Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIBLIAI VETÉLKEDŐ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIBLIAI VETÉLKEDŐ."— Előadás másolata:

1 BIBLIAI VETÉLKEDŐ

2 ÁLLATOK

3 1. Milyen állat hiányzik? Bizony, mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a ***** megszólal, háromszor tagadsz meg engem. 1 pont

4 2. Milyen állat hiányzik? Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a *****-k ettek, de senki sem adott neki. 1 pont

5 3. Milyen állat hiányzik? Ti az én *****-aim, az én legelőm nyája vagytok. 1 pont

6 4. Milyen állat hiányzik? Ugye, öt *****-et adnak két fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. 1 pont

7 5. Milyen állat hiányzik? Egy döglött *****-től, büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja. 1 pont

8 6. Milyen állat hiányzik? Az Úr azonban odarendelt egy nagy *****-at, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a ***** gyomrában. 2 pont

9 7. Milyen állat hiányzik? A *****-nak barlangjuk van, és az égi *****-nak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. 2 pont

10 8. Milyen állat hiányzik? Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és *****-on ülve, igavonó állat *****-ján. 2 pont

11 9. Milyen állat hiányzik? Íme, én elküldelek titeket, mint *****-at a *****-ok közé, legyetek okosak, mint a *****-k és szelí-dek, mint a *****-ok. 4 pont

12 10. Milyen állat hiányzik? Akkor majd a ***** a *****-nyal lakik, a ***** a *****-vel hever, a *****, az ***** és a hízott ***** együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. 7 pont

13 11. Milyen állat vagyok? A zsidó emberek nem kedvelik a húsomat és szalonnámat. Ők csak a kóser húst fogyasztják. + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! 2 pont

14 12. Milyen állat vagyok? Ha elrikkantom magam, rám figyel mindenki az udvaron. Szavammal én jelzem a hajnalt. + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! 2 pont

15 13. Milyen állat vagyok? Kisebb vagyok, mint a ló, de azért rám is felülnek, és elhúzom a tele szekeret. Csak azt nem bírom, ha vernek. + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! 2 pont

16 14. Milyen állat vagyok? Használnak teherhordásra és hátasállatnak is. Jól bírom a sivatagi túrát és a szárazságot. De azért kedvencem az oázis. + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! 2 pont

17 15. Milyen állat vagyok? Elődeim a házak körül kóboroltak, s összeszedtek minden hulladékot. Én viszont házőrző vagyok. + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! 2 pont

18 16. Milyen állat vagyok? Többnyire nyájban élek, pásztor legeltet minket. Kell is, hogy védjen valaki a vadállatoktól. + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! 2 pont

19 MESTERSÉGEK

20 17. Mi a mestersége? Pál apostol Korinthusban egy zsidó házaspárnál lakott, és együtt is dolgozott velük, mivel ugyanaz volt a mesterségük: ***** mesterek voltak. 1 pont

21 18. Mi a mestersége? Jézus így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük *****, hanem a betegeknek.” 1 pont

22 19. Mi a mestersége? A kapernaumi ***** szolgája megbetegedett, és akkor ő Jézushoz fordult segítségért. Jézus értékelte a hitét, és még abban az órában meggyógyította a távollévő szolgát. 1 pont

23 20. Mi a mestersége? Ebben az időben született Mózes. Három hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a ***** leánya felvette, és saját fiaként neveltette. 1 pont

24 21. Mi a mestersége? Júdás Iskáriótes ***** volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. 1 pont

25 22. Mi a mestersége? Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de felgyógyult betegségéből: „Összetekeri életemet, mint ***** a vásznat.” 1 pont

26 23. Mi a mestersége? Jeruzsálemből hazamenet az etióp ***** Ézsaiás próféta könyvét olvasta, de nem értette. Fülöp evangélista megmagyarázta neki, majd meg is keresztelte őt. 1 pont

27 24. Mi a mestersége? Volt egy gazdag ember, aki nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű ***** is, aki azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. 1 pont

28 25. Mi a mestersége? Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: „Bízzál fiam, megbocsáttattak bűneid.” Ekkor néhány ***** így szólt magában: „Ez Istent káromolja.” 1 pont

29 26. Mi a mestersége? Az első keresztyén gyülekezetben a görögül beszélő zsidók közül kiválasztottak hét ***** az asztalok körüli szolgálatra. 1 pont

30 BIBLIAI SZEMÉLYEK

31 27. Ki vagyok? Orvos voltam, megtanultam gyógyító szemmel nézni a világot. Megértettem, hogy a világ beteg, mert a bűnnél nagyobb betegség nincsen, s azt csak az Isten Fia gyógyíthatja meg. Egy darabig Pál apostol kísérője voltam, azután megírtam Jézus és apostolai hiteles történetét. 1 pont

32 28. Ki vagyok? Házunkban gyakran volt vendég Jézus, testvé-reimmel mindig szívesen láttuk. De azt nem vettem jó néven, amikor a húgom magamra hagyott a házimunkában, hogy őt hallgathassa. Pedig én is tudom, hogy Jézus az Úr, bizony-ságát adta, mikor feltámasztotta öcsémet a halálból. 1 pont

33 29. Ki vagyok? Én is követtem Jézust, bár nem választott 12 tanítványa közé az Úr. De azért ha lehetett, ott voltam velük. Biztosan ezért ért az a megtisz-teltetés, hogy az áruló Júdás megüresedett helyére engem választottak a tanítványok. 2 pont

34 30. Ki vagyok? A Cézáreában állomásozó itáliai csapat századosa voltam. Alamizsnát osztottam a népnek, és sokat imádkoztam Istenhez. Egyszer angyalt küldött hozzám, hogy hívjak magamhoz egy Péter neve-zetű embert. Péter eljött, és Jézusról beszélt, aki meghalt, de feltámadt értünk. 2 pont

35 31. Ki vagyok? A Nagytanács tagja voltam, tekintélyes ember, mégse tehettem semmit, amikor Jézust koholt vádak alapján ítélte el a Tanács. Szégyelltem is magam. De mikor kivégezték, személyesen kértem el holttestét Pilátustól, és a magam új sírkamrájába temettük el. 2 pont

36 32. Ki vagyok? Vénségemben is vártam az Úr Messiását. A Lélek arra indított egyszer, hogy menjek a templomba. Egy kisfiút akartak éppen az Úrnak bemutatni, s én rögtön tudtam, hogy ő az. Vigasztalás népünk-nek, világosság a pogányoknak. Áldottam érte Istent, s boldogan tértem otthonomba. 2 pont

37 33. Ki vagyok? Fülöp vezetett Jézushoz. Először kételkedtem benne, de aztán rájöttem, hogy ő az Isten Fia, Izráel királya. Ki más tudhatta volna, hogy előtte a fügefa alatt voltam, és az Úrhoz imádkoztam? Ki más látott volna bele a szívembe? 2 pont

38 34. Ki vagyok? Szülővárosomban, az ázsiai Lisztrában találkoz-tam először Pállal. Munkatársává fogadott, és ő lett a lelki atyám. Útjaira, és még a börtönbe is elkísértem. Amikor engem küldött a gyülekeze-tekhez, hogy bátorítsam őket, ő maga bátorított a leveleivel. 3 pont

39 35. Ki vagyok? Pál apostolt kísértem második missziói útján. Filippiben Pál meggyógyított egy jövendőmondó lányt, s a város elöljárói ezért börtönbe zártak minket. Itt is az Úrnak adtunk hálát, dicséretet énekeltünk, amikor megrendült a föld, és lehullottak bilincseink. 3 pont

40 36. Ki vagyok? Pál apostol munkatársa voltam, aki békítő szán-dékkal küldött Korinthusba. Nem számítottunk túl sok sikerre, de végül nagy örömünkre helyre-állt a békesség. Később a krétai gyülekezeteket szerveztem, amihez Pál levélben adott taná-csokat. 3 pont

41 BIBLIAI TOTÓ

42 37. Ki nem tartozik a Szentháromságba?
A Szentlélek Mária Jézus Az Atya 1 pont

43 38. Ki volt Izsák apja? Jákób Lót Ábrahám Izmael 1 pont

44 39. Kinek adta Isten az Izráel nevet?
Izmaelnek Jákóbnak Izsáknak Áronnak 1 pont

45 40. Mi volt Pál eredeti neve?
Kéfás Saul Józsué István 1 pont

46 41. Az alábbiak közül időrendben melyik volt az utolsó?
Bábel tornya Noé bárkája Dávid és Góliát Mózes kosara 1 pont

47 42. Ki volt Jákób felesége? Rebeka Sára Ráhel Hágár 1 pont

48 43. Hány könyvet tartalmaz az Ószövetség?
39 66 27 40 1 pont

49 44. Ki volt Betsabé első férje?
Dávid Joáb Úriás Salamon 2 pont

50 45. Amikor Jézus a tengeren járt, hol voltak a tanítványok?
a parton a templomban a vízen a hajóban 2 pont

51 46. Naomi egyik menye Ruth volt. Ki volt a másik?
Mária Abigail Ráháb Orpá 2 pont

52 47. Hányszor hoz termést egy évben az élet fája?
egyszer négyszer hétszer tizenkétszer 2 pont

53 MEGFEJTÉSEK

54 ÁLLATOK

55 1. Milyen állat hiányzik? Bizony, mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. (Mt 26,34) 1 pont

56 2. Milyen állat hiányzik? Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. (Lk 15,16) 1 pont

57 3. Milyen állat hiányzik? Ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. (Ez 34,31) 1 pont

58 4. Milyen állat hiányzik? Ugye, öt verebet adnak két fillérért, mégsem fe-ledkezik meg közülük egyről sem az Isten. (Lk 12,6) 1 pont

59 5. Milyen állat hiányzik? Egy döglött légytől, büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja. (Préd 10,1) 1 pont

60 6. Milyen állat hiányzik? Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. (Jón 2,1) 2 pont

61 7. Milyen állat hiányzik? A rókáknak barlangjuk van, és az égi madarak-nak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. (Lk 9,58) 2 pont

62 8. Milyen állat hiányzik? Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. (Mt 21,5) 2 pont

63 9. Milyen állat hiányzik? Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok. (Mt 10,16) 4 pont

64 10. Milyen állat hiányzik? Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. (Ézs 11,6) 7 pont

65 11. Milyen állat vagyok? A zsidó emberek nem kedvelik a húsomat és szalonnámat. Ők csak a kóser húst fogyasztják. (disznó) + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! (pl. a megszállott meggyógyítása) 2 pont

66 12. Milyen állat vagyok? Ha elrikkantom magam, rám figyel mindenki az udvaron. Szavammal én jelzem a hajnalt. (kakas) + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! (pl. Péter tagadása) 2 pont

67 13. Milyen állat vagyok? Kisebb vagyok, mint a ló, de azért rám is felülnek, és elhúzom a tele szekeret. Csak azt nem bírom, ha vernek. (szamár) + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! (pl. Jézus bevonul Jeruzsálembe) 2 pont

68 14. Milyen állat vagyok? Használnak teherhordásra és hátasállatnak is. Jól bírom a sivatagi túrát és a szárazságot. De azért kedvencem az oázis. (teve) + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! (pl. Keresztelő János ruhája) 2 pont

69 15. Milyen állat vagyok? Elődeim a házak körül kóboroltak, s összeszedtek minden hulladékot. Én viszont házőrző vagyok. (kutya) + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! (pl. a kánaáni asszony) 2 pont

70 16. Milyen állat vagyok? Többnyire nyájban élek, pásztor legeltet minket. Kell is, hogy védjen valaki a vadállatoktól. (juh) + egy hozzám kapcsolódó bibliai történet! (pl. a jó pásztor) 2 pont

71 MESTERSÉGEK

72 17. Mi a mestersége? Pál apostol Korinthusban egy zsidó házaspárnál lakott, és együtt is dolgozott velük, mivel ugyanaz volt a mesterségük: sátorkészítő mesterek voltak. (ApCsel 18,1-3) 1 pont

73 18. Mi a mestersége? Jézus így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” (Mt 9,12) 1 pont

74 19. Mi a mestersége? A kapernaumi százados szolgája megbetegedett, és akkor ő Jézushoz fordult segítségért. Jézus értékelte a hitét, és még abban az órában meggyógyította a távollévő szolgát. (Mt 8,5-13) 1 pont

75 20. Mi a mestersége? Ebben az időben született Mózes. Három hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette, és saját fiaként neveltette. (ApCsel 7,20-21) 1 pont

76 21. Mi a mestersége? Júdás Iskáriótes tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. (Jn 12,6) 1 pont

77 22. Mi a mestersége? Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de felgyógyult betegségéből: „Összetekeri életemet, mint takács a vásznat.” (Ézs 38,9.12) 1 pont

78 23. Mi a mestersége? Jeruzsálemből hazamenet az etióp kincstárnok (v. főember) Ézsaiás próféta könyvét olvasta, de nem értette. Fülöp evangélista megmagyarázta neki, majd meg is keresztelte őt. (ApCsel 8,26-38) 1 pont

79 24. Mi a mestersége? Volt egy gazdag ember, aki nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. (Lk 16,19-21) 1 pont

80 25. Mi a mestersége? Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: „Bízzál fiam, megbocsáttattak bűneid.” Ekkor néhány írástudó így szólt magában: „Ez Istent káromolja.” (Mt 9,2-3) 1 pont

81 26. Mi a mestersége? Az első keresztyén gyülekezetben a görögül beszélő zsidók közül kiválasztottak hét diakónust (v. gondozót) az asztalok körüli szolgálatra. (ApCsel 6,1-7) 1 pont

82 BIBLIAI SZEMÉLYEK

83 27. Ki vagyok? Orvos voltam, megtanultam gyógyító szemmel nézni a világot. Megértettem, hogy a világ beteg, mert a bűnnél nagyobb betegség nincsen, s azt csak az Isten Fia gyógyíthatja meg. Egy darabig Pál apostol kísérője voltam, azután megírtam Jézus és apostolai hiteles történetét. (Lukács) 1 pont

84 28. Ki vagyok? Házunkban gyakran volt vendég Jézus, testvé-reimmel mindig szívesen láttuk. De azt nem vettem jó néven, amikor a húgom magamra hagyott a házimunkában, hogy őt hallgathassa. Pedig én is tudom, hogy Jézus az Úr, bizony-ságát adta, mikor feltámasztotta öcsémet a halálból. (Márta) 1 pont

85 29. Ki vagyok? Én is követtem Jézust, bár nem választott 12 tanítványa közé az Úr. De azért ha lehetett, ott voltam velük. Biztosan ezért ért az a megtisz-teltetés, hogy az áruló Júdás megüresedett helyére engem választottak a tanítványok. (Mátyás) 2 pont

86 30. Ki vagyok? A Cézáreában állomásozó itáliai csapat századosa voltam. Alamizsnát osztottam a népnek, és sokat imádkoztam Istenhez. Egyszer angyalt küldött hozzám, hogy hívjak magamhoz egy Péter neve-zetű embert. Péter eljött, és Jézusról beszélt, aki meghalt, de feltámadt értünk. (Kornéliusz) 2 pont

87 31. Ki vagyok? A Nagytanács tagja voltam, tekintélyes ember, mégse tehettem semmit, amikor Jézust koholt vádak alapján ítélte el a Tanács. Szégyelltem is magam. De mikor kivégezték, személyesen kértem el holttestét Pilátustól, és a magam új sírkamrájába temettük el. (Arimátiai József) 2 pont

88 32. Ki vagyok? Vénségemben is vártam az Úr Messiását. A Lélek arra indított egyszer, hogy menjek a templomba. Egy kisfiút akartak éppen az Úrnak bemutatni, s én rögtön tudtam, hogy ő az. Vigasztalás népünk-nek, világosság a pogányoknak. Áldottam érte Istent, s boldogan tértem otthonomba. (Simeon) 2 pont

89 33. Ki vagyok? Fülöp vezetett Jézushoz. Először kételkedtem benne, de aztán rájöttem, hogy ő az Isten Fia, Izráel királya. Ki más tudhatta volna, hogy előtte a fügefa alatt voltam, és az Úrhoz imádkoztam? Ki más látott volna bele a szívembe? (Nátánáel v. Bertalan) 2 pont

90 34. Ki vagyok? Szülővárosomban, az ázsiai Lisztrában találkoz-tam először Pállal. Munkatársává fogadott, és ő lett a lelki atyám. Útjaira, és még a börtönbe is elkísértem. Amikor engem küldött a gyülekeze-tekhez, hogy bátorítsam őket, ő maga bátorított a leveleivel. (Timóteus) 3 pont

91 35. Ki vagyok? Pál apostolt kísértem második missziói útján. Filippiben Pál meggyógyított egy jövendőmondó lányt, s a város elöljárói ezért börtönbe zártak minket. Itt is az Úrnak adtunk hálát, dicséretet énekeltünk, amikor megrendült a föld, és lehullottak bilincseink. (Szilász) 3 pont

92 36. Ki vagyok? Pál apostol munkatársa voltam, aki békítő szán-dékkal küldött Korinthusba. Nem számítottunk túl sok sikerre, de végül nagy örömünkre helyre-állt a békesség. Később a krétai gyülekezeteket szerveztem, amihez Pál levélben adott taná-csokat. (Titusz) 3 pont

93 BIBLIAI TOTÓ

94 37. Ki nem tartozik a Szentháromságba?
A Szentlélek Mária Jézus Az Atya 1 pont

95 38. Ki volt Izsák apja? Jákób Lót Ábrahám Izmael 1 pont

96 39. Kinek adta Isten az Izráel nevet?
Izmaelnek Jákóbnak Izsáknak Áronnak 1 pont

97 40. Mi volt Pál eredeti neve?
Kéfás Saul Józsué István 1 pont

98 41. Az alábbiak közül időrendben melyik volt az utolsó?
Bábel tornya Noé bárkája Dávid és Góliát Mózes kosara 1 pont

99 42. Ki volt Jákób felesége? Rebeka Sára Ráhel Hágár 1 pont

100 43. Hány könyvet tartalmaz az Ószövetség?
39 66 27 40 1 pont

101 44. Ki volt Betsabé első férje?
Dávid Joáb Úriás Salamon 2 pont

102 45. Amikor Jézus a tengeren járt, hol voltak a tanítványok?
a parton a templomban a vízen a hajóban 2 pont

103 46. Naomi egyik menye Ruth volt. Ki volt a másik?
Mária Abigail Ráháb Orpá 2 pont

104 47. Hányszor hoz termést egy évben az élet fája?
egyszer négyszer hétszer tizenkétszer 2 pont

105 Értékelés 1-20 pont = elég gyenge 21-40 pont = néha járt hittanórára
41-60 pont = konfirmált 61-74 pont = egyházi iskolába járt 75-80 pont = teológiát végzett


Letölteni ppt "BIBLIAI VETÉLKEDŐ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések