Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2008. május 15. Borbíró Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2008. május 15. Borbíró Andrea."— Előadás másolata:

1 A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2008. május 15. Borbíró Andrea

2 Bűnmegelőzés – társadalmi bűnmegelőzés  70-es, 80-as évek: felismerés, hogy a büntető igazságszolgáltatás önmagában nem elegendő a bűnözési probléma kezelésére  bűnmegelőzés: része lesz a kriminálpolitikának és a társadalompolitikának is >> a bűnmegelőzés fogalma és a szervezett bűnmegelőzési beavatkozás köre jelentősen kitágul  intézményesülés, tudományos kutatások, szisztematikus információgyűjtés, hatékonyság-vizsgálatok, nemzetközi szervezetek, standardok kidolgozása

3 „Minden tagállamnak rendelkeznie kell egy olyan koherens és racionális büntetőpolitikával, amely a bűnözés megelőzésére (társadalmi és szituációs), a büntetőjogi reakciók individualizálására, a szabadságelvonással járó szankciók alternatíváinak biztosítására, az elkövetők társadalmi reintegrációjára és az áldozatnak biztosított segítségnyújtásra irányul” Európa Tanács >> a magyar IGAZSÁGÜGYI REFORM ezt a koncepciót követi

4 Differenciált bűnmegelőzés Példa: Európa Tanács 1. A beavatkozás formája szerint: - A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON BELÜL - generális prevenció: jogkövető magatartás kultúrájának kialakítása - speciális prevenció: alternatív büntetések, reintegráció, helyreállító igazságszolgáltatás - A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL - szociális: a kriminális magatartást befolyásoló tényezők pozitív alakítása - szituációs: a bűnalkalmak csökkentése - áldozattá válás megelőzése

5 2. Egyes bűncselekmény-kategóriák szerint: szervezett és transznacionális bűnözés, erőszakos bűnözés, városi bűnözés, családon belüli erőszak, stb. 3. Sajátos célcsoportok szerint: gyermekek és fiatalkorúak (korai preventív célú beavatkozás, szociálpolitika, családpolitika, gyermekvédelem, oktatáspolitika), migránsok, sértettek, stb.

6  reaktív  a jól működő b.i.sz önmagában preventív >> erősíti a jogtudatot és a jogkövetést (gyorsaság, felderítési hatékonyság, átláthatóság, stb.)  DE! Nem éri el a bűnözés összetett társadalmi okait  GENERÁLIS preventív hatás: (1) jogkövetés (+), (2) elrettentés (-)  SPECIÁLIS preventív hatás: (3) elrettentés, (4) nevelés, (5) izoláció  proaktív  mélyen beágyazott társadalmi folyamatokra reagál  elsődleges célja, hogy még a bűnelkövetés előtt reagáljon  komplexebb megközelítést igényel – a deviáns magatartásokat egymással összefüggésben kezeli  differenciált eszközhasználat BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON BELÜL BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSON KÍVÜL

7 A bűnmegelőzés háromlépcsős modellje (horizontális)  elsődleges megelőzés +  másodlagos megelőzés („veszélyeztetett csoportok”) = döntően a büntető igazságszolgáltatáson kívül, a bűncselekmény elkövetése előtt  harmadlagos megelőzés (a bűnismétlés megelőzése) = döntően a büntető igazságszolgáltatáson belül, a bűncselekmény elkövetése után

8 A három pillér elve (vertikális) az elkövetővé válás esélyének csökkentése + az áldozattá válás esélyének csökkentése + a bűnalkalmak kontrollja „Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével vagy a sértetté válás megelőzésével.” Európai Unió Tanácsa

9 A magyar stratégia előzményei  80-as évek: TBZ-kutatások  90-es évek eleje: rendőrségi bűnmegelőzés (pl. D.A.D.A) + civil önvédelmi mozgalmak  önkormányzatok: helyi közbiztonság védelmével kapcsolatos feladatok (Ötv.)  1995: Országos Bűnmegelőzési Tanács  1997: Országos Bűnmegelőzési Program  2002-től igazságügyi reform – része a bűnmegelőzés >>  115/2003. (X.28.) OGY határozat a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról

10 Alapelvek és működési elvek 1. JOGÁLLAMISÁG ÉS AZ EMBERI JOGOK TISZTELETE  általános követelmény  kiemelt figyelem:  stigmatizáció tilalma: „Bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbélyegzést eredményező módon nem szabad beavatkozni”  kirekesztés elkerülése  kulturális, életkori, nemi különbségek figyelembevétele  arányosság elve

11 Alapelvek és működési elvek 2. A BŰNMEGELŐZÉS ÉS A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS VISZONYA  a büntető igazságszolgáltatás garanciális rendszere nem rendelhető alá a megelőzési céloknak  a büntető igazságszolgáltatás és a társadalmi bűnmegelőzés preventív funkciói kiegészítik egymást  külön figyelmet kell fordítani a büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési kapacitására:  a büntetés végrehajtásából származó kriminogén hatások kiküszöbölése  az elkövető társadalmi reintegrációjának elősegítése

12 Alapelvek és működési elvek 3. A társadalmi bűnmegelőzés a társadalompolitika integrált része 4. A kormányzati felelősség elve 5. A lokalitás elve 6. A partnerség elve 7. A tudás-alapú tervezés és a szakmaiság elve

13 A társadalmi bűnmegelőzés szereplői RENDŐRSÉG ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁG- SZOLGÁLTATÁS *** ÁGAZATI POLITIKÁK *** KÖZÖSSÉG: helyi önkormányzat, civil szervezetek, szakmai szervezetek, egyházak, lakosság, stb.

14 A szervezetrendszer  Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB)  állandó tagok: minisztériumok, igazságszolgáltatás, önkormányzatok, egyházak, szakmai kamarák, meghívott szakemberek, civil szervezetek  elnök + társelnök (igazságügyi és rendészeti miniszter)  OBmB Titkársága  működés: PÁLYÁZATI RENDSZER >> projekttámogatás

15 A bűnmegelőzési stratégia célrendszere STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉS ÁTFOGÓ CÉLKITŰZÉSEK SPECIFIKUS CÉLKITŰZÉSEK  „az életminőséget javító közbiztonság megteremtése és a bűnözés csökkentése”  a társadalom biztonságának javítása  a bűnmegelőzés és a társadalompolitika összekapcsolása (intézményesítés)  partnerség megteremtése  pl. jogkövetés erősítése, bűncselekménnyel okozott károk mérséklése, bűnelkövetési alkalmak szűkítése

16 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE  A háttér:  különösen magas elkövetővé és áldozattá válási kockázat: évente 12-15 ezer kiskorú elkövető és kb. ugyanennyi kiskorú sértett  területi egyenlőtlenségek: legnagyobb kiskorú elkövető kibocsátó: BAZ megye, legkisebb: Vas  domináns bűncselekményi kategória: vagyon elleni bűncselekmények (gyermekkorúak 80%-a, fk. kb 70- a), jelentős még: rongálás, rablás, közterületi bűncselekmények, testi sértések száma nő  áldozattá válás: elsősorban vagyon elleni, túlreprezentáltak: rablás, erőszakos szexuális bűncselekmények

17 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE  A gyermek- és fiatalkori bűnözéssel összefüggő folyamatok (Európa Tanács):  gyermekszegénység, társadalmi-gazdasági problémák >> területi koncentráció  a jövedelemkülönbségek növekedése  munkanélküliség, elhelyezkedési nehézségek, perspektívahiány  család mint szocializációs közeg válsága >> válások számának növekedése  alkohol- és kábítószer-érintettség korábbi kialakulása  Magyarországon további probléma: a jelzőrendszer, a gyermekvédelem hiányosságai

18 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE  A stratégia:  elvek: korai pszichoszociális beavatkozás, „gyermekközpontú megközelítés”, helyreállító szemlélet, kortárssegítés  esélyegyenlőségi és gyermekszegénység elleni programok  mentálhigiéniás programok  iskolakerülés, csavargás megelőzése  szabadidős tevékenységek, biztonságos szórakozás feltételei  képzési, speciális képzési programok  jelzőrendszer fejlesztése  fk. pártfogó felügyelők szakmai képzése, együttműködési hálózat  stb.

19 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 1. A GYERMEK- ÉS FIATALKORI BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE  Példák:  ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék: Mentorprogram  Esztergom: kortárssegítők, rendőrség, igazságszolgáltatási szakemberek együttműködése  drámapedagógiai modellprojekt az erőszakmentes iskolákért: konfliktuskezelés  Pécs: „csellengő” fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése  nemzetközi példák  bővebben: www.bunmegelozes.huwww.bunmegelozes.hu

20 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 2. A VÁROSOK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA  A háttér:  mindenhol kiemelt probléma: a bűnözés a nagyvárosokban koncentrálódik – Budapest: ismertté vált bűncselekmények kb. 30%-át itt követik el  nagyvárosokban erőteljesebbek a helyi területi különbségek: súlyosabb esetekben gettósodás, slumosodás  következmény: nő a kivándorlás, a város közösségi funkciója és integratív képessége romlik, félelemérzet és szorongás nő, gazdasági következmények

21 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 2. A VÁROSOK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA  A stratégia:  önkormányzatok közbiztonsági feladatvállalásának erősítése >> nem csak a rendőrség feladata, együttműködés, helyi stratégiák  bűnmegelőzési szempontok érvényesítése a városi tömbrehabilitációk tervezésében, pl. közösségi funkciók helyreállítása  épített és természeti környezet védelme, építészeti bűnmegelőzés, városszépítő programok elítéltek vagy munkanélküliek bevonásával  közterületek védelme: információgyűjtés, közösségi programok, szituatív eszközök (pl. polgárőrség)  készpénz-helyettesítő fizetési eszközök szorgalmazása  stb.

22 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 2. A VÁROSOK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA  Példák:  Magdolna-negyed  városszépítő graffiti-eltávolítás elítéltek bevonásával  nemzetközi gyakorlat  több: www.bunmegelozes.huwww.bunmegelozes.hu

23 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 3. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGELŐZÉSE  A háttér:  nem csak nők elleni erőszak: gyermekek, idősek, fogyatékosok családon belüli bántalmazása  nagyon kevés adat áll rendelkezésre >> nehéz megközelíteni a jelenséget; valószínűleg nagyon elterjedt, pl. emberölések kb. felénél, szexuális erőszak kb. 60%-ánál hozzátartozó az elkövető  miközben az anyagi okokból veszélyeztetett gyermekek száma csökken, a környezeti okokból veszélyeztetetteké nő  a gyermekbántalmazások esetében különösen látványos a jelzőrendszer hiányossága

24 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 3. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGELŐZÉSE  A stratégia:  hatékony információgyűjtés megteremtése  jelzőrendszer fejlesztése  felvilágosítás fejlesztése  az áldozatok védelmét szolgáló intézményrendszer fejlesztése  segélyhívó-vonal kialakítása  cél: a bántalmazó, és nem a bántalmazott kiemelése  kiemelt szerep jut a civil szervezeteknek >> az ő működési feltételeiket javítani kell

25 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 3. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGELŐZÉSE  Példák:  Orosháza: intézményes együttműködés javítása, szakemberképzés  drámapedagógia gyermekeknek: ismerjék fel a veszélyeztető helyzetet

26 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE  A háttér:  hivatalos statisztikák: évente kb. 300 ezer áldozat, a valóságban ennek feltehetően többszöröse  kiemelten sérülékeny csoportok: kiskorúak, hajléktalanok, bizonyos foglalkozási csoportok >> speciális figyelmet igényelnek  komoly probléma a bűncselekmény által okozott károk megtérülésének alacsony aránya >> az áldozatsegítés intézményrendszere fejlesztésre szorult – (ld. 2005. évi CXXXV. tv. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről)

27 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE  A stratégia:  bűnözési információk hozzáférhetőségének javítása  javítani kell az áldozattá válás szempontjából különösen sérülékeny csoportok önvédelmi képességét >> felvilágosítás  áldozatokkal találkozó szakemberek speciális képzése az áldozati igények felismerésére  rendőrség érzékenyítése  tanyaprogram, ill. a szegregált területeken élők kiemelt védelme  külföldi áldozatok, illetve a külföldön áldozattá vált magyar áldozatok fokozott védelme  jóvátételi, helyreállító szemlélet erősítése

28 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 4. AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE  Példa:  XIII. kerület: lakossági felvilágosító program elsősorban a kerület nyugdíjas lakosai számára, ill. szakemberképzés és az áldozatvédelmi intézményrendszer kiépítése

29 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 5. A BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE  A háttér:  fogvatartotti népesség növekszik, bv intézetek túlzsúfoltak  a társadalom és a büntetés-végrehajtás közötti kommunikáció nagyon gyenge  a reintegráció lehetőségei gyengék  helyreállító szemlélet, jóvátétel, közérdekű munka lehetőségei korlátozottak  kapcsolódó reform: pártfogó felügyelői szolgálat reformja (2002)

30 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 5. A BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE  A stratégia:  felnőttképzési programok a bv-intézetekben >> szakma  konfliktuskezelési, agresszió-kezelési, személyiségfejlesztő tréningek  munkaerő-piaci esélyek javítása  magatartási szabályok gyakorlatának fejlesztése  elítéltek hasznos munkáltatásának megszervezése  helyreállító programok  stb.

31 A magyar bűnmegelőzés prioritásai 5. A BŰNISMÉTLÉS MEGELŐZÉSE  Példák:  Sátoraljaújhely: börtönmúzeum  IH Fővárosi Pártfogó Felügyelői Szolgálat  nemzetközi példa  több: www.bunmegelozes.huwww.bunmegelozes.hu


Letölteni ppt "A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA 2008. május 15. Borbíró Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések