Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012."— Előadás másolata:

1 Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012.

2 A támogató és a lebonyolítók A támogatás forrása: –A Svájci-Magyar Együttműködési Program Lebonyolítók (Támogatásközvetítő Szervezetként) : magyarországi támogató alapítványok konzorciuma : –Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- –Autonómia Alapítvány –Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) –Kárpátok Alapítvány-Magyarország Felügyeleti intézmények: − Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) − Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Nemzeti Koordinációs Egység − A VÁTI Nonprofit Kft a Közreműködő Szervezet (KSZ)

3 A program keretei A program időtartama: 2012. augusztus – 2015. augusztus Pályázati keretösszegek: Ösztöndíj Alap: 900 000 CHF, azaz 216 702 000 Ft Civil Alap: 4 503 500 CHF, azaz 1 084 352 730 Ft

4 Pályázat meghirdetése: két pályázati körben: 2012-ben ill. 2013-ban (amennyiben a 2012-es körben a rendelkezésre álló forrás nem kerül lekötésre). Mekkora az elnyerhető összeg? 50 000-150 000 CHF, azaz 12 039 000 Ft és 36 117 000 Ft 83,33 CHF/hó/fő (kb. 20.000 Ft/hó/fő)

5 Pályázat tartalma Az Ösztöndíj Alap célja: olyan komplex projektek támogatása, amelyek marginalizált* helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. * A marginalizáció: peremre szorulás. Marginalizált csoportba tartozik az, aki szociális vagy gazdasági szempontból a társadalom peremére szorul.

6 Ösztöndíjas projektek felépítése SVÁJCI-MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ ALAP „Helyi” ösztöndíj program 1. Ösztöndíj támogatások (pénzbeni támogatások biztosítása) Természetbeni támogatások (szolgáltatások) „Helyi” ösztöndíj program 2. Ösztöndíj támogatások (pénzbeni támogatások biztosítása) Természetbeni támogatások (szolgáltatások) 50-150 fő diák Pályázati támogatás Beszámolás 50-150 fő diák

7 Az ösztöndíjas programokkal kapcsolatos főbb elvárások, támogatható tevékenységek 1.) A komplex projektek keretében a marginalizált helyzetű gyerekek részére ösztöndíj támogatás (ösztöndíj program) biztosítása, valamint 2.) Támogató tevékenységek megvalósítása, amelyek: − a gyerekeket közvetlenül vagy közvetetten segítik a tanulmányaik elvégzésében, a továbbtanulásban, az elhelyezkedési esélyeik javításában; − a gyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztését segítik elő; − a gyerekek egészséges személyiségfejlődéséhez járulnak hozzá (közösségi, sport, kulturális és egyéb programok, tanulmányi kirándulások, táborok, klubok stb.). A pályázók maguk dönthetik el, hogy komplexen milyen programokat nyújtanak a gyerekek részére. A projekt végrehajtóknak az adott projektben résztvevő gyermekek számára legalább havonta 1 közösségi programot kell biztosítaniuk! (múzeum-, kiállítás-, állatkert látogatás, kirándulások, közös foglalkozások, stb.)

8 Azon gyerekek, fiatalok, akik: az általános iskola 7., 8. évfolyamának vagy középfokú oktatási intézmények nappali tagozatos vagy magántanulói jogviszonyban álló tanulói, és szüleik, gondviselőik legmagasabb iskolai végzettsége nyolc általános, (OKJ –s tanfolyami végzettségek nem számítanak). Előnyt élveznek azok a gyerekek, akik: valamely terület (sport, zene, tánc, művészetek, tudományok, stb.) iránt az átlagtól eltérő érdeklődést mutatnak, képességgel, készséggel rendelkeznek, és/vagy a lemorzsolódás veszélye fenyegeti őket. (Lemorzsolódás veszélye fenyegeti: iskolai igazolatlan hiányzása meghaladja az 50 órát). Az alapból projektenként min.: 50, max.:150 diák támogatható! (Két év alatt lehet 75-75 fő.) Az Ösztöndíj Alap támogatásából olyan tanulók is részesülhetnek, akik más ösztöndíjprogramok kedvezményezettjei. Az ösztöndíj programok célcsoportjai (Kiket lehet támogatni?)

9 Nyertes pályázatok esetében a támogatásra kiválasztott gyermekek támogatási jogosultságát az alábbi dokumentumokkal szükséges igazolni: iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony); szülő(k), gondviselő(k) nyilatkozata a legmagasabb iskolai végzettségről; szülő, iskola, tanoda, edző, tréner, mentor, korrepetitor vagy egyéb szakember igazolása, nyilatkozata a gyermek, fiatal átlagtól eltérő érdeklődéséről, készségeiről; hivatalos igazolás a gyermek iskolai hiányzásainak óraszámáról (lemorzsolódás); a projektben aláíró nyilatkozata az igazoló dokumentumok hitelességéről. Az ösztöndíjasok kiválasztását megfelelően dokumentálni kell (indoklással ellátott jegyzőkönyvet kell vezetni arról, hogy kit és miért választottak / nem választottak ki.) A TKSz-t meg kell hívni a kiválasztási alkalmakra, találkozókra. A támogatott szervezetnek minden, a projektben részt vevő gyermekkel illetve gondviselőjével szerződést kell kötnie. Az ösztöndíjas projektek végrehajtásának feltételei I.

10 Rendszeres mentori támogatást/iránymutatást kell biztosítania az ösztöndíjas diákok számára, amelyről egyéni előrehaladási naplót kell vezetni. A mentor feladata elsősorban a gyermek szociális kompetenciáinak fejlesztése, a gyermek fejlődéséhez, mobilitásához szükséges feltételek megteremtése. A mentoroknak minimum érettségivel kell rendelkezniük. Projektenként egy mentor legfeljebb 5-8 gyermekkel foglalkozhat egy időben. A mentori feladatokat illetően a Kárpátok Alapítvány a projektek megkezdése előtt kötelező felkészítést szervez a projektek szakmai vezetői és mentorai számára. Az egyes projektekbe bevont diákoknak vállalniuk kell tanulmányi eredményeik fenntartását vagy javítását; a végrehajtó szervezetek által nekik biztosított programokon, tanfolyamokon való részvételt és az azokhoz kötődő követelmények sikeres teljesítését. Az ösztöndíjas projektek végrehajtásának feltételei II.

11 Kik pályázhatnak? Szervezeti forma szerint a pályázók lehetnek: − a 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) alapján létrehozott alapítványok (ide nem értve a közalapítványt); − a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); − Magyarországon működő települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve oktatási, közművelődési, családsegítő és egyéb szociális és közösségi intézmények.

12 Valamennyi pályázónak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak: − nincs köztartozásuk; − bírósági végzésük szerint 2010. november 12. előtt bejegyzésre kerültek / működésüket 2010. november 12. előttől folytatják. Egy szervezet egy fordulóban egy pályázatot nyújthat be! (a Civil és Ösztöndíj Alapokra együttesen)

13 Partnerek és Együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. (Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért) Partnerszervezetek lehetnek: − A pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, szervezetek intézmények. A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek. Partnerek és Együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. (Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért) Partnerszervezetek lehetnek: − A pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, szervezetek intézmények. Partnerek és együttműködők A pályázók a megpályázott projektet önállóan, partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. Partnerszervezet: A végrehajtásba a főpályázón felül maximum három olyan partnerszervezetet lehet bevonni, amelyek a projekt végrehajtása során anyagi támogatásban részesülnek. (Minden esetben a főpályázó lesz felelős a megpályázott projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért) Partnerszervezetek lehetnek: − A pályázatot akár önállóan is benyújtani jogosult, szervezetek intézmények. A pályázó a partner szervezeteken kívül további szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, e szervezetek a projektben együttműködők, a támogatásból nem részesülhetnek.

14 Milyen hosszú projektekkel lehet pályázni? Az ösztöndíj programok minimum 12, maximum 24 hónaposak lehetnek. A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján – az első körben várhatóan – 2013. februárjától lehet elkezdeni.

15 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 5%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a magyar állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Ösztöndíj projekt12 039 000 Ft633 632 Ft12 672 632 Ft36 117 000 Ft1 900 895 Ft38 017 895 Ft

16 Milyen költségek elszámolhatóak a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: − föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; − gépjármű beszerzése; − hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; − visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); − lízing díjak; − deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; − jutalékok és osztalék, profit kifizetés; − kamattartozás kiegyenlítése; − bírságok, kötbérek és perköltségek; − más forrásokból már finanszírozott tételek; − a támogatási döntés előtt felmerült költségek; − a magyar központi kormányzat (azaz a magyar központi költségvetésben nevesített szervek, kivéve az oktatási intézmények) alkalmazottainak személyi költségei; − természetbeni hozzájárulások.

17 A projekt összköltségvetésének - maximum 10%-a fordítható menedzsment költségekre (projektvezető, koordinátor, pénzügyes, egyéb projektmenedzsment költségek, stb.); - minimum 90%-át a készpénzes és/vagy természetbeni (közvetlen vagy közvetett) ösztöndíjakra kell fordítani. Természetbeni (közvetett) ösztöndíj: megvásárolt szolgáltatások (mentor stb.), tárgyak (könyvek, sportszerek, stb.), biztosított programok, tanfolyamok, vizsgadíjak, stb. (A gyerekekre fordítandó költségek minimum 50%-a fordítandó a gyermekek közvetett ösztöndíjaira.) Készpénzes (közvetlen) ösztöndíj: a gyermeknek készpénzben folyósított ösztöndíjak az ösztöndíj maximum 50%-át tehetik ki. Az 50%-nál alacsonyabb arányú készpénzes ösztöndíjat kínáló, a közvetett ösztöndíjakat hangsúlyozó programok az értékelés során előnyben részesülnek. Pénzbeli ösztöndíj folyósítása nem kötelező. Amennyiben a projekt pénzbeli közvetlen ösztöndíj kifizetését is lehetővé teszi, akkor az egyes projektekben résztvevő gyermekek számára korcsoportonként (pl. 12-14 évesek, 14-18 évesek) azonos pénzösszeget szükséges folyósítani.

18 Pályázatokkal kapcsolatos kérdések A pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatban - elsősorban a Kárpátok Alapítványnak, - a beszámolókkal, pénzügyekkel kapcsolatban - a DemNetnek, általános ügyekben a témakör szerint - az Ökotárs illetve az Autonómia Alapítványnak érdemes címezni az alábbi elérhetőségeken: Ökotárs Alapítvány - a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1)411-3505, email: kornyezet@svajcivil.hukornyezet@svajcivil.hu Autonómia Alapítvány - az „A” témakör (szociális szolgáltatások) pályázatainak kezelése Elérhetőségek: tel: (1)237-6023, email: szocialis@svajcivil.huszocialis@svajcivil.hu Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) - pénzügyi tanácsadás Elérhetőségek: tel: (1)411-0410, email: penzugy@svajcivil.hupenzugy@svajcivil.hu Kárpátok Alapítvány-Magyarország technikai segítségnyújtás a pályázóknak, ösztöndíjas program működtetése Elérhetőségek: tel:(36)516-750, email: helyiiroda@svajcivil.huhelyiiroda@svajcivil.hu

19 A programkezelő alapítványok képviselői helyi civil szervezetek, központok, közösségek meghívására szívesen tartanak további tájékoztató fórumokat bármelyik érintett megye településein, amennyiben a helyi szervező biztosítani tudja az esemény lebonyolítását és legalább 15, a program iránt kifejezetten érdeklődő szervezet részvételét!

20 Hogyan lehet pályázni? Pályázni a www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttmüdési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek!www.svajcivil.hu Pályázatok benyújtása: 2012. november 12. (hétfő) 24:00 h

21 Pályázatok értékelése Formai értékelés: Automatikusan ellenőriz a pályázói felület! (Kitöltetlen, hiányosan kitöltött, nem megfelelő pályázatokat nem lehet benyújtani!) A beadást követően az Alapítványok munkatársai is ellenőrzik a pályázatokat. A pályázatok tartalmi értékelése és elbírálása kétlépcsős folyamatban történik: (1) Minden pályázat szakmai előértékelésen és pontozáson megy át, (a pályázatok értékelése folyamán kiegészítő kérdések feltételére vagy előmonitorozásra is sor kerülhet). (2)A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a pályázati döntést a kilencfős ún.: Kisprojekt Elfogadó Bizottság hozza meg. A projektek értékelésének eljárási rendjéről a „Kisprojekt Elfogadó Bizottságok eljárás és ügyrendjében” olvashatnak. A Kisprojekt Elfogadó Bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód. A támogatási döntést www.svajcivil.hu oldalon közzétételre kerül, illetve az eredményről minden pályázót írásban (e-mailen) értesítenek.

22 A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását e-mailen kapják meg, ezt vissza kell küldeniük az aláíró Ökotárs Alapítványhoz ellenjegyzésre és utalásra. A támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell használni. A támogatási szerződés kötelező mellékletei: − NAV igazolás; − A szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés; − alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata; − a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes; − közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés egyszerű másolata; − együttműködési megállapodás, amely (a pályázattal összhangban) tükrözi a tevékenységek és költségek megoszlását. A Kisprojekt Eílfogadó Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja. Szerződéskötés

23 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: − az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; − a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; − az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a www.svajcivil.hu oldalon olvasható.www.svajcivil.hu

24 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

25 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

26 A pályázat elektronikus felülete (űrlap)

27 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

28 Pályázatok ellenőrzési funkciója

29 Köszönjük a figyelmet! Sok sikert a pályázathoz! www.svajcivil.hu


Letölteni ppt "Pályázati tájékoztató és projektfejleszt ő m ű hely Ösztöndíj Alap 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések