Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

20.Témakör: A növekedés határai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "20.Témakör: A növekedés határai"— Előadás másolata:

1 20.Témakör: A növekedés határai
Téma: A népesedés kérdései. A fenntartható fejlődés Fogalmak: demográfia, természetes szaporodás, szülési hajlandóság, halálozási arány, gyermekhalandóság, népességnövekedés, demográfiai robbanás, várható élettartam, eltartottak aránya, túlnépesedés, ipari forradalom, iparosodás, városiasodás Ismertesse a források felhasználásával napjaink demográfiai jellemzőit, problémáit és társadalmi, gazdasági következményeit!

2 A világ lakossága az utóbbi 40 évben megkétszereződött, és ma több mint 6 milliárd ember él a Földön. A fejlődő országokban végbement demográfiai robbanás miatt az afrikai, ázsiai és latin-amerikai földrészeken minden 15 hónapban 100 millióval gyarapodik a népesség, míg Európában csökken. (…) Európa úgy tűnik belenyugodott, hogy kultúrája leáldozóban van. A tömeges bevándorlás az iszlám országokból teljesen átalakítja a hagyományos európai népesség etnikai összetételét. (…) Franciaországban ma 5 millió muzulmán él, az Európai Unió összes államában 12 millió. Németországban 1500 muzulmán mecset van, és az iszlám a második helyen áll a vallások sorrendjében. (Forrás: Patric Buchanan cikke.)

3 A demográfia az emberek számosságát vizsgálja a születésszám, halálozás, szaporodási jellemzők és a költözés szempontjából. Matematikai elemzések segítségével képes nemcsak a múltra és jelenre vonatkozó összefüggéseket megállapítani, hanem előrejelzéseket állít fel a jövő népességére vonatkoztatva. A demográfiai tények szociológiai természetűek. A természetes szaporodás időszakában a népesség száma évről évre kismértékben növekszik a magas szülési hajlandóság következtében. A halálozási arány magas, a várható élettartam alacsony (25–38 év). Az őskortól Kr.u. XVIII. századig tart lényegében hasonló jellemzőkkel. A lassú növekedési folyamatot természeti katasztrófák, háborúk, éhínségek törik meg időről-időre.

4

5 A népességnövekedés ciklusai
1. paleolitikum: magas születési és halálozási ráta, alacsony élettartam (kb. 20 év)  a népesség alacsony szinten stagnál 2. a neolitikus forradalom után az élelemtermelés nagyon lassú népességnövekedést tesz lehetővé: Krisztus születése körül a Földet kb. 250 millióan lakják 3. a középkorban a népesség – valamivel magasabb szinten – stagnál, különösen a nagy járványok miatt 4. Az ipari forradalom és velejárói (védőoltások és főleg a mezőgazdaság forradalma!) hatására csökken a halálozási ráta, növekszik a várható élettartam, de a születésszám még magas  jelentős népességnövekedés 5. a jóléti társadalmak békés és (zömmel) önkéntes születésszabályozó eszközökkel visszafogják a születési rátát  ismét stagnál, vagy akár csökken is a népesség

6

7 A demográfiai átmenet elmélete
Demográfiai átmenet: az a korszak, amikor a születési ráta még magas, de a halálozási már lecsökkent Egyesek beszélnek második demográfiai átmenetről is: a népességfogyást előidéző nagyon alacsony születési ráta kialakulásakor A demográfiai átmenet idején nő meg az egyes államok népessége A XX. század második felében az ipari forradalom vívmányai a fejlődő országokban is elterjedtek, javultak az életkörülmények, létrejött a közegészségügyi ellátás, a halálozások jelentős mértékben csökkentek. Kelet-Ázsiában, Afrikában a népesség robbanásszerű növekedése zajlik. A világ lakossága az utóbbi 40 évben megkétszereződött, és ma több mint 6 milliárd ember él a Földön. A prognózisok szerint a XXI. század végén 10 milliárd körül fog stagnálni a világ népessége. Stabil népesség irányába tart Földünk népessége a d e m o g r á f i a i á t m e n e t t e ó r i á j a szerint is. Eszerint a fejlett országok demográfiai folyamatai tulajdonképpen előképei az egész világon majdan végbemenő tendenciáknak. A jólét, a műveltség növekedésével törvényszerűen csökken a népszaporodás üteme, mert megváltozik az emberek életmódja és a világról, benne a népesedésről, a családnagyságról vallott felfogása. A demográfiai átmenet végbe fog menni mindenütt.

8

9

10

11

12 A nők átlagélettartama általában magasabb, mint a férfiaké
A nők átlagélettartama általában magasabb, mint a férfiaké. Általában a világon kicsit több fiú születik (52%), mint lány (48%), ezért a fiatalabb korosztályoknál férfitöbblet mutatkozik, de mivel a nők halandósága idősebb korban alacsonyabb, mint a férfiaké, ezért az idősebb korcsoportoknál általában nőtöbblet mutatkozik. A fejlett országokban ezután az átmenet utáni szakasz után kb től az egyaránt alacsony születési és halálozási arány vált jellemzővé, a várható élettartam magas. A népesség növekedése lelassul, esetleg csökkenésbe vált át, ahogy a csökkenő népesség korfáját bemutató ábra mutatja. Ha a születésszám csökkenése állandósul, megkezdődik a társadalom elöregedése. Ezt szemlélteti az öregedő népesség korfáját bemutató. Az öregedő társadalmakban, napjainkban főleg Nyugat-Európa országaiban, az idősek egyre nagyobb aránya és mind magasabb kora növeli a gazdaság terheit; emelkednek az egészségügyre és nyugdíjellátásra költött összegek. Nagyobb szavazati arányuk miatt növekedhet az idősek politikai befolyása, a modernebb, változtatásokat javasló eszmék háttérbe szorulhatnak. Egészen torz korfákat hozhat létre az erős bevándorlás, például az amerikai nyugdíjasvárosok korfájára a fiatalok alacsony száma a jellemző, másutt a fiatal férfi vendégmunkások nagyarányú beáramlása módosítja a népességnek nemcsak a kor, hanem a nem szerinti összetételét is.

13 Azonban kiderült, hogy lesz a demográfiai átmenetnek egy harmadik szakasza is, amely során egyes régiókban tartósan és valószínűleg megfordíthatatlanul több lesz a halálozás, mint a születés, s megindul az elöregedéssel együtt járó népességfogyás, ami csak népességpótlással, migrációval pótolható. Tehát a Föld népességszámának stabilizálása csak globális méretekben látszik megvalósíthatónak. Kisebb területegységek stacionér állapota csak elméletileg vagy rövid átmenetként lehetséges. A népesség elért szintjének és struktúrájának megőrzése, ami biztosítja a termelés és az életnívó elért szintjének fenntartását a harmadik demográfiai átmenet szakaszába lépő régiókban csak a nemzetközi migráció révén lehetséges. A nemzetközi vándorlás régi jelenség, azonban a globalizáció számos új problémát vet fel ezen a területen is. A globalizáció azt jelenti, hogy a tőke, a tudás és az információ egyre akadálytalanabbul áramlik a világban. Ez lehetővé teszi a helyüket, egzisztenciájukat kereső mobil rétegeknek, hogy a hagyományos asszimilációval, nyelvváltással, integrációval járó letelepülés, beilleszkedés helyett a folyamatos mozgást válasszák

14 A demográfiai és a gazdasági fejlődés kapcsolata 1.
1. demográfiai tényezők A jobb életminőség nagyobb gazdasági teljesítőképességet is eredményez A kevesebb korai halállal tervezhetőbb az élet. Kevesebb gyerek  több idő és energia másra. Kevesebb gyerek  kevesebb eltartott (mára megfordulóban van az arány: elöregedés!) 2. Méretekkel összefüggő hatások Nagyobb népesség  nagyobb fogyasztópiac  nagyobb vállalkozókedv  gazdasági fejlődés 3. Technikai tudás és demográfia Nagyobb népesség  arányosan több tudós, feltaláló, innováció Persze vannak „okos” és kicsi országok is, sok egyébbel összefügg

15 A népesség növekedése számos országban, régióban, például Fekete- Afrikában olyan gyors, hogy a nemzeti jövedelem kedvező mértékű emelkedése esetén sem teszi lehetővé az életviszonyok javulását. Nem ritka Földünkön az évi 2- 4 %- os népességnövekedés (Jemen, Uganda, Nigéria, Fülöp- szigetek stb.), amit nehéz a gazdaság, a termelés bővülésével meghaladni. Tehát évtizedek múlva is nélkülöző milliárdokkal kell számolni Földünkön, s előállhat olyan helyzet, amikor jelentős területeken olyan fenntarthatatlan állapotok következnek be, amelyek környezeti krízist, tömeges menekülést váltanak ki.

16 Napjainkban azokban a térségekben, ahol a növekvő népesség jellemző, a gazdasági nehézségek egyebek között a nem munkaképes korú, eltartott fiatalok óriási számára vezethetők vissza, hisz a gyermekkorúak aránya akár 40-50% is lehet. Ez a legszegényebb, mezőgazdasági jellegű országokra jellemző, ahol magas a születési és a halálozási arány is és alacsony a várható élettartam (például: India, számos afrikai ország). Kínában a folyamatot mesterséges állami beavatkozással megállították, kötelező norma lett a családonkénti egyetlen gyerek. A kínai családok gyakran különböző módokon megszabadulnak leánygyermeküktől. Az állami beavatkozás demográfiai, etikai, társadalmi következményei még beláthatatlanok. Az ENSZ népesedési alapja, az UNFPA 2004-es jelentése szerint a világ lakossága tovább nő: a jelenlegi 6,4 milliárd évente 76 millió fővel gyarapodik. Az ENSZ prognózisa szerint 2050-ben a jelenleginél 2,5 milliárddal él majd több ember a világon, pontosan annyival, amennyien 1950-ben összesen éltek. A túlnépesedés felveti a Föld eltartóképességének korlátait. A demográfiai robbanás kérdésköre kapcsolódik a fenntartható fejlődés gondolatához, felveti a légszennyezés, a szeméthegyek, a fosszilis energia hiánya, a talajszennyezés, az esőerdők kiirtása, a túlzott urbanizáció miatti problémákat.

17 A f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s (sustanaible development) fogalmát csak néhány évtizede használja a tudomány és a politika. Használata azon a formálódó konszenzuson alapul, hogy az emberiség fejlődése, a további civilizációs előrehaladás, csak környezetünk mai és jövőbeli állapota fenntarthatóságának figyelembevételével mehet végbe. A globalizáció, ami növeli és felgyorsítja a találmányok, az ismeretek és főleg az emberek áramlását, a nemzetközi migrációt, korábban ismeretlen problémákat vet fel.

18 A Világ népessége és változásai a nagyobb országok és régiók szerint
A Világ népessége és változásai a nagyobb országok és régiók szerint. (Az ENSz „közepes” becslése és előrejelzése)

19 Felhasznált irodalom: S z a b ó A
Felhasznált irodalom: S z a b ó A. F e r e n c: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS NÉPESEDÉS (MIGRÁCIÓ) A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN


Letölteni ppt "20.Témakör: A növekedés határai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések