Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN 2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN 2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ."— Előadás másolata:

1 A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN 2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2 A M Ó DOSULT JOGSZAB Á LYI K Ö RNYEZET  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosítása: 2013.évi CXXXVII.törvény  Mo.2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII.törvény  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a Pedagógusok előmeneteli- rendszeréről  346/2013. (IX.30.) Korm. rendelet a Pedagógus-továbbképzésről  15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3 A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI-RENDSZERE 1. 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet  2.§ (1)A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat Gyakornoki fokozatba kell besorolni.  (2) Gyakornoki időszak 2 év  (3) Minősítő vizsgát követően Pedagógus I. fokozatba kerül átsorolásra  3.§ (1) Pedagógus I.fokozatba sorolt pedagógus (6 év szakmai gyakorlat megléte után) saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt  (6) Pedagógus II.fokozatba jelentkező pedagógus Portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai rendszerbe tölti fel Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

4 A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI-RENDSZERE 2. 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet  7.§ minősítő eljárás 10-12.§ az eljárásra jelentkezés módja és díja  36.§ Pedagógus I. fokozatba sorolt  (3) pedagógus szakvizsgával és 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014.április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II.fokozatba 2015.jan.1-vel történő átsorolását – további feltétel a portfólió feltöltése!  Az eljárást az OH szervezi. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

5 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 346/2013 (IX.27.) Kormányrendelet  1.§ (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője 5 évre szóló továbbképzési programot készít, amelyet a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogad el.  A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

6 SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS- MUNKAKÖRBEN… 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  6.melléklet -> pedagógus-munkakörökhöz szükséges végzettség és szakképzettség  33.§ (1) szakvizsga-kötelezettség! – 4/2010 OKM rendelet 2.§!  44.§ (1) ahol a rendelet pedagógus-szakvizsgáról rendelkezik, azon a pedagógus-szakvizsgával egyenértékű szakképzettséget és tudományos fokozatot, doktori címet is érteni kell Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

7 SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS- MUNKAKÖRBEN…  44.§ (2) logopédus és gyógytestnevelő munkakörben szakvizsga nélkül is alkalmazható a pályakezdő pedagógus azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgára jelentkezéshez meghatározott pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat megszerzését követő 6 éven belül köteles a szakvizsga letételére  44.§ (3) nem vonatkozik a szakvizsga kötelezettség arra a pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusra, aki a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó munkakörben a rendelet hatályba lépéséig legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és 2013.jan.1-jétől számított 5.év végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

8 SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS- MUNKAKÖRBEN…  44.§ (4) Ha a pedagógus szakképzettsége az e rendeletben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és a rendelet hatálybalépésekor a pedagógusnak  a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez 5 évnél kevesebb ideje van és 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig tovább foglalkoztatható  b) ha 10 évnél több ideje van, a rendelet hatálybalépésének (2013.márc.1.) napjától számított 2 év után csak akkor foglalkoztatható tovább, ha tanulmányait szakvizsga-kötelezettségének megszerzésére megkezdi. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

9 PÓTLÉKOK-RENDSZERE… 2013.évi CXXXVII.törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény módosításáról  1.melléklet” A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában” Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pótlék megnevezésePótlék alsó határaPótlék felső határa 1. Intézményvezetői 4080 2. Osztályfőnöki/ kollégiumban csoportvezetői 1030 3. Munkaközösség-vezetői 510 4. Intézményvezető-helyettesi 2040 5. Nemzetiségi 10 6. Gyógypedagógiai 510 7. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó 1030

10 PÓTLÉKOK-RENDSZERE… 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet  16.§ (7) Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-okatatását a szakértői bizottság szakvéleményben foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a 33%-ot. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

11 PEDAGÓGUS -GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAIDEJE NKT.62.§  (6) A nevelési-oktatási intézményben a teljes munkaidő 55-65%-ában (22-26 óra) tanórai és egyéb foglalkozások rendelhetők el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá helyettesítést lát el.  (7) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakört betöltő neveléssel –oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje 50% -a. (20 óra) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

12 PEDAGÓGUS -GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAIDEJE NKT.62.§  (13) A pedagógiai szakszolgálati intézményben alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti 21 órában végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatát, egyéni, csoportos foglalkoztatását, tanácsadást.  További munkaköri feladatuk:  Vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok  Vélemények egyeztetése  Szakértői vélemények elkészítése  Biztosítják a folyamatos nyitva tartást,  Utaznak a gyermekhez, tanulóhoz… Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

13 KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK/TANULÓ H ÁTRÁNYOS ÉS H ALMOZOTTAN H ÁTRÁNYOS H ELYZETŰ GYERMEK, TANULÓ S AJÁTOS N EVELÉSI I GÉNYŰ GYERMEK/TANULÓ B EILLESZKEDÉSI T ANULÁSI, M AGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓ/GYERMEK KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEK/TANULÓ A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ÚJ FOGALOMRENDSZERE AZ SNI- RŐL 4.§.(13)

14 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY A megismerő funkciók tartós, súlyos rendellenességeSNI/a Értelmi fogyatékosok SNI Ép értelmű, érzékszervi, beszéd és mozgássérült SNI A megismerő funkciók súlyos rendellenességeSNI/b Autista SNI Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályoz ási zavarral) küzd 2015. SZEPTEMBER 1-IG A KORÁBBI ELNEVEZÉSEK HASZNÁLATA IS JOGSZERŰ 96.§.(9)

15 KÖZNEVELÉSI ALAPFELADAT Nkt. 4.§ (1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ c)Általános iskolai nevelés-oktatás q)Pedagógiai szakszolgálati feladat r)Többi gyermekkel együttnevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása s)azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,akik a többi gyermekkel/tanulóval nem foglalkoztathatók együtt SNI-ELLÁTÁS ≠ SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁS

16 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ALAPFELADAT Nkt. 18.§ (2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ c)Szakértői bizottsági tevékenység-> Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a tankerületi szakértői bizottság 1.vizsgálatát követően a megyei szakértői bizottság dönt.

17 FELADATELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG Nkt. 74.§ (1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról Kivétel:  Óvodai nevelés  Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése  A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

18 TÉRÍTÉSMENTESSÉG 1 229/2012 Korm.rendelet 33.§.(1) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított közfeladat: b) Általános iskolában és középfokú iskolában ba)Tanórai foglalkozás; a heti kötelező időkeret terhére a  BTM nehézséggel küzdő,  a tartósan beteg  az SNI gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkoztatás

19 TÉRÍTÉSMENTESSÉG 2 Nkt.2.§ (2) bekezdés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Az állami,  települési önkormányzati fenntartású;  a nemzetiségi önkormányzati;  az egyházi és  a magánintézményekben térítésmentesen biztosított közfeladat:  a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele

20 ÓVODAI HETI IDŐKERET Nkt. 8.§ (3) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az óvodai nevelés 6.melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja:  a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti 50 óra időkeretet  BTM és SNI gyermekek habilitációs/rehabilitációs foglalkoztatásának heti 11 óra időkeretét

21 BTM HETI IDŐKERET Nkt. 27.§ (5) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az általános iskola, a középfokú iskola KÖTELES megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözet terhére a:  Tehetség kibontakoztatása  Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása  BTM rendellenességgel diagnosztizált  1-4.évfolyamra járók differenciált fejlesztést biztosító 1-3 fős foglalkozásokat

22 Habilitációs, rehabilitációs órakeret 2011. é vi CXC. t ö rv é ny 6. mell é klete évfolyam heti óraszám értelmi fogyaté- kos Gyengén látó vak, nagyothalló, mozgás- é s beszédfogya - tékos siket, autistaegyéb ó voda61 1. é vf.25378103 2. é vf.25378103 3. é vf.25 378103 4. é vf.27378113 5. é vf.28389113 6. é vf.28389113 7. é vf.314810124 8. é vf.314810124

23 REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK Nkt.27.§ (8) bekezdés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A nevelési-oktatási intézményben az SNI tanulók részére KÖTELEZŐ egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs tanórai foglalkozásokat KELL szervezni.

24 A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PEDAGÓGIAI CÉLÚ HABILITÁCIÓS/REHABILITÁCIÓS TANÓRAI FOGLALKOZÁS 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 138.§ (2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés- oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az azonos heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.

25 MAGÁNTANULÓ… Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nkt.27.§ (7) bekezdés A BTM vagy SNI miatt a szakértői bizottság véleménye alapján vagy súlyos betegség miatt MAGÁNTANULÓként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként heti 10 óra áll rendelkezésére

26 MAGÁNTANULÓ… Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 20/2012 EMMI rendelet 75.§ (3) Ha az SNI tanuló tanulmányait magántanulóként folytatja iskolai neveléséről, oktatásáról az ehhez szükséges pedagógusokról az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a BTM nehézséggel küzdő tanuló esetén a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, Az SNI tanuló esetén a megyei utazó gyógypedagógusi hálózat keretében kell gondoskodni.

27 SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM Nkt.47.§ (7) bekezdés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Számított létszám:  enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő-2 gyermekként  Mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos-3 gyermekként számítható az óvodai csoportlétszámba- integráltként!

28 SNI GYERMEKEK NEVELÉSE, ELLÁTÁSA Nkt.47.§ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  ( 2) a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó intézményt, a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak alapján  (3) SNI gyermek nevelése történhet szegregált és integrált formában  (4) SNI óvodai nevelés feltételei: megfelelő végzettségű gyógypedagógus; speciális gyógyászati és technikai eszközök; a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és segédlet

29 SNI GYERMEK „VÉDETTSÉGE” Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Nkt.47.§ (6) a járási hivatal kötelezheti a szülőt a szakértői bizottsági vizsgálaton való megjelenésre;  a szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket  Nkt.41.§ (8) a gyermek/tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között továbbíthatják

30 SNI GYERMEKET ILLETŐ JOGOK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  (1)SNI gyermek joga, ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították  A szakértői bizottságon való részvétel érdekében szükséges utazási költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti!  15/2013 EMMI rendelet 16.§ (5) korai fejlesztés és gondozás; óvodai nevelés igénybevételével összefüggő utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást a megyei szakértői bizottság vezetője központilag kiadott nyomtatványon állítja ki  Az ellátást nyújtó köznevelési intézmény gyermek és max.2 kísérője részére közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást és „utazásnyilvántartó-lapot” ad ki központi nyomtatványon

31 SNI GYERMEKET ILLETŐ JOGOK TANKÖTELEZETTSÉG MEGHOSSZABBÍTÁSA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  45.§ (3) az SNI tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23.életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

32 ALAPVETŐ FELTÉTELEK… Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 2008. SZEPTEMBER 1- TŐL AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEG KELL HATÁROZNI A FOGYATÉKOSSÁG TÍPUSÁT IS!  PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 20/2012 EMMI rendelet  7.§. (1) af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét  11.§ (1) b) a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza  SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG JAVASLATA A TANULÓ EGYÜTTNEVELÉSÉRŐL  A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG INTÉZMÉNY-KIJELÖLŐ HATÁROZAT HATÁROZAT SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

33 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 20/2012 EMMI RENDELET 139.§ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. (2) Az többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja

34 KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 20/2012 EMMI rendelet 95.§ (5) Beírási napló fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 96.§ Bizonyítvány -> NEM kell feltüntetni az SNI-t (mentesítést viszont igen! –záradékok jegyzéke)

35 KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 99.§ (4) Törzslap fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint felülvizsgálat időpontját. 101.§ Osztálynapló nem tartalmaz SNI-re vonatkozó megjegyzéseket

36 PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI… 20/2012 EMMI rendelet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 64.§ értékelés évközi teljesítménye alapján, vagy különbözeti; osztályozó; pótló és javítóvizsgán 68.§ (4) SNI és BTM szakértői vélemény és igazgatói engedély alapján írásbeli vizsgán + 30 perc; segédeszköz használata megengedett; írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet 71.§ (3) szóbeli vizsgán 71.§ (3) szóbeli vizsgán + 10 perc gondolkodási idő; szóbeli vizsgát írásban is leteheti 74.§ (3) ha az iskola helyi tanterve, szakmai programja az évfolyam teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot a tanítási idő végén kell meghatározni MÉLTÁNYOSSÁG-ELVE…

37 KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS SZABÁLYAI… 20/2012 EMMI rendelet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 141.§ mindennapos testnevelés 142.§ (1) a tanulót iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés vagy gyógytestnevelés órára kell beosztani 142.§(3) pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt intézményben kell megszervezni 3-5 tanóra keretében- vagy ha a mindennapos testnevelésben is részt vehet, akkor a testnevelés és gyógytestnevelés óráknak együtt kell 5 órának lennie 142.§ (5) értékelés szabályai

38 GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT 47.§ (10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az intézményfenntartó központ feladata. Klebelsberg Int é zm é nyfenntart ó K ö zpont

39 GYŐR-MOSON-SOPRON- MEGYEI SZAKSZOLGÁLATI ÁTALAKÍTÁS 2013 Klebelsberg Int é zm é nyfenntart ó K ö zpont

40 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL Szakszolgálati alapfeladatok:  Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  Fejlesztő nevelés  Szakértői bizottsági tevékenység  Logopédiai ellátás  Nevelési tanácsadás  Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás  Konduktív pedagógiai ellátás  Gyógytestnevelés->28.§ (4) (megállapodás kötése!!!)  Iskola-, óvodapszichológiai ellátás  Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása Klebelsberg Int é zm é nyfenntart ó K ö zpont

41 GY-M-S-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény Telephely Pannon halmi Tagintézmény Csornai TagintézménySoproni Tagintézmény Mosonmagyaró-vári Tagintézmény Téti Tagintézmény Kapuvári Tagintézmény

42 LÉPÉSENKÉNT… Konzultáció gyógypedagógussal TANKERÜLETI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG ->BTM MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG –>SNI SNI-jogosultság SNI ellátás megkezdése Problémás gyermek az óvodai csoportban

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! edit.orliczki@klik.gov.hu Klebelsberg Int é zm é nyfenntart ó K ö zpont


Letölteni ppt "A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN 2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések