Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás változásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás változásai"— Előadás másolata:

1 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás változásai
(1) Hulladéktól csak az 5. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 11. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésével, az arra kijelölt helyen, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás változásai Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető Szombathely, május 4

2 A hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
Elősegíti a hulladék képződés megelőzését A definíciók tartalma módosul,új fogalmak kerülnek bevezetésre Megteremti az új hierarchia rendszerét Bevezeti az újrahasználat és újrahasználatra történő előkészítés fogalmakat Bevezeti a Melléktermék fogalmát Rendelkezik a hulladékstátusz megszűnéséről

3 Definíciók Hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, az összegyűjtött hulladék begyűjtése,szállítása, a hulladék kezelése,valamint e tevékenységek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység,továbbá a hulladékgazdálkodási berendezések üzemeltetése és a hulladékkezelési létesítmények bezárása,utógondozása kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is; Kezelés: a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása,ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást előkészítő előkezelést is.

4 Definíciók 2. előkezelés: a hulladék fizikai,kémiai,biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával járó, a hulladék begyűjtését,szállítását elősegítő,a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását előkészítő, és ezek biztonságát növelő hulladékgazdálkodási tevékenység. előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár

5 Definíció 3 begyűjtés: az a hulladékgazdálkodási tevékenység amely során a begyűjtő –gazdasági tevékenysége körében –a hulladékot annak birtokosától a saját vagy a birtokos telephelyén, a birtokos ingatlanán vagy a gyűjtőhelyen átveszi, beleértve a begyűjtő telephelyén a hulladék válogatását és a kezelésre elszállításáig történő elhelyezését is. begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén;

6 Definíció 4 gyűjtés: a hulladék birtokos által történő rendezett összeszedése a kezelésre történő elszállítás érdekében, ideértve annak válogatását és elszállításig történő elhelyezését gyűjtőpont: a hulladékgyűjtő pont és a hulladékgyűjtő udvar,valamint a hulladék termelőjének vagy más birtokosának telephelyén kialakított, a hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését biztosító létesítmény gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése

7 Definíció 5 települési hulladék: a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék, a közterületi hulladék, valamint ezekkel együtt begyűjtött és kezelt hulladék,ide nem értve az elkülönítetten gyűjtött ipari és mezőgazdasági termelés során képződő hulladékot hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék begyűjtését,szállítását és kezelését biztosító, a települési önkormányzat által szervezett és fenntartott szolgáltatás települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék

8 Definíció 6 Kereskedő: Gazdálkodó szervezet,amely a hulladékot gazdálkodási tevékenysége körében vásárolja, és jellege,összetétele megváltoztatása nélkül értékesíti,függetlenül attól,hogy a hulladék a birtokába kerül-e vagy sem. Közvetítő: gazdálkodó szervezet,amely gazdasági tevékenysége körében más nevében-függetlenül attól,hogy a hulladék ténylegesen birtokába kerül-e –eljár a hulladék begyűjtése, szállítása és kezelése érdekében.

9 Elsőbbségi sorrend Hulladékképződés megelőzése
Hulladék újrahasználatra történő előkészítése Hulladék újrafeldolgozása Hulladék egyéb hasznosítása Hulladék ártalmatlanítása

10 Engedélyhez kötött és bejelentés köteles tevékenységek
Engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenységek: Begyűjtés és előkezelés Hulladék hasznosítás és hulladék előkezelés Hulladék ártalmatlanítás és előkezelés Bejelentés köteles hulladékgazdálkodási tevékenységek: Közvetítés Kereskedelem szállítás

11 Az engedély tartalma Az engedély legalább a következőket tartalmazza:
A hulladék típusa és mennyisége A tevékenység során alkalmazandó műveletek A műveletekre- az érintett telephelyre tekintettel-vonatkozó műszaki és egyéb követelmények,valamint az adott művelet elvégzésénél használandó módszerek A bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények Adott esetben a monitoring és ellenőrzési műveleteket, és Adott esetben a bezárásra és az utógondozásra vonatkozó előírások.

12 A hulladékstátusz megszűnése
A hulladék anyag vagy tárgy már nem tekinthetőhulladéknak akkor,ha hasznosítási műveleten esett át ,és az annak eredményeként létrejövő anyag vagy tárgy esetében megfelel a következő feltételeknek: rendeltetésszerűen,általános jellegel használják rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak használata környezetkárosítással vagy az emberi egészséget károsító hatással nem jár.

13 Hulladékstátusz megszűnése II.
Azt jelenti,hogy a hulladék elhagyta a hulladék állapotot Önkéntes jellegű Az Európai Unió rendelet tervezeteket készít elő a hulladék státusz megszűnésével kapcsolatosan. Az első acélra,vasra,alumíniumra készült el. Tagországok szavaznak a Rendeletről.

14 Hulladékstátusz III. A hulladékstátusz teljesítéséhez szükséges részletes előírásokat uniós aktus- ennek hiányában a környezetvédelemért felelős Miniszter rendeletben - állapítja meg. Az előállított,felhasznált vagy forgalmazott termékeknek a feltételeknek való megfelelésért és piacának a felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi.

15 Települési hulladékokra vonatkozó szabályok
Ingatlantulajdonos kötelezettségei: Köteles az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjteni,továbbá a begyűjtőnek vagy kezelőnek átadni. Települési Önkormányzat kötelezettségei A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál képződő települési hulladék begyűjtésére és kezelésére közszolgáltatást szervez és tart fenn

16 Települési hulladékokra vonatkozó szabályok 2
A települési önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás egyes elemeit külön-külön is megszervezheti A gazdálkodó szervezet a nem elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgáltatónak köteles átadni. A települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében együttműködhetnek egymással.

17 A hulladékkezelési közszolgáltatási díj
A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat a nem elkülönítetten gyűjtött települési hulladék mennyiségével arányosan kell meghatározni. Díj megállapítás lehet 1 tényezős vagy 2 tényezős. A két tényezős díj,rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. Az üdülőként nyilvántartott ,valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében a rendszerességre és időlegességre kell megállapítani. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és a késedelmi kamat,valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó

18 Elhagyott hulladék (1) Hulladéktól csak az 5. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 11. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítésével, az arra kijelölt helyen, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. (2) Az ingatlanon – az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megsértésével – ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, vagy elhagyott hulladék elszállításának, illetve 11. § szerinti kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát terheli. (3) Ha a hulladék tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét önként nem teljesíti, és nem állapítható meg a személye, vagy az, aki a hulladéktól az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése nélkül vált meg, akkor a hulladék birtokosára vonatkozó 11. § szerinti felelősség azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot jogszerűtlenül elhelyezték vagy elhagyták.

19 Elhagyott hulladék 2 (4) Az ingatlantulajdonos mentesül a felelősség alól, ha ezt a személyt vagy szervezetet beazonosításra alkalmas módon megjelöli, a környezetvédelmi hatóságot erről tájékoztatja, és ezúton bizonyítja, hogy a hulladékot az ingatlanán más személy helyezte el jogszerűtlenül vagy hagyta el. (5) A közterületen – az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megsértésével – ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, vagy elhagyott hulladék elszállításáról és kezeléséről közigazgatási területén belül a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásként gondoskodik. (4) Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól,ha bizonyítja,hogy a hulladékot más hagyta el, és beazonosításra alkalmas módon megjelöli a hulladék elhagyójának illetve termelőjének személyét. (5) A települési önkormányzat gondoskodik a működési területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról,továbbá annak ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül

20 Elhagyott hulladék 3 (6) A környezetvédelmi hatóság a jogszerűtlenül elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi azt a személyt, aki e szakasz rendelkezéseire figyelemmel a 11. §-ban megállapított kötelezettségének önként nem tesz eleget.

21 Építési-bontási hulladék (2004-08)

22 Háztartásokban képződő hulladékok kezelése

23 Feladatok Hulladék-megelőzési program 2013-ra
Üveg, fém, műanyag és papír hulladék elkülönített gyűjtésének megszervezése 2015-ig Háztartási üveg, fém, műanyag és papír hulladék 50 %-ának anyagában hasznosítása 2020-ig Építési-bontási hulladék 70 %-ának anyagában hasznosítása 2020-ig

24 Mottónk A hulladékképződés megelőzésről és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény törvénnyel el szeretnénk érni azt,hogy Kevesebb hulladék képződjön és a hulladék ami képződik minél hatékonyabban legyen hasznosítva

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás változásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések