami szabályozás  ‘80-as évek: „neoliberális” gazdpol. Kisebb állam, kevesebb adó  Most: ???

36  II. Világháború  Széls ő ségesek er ő södése Európában  Válságok  Nem az utolsó, de a legnagyobb  Olajválság  Ázsiai válság  Dotcom buborék  Napjainkban: ingatlanárak  2008-as recesszió

37


Letölteni ppt "Világgazdaság a két világháború között by Gerg ő Eger, 2011. Tavaszi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések