Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN"— Előadás másolata:

1 A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN 2013

2 A MÓDOSULT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A MÓDOSULT JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosítása: 2013.évi CXXXVII.törvény Mo.2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII.törvény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a Pedagógusok előmeneteli-rendszeréről 346/2013. (IX.30.) Korm. rendelet a Pedagógus-továbbképzésről 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálatok működéséről

3 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI-RENDSZERE /2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 2.§ (1)A köznevelési intézményben a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat Gyakornoki fokozatba kell besorolni. (2) Gyakornoki időszak 2 év (3) Minősítő vizsgát követően Pedagógus I. fokozatba kerül átsorolásra 3.§ (1) Pedagógus I.fokozatba sorolt pedagógus (6 év szakmai gyakorlat megléte után) saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt (6) Pedagógus II.fokozatba jelentkező pedagógus Portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai rendszerbe tölti fel

4 7.§ minősítő eljárás 10-12.§ az eljárásra jelentkezés módja és díja
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI-RENDSZERE /2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 7.§ minősítő eljárás § az eljárásra jelentkezés módja és díja 36.§ Pedagógus I. fokozatba sorolt (3) pedagógus szakvizsgával és 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014.április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II.fokozatba 2015.jan.1-vel történő átsorolását – további feltétel a portfólió feltöltése! Az eljárást az OH szervezi.

5 PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 346/2013 (IX.27.) Kormányrendelet
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 346/2013 (IX.27.) Kormányrendelet 1.§ (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője 5 évre szóló továbbképzési programot készít, amelyet a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogad el. A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.

6 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN… 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 6.melléklet -> pedagógus-munkakörökhöz szükséges végzettség és szakképzettség 33.§ (1) szakvizsga-kötelezettség! – 4/2010 OKM rendelet 2.§! 44.§ (1) ahol a rendelet pedagógus-szakvizsgáról rendelkezik, azon a pedagógus-szakvizsgával egyenértékű szakképzettséget és tudományos fokozatot , doktori címet is érteni kell

7 SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN…
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN… 44.§ (2) logopédus és gyógytestnevelő munkakörben szakvizsga nélkül is alkalmazható a pályakezdő pedagógus azzal a feltétellel, hogy a szakvizsgára jelentkezéshez meghatározott pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat megszerzését követő 6 éven belül köteles a szakvizsga letételére 44.§ (3) nem vonatkozik a szakvizsga kötelezettség arra a pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusra, aki a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó munkakörben a rendelet hatályba lépéséig legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és 2013.jan.1-jétől számított 5.év végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt

8 SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN…
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SZAKSZOLGÁLATI PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN… 44.§ (4) Ha a pedagógus szakképzettsége az e rendeletben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és a rendelet hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez 5 évnél kevesebb ideje van és 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig tovább foglalkoztatható b) ha 10 évnél több ideje van, a rendelet hatálybalépésének (2013.márc.1.) napjától számított 2 év után csak akkor foglalkoztatható tovább, ha tanulmányait szakvizsga-kötelezettségének megszerzésére megkezdi.

9 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
PÓTLÉKOK-RENDSZERE… 2013.évi CXXXVII.törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény módosításáról 1.melléklet” A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában” Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa 1. Intézményvezetői 40 80 2. Osztályfőnöki/ kollégiumban csoportvezetői 10 30 3. Munkaközösség-vezetői 5 4. Intézményvezető-helyettesi 20 5. Nemzetiségi 6. Gyógypedagógiai 7. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó

10 PÓTLÉKOK-RENDSZERE… 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ PÓTLÉKOK-RENDSZERE… 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 16.§ (7) Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-okatatását a szakértői bizottság szakvéleményben foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a 33%-ot.

11 PEDAGÓGUS -GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAIDEJE NKT.62.§
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ PEDAGÓGUS -GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAIDEJE NKT.62.§ (6) A nevelési-oktatási intézményben a teljes munkaidő 55-65%-ában (22-26 óra) tanórai és egyéb foglalkozások rendelhetők el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá helyettesítést lát el. (7) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakört betöltő neveléssel –oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje 50% -a. (20 óra)

12 PEDAGÓGUS -GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAIDEJE NKT.62.§
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ PEDAGÓGUS -GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAIDEJE NKT.62.§ (13) A pedagógiai szakszolgálati intézményben alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti 21 órában végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatát, egyéni, csoportos foglalkoztatását, tanácsadást. További munkaköri feladatuk: Vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatok Vélemények egyeztetése Szakértői vélemények elkészítése Biztosítják a folyamatos nyitva tartást, Utaznak a gyermekhez, tanulóhoz…

13 HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS BEILLESZKEDÉSI TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL
A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ÚJ FOGALOMRENDSZERE AZ SNI-RŐL §.(13) KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK, TANULÓ KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT GYERMEK/TANULÓ HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ BEILLESZKEDÉSI TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓ/GYERMEK KIEMELTEN TEHETSÉGES

14 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY
Értelmi fogyatékosokSNI Ép értelmű, érzékszervi , beszéd és mozgássérült SNI Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos Autista SNI 2015. SZEPTEMBER 1-IG A KORÁBBI ELNEVEZÉSEK HASZNÁLATA IS JOGSZERŰ 96.§.(9) A megismerő funkciók súlyos rendellenessége SNI/b A megismerő funkciók tartós, súlyos rendellenessége SNI/a Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

15 KÖZNEVELÉSI ALAPFELADAT Nkt. 4.§ (1)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KÖZNEVELÉSI ALAPFELADAT Nkt. 4.§ (1) c)Általános iskolai nevelés-oktatás q)Pedagógiai szakszolgálati feladat r)Többi gyermekkel együttnevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása s)azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,akik a többi gyermekkel/tanulóval nem foglalkoztathatók együtt SNI-ELLÁTÁS ≠ SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁS

16 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ALAPFELADAT Nkt. 18.§ (2)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ALAPFELADAT Nkt. 18.§ (2) c)Szakértői bizottsági tevékenység-> Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a tankerületi szakértői bizottság 1.vizsgálatát követően a megyei szakértői bizottság dönt.

17 FELADATELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG Nkt. 74.§ (1)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ FELADATELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG Nkt. 74.§ (1) Az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról Kivétel: Óvodai nevelés Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

18 TÉRÍTÉSMENTESSÉG 1 229/2012 Korm.rendelet 33.§.(1)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÉRÍTÉSMENTESSÉG /2012 Korm.rendelet 33.§.(1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított közfeladat: b) Általános iskolában és középfokú iskolában ba)Tanórai foglalkozás; a heti kötelező időkeret terhére a BTM nehézséggel küzdő, a tartósan beteg az SNI gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkoztatás

19 TÉRÍTÉSMENTESSÉG 2 Nkt.2.§ (2) bekezdés
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÉRÍTÉSMENTESSÉG Nkt.2.§ (2) bekezdés Az állami, települési önkormányzati fenntartású; a nemzetiségi önkormányzati; az egyházi és a magánintézményekben térítésmentesen biztosított közfeladat: a pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele

20 ÓVODAI HETI IDŐKERET Nkt. 8.§ (3)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ÓVODAI HETI IDŐKERET Nkt. 8.§ (3) Az óvodai nevelés 6.melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja: a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti 50 óra időkeretet BTM és SNI gyermekek habilitációs/rehabilitációs foglalkoztatásának heti 11 óra időkeretét

21 BTM HETI IDŐKERET Nkt. 27.§ (5)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ BTM HETI IDŐKERET Nkt. 27.§ (5) Az általános iskola, a középfokú iskola KÖTELES megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözet terhére a: Tehetség kibontakoztatása Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása BTM rendellenességgel diagnosztizált 1-4.évfolyamra járók differenciált fejlesztést biztosító 1-3 fős foglalkozásokat

22 Habilitációs, rehabilitációs órakeret
2011. évi CXC. törvény 6. melléklete évfolyam heti óraszám értelmi fogyaté- kos Gyengén látó vak, nagyothalló, mozgás- és beszédfogya- tékos siket, autista egyéb óvoda 61 1. évf. 25 3 7 8 10 2. évf. 3. évf. 4. évf. 27 11 5. évf. 28 9 6. évf. 7. évf. 31 4 12 8. évf.

23 REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK Nkt.27.§ (8) bekezdés
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK Nkt.27.§ (8) bekezdés A nevelési-oktatási intézményben az SNI tanulók részére KÖTELEZŐ egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs tanórai foglalkozásokat KELL szervezni.

24 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS PEDAGÓGIAI CÉLÚ HABILITÁCIÓS/REHABILITÁCIÓS TANÓRAI FOGLALKOZÁS /2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 138.§ (2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az azonos heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.

25 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
MAGÁNTANULÓ… Nkt.27.§ (7) bekezdés A BTM vagy SNI miatt a szakértői bizottság véleménye alapján vagy súlyos betegség miatt MAGÁNTANULÓként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként heti 10 óra áll rendelkezésére

26 MAGÁNTANULÓ… 20/2012 EMMI rendelet 75.§ (3)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 20/2012 EMMI rendelet 75.§ (3) Ha az SNI tanuló tanulmányait magántanulóként folytatja iskolai neveléséről, oktatásáról az ehhez szükséges pedagógusokról az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a BTM nehézséggel küzdő tanuló esetén a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, Az SNI tanuló esetén a megyei utazó gyógypedagógusi hálózat keretében kell gondoskodni.

27 SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM Nkt.47.§ (7) bekezdés
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM Nkt.47.§ (7) bekezdés Számított létszám: enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő-2 gyermekként Mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos-3 gyermekként számítható az óvodai csoportlétszámba- integráltként!

28 SNI GYERMEKEK NEVELÉSE, ELLÁTÁSA Nkt.47.§
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SNI GYERMEKEK NEVELÉSE, ELLÁTÁSA Nkt.47.§ (2) a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó intézményt, a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak alapján (3) SNI gyermek nevelése történhet szegregált és integrált formában (4) SNI óvodai nevelés feltételei: megfelelő végzettségű gyógypedagógus; speciális gyógyászati és technikai eszközök; a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és segédlet

29 SNI GYERMEK „VÉDETTSÉGE”
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nkt.47.§ (6) a járási hivatal kötelezheti a szülőt a szakértői bizottsági vizsgálaton való megjelenésre; a szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket Nkt.41.§ (8) a gyermek/tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között továbbíthatják

30 SNI GYERMEKET ILLETŐ JOGOK
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1)SNI gyermek joga, ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították A szakértői bizottságon való részvétel érdekében szükséges utazási költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti! 15/2013 EMMI rendelet 16.§ (5) korai fejlesztés és gondozás; óvodai nevelés igénybevételével összefüggő utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást a megyei szakértői bizottság vezetője központilag kiadott nyomtatványon állítja ki Az ellátást nyújtó köznevelési intézmény gyermek és max.2 kísérője részére közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást és „utazásnyilvántartó-lapot” ad ki központi nyomtatványon

31 SNI GYERMEKET ILLETŐ JOGOK TANKÖTELEZETTSÉG MEGHOSSZABBÍTÁSA
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 45.§ (3) az SNI tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23.életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

32 SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ALAPVETŐ FELTÉTELEK… ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 2008. SZEPTEMBER 1- TŐL AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEG KELL HATÁROZNI A FOGYATÉKOSSÁG TÍPUSÁT IS! PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA /2012 EMMI rendelet 7.§. (1) af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét 11.§ (1) b) a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG JAVASLATA A TANULÓ EGYÜTTNEVELÉSÉRŐL A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG INTÉZMÉNY-KIJELÖLŐ HATÁROZAT SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

33 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 20/2012 EMMI RENDELET 139.§
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 20/2012 EMMI RENDELET 139.§ (1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. (2) Az többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja

34 KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK 20/2012 EMMI rendelet 95.§ (5) Beírási napló fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 96.§ Bizonyítvány -> NEM kell feltüntetni az SNI-t (mentesítést viszont igen! –záradékok jegyzéke)

35 KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK 99.§ (4) Törzslap fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint felülvizsgálat időpontját. 101.§ Osztálynapló nem tartalmaz SNI-re vonatkozó megjegyzéseket

36 PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI… 20/2012 EMMI rendelet
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI… 20/2012 EMMI rendelet 64.§ értékelés évközi teljesítménye alapján, vagy különbözeti; osztályozó; pótló és javítóvizsgán 68.§ (4) SNI és BTM szakértői vélemény és igazgatói engedély alapján írásbeli vizsgán + 30 perc; segédeszköz használata megengedett; írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehet 71.§ (3) szóbeli vizsgán + 10 perc gondolkodási idő; szóbeli vizsgát írásban is leteheti 74.§ (3) ha az iskola helyi tanterve, szakmai programja az évfolyam teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot a tanítási idő végén kell meghatározni MÉLTÁNYOSSÁG-ELVE…

37 KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS SZABÁLYAI… 20/2012 EMMI rendelet
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KÖNNYÍTETT TESTNEVELÉS SZABÁLYAI… 20/2012 EMMI rendelet 141.§ mindennapos testnevelés 142.§ (1) a tanulót iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés vagy gyógytestnevelés órára kell beosztani 142.§(3) pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt intézményben kell megszervezni 3-5 tanóra keretében- vagy ha a mindennapos testnevelésben is részt vehet, akkor a testnevelés és gyógytestnevelés óráknak együtt kell 5 órának lennie 142.§ (5) értékelés szabályai

38 GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT 47.§ (10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az intézményfenntartó központ feladata.

39 GYŐR-MOSON-SOPRON-MEGYEI SZAKSZOLGÁLATI ÁTALAKÍTÁS
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ GYŐR-MOSON-SOPRON-MEGYEI SZAKSZOLGÁLATI ÁTALAKÍTÁS 2013

40 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL Szakszolgálati alapfeladatok: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Fejlesztő nevelés Szakértői bizottsági tevékenység Logopédiai ellátás Nevelési tanácsadás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés->28.§ (4) (megállapodás kötése!!!) Iskola-, óvodapszichológiai ellátás Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása

41 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

42 LÉPÉSENKÉNT…

43 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! edit.orliczki@klik.gov.hu
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A GYÓGYPEDAGÓGIAI KOMPETENCIA VÁLTOZÁSA A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések